Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1280/14 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2015-03-12

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) S.A. w W. w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego R. B. kwoty 1.865,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu. Na uzasadnienie żądania wskazał, że pozwany ubezpieczył u powoda pojazd w zakresie OC pojazdów komunikacyjnych i mimo udzielenia mu ochrony ubezpieczeniowej, potwierdzonej polisą nr (...), nie uiścił należnej składki.

W dniu 06.02.2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, pod sygn. akt VI Nc-e (...) wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwany wniósł sprzeciw, w związku z czym w dniu 26.03.2014 r. sprawa została przekazana do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Dzierżoniowie.

Powód w zakreślonym terminie uzupełnił braki formalne pozwu oraz pozew w trybie art. 505 37 § 1 k.p.c. i podtrzymał żądanie w nie zmienionym kształcie, dodatkowo wskazując, iż ubezpieczający zbył pojazd objęty ochroną i na nabywcę – pozwanego przeszły prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia.

Pozwany także uzupełnił braki sprzeciwu w trybie art. 505 37 § 2 k.p.c., w którym zarzucił, że nie zawierał z powodem umowy ubezpieczenia objętej polisą nr (...), a sprawa była już przedmiotem rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie pod sygn. akt I C (...), który umorzył postępowanie, w związku z czym podniósł zarzut powagi rzeczy osądzonej, a na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 r. ponadto zaprzeczył twierdzeniom pozwu i wniósł o oddalenie powództwa.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu z powodu powagi rzecz osądzonej, bowiem umorzenie postępowania na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c. nie stanowiło merytorycznego (prawomocnego) osądzenia sprawy, o jakim mowa w art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na podstawie polisy nr (...) M. M. posiadał u powoda ubezpieczenie OC samochodu O. (...) o nr nadwozia (...) i nr rej. (...), na okres od 14 maja 2010 r. do dnia 13 maja 2011 r., za które należna składka wyliczona została przez powoda na kwotę 1.830,00 zł i była płatna w 4 ratach, w chwili zawarcia umowy uiszczona została 1 rata w kwocie 480 zł.

W dniu 03 czerwca 2011 sporządzone zostało przez powoda przedprocesowe wezwanie pozwanego do zapłaty kwoty 1402,41 zł.

Dowód: kopia polisy nr (...)

wniosek o ubezpieczenie z 14.05.2010 r. wraz z załącznikami

wezwanie z dnia 03.06.2011 r.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne i podlega oddaleniu.

Powód pozwał R. B. o zapłatę zaległej składki z polisy zawartej z M. M. i w pierwotnym pozwie oraz formularzu P pozwu w postępowaniu uproszczonym w żadnej części uzasadnienia pozwu nie wskazywał, by pozwany nabył pojazd objęty przedłożoną polisą, a mianowicie O. (...), ani nie przedłożył innych dokumentów wskazujących na łączący strony stosunek ubezpieczenia. W osobnym piśmie procesowym, złożonym obok formularza P, powód wprawdzie wskazał, że ubezpieczający zbył pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową, wobec czego na nabywcę - pozwanego przeszły prawa i obowiązki z zawartej umowy ubezpieczenia, jednak nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej okoliczności, ani daty ewentualnego przejścia tego obowiązku. Pozwany na rozprawie zaprzeczył, by nabył pojazd wymieniony w polisie złożonej przez powoda.

Roszczenie o zapłatę składki wynika z umowy ubezpieczenia, w której – według art. 805 § 1 k.c. - obowiązkiem ubezpieczającego jest zapłata składki. Stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych „Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.”. Natomiast z treści pozwu i dołączonych dokumentów nie wynika, by pozwany był właścicielem lub posiadaczem pojazdu wymienionego w polisie nr (...), zatem powództwo nie zostało skierowane przeciwko osobie, która winna być w sprawie strona pozwaną. Powód nie wykazał legitymacji procesowej biernej pozwanego R. B.. Stosownie do art. 6 k.c. powoda obciążał ciężar dowodu w tym zakresie, skoro z faktu zawarcia umowy ubezpieczenia przez pozwanego ewentualnie nabycia pojazdu wywodził skutek prawny w postaci obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej. Nie wykazał też powód faktu przejścia obowiązku zapłaty składki na pozwanego jako nabywcę pojazdu z mocy art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…). Nie stanowi takiego dowodu wezwanie do zapłaty sporządzone przez powoda i adresowane do pozwanego. Poza polisą wystawioną na M. M. i wymienionym wcześniej wezwaniem powód innych dowodów nie przedstawił, ani w formularzu P pozwu nie wnioskował.

Ponieważ powód przegrał spór nie należy mu się zwrot kosztów procesu na podstawie art. 98 k.p.c., nie został obciążony kosztami przeciwnika, bowiem pozwany takich kosztów nie poniósł.

Mając powyższe argumenty na względzie Sąd orzekł jak sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

1. odnotować,

2. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda,

3. kal. 14 dni.

12.03.2015 r.

(urlop s. ref. od dnia 23-27.02.2015 r. i chorobowe 02-11.03.2015 r.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Szmigiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Data wytworzenia informacji: