Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 959/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2018-05-22

Sygn. akt I C 959/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: ASR Ewa Malinka

Protokolant: Edyta Szmigiel

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 roku w Dzierżoniowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

po rozpoznaniu zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 1032/16

utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w całości.

Sygn. akt I C 959/16

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 3 marca 2016 r. strona powodowa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej także: (...) S.A. w W.) wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, że pozwany M. K. ma zapłacić na rzecz powoda:

1)  37 761,83 zł tytułem niespłaconego kapitału, zgodnie z umową kredytu z dnia 14.01.2014 r.,

2)  15 913,92 zł tytułem niespłaconych odsetek naliczonych za okres od dnia 10.07.2015 r. do dnia 26.02.2016 r.,

3)  dalsze należne odsetki za okres od dnia 17.02.2016 r. do dnia zapłaty naliczane od kwoty wskazanej w pkt 1 według zmiennej stopy procentowej stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, przy czym od 1.01.2016 r. nie wyższych niż odsetki maksymalne za opóźnienie,

4)  15 zł tytułem niespłaconych kosztów postępowania windykacyjnego.

Nadto strona powodowa wniosła o koszty postępowania nakazowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie pozwu podała, że przysługuje jej od pozwanego wierzytelność wymagalna z tytułu umowy o kredyt odnawialny z dnia 14.01.2014 r.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym w dniu 6 maja 2016 roku, w sprawie o sygn. akt I Nc 1032/16, Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie uwzględnił żądanie pozwu.

Pozwany M. K. wniósł zarzuty od nakazu zapłaty (błędnie nazwane sprzeciwem od nakazu zapłaty) domagając się jego uchylenia i oddalenia powództwa w całości. Wskazał, że nigdy nie otrzymał wezwania do zapłaty zaległych rat kredytu. Do pozwu bank nie dołączył umowy kredytowej podpisanej przez pozwanego, nie ma dowodu że wziął w ogóle kredyt. Zakwestionował wysokość zadłużenia z tytułu niespłaconych rat, wskazując że podane w pozwie kwoty nie wiadomo z czego wynikają. Dodał, że ma bardzo ciężką sytuację finansową, a kwota podana w pozwie jest bardzo wysoka.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 września 2009 r. pozwany M. K. zawarł z (...) S.A. w W. umowę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego P., usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej. W ramach tego rachunku (...) S.A. w W. udzielił M. K. kredytu odnawialnego.

Dowód: umowa rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego P., usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej – k. 67-70, zestawienie operacji na rachunku pozwanego – k. 71-96.

Pozwany M. K. nie spłacał udzielonego kredytu w związku z czym strona powodowa (...) S.A. w W. wypowiedziała pozwanemu umowę kredytu pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (...) S.A. w W. wskazała, że zadłużenie M. K. na dzień 14 stycznia 2014 r. wynosiło 48 834,42 zł.

Dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 14.01.2014 r. – k. 97.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. pozwany M. K. zawarł z (...) S.A. w W. umowę ugody nr (...) r. Przedmiotem ugody było określenie nowych warunków spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu odnawialnego nr (...) z dnia 23 września 2009 r. Strony umowy ugody potwierdziły, że stan zadłużenia z tytułu umowy na dzień 28 sierpnia 2014 r. wynosi 52 260,04 zł. Pozwany uznał w całości zadłużenie wobec (...) S.A. i zobowiązał się spłacić na warunkach określonych w ugodzie, tj. przez 72 miesiące.

Dowód: umowa ugody nr (...) – k. 100-103.

Pozwany M. K. zgłosił w banku (...) S.A. w W. zmianę adresu do korespondencji w dniu 13 maja 2105 r.

Dowód: potwierdzenie zarejestrowania zmiany danych klienta – k. 99.

Wobec faktu, że pozwany M. K. nie wywiązał się z ustalonych w umowie ugody warunków spłaty kredytu, (...) S.A. w W. pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. wypowiedział pozwanemu warunki spłaty wymagalnych rat kredytu nr (...). Spowodowało to, że zadłużenie pozwanego z tytułu niespłaconego kredytu stało się wymagalne w całości. Pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone pozwanemu w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Dowód: wypowiedzenie umowy kredytu – k. 104, potwierdzenie odbioru – k. 105.

(...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. pismem z dnia 30 listopada 2015 r., w związku z wypowiedzeniem warunków spłaty umowy nr (...) wezwała pozwanego M. K. do zapłaty kwoty 52 765,31 zł. Wezwanie to zostało doręczone pozwanemu w dniu 8 grudnia 2015 r.

Dowód: pismo (...) S.A. w W. z dnia 30.11.2015 r. – k. 4, potwierdzenie odbioru – k. 23.

Na dzień 26 lutego 2016 r. (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. przysługiwała wymagalna wierzytelność wobec M. K. z tytułu umowy kredytu odnawialnego nr (...) ( (...). Nr (...)), na którą składały się:

- niespłacona należność główna w kwocie 37 761,83 zł,

- odsetki za okres 10.07.2015 r. do 26.02.2016 r. w kwocie 15 913,92 zł,

- koszty w wysokości 15 zł.

Dowód: wyciąg z ksiąg (...) S.A. w W. o nr (...) z dnia 26.02.2016 r. – k. 3, zestawienie operacji dla konta pozwanego – k. 72-96.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową, których prawdziwość i autentyczność nie była kwestionowana przez pozwanego, ani nie budziła wątpliwości Sądu.

Sąd zważył, co następuje:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt I Nc 1032/16 podlegał utrzymaniu w mocy w całości.

Odpowiedzialność pozwanego wynika z zawartej ze stroną powodową umowy kredytu z dnia 23.09.2009 r. Umowa kredytu zdefiniowana została w art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 128). Zgodnie z ust.1 tego przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i spełniać określone w ust. 2 tego przepisu warunki. Obowiązek zwrotu kredytu przez kredytobiorcę jest jego podstawowym obowiązkiem wymienionym w art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

W ocenie Sądu strona powodowa wykazała zgodnie z art. 6 k.c. wszystkie przesłanki istnienia swojego roszczenia wobec pozwanego z tytułu zawartej w dniu 23.09.2009 r. umowy kredytu odnawialnego, natomiast pozwany nie wykazał ewentualnych okoliczności tamujących bądź niweczących roszczenie strony powodowej, do czego był procesowo zobowiązany, również na podstawie ww. art. 6 k.c.

W niniejszej sprawie strona powodowa wykazała, że pozwany M. K. zawarł z nią umowę kredytu odnawialnego, przedkładając dokument umowy, jak również dokument zawartej później ugody która stanowiła niewłaściwe uznanie długu przez pozwanego. Z powodu nieterminowej spłaty rat kredytu przez pozwanego, strona powodowa wypowiedziała umowę pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. i cała kwota kredytu stała się wymagalna, nadto naliczone zostały odsetki od niespłaconej części kapitału, a pozwany obciążony został opłatami, stosownie do zapisów umowy. Powodowy Bank wykazał przy tym, że pozwany poinformował go dopiero w piśmie z dnia 13.05.2015 r. o zmianie swojego adresu, wobec czego wszelkie przesyłki wysyłane na znany stronie powodowej adres pozwanego, podany przy zawarciu umowy, powinny być uważane za skutecznie doręczone. Skoro pozwany nie notyfikował wcześniej zmiany adresu, to należało przyjąć że wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotarły do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią (art. 61 § 1 k.c.). Kolejne wypowiedzenie zawartej przez strony umowy ugody co do spłaty kredytu zostało już doręczone na nowy, wskazany przez pozwanego adres zamieszkania.

Pozwany będąc stroną umowy kredytu z dnia 23.09.2009 r. winien był przestrzegać zawartych w tej umowie warunków. Powstanie zaległości w spłacie rat stanowiło przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie umowy kredytu przez stronę powodową, co też nastąpiło. Zdaniem Sądu, mając na uwadze materiał dowodowy przedstawiony w toku procesu, żądana przez stronę powodową należność z tytułu niespłaconego kapitału, niespłaconych odsetek i kosztów postępowania windykacyjnego w łącznej wysokości 53 690,75 zł tytułem zadłużenia jest kwotą faktycznie nie spłaconą dotychczas przez pozwanego, co wynika z przedłożonych przez bank dokumentów. Powodowy Bank do akt sprawy przedstawił dokumenty w postaci zestawienia operacji na rachunku pozwanego, wyciągu z ksiąg bankowych z dnia 26.02.2016 r., jak również wypowiedzenia umowy kredytu, potwierdzających wymagalne zadłużenie pozwanego oraz jego wysokość. Twierdzenia pozwanego kwestionującego wysokość zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu, w żaden sposób nie zostały przez niego wykazane zgodnie z regułą dowodową wynikającą z art. 6 k.c. Wobec powyższego w oparciu o cytowane wyżej przepisy Sąd uznał roszczenie strony powodowej za uzasadnione w całości i stosownie do przepisu art. 496 k.p.c. utrzymał w całości zaskarżony nakaz zapłaty w mocy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chmiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  AEwa Malinka
Data wytworzenia informacji: