Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 656/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-10-12

Sygn. akt IV Ka 656/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Waldemar Majka (spr.)

Sędziowie:

SSO Adam PietrzakSSO Agnieszka Połyniak

Protokolant:

Ewa Ślemp

przy udziale Barbary Chodorowskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r.

sprawy skazanego P. M.

syna A. i M. z domu B. (...) roku w D. wyrok łączny

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

z dnia 7 lipca 2016 r. sygnatura akt II K 318/16

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt IV Ka 656/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem łącznym z dnia 7 lipca 2016 roku (sygn. akt II K 318/16) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie po rozpoznaniu sprawy P. M. skazanego prawomocnie wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 58/12 za czyn z art. 158§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk popełniony w dniu 22 listopada 2011 roku na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, którym ponadto orzeczono nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 3.000 zł;

2)  Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 231/15 za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 29 stycznia 2015 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, zarządzoną do wykonania prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 11 maja 2016 roku sygn. akt II Ko 428/16;

3)  Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 2 września 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 357/15 za czyn z art. 279§1 kk popełniony w dniu 4 kwietnia 2015 roku na karę roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 279§1 kk popełniony w dniu 6 kwietnia 2015 roku na karę roku pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, zarządzoną do wykonania prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 11 maja 2016 roku sygn. akt II Ko 427/16;

4)  Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 44/16 za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w listopadzie 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 1 do 7 grudnia 2015 roku na karę roku pozbawienia wolności, którym orzeczono karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 568a§1 pkt 2 kpk i art. 569§1 kpk i art. 85§1 i 2 kk i art. 86§1 kk i art. 89§1a i1b kk połączył skazanemu P. M.:

- karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie o sygn. akt II K 58/12 przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

- kary łączne pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie w sprawach o sygn. akt II K 357/15 i II K 44/16,

- karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, wymierzoną w sprawie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o sygn. akt II K 231/15

i orzekł karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk i art. 63§1 kk na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku, kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy zatrzymania i odbywania kar:

- w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz od dnia 3 kwietnia 2016 roku do dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 44/16 Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie,

- w dniu 3 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 231/15 Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

- w dniu 21 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 357/15 Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie;

III.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w powyższych wyrokach pozostawił do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwolnił skazanego w całości od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, wydatki poniesione w sprawie zaliczając na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł obrońca skazanego zaskarżając powyższy wyrok w całości zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia (art.438 pkt 1 kpk), tj. art.85§2 kk w zw. z art. 89 kk polegającą na ich błędnej wykładni i uznaniu kary orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, sygn. akt II K 58/12, za karę podlegającą łączeniu, podczas gdy jako kara niepodlegająca wykonaniu i nie będąca karą z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 89 kk nie jest ona karą spełniającą przesłanki objęcia jej w rozpoznawanej sprawie węzłem kary łącznej,

a podnosząc powyższy zarzut wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i objęcie węzłem kary łącznej tylko kar wskazanych we wniosku z 24 maja 2016 r. o wydanie wyroku łącznego, tj. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w sprawie o sygn. akt II K 231/15 i kar łącznych roku i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności oraz roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w sprawach o sygn. akt odpowiednio II K 357/15 i II K 44/16 i orzeczenie kary łącznej w wymiarze roku i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył:

apelacja obrońcy skazanego odniosła ten skutek, iż koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Za zasadne uznać należy przedstawione we wniesionym środku odwoławczym stanowisko, iż zaskarżony wyrok wydany został z naruszeniem prawa materialnego tj. art. 85§2 kk w zw. z art. 89 kk. Zgodnie z art. 85§2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1, stosownie zaś do treści art. 89§1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż jak wynika z części wstępnej wyroku oraz pisemnego uzasadnienia sąd orzekający rozważając istnienie podstaw do wydania wyroku łącznego miał na uwadze prawomocne wyroki dotyczące skazanego P. M., wynikające z informacji z Krajowego Rejestru Karnego w tym również wyrok, który nie został wskazany we wniosku o wydanie wyroku łącznego. Wyrokując sąd I instancji karę łączną ukształtował z połączenia kar:

- kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie o sygn. akt II K 58/12 przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

- kary łączne pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie w sprawach o sygn. akt II K 357/15 i II K 44/16,

- kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, wymierzoną w sprawie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o sygn. akt II K 231/15.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku sąd rejonowy analizując skazania dotyczące P. M. i uznając, że istnieją podstawy do połączenia w wyroku łącznym kary roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Oleśnicy o sygn. akt II K 58/12 motywując swoje stanowisko w tym zakresie zawarł m.in. wskazanie, iż „jakkolwiek trzyletni okres próby upłynął z dniem 2 kwietnia 2015 r., a kolejne 6 miesięcy kiedy karę tę można było zarządzić upłynął z dniem 2 października 2015 r., to z akt tej sprawy wynika, iż skazany nie uiścił do chwili obecnej orzeczonej ww. wyrokiem nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, a zgodnie z art. 76§2 kk (w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia przez skazanego czynu jak i obecnie) jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny (lub obecnie także kompensacyjny) lub przepadek, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania (według poprzedniego brzmienia przepisu, warunek ten nie dotyczył jedynie środka karnego obowiązku naprawienia szkody określonego w art. 39 pkt 5 kk). Termin przedawnienia środków karnych i kompensacyjnych to natomiast okres 10 lat (art. 103§2 kk).

Jednakże podstawą wymiaru kary łącznej - stosownie do treści przywołanego powyżej art. 85§2 kk są wymierzone i podlegające wykonaniu kary. Jak wskazuje się w praktyce orzeczniczej kara „podlegająca wykonaniu w całości lub w części” to taka kara, która ma zostać, lecz jeszcze nie została wykonana. Mając zaś na uwadze wszystkie ustalone okoliczności zasadnym pozostaje stwierdzenie, iż kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K 58/12 nie można uznać za karę podlegająca wykonaniu. Wskazanym powyżej wyrokiem P. M. skazany został za popełnienie czynu z art. 158§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata nadto wobec wymienionego orzeczono nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 3000 złotych. Orzeczona wobec P. M. w wyroku tym kara nie została zarządzona do wykonania, a okres próby jak również kolejne 6 miesięcy kiedy karę tę można było zarządzić upłynął - jak wskazał już sąd I instancji - z dniem 2 października 2015r. Kara wymierzona P. M. wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie II K 58/12 nie może już zatem zostać zarządzona do wykonania mimo iż zatarcie skazania jeszcze nie nastąpiło.

Rozpatrując apelację za zasadne uznać ponadto należy prezentowane przez skarżącego tezy, iż kara orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sprawie II K 58/12 nie może zostać również uznana za karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podlegającą łączeniu w sposób opisany w art. 89 kk. Mając na uwadze powyższe i z uwagi na potrzebę zagwarantowania skazanemu dwuinstancyjnego modelu postępowania, przy zaskarżeniu wyroku jedynie na korzyść skazanego koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zmiana zaskarżonego wyroku – o co w alternatywnym wniosku apelacji wnosi obrońca - pozbawiła skazanego P. M. prawa do kontroli instancyjnej wydanego wobec niego orzeczenia również w zakresie wymiaru kary.

Z tych też wszystkich względów orzeczono jak w wyroku (art.437§2 kpk).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Szukalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Majka,  Adam PietrzakSSO Agnieszka Połyniak
Data wytworzenia informacji: