Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1910/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2015-03-20

I C 1910/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Bogusław Glinka

Protokolant: Agata Bentkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 roku na rozprawie

sprawy z powództwa (...)w S., Malta

przeciwko S. D.

o zapłatę kwoty 2 480 zł

oddala powództwo.

UZASADNIENIE WYROKU

(po transkrypcji uzasadnienia ustnego)

Sąd wygłosi uzasadnienie przedmiotowego orzeczenia. Po pierwsze, jeżeli pozwany nie stawi się na rozprawę, nie złoży żadnych wyjaśnień ustnie, czy to na piśmie i nie wnosi o rozpoznanie sprawy w swojej nieobecności, Sąd może wydać wyrok zaoczny uznając za prawdziwe twierdzenia zawarte w pozwie, o ile nie budzą one wątpliwości z rzeczywistym stanem. Sąd takie wątpliwości powziął, przeprowadził wobec tego postępowanie dowodowe, dopuszczając dowód z dołączonych do pozwu dokumentów. Z treści pozwu wynika, iż powód jest instytucją finansową, zarejestrowaną jako firma pożyczkowa na Malcie i powołuje się na to, że pozwana zawarła 11 września 2013 roku z (...) Spółką z o.o.umowę pożyczki w wersji online, zaakceptowała warunki umowy pożyczki przesyłając przelewem kwotę 1 grosza na konto pożyczkodawcy, że umowa pożyczki opierała się na umowie ramowej, na podstawie której pozwana po uregulowaniu zaciągniętej pożyczki mogła wnioskować o udzielenie kolejnych pożyczek. Według twierdzeń pozwu 13 grudnia 2013 roku pozwana złożyła kolejny wniosek o udzielenie pożyczki, a z uwagi na zmianę podmiotu wypłacającego środki, czyli z (...) Spółki z o.o.na (...)pozwana została poproszona o zaakceptowanie nowych warunków, co miała wedle twierdzeń pozwu uczynić, również w wersji online. Wniosek został przez powoda zaakceptowany i powód przelał kwotę 1.500 złotych na rzecz pozwanej, która miała spłacić pożyczkę w terminie 60 dni. Strona według umowy ramowej zobowiązała się też do zwrotu kosztów pożyczki w wysokości 800 złotych, a także kosztów wezwań i upomnień w łącznej wysokości 180 złotych, stąd kwota dochodzona pozwem to 1.500 złotych tytułem zwrotu pożyczki, 800 złotych tytułem kosztów udzielenia pożyczki i 180 złotych tytułem kosztów upomnień. Powód też wskazał, że stosownie do punktu 22. umowy ramowej należą się powodowi za opóźnienie odsetki umowne w wysokości maksymalnej czyli czterokrotności stopy lombardowej NBP. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił, że pozwana dokonując przelewu ze swojego rachunku bankowego o numerze (...)dokonała przelewu w dniu 12 września 2013 roku na rachunek (...). W tytule przelewu pozwana wpisała numer umowy pożyczki (...)z adnotacją "akceptuję warunki przyznania pożyczki F.". Przelew został wysłany na konto (...) Spółki z o.o.we W.. Z kolejnego dokumentu przedłożonego przez powoda wynika, iż powód, (...)z Malty, przelał na rachunek pozwanej w dniu 16 grudnia 2013 roku kwotę 1.500 złotych, wskazując w tytule przelewu pożyczka numer (...). Przedłożył także ramową umowę pożyczki, ale warunków, jakie stosuje (...). Pozwany wezwał w dniu 9 września 2014 roku, a przynajmniej nadał wezwanie w tym dniu do pozwanej, żądając spłaty kwoty 2.480 złotych, powołując się na umowę pożyczki numer (...). Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, nie jest zasadne, albowiem powód nie wykazał, by została przez pozwaną zaakceptowana umowa pożyczki oraz warunki udzielania pożyczek zawarte w umowie ramowej. Ta umowa ramowa pochodzi od powoda, a zatem nie mogła stanowić podstawy do ustalenia warunków, czy takowe zaakceptowała pozwana przy udzieleniu jej pożyczki przez (...) Spółkę z o.o.we W.. Nawet jeśli jest to ta sama grupa kapitałowa, co możemy się tylko domyślać, powód nie wykazał w pozwie, by doszło do przejścia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy pożyczki. Wedle twierdzeń pozwu, pozwana miała także zaakceptować, złożyć wniosek już do powoda o udzielenie kolejnej pożyczki, zaakceptować go w wersji online. O ile wersję online, udzielenie i przelew z potwierdzeniem warunków umowy o zupełnie innym numerze, udzielonej przez (...) Spółkę z o.o.pozwana zaakceptowała, o tyle powód nie wykazał, by pozwana zaakceptowała warunki udzielenia jej pożyczki przez (...)z Malty. Zatem roszczenie powoda w postępowaniu uproszczonym nie może opierać się na umowie pożyczki, gdyż brak jest dowodów na to, że taka pożyczka została przez powoda z pozwaną zawarta również drogą elektroniczną online. A zatem ciężar dowodu obciążał tutaj powoda, żeby wykazać, że pozwana zawarła z nim umowę, że jest następcą prawnym spółki (...)Spółki z o.o. we W., że przejście uprawnień nastąpiło, że przelew wierzytelności nastąpił z tej umowy, a tego powód nie wykazał. Zatem jego roszczenie mogłoby się opierać co najwyżej na bezpodstawnym wzbogaceniu, a to wymagałoby zmiany podstawy faktycznej i prawnej, która w postępowaniu uproszczonym nie jest dopuszczalna. Zatem Sąd uznał, że powództwo nie zostało wykazane, tak co do zasady, jak i wysokości, żeby pozwana zaakceptowała umowę pożyczki i z tej przyczyny na podstawie artykułu 6 Kodeksu cywilnego powództwo oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Szmigiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogusław Glinka
Data wytworzenia informacji: