Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 438/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-06-07

Sygn. akt II Cz 438/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2016r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Piotr Rajczakowski

Sędziowie : SO Aleksandra Żurawska

SO Barbara Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanego K. P.

na postanowienie o kosztach procesu zawarte w pkt. III wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

z dnia 10 marca 2016r., sygn. akt III RC 97/15 wydanego

w sprawie z powództwa M. P.

o podwyższenie alimentów

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzone od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 1200 zł obniżyć do 355,80 zł;

II.  oddalić dalej idące zażalenie;

III.  nie obciążać powoda kosztami postępowania zażaleniowego.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w wyroku z dnia 10 marca 2016r. podwyższającym alimenty od pozwanego na rzecz powoda do kwoty po 550 zł miesięcznie Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na podstawie art. 100 kpc w zw. z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz.U. z 5 lutego 2015r.) zasądził od pozwanego na rzecz przedstawicielki ustawowej powoda J. P. kwotę 1200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W zażaleniu pozwany domagał się zmiany tego postanowienia poprzez zasądzenie od niego na rzecz przedstawicielki ustawowej powoda kwoty 150 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Postanowieniu temu zarzucił naruszenie przepisów :

- art. 100 kpc poprzez nie zastosowanie tego przepisu i zasądzenie od niego na rzecz przedstawicielki ustawowej powoda całych kosztów zastępstwa procesowego podczas gdy powództwo zostało uwzględnione jedynie w części tj. 250 zł ( 62,50%), a w pozostałej części zostało oddalone, co winno skutkować stosunkowym rozdzieleniem ww. kosztów;

- § 2 pkt 3 w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz.U. z 2015r.poz. 1804) poprzez zastosowanie w/w § 2 pkt 3 podczas gdy zgodnie z § 21 do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przywołanego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji ;

- naruszenie przepisu § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2020r. ( Dz.U. nr 163, poz. 1349) poprzez jego niezastosowanie.

Zażalenie jest częściowo uzasadnione.

Wobec częściowego uwzględnienia powództwa rozstrzygnięcie o kosztach procesu w niniejszej sprawie powinno nastąpić przy zastosowaniu art. 100 zd 1 kpc poprzez stosunkowe rozdzielenie tych kosztów odpowiednio do wygranej i przegranej każdej ze stron. Jednakże Sąd Rejonowy pomimo, iż na ten przepis powołał się w uzasadnieniu wyroku to jednak w istocie nie zastosował go w rozpoznawanej sprawie, gdyż obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu powodowi całych kosztów zastępstwa procesowego i to jeszcze na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r., które nie miały zastosowania w tej sprawie. Skoro powód domagał się zwiększenia obowiązku alimentacyjnego względem poprzednio ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie I C 2599/12 o kwotę 400 zł miesięcznie a Sąd podwyższył alimenty o 250 zł miesięcznie, oddalając powództwo w pozostałym zakresie to stosownie do powołanego wyżej przepisu powód wygrał proces w 63 % a pozwany w 37% i w takim też stosunku powinny zostać rozliczone koszty procesu.

Mając na uwadze fakt, że powództwo w sprawie zostało wytoczone 24 lutego 2015r. to słusznie zarzuca skarżący, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.u. nr 163, poz. 1349) - §6 pkt 3, zgodnie z którym wynagrodzenie pełnomocnika przy wartości przedmiotu sporu od 1500 zł do 5000 zł wynosi 600 zł a nie jak błędnie przyjął Sąd I instancji § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokacie ( Dz.U. z 2015r., poz. 1804) gdzie wynagrodzenie pełnomocnika przy wartości przedmiotu sporu od 1500 zł do 5000 zł wynosi 1200 zł. Zgodnie bowiem z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Skoro zatem koszty zastępstwa procesowego powoda wynoszą 600 zł stosownie do § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm), a koszty zastępstwa procesowego pozwanego 60 zł zgodnie z § 7 ust 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 461 ze zm ), to mając na uwadze wynik postępowania powodowi należy się kwota 378 zł, a pozwanemu 22,50 zł, co po wzajemnym potrąceniu daje 355,80 zł kosztów dla powoda.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 kpc zmienił zaskarżone postanowienie obniżając koszty procesu należne powodowi do 355,80 zł, zaś dalej idące zażalenie oddalił stosownie do art. 385 kpc, w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 kpc . O kosztach postępowania zażaleniowego orzekł zgodnie z art. 102 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc mając na uwadze charakter sprawy i fakt, że małoletni powód oprócz alimentów nie ma innych dochodów a jego matka jest bezrobotna i utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Rajczakowski,  Aleksandra Żurawska ,  Barbara Nowicka
Data wytworzenia informacji: