Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 457/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2015-05-29

Sygn. akt I Ns 457/11

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Leszek Kawecki

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Dzierżoniowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. W.

przy uczestnictwie D. B. i W. P.

o zniesienie współwłasności nieruchomości

postanawia:

I odrzucić apelację uczestnika postępowania D. B. z dnia 07 kwietnia 2015 r. od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 25 lutego 2015 r.;

II umorzyć postępowanie;

III nie obciążać wnioskodawczyni i uczestników postępowania kosztami sądowymi z tytułu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wstępnym z dnia 25 lutego 2015 r. Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady żądanie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego położonego w P., składającego się między innymi z nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu numer (...) o powierzchni 1 100 m 2, stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni A. W. w 7/1000 części, uczestnika postępowania D. B.

w 257/1000 części i uczestnika postępowania W. P. w 734/1000 części, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...).

W dniu 07 kwietnia 2015 r. uczestnik postępowania D. B. zaskarżył powyższe postanowienie wstępne apelacją.

W piśmie przygotowawczym z dnia 25 maja 2015 r. pełnomocnik wnioskodawczyni

i uczestnika postępowania W. P. oświadczył natomiast, że rozpoznanie sprawy stało się bezprzedmiotowe, albowiem uczestnicy postępowania ugodowo zakończyli przedmiotową sprawę, a mianowicie na mocy umowy darowizny i umowy sprzedaży z dnia 20 maja 2015 r (aktu notarialnego Repertorium A numer (...), sporządzonego

w Kancelarii Notarialnej w D. przed notariuszem W. J.), uczestnik postępowania D. B. sprzedał uczestnikowi W. P. swój udział w przedmiotowej nieruchomości, zaś wnioskodawczyni A. W. swój udział w tej nieruchomości uczestnikowi W. P. darowała.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 370 k.p.c. w zw.

z art. 13 § 2 k.p.c. sąd winien odrzucić apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Przyczyną niedopuszczalności

w rozumieniu tego przepisu jest również nieistnienie po stronie apelującej interesu

w zaskarżeniu orzeczenia, przy czym interes ten występuje wtedy, gdy apelującego można uznać za pokrzywdzonego zaskarżonym orzeczeniem (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu

z dnia 19.05.2010 r., I CZ 19/10; Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 4.09.

2012 r., I ACz 1220/12).

Mając powyższe na względzie należało przyjąć, że uczestnik postępowania

D. B., jako że w trakcie postępowania wyzbył się swojego udziału w nieruchomości wspólnej, nie ma już interesu w zaskarżeniu przedmiotowego postanowienia wstępnego. Dlatego też apelację tego uczestnika należało odrzucić jako niedopuszczalną.

Z tych względów, na podstawie przytoczonych przepisów, orzeczono jak w punkcie

I postanowienia.

Podnieść nadto należy, że zniesienie współwłasności ma na celu ukształtowanie prawa własności, przysługującego do tej samej rzeczy niepodzielnie więcej niż jednej osobie, w taki sposób, żeby prawo to przestało być wspólne. Orzeczenie sądu znoszące współwłasność przez podział rzeczy lub przyznanie jej w całości jednej osobie ma charakter prawo kształtujący od chwili uprawomocnienia się (art. 624 k.p.c. in principio). Z istoty zniesienia współwłasności, a także z art. 617 k.p.c. wynika, że orzeczenie sądu dotyczyć może tylko aktualnych współwłaścicieli. Nie wyklucza to udziału w postępowaniu o zniesienie współwłasności także współwłaścicieli, którzy w trakcie postępowania wyzbyli się swojego prawa, jeżeli swój interes w rozumieniu art. 510 k.p.c. wywodzą z innego tytułu aniżeli współwłasność rzeczy (np. w związku z roszczeniami podlegającymi rozliczeniu). Utrata przez dotychczasowego uczestnika postępowania statusu „zainteresowanego” wywołuje potrzebę formalnego wyeliminowania go z postępowania z powodu niedopuszczalności merytorycznego orzekania względem niego. W takim przypadku sąd powinien wydać postanowienie o umorzeniu dotychczasowego postępowania (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2004 r.,

IV CK 91/04, OSNC 2005/10/177).

Zgodnie natomiast z przepisami art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli wnioskodawca cofnął wniosek ze skutkiem prawnym lub jeżeli wydanie orzeczenia stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Skoro zaś wnioskodawczyni oraz uczestnik postępowania D. B. zbyli swoje udziały we współwłasności nieruchomości i utracili status zainteresowanych w sprawie, rozpoznanie wniosku o zniesienie współwłasności stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec jak

w punkcie II postanowienia.

O kosztach sądowych (punkt III postanowienia) Sąd orzekł na podstawie przepisu art. art. 113 ust. 4 w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uznając, że istnieją szczególnie uzasadnione okoliczności, wynikające między innymi z pozasądowego zakończenia sprawy i poniesionych w związku z tym kosztami, do nieobciążania wnioskodawczyni i uczestników postępowania wydatkami poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa.

Z/

1)  odnotować;

2)  doręczyć pełnomocnikom wnioskodawczyni i uczestników postępowania;

3)  kal. 7 dni od doręczenia.

29.05.2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Szmigiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Kawecki
Data wytworzenia informacji: