Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 677/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-10-18

Sygnatura akt IV Ka 677/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący :

SSO Mariusz Górski (spr.)

Sędziowie :

SO Tomasz Wysocki

SO Agnieszka Połyniak

Protokolant :

Marta Synowiec

przy udziale Władysławy Kunickiej-Żurek Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 roku

sprawy P. Z.

oskarżonego z art. 286 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 20 czerwca 2013 roku, sygnatura akt VI K 77/12

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt IV Ka 677/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem P. Z. uniewinniony został od tego, że działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z.:

I.  w dniu 17 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu (...)o nazwie S.” założone na nazwisko S. M., doprowadzili M. T.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 207 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...)wystawionego na aukcji o numerze (...), to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

II.  w dniu 18 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując konto na portalu (...)o S.założone na nazwisko S. M., doprowadzili R. S.do niekorzystnego rozrządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 131, 50 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...)wraz z karta pamięci o pojemności 4GB wystawionego na aukcji o numerze (...),

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

III.  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili S. L. do niekorzystnego rozrządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 40 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania przewodu wysokiego ciśnienia samochodu marki O. (...),

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

IV.  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w rozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu(...)o nazwie S.założone na nazwisko S. M.doprowadzili G. P.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 596 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki S. (...)wystawionego na aukcji o numerze (...),

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

V.  w dniu 20 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu (...)o nazwie S.założone na nazwisko S. M., doprowadzili A. T.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 330 złotych z pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...)GB wystawionego na aukcji o numerze (...);

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

VI.  w dniu 28 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu (...)o nazwie S.założone na nazwisko S. M., doprowadzili P. F.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 287 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...)wystawionego na aukcji o numerze (...);

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

VII.  w dniu 28 kwietnia 2011 roku w M., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując konto na portalu (...)o nazwie S.założone na nazwisko S. M., doprowadzili W. P.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 242, 53 złotych za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktu posiadania i zamiaru wysłania telefonu komórkowego marki N. (...)wystawionego na aukcji o numerze (...);

to jest od popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk;

Wyrok powyższy zaskarżył prokurator zarzucając:

I.  obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść wyroku a mianowicie:

- art. 167 kpk, art. 366 § 1 kpk i art. 172 kpk poprzez nie dopuszczenie z urzędu akt sprawy sądowej VI K 1066/11 oraz Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej o sygn. akt DS. 603/11, które to sprawy pozostają w związku podmiotowym i przedmiotowym z niniejszą sprawą oraz poprzez nie wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy w wyniku mało wnikliwego przesłuchania świadka M. S.na okoliczność jego wiedzy odnośnie udziału oskarżonych w przestępczym procederze dokonywanych oszustw na portalu (...), gdyż Sąd winien dokonać konformacji świadków M. S.z M. S. (1)w celu wyjaśnienia sprzeczności w ich zeznaniach, gdyż M. S. (1)na rozprawie głównej w sposób dość szczegółowy opisał relację przedstawioną przez jego ojca M. S.odnośnie udziału oskarżonych w namówieniu go do pozyskania stosownej dokumentacji bankowej, czego Sąd zaniechał;

- art. 7 kpk i art. 410 kpk, polegającą na oparciu treści wyroku na selektywnie wybranym materiale dowodowym ograniczającym się głownie do wyjaśnień oskarżonych P. Z.i M. Z., a odmówieniu waloru wiarygodności zeznaniom M. S.i M. S. (1), bez przekonywującego uzasadnienia, a nadto dowolną, sprzeczną z zasadami prawidłowego rozumowania i nie opartą na wiedzy i doświadczeniu życiowym ocenę zgromadzonych dowodów w sprawie;

- art. 390 § 2 kpk w zw. z art. 171 § 1 kpk , polegającą na zaniechaniu zarządzenia opuszczenia sali rozpraw przez oskarżonych na czas przesłuchania świadka M. S., w sytuacji gdy ich obecność działała na świadka – odczuwającego strach przed P. Z.i M. Z.– krępująco, w następstwie czego doszło do złożenia zniekształconych zeznań w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi;

II.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku i mający wpływ na jego treść, a polegający na wyrażeniu przez Sąd błędnego poglądu, że dowody ujawnione na rozprawie i ustalone na ich podstawie okoliczności nie dają podstaw do przyjęcia, iż oskarżony P. Z.działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z.dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów, co skutkowało jego uniewinnieniem, podczas gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego, a w szczególności zeznania M. S.i M. S. (1)prowadzą do uznania, że popełnił on zarzucane mu aktem oskarżenia czyny, co winno skutkować wymierzeniem wobec niego stosownej kary.

Tym samym apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja zasługuje na uwzględnienie, choć część trafnych zarzutów wynika nie tylko z zaniechań Sądu Instancji, lecz także z całkowitej pasywności prokuratora w postępowaniu sądowym.

I tak, prawdą jest, że Sąd Rejonowy nie tylko, że nie przeprowadził wszelkich możliwych i jak się wydaje niezbędnych dowodów, to nadto nie dokonał analizy tych dowodów, którymi dysponował.

W pierwszej kolejności należy wskazać na zeznania M. S.zwłaszcza w postępowaniu przygotowawczym (k.34-45). Świadek szczegółowo wówczas opisał jak doszło do tego, że stał się tzw. „słupem” dla przestępczego procederu z wykorzystaniem uzyskanego przez niego konta bankowego, a następnie portalu (...). W szczególności M. S.stwierdził, iż zaangażował go jeden z braci Z., na których mówią (...). Opisał także jaką rolę odegrał J. J., przy czym nie było mowy o tym, że to on zaangażował tego ostatniego jako kierowcę. W efekcie, można odnieść wrażenie, że uczynił to któryś z braci Z.lub tez obaj. Świadkiem tego (czy tylko świadkiem?) był S. H..

Powyższe potwierdził w jednoznaczny sposób syn M. M. (k.540).

Tymczasem Sąd I instancji nader lakonicznie przesłuchał wszystkich wskazanych wyżej świadków, nie przeprowadził koniecznych konfrontacji nie wyjaśnił oczywistych wręcz rozbieżności między tym o czym mówili mężczyźni podczas dochodzenia.

Co więcej, analizując nader lakoniczne uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie sposób dostrzec, by Sąd i instancji choć szczątkowo zajął się wskazanymi problemami.

Tak więc, przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy winien przesłuchać M.i M. S.oraz J. J.i S. H., dokonać niezbędnych konfrontacji i dopiero w następstwie tego wydać stosowne orzeczenie.

Z uwagi na powyższe – zdecydowano jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Szukalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Górski,  Tomasz Wysocki ,  Agnieszka Połyniak
Data wytworzenia informacji: