Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2136/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-04-01

Sygn. akt I C 2136/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...). á r.l. z siedzibą w L. wystąpiła o zasądzenie od pozwanej R. C.na jej rzecz kwoty 935,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od poszczególnych kwot od dnia 17 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Na uzasadnienie żądania pozwu strona powodowa wskazała, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 17 października 2012 roku przejęła od spółki (...) S.A. z siedzibą w W. prawo do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu świadczenia usług związanych z usługą abonamentową. Kwota dochodzona pozwem stanowi należności za nieopłacony abonament oraz skapitalizowane odsetki.

Postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 28 października 2013 roku w sprawie VI Nc-e (...) stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazano sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dzierżoniowie.

Wnosząc na wezwanie Sądu pozew na urzędowym formularzu, strona powodowa podtrzymała swoje żądanie i wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty dochodzonej pozwem oraz zwrotu kosztów procesu.

W toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie pozwana nie stawiła się na rozprawie ani nie złożyła odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17 października 2012 roku strona powodowa (...). á r. l. z siedzibą w L. zwarła ze spółką (...) S.A.z siedzibą w W.umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem było przeniesienie wierzytelności przysługujących sprzedającemu wobec pozwanej z tytułu niezapłaconych opłat abonamentowych. Zgodnie z treścią dołączonego do tej umowy załącznika w postaci częściowego wykazu wierzytelności, umową cesji wierzytelności objęte było także zobowiązanie pozwanej R. C.z tytułu umowy o świadczenie usług abonamentowych.

Dowód:

- duplikat umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 17 października 2012 roku – k. 12 i 14 (verte),

- duplikat częściowego wykazu wierzytelności stanowiąca załącznik do umowy z dnia 17 października 2012 roku – k 13 akt (verte).

Strona powodowa wystawiła zawiadomienie kierowane do pozwanej R. C., iż zgodnie z art. 509 i n. k.c. z dniem 17 października 2012 roku wierzytelność wobec niej przysługującą z tytułu nieuregulowanych należności, zgodną co do zasady i bezsporną w wysokości 761,32 zł wraz z wszelkimi związanymi z nią prawami, została przelana na jej rzecz. Nadto w treści tego zawiadomienia nie wskazano cedenta. Jedynie w pouczeniu znajdującym się u dołu pisma, sporządzonym drobnym drukiem widnieje informacja o następującej treści: „Państwa dane osobowe uzyskane zostały od (...) S.A. z siedzibą w W. i przetwarzane będą w celu niezbędnym do dochodzenia wierzytelności z tytułu nieuregulowanych należności objętych cesją opisaną powyżej i w zakresie umożliwiającym identyfikację dłużnika i wysokość aktualnej wierzytelności”.

Dowód:

- duplikat zawiadomienia o cesji wierzytelności – k. 13 akt.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem strona powodowa nie udowodniła istnienia dochodzonego roszczenia.

W niniejszej sprawie (...). á r.l. z siedzibą w L.wystąpiła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej R. C.kwoty 935,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot wskazanych w żądaniu pozwu do dnia zapłaty. Na uzasadnienie swego żądania przedłożyła: odpis umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 17 października 2012 roku, odpis częściowego wykazu wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 17 października 2012 roku oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności.

Dokonując oceny wskazanych dowodów, Sąd uznał, iż strona powodowa nie udowodniła, że posiada dochodzoną pozwem wierzytelność w stosunku do pozwanej. Z umowy o sprzedaży wierzytelności wynika jedynie, iż z dniem jej zawarcia, strona powodowa nabyła wierzytelności przysługujące (...) S.A. z siedzibą w W. wobec określonych osób z tytułu opłat abonamentowych. Treść tej umowy nie precyzuje natomiast chociażby, jaki okres miałyby obejmować te wierzytelności. W postanowieniach umownych wskazano jedynie, że wykaz nabytych wierzytelności został określony w Załączniku Nr 1 do tej umowy. Tymczasem strona powodowa nie przedstawiła tego dokumentu. A zatem z dokumentu tego w żaden sposób nie wynika, jaka wierzytelność była przedmiotem cesji w stosunku do pozwanej. W zasadzie jedynym dowodem, który mógłby potwierdzać istnienie zobowiązania pozwanej i jego wysokości jest częściowy wykaz wierzytelności do tej umowy, w której określono, iż przedmiotowa wierzytelność wynika z umowy zawartej z (...) S.A. z siedzibą w W.. Jednakże zdaniem Sądu, w świetle ujawnionych okoliczności, jest on niewystarczający dla uznania zasadności dochodzonego roszczenia. Po pierwsze umowa o świadczenie usług abonamentowych, na którą powołuje się strona powodowa, nie została przedłożona do sprawy, a zatem brak jest możliwości zweryfikowania, czy rzeczywiście została ona wystawiona przez pierwotnego wierzyciela, to jest (...) S.A. z siedzibą w W., czy jej stroną była pozwana, a także jaki okres obejmuje. Za dowód potwierdzający powyższe nie można także uznać zawiadomienia wystawionego przez stronę powodową adresowanego do pozwanej, a informującego o przelaniu na jej rzecz wierzytelności z tytułu nieuregulowanych należności abonamentowych w wysokości 761,32 zł. Również to zawiadomienie nie dookreśla - poza wskazaniem kwoty i lakonicznego tytułu zobowiązania, o jaką konkretnie wierzytelność chodzi. Co więcej, nie wynika z niego jasno, iż dotyczy ona wierzytelności nabytej od (...) S.A. z siedzibą w W.. Cedent w żaden sposób nie został określony w treści zawiadomienia. Jedynie w pouczeniu znajdującym się u dołu pisma, sporządzonym drobnym drukiem widnieje informacja, iż „dane osobowe pozwanej uzyskane zostały od (...) S.A. z siedzibą w W. i przetwarzane będą w celu niezbędnym do dochodzenia wierzytelności z tytułu nieuregulowanych należności objętych cesją opisaną powyżej i w zakresie umożliwiającym identyfikację dłużnika i wysokość aktualnej wierzytelności”. Najistotniejszym jednakże pozostaje, że owo zawiadomienie nie zawiera daty, a zatem nie wiadomo, w jakim okresie zostało ono sporządzone. Strona powodowa nie dołączyła także do pozwu potwierdzenia doręczenia dłużniczce tego zawiadomienia albo chociażby potwierdzenia jego nadania.

Po drugie, na podstawie załączonych do sprawy dokumentów Sąd nie jest w stanie stwierdzić czy pozwana posiadała w ogóle jakiekolwiek nieuregulowane zadłużenie wobec pierwotnego wierzyciela. Nie dołączono bowiem do pozwu żadnych ewentualnych wezwań do zapłaty, czy też innych dokumentów potwierdzający nieuregulowanie przez pozwanego opłat abonamentowych.

Reasumując więc - o ile można przyjąć, że strona powodowa udowodniła fakt dokonania w dniu 17 października 2012 roku cesji (nabycia) wierzytelności od firmy (...) S.A. z siedzibą w W. z tytułu nieuiszczonych opłat abonamentowych, o tyle nie wykazała skuteczności tego nabycia wobec pozwanej w świetle prawa cywilnego tj. nie wykazała istnienia przedmiotowej wierzytelności.

Wobec nieudowodnienia przez stronę powodową istnienia dochodzonego od pozwanej roszczenia, należało orzec jak w sentencji.

Zarządzenie

1.  odnotować,

2.  doręczyć pełnomocnikowi strony powodowej,

3.  kal. 14 dni od dnia doręczenia.

01 kwietnia 2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chmiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Data wytworzenia informacji: