Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 502/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-06-13

Sygn. akt. II Cz 502/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2016r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski

Sędziowie: SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa L. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 126/16

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wniosek powoda o uzupełnienie wyroku oddalić;

II.  zasądzić od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 150 zł kosztów postępowania zażaleniowego.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich uzupełnił wyrok Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sygn. akt I C 126/16 w ten sposób, że po punkcie II dodał punkt III o treści ,,zasądzić od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda L. G. kwotę 1250 zł tytułem zwrotu poniesionej przez powoda opłaty od pozwu". W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 marca 2016 r. nie zawiera rozstrzygnięcia odnośnie niewątpliwie poniesionej przez powoda opłaty od pozwu w kwocie 1.250 zł.

Zażalenie na postanowienie złożyła strona pozwana zaskarżając postanowienie w całości i zaskarżonemu postanowieniu zarzucając naruszenie art. 351 § 1 i 2 k.p.c. poprzez uzupełnienie wyroku pomimo, że wyrok zawierał orzeczenie o całości żądania powoda oraz zawierał orzeczenie o kosztach procesu, które zawarto w pkt. II wyroku Sądu z dnia 23 marca 2016 r.

Mając powyższe na uwadze skarżąca wniosła o uchylenie w całości skarżonego postanowienia oraz oddalenie wniosku powoda o uzupełnienie wyroku oraz zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej 150 zł zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym 30 zł opłaty sądowej od zażalenia oraz 120 zł kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zażaleniowym według norm rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca wskazała, że treść wyroku Sądu Rejonowego zawierał rozstrzygnięcia co do wszystkich żądań pozwu i niedopuszczalnym było, zdaniem skarżącej, uzupełnienie go na wniosek powoda poprzez dodanie kolejnego III punktu wyroku orzekającego podobnie jak punkt II wyroku także co do kosztów procesu.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie podlegało uwzględnieniu.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu obejmuje wszystkie koszty poniesione przez strony i pozostaje w ścisłym związku z wynikiem sprawy, który decyduje o zastosowaniu jednej z zasad przewidzianych w art. 98 k.p.c. do art. 107 k.p.c. i zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c., dokonywane jest w orzeczeniu kończącym sprawę. Jeśli końcowe orzeczenie sądu nie zawiera rozstrzygnięcia co do kosztów procesu, to strona zainteresowana może domagać się uzupełnienia tego braku na podstawie art. 351 k.p.c. Uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania może mieć miejsce jedynie, jeśli orzeczenie nie zawiera żadnego rozstrzygnięcia co do tych kosztów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2012 r., I Cz 116/12, LEX 1232744).

W sprawie Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w punkcie II wyroku z dnia 23 marca 2016 r. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.953 zł tytułem zwrotu kosztów. Z uzasadnienia wyroku wynika, iż rozstrzygnięcie zostało oparte przez Sąd pierwszej instancji na treści art. 98 § 1 k.p.c. i obejmowało zwrot pełnych kosztów procesu. Brak jest zatem możliwości uzupełnienia wyroku w zakresie pozostałych zgłoszonych przez powoda, a nieuwzględnionych kosztów procesu. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli końcowe orzeczenie sądu stanowi rozstrzygnięcie o kosztach procesu, to strona niezadowolona z tego rozstrzygnięcia może podważać prawidłowość częściowego jedynie uwzględnienia jej wniosku, albo nieuwzględnienia go, drogą zażalenia. Zażalenie na orzeczenie o kosztach procesu przysługuje także wtedy, gdy sąd I instancji uwzględnił tylko część żądanych kosztów i nie oddalił wniosku o te koszty w pozostałym zakresie, ponieważ, to pozytywne rozstrzygnięcie zawiera również oddalenie wniosku w nieuwzględnionej części (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r., I PZ 33/11, LEX 1215120). Zgodnie z powyższym nie ma podstaw do przyjęcia, że w takiej sytuacji należałoby domagać się uzupełnienia orzeczenia.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy w oparciu o treść art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek powoda o uzupełnienie wyroku.

Na koszty postępowania zażaleniowego złożyły się koszty zastępstwa prawnego - stosownie do § 2 pkt. 2 w zw. z § 10 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804) w wysokości 120 zł oraz opłata sądowa od zażalenia w kwocie 30 zł.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Rajczakowski,  Jerzy Dydo ,  Agnieszka Terpiłowska
Data wytworzenia informacji: