Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 191/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-08-14

Sygn. akt I C 191/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 sierpnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Andrzej Józefowski

Protokolant Małgorzata Sypek

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014r. w Kłodzku

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko B. L., (...) (...) w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. L. (...) (...) w G.na rzecz powoda W. G.kwotę 1 727zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych, 00/100);

II.  zasądza od pozwanej B. L. (...) (...) w G.na rzecz powoda W. G.kwotę 30zł (trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IC 191/13

UZASADNIENIE

Powód W. G. domagał się zasądzenia od pozwanej B. L. prowadzącej (...) -Handel- (...) w G. kwoty 1727 zł.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 8 maja 2012 r. zawarł telefonicznie „na odległość” umowę kupna-sprzedaży używanego silnika do samochodu osobowego marki D. (...)na kwotę 1000 zł z pozwaną działającą pod firmą (...) (...) B. G.. Kwotę 1000 zł powód nadał przelewem bankowym na konto przedsiębiorstwa pozwanej.

Pozwana zapewniała powoda, że towar nie posiada wad technicznych i nadaje się do dalszej eksploatacji bez konieczności dokonywania napraw. Towar został dostarczony w dniu 31 maja 2012 r. firmą kurierską (...) na adres warsztatu samochodowego firmy (...) s.c. J. G., P. K. w N. przy ul. (...), która miała dokonać wymiany zakupionego silnika.

Po dokonaniu montażu silnika w dniu 06 czerwca 2012 r. okazało się, że wykazał on następujące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową- silnik kopcił i dymił, a samochód nie osiągał właściwej mocy. Powód próbował telefonicznie zgłosić niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową natomiast pozwana od dnia 06 czerwca 2012 r. uniemożliwiała powodowi złożenie reklamacji drogą telefoniczną, bagatelizując zgłaszane problemy z towarem, a w dalszej kolejności wydarzeń zaprzestała odbierania połączeń telefonicznych od powoda.

W dniu 25 czerwca 2012 r. powód wystąpił pisemnie do pozwanej z reklamacją z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową z żądaniem naprawy dostarczonego towaru konsumpcyjnego oraz zwrotem kosztów demontażu dostarczenia i ponownego montażu, a w przypadku gdyby to okazało się niemożliwe z żądaniem zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupieniem wadliwego towaru.

Pozwana nie podjęła korespondencji w terminie, a list z reklamacją został zwrócony przez pocztę. Powód zwrócił się do P. R. K. w K.z prośbą o interwencję w sprawie. Pomimo przeprowadzenia procedury wyjaśniającej w tej sprawie przez Rzecznika oraz podjęcia interwencji pisemnej pozwana nie podjęła działań zmierzających do realizacji żądania powoda na drodze polubownej, a jej wyjaśnienia złożone przed Rzecznikiem stoją w sprzeczności z uprawnieniami, jakie przysługują powodowi w przypadku sprzedaży konsumenckiej.

Pozwana do dnia dzisiejszego nie podjęła żadnych działań umożliwiających realizację uprawnień powoda z tytułu zakupu wadliwego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca nie naprawił towaru ani go nie wymienił w odpowiednim czasie, odmawiając podjęcia korespondencji z reklamacją niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Odmawiał także przyjęcia zgłoszenia z reklamacją po podjęciu interwencji przez Rzecznika Praw Konsumentów. Z uwagi na długi okres czasu, jaki minął od zakupu wadliwego silnika do momentu wniesienia pozwu oraz uwzględniając fakt, iż pozwana w uporczywy sposób odmawiała realizacji uprawnień powoda wynikających ze sprzedaży konsumenckiej, powód wnosi o zwrot kosztów zakupu wadliwego towaru konsumpcyjnego wraz z kosztami jego demontażu i ponownego montażu oraz kosztami uruchomienia.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 01 2013 r. Sąd Rejonowy w Kłodzku nakazał pozwanej B. L.prowadzącej działalność pod firmą (...) (...) B. L.w G., aby zapłaciła na rzecz powoda kwotę 1727 zł oraz 7,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana B. L.prowadząca działalność pod firmą (...) (...) B. L.w G.wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że zakupiony przez powoda towar był sprawny oraz nadawał się do użytku, do którego jest przeznaczony. Powód nabył towar używany i powinien liczyć się z faktem, że był eksploatowany. Silnik zakupiony przez powoda został wyprodukowany w 2001 r., a powód wiedział, że kupuje towar 12 letni. Powód nabył towar niewadliwy. Silnik nie wykazywał w momencie sprzedaży wad w postaci kopcenia, dymienia, czy znacznego spadku mocy po uruchomieniu.

W ocenie pozwanej być może wady te powstały po wydaniu powodowi towaru na skutek wadliwego montażu lub niewłaściwej eksploatacji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 08 maja 2012 r. powód W. G. zawarł telefonicznie umowę sprzedaży używanego silnika do samochodu marki D. (...) za cenę 1000 zł. Silnik był wystawiony na (...). W treści ogłoszenia było napisane, że silnik jest w dobrym stanie. W rozmowie telefonicznej sprzedawca zapewniał, że silnik jest bez wad i z powodzeniem będzie nadawał się do dalszej eksploatacji.

( dowód : zeznania powoda, kopia potwierdzenia przelewu na kwotę 1000 zł k 16 )

Silnik został dostarczony w dniu 31.05.2012 r. firmą kurierską (...) na adres warsztatu samochodowego firmy (...) s.c. J. G., P. K. w N. . Za przewóz silnika powód zapłacił kwotę 227,72 zł. Po zamontowaniu w samochodzie powoda w dniu 06.06.2012 r. okazało się, że silnik kopcił i dymił po odpaleniu oraz nie osiągał właściwej mocy.

( dowód : zeznania powoda, kopia faktury VAT nr (...) z dnia 31 05 2012 r. k 15 akt sprawy )

Powód natychmiast po stwierdzeniu wad silnika reklamował telefonicznie wady silnika, lecz pozwana nie chciała uwzględnić reklamacji.

W dniu 25.06.2012 r. powód wystąpił pisemnie do sprzedawcy z reklamacją z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Powód wskazał, że silnik po zamontowaniu w dniu 06.06.2012 r. w warsztacie samochodowym przez wykwalifikowanych mechaników samochodowych wykazał następujące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową:

- silnik kopci i dymi po odpaleniu;

- silnik nie osiąga właściwej mocy.

Powyższe wyraźnie świadczy o tym, że wydany przez Sprzedawcę towar był wadliwy, a tym samym niezgodny z umową w rozumieniu art. 4 ust. l Ustawy z dnia 27 07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 14), poz. 1176 ze zm.). Według zapewnień sprzedawcy silnik miał być w bardzo dobrym stanie, w pełni sprawny.

Powód podał, że oczekuje usunięcia niezgodności poprzez skuteczną naprawę lub wymianę towaru, w terminie 14 dni od daty otrzymania tego pisma. Jednocześnie zgodnie z art. 8 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy zażądał zwrotu kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia jakie szacunkowo na dzień 25 06 2012 r. wynosiły 727 PLN (demontaż 210 PLN, przesyłka do sprzedawcy - 227 PLN, ponowny montaż silnika-210 PLN i koszty uruchomienia-oleje i inne materiały eksploatacyjne - 80 PLN) .

( dowód : zeznania powoda, kopia reklamacji powoda k 14 )

Powód zapłacił za montaż zakupionego silnika kwotę 499,28 zł łącznie z kosztem oleju silnikowego i płynu chłodniczego.

Całkowity koszt to 1.727 złotych., na co składa się montaż, demontaż, oleje, zakup silnika i koszty wysyłki.

( dowód : zeznania powoda , faktura z dnia 9 07 2013 r. )

Sąd zważył :

Roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie.

Niewątpliwie strony zawarły umowę sprzedaży, zgodnie z którą sprzedawca zobowiązał się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 k.c.)

Zawarta przez strony umowa nosi jednak cechy umowy sprzedaży konsumenckiej przewidzianej w art. 535 1 k.c. , przy czym nie może ujść uwadze, że do zawarcia umowy doszło „na odległość”, gdyż powód zawarł umowę telefonicznie, poza lokalem pozwanego przedsiębiorstwa, dokonał przelewu w celu nabycia towaru i odebrał towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Wskazane okoliczności określają rodzaj przepisów prawnych, które regulują stosunki stron.

Można się pokusić o stwierdzenie, że do zawartej przez strony umowy należy stosować przepisy ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 1225).

Niezależnie od powyższego, skoro zawarta przez strony umowa dotyczy sprzedaży konsumenckiej, to w myśl art. 535 1 k.c. do umowy tej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego tylko w takim zakresie w jakim nie jest umowa ta uregulowana przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz 1176 ze zm.).

Zastosowanie przepisów powołanej ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów ………….. prowadzi do wniosku, że powód mógł od umowy odstąpić po zamontowaniu dostarczonego silnika z powołaniem się na art. 7 ust. 1 ustawy. Powód składał bowiem telefonicznie reklamację dotyczącą zakupionego silnika, a pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy wystosował 25.06.2012r.

Z uwagi na brak informacji o możliwości odstąpienia od umowy należy przyjąć, że termin do złożenia takiego oświadczenia woli jest terminem 3-miesięcznym liczonym od dnia wydania rzeczy, tj. od dnia 31.05.2012r., co oznacza, że powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie przewidzianym w ustawie.

Wprawdzie reklamacja złożona przez powoda zawierała warunkowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdyż powód powoływał się na przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i domagał się, zgodnie z przepisami tej ustawy, naprawy lub wymiany towaru, to jest oczywiste, że pozwana nie wyrażała zgody na naprawę, bądź wymianę towaru, co doprowadziło do uznania skuteczności oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

Już na tle powołanych wyżej przepisów należy ocenić roszczenie powoda za zasadne.

Także przepisy ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej uzasadniają żądania powoda. Przepisy te niewątpliwie znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie, skoro do sprzedaży rzeczy ruchomej doszło w celu niezwiązanym z działalnością zawodową, bądź gospodarczą powoda, a sprzedaż została dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa strony pozwanej.

Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru. Powód żądał wymiany silnika, który niewątpliwie był niezgodny z umową na nowy, bądź naprawy tego silnika, jednakże pozwana nie uczyniła zadość żądaniu powoda, co doprowadziło do skutecznego odstąpienia od umowy, tym samym na podstawie art. 494 k.c. należało zasądzić na rzecz powoda cenę zakupu.

Zgodnie z art. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz art. 8 ust. 3 ustawy na pozwanej spoczywał ciężar dowodu, ze w chwili wydania towar był zgodny z umową. Pozwana tego nie udowodniła, a złożony przez jej pełnomocnika wniosek o powołanie biegłego nie został uwzględniony, gdyż pozwana nie uiściła zaliczki na poczet przeprowadzenia tego dowodu. W związku z powyższym powód miał prawo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Należało nadto uznać za usprawiedliwione pozostałe roszczenia zgłoszone przez powoda dotyczące poniesionych przez niego kosztów przesyłki towaru, montażu i demontażu silnika ,i związanych z tym wydatków. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyklucza jego odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, określonych w art. 471 i następnych kodeksu cywilnego. Oznacza to, że sprzedawca jest zobowiązany nie tylko zwrócić opłaconą przez kupującego cenę, ale także zrekompensować wszystkie poniesione przez nabywcę koszty, które zostały wydatkowane w celu montażu i demontażu silnika.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Józefowski
Data wytworzenia informacji: