Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 377/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-04-28

Sygn. akt II Cz 377/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Grażyna Kobus

SO Barbara Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia wierzycieli T. O., H. Z. i A. Z. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) spółka cywilna w K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 27 lutego 2015r., sygn. akt I Co 2519/14 odrzucające ich zażalenie na postanowienie tego Sądu z 26 stycznia 2015r. wydane

w sprawie przeciwko dłużnikowi Skarbowi Państwa- (...)

o nadanie klauzuli wykonalności

postanawia:

I.  oddalić zażalenie;

II.  zasądzić od wierzycieli na rzecz dłużnika 60 zł kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie wierzycieli T. O., H. Z. i A. Z. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwa Przedsiębiorstwo (...) spółka cywilna w K. na postanowienie z 26 stycznia 2015r., którym Sąd Rejonowy po rozpoznaniu skargi dłużnika Skarbu Państwa- (...)zmienił postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności poprzez oddalenie wniosku na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc. wskazując, że żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje zażalenia na postanowienie sądu zmieniające zaskarżone postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, zaś zgodnie z art. 767 (( 3a )) kpc sąd rozpoznając skargę na orzeczenie referendarza sądowego orzeka jako sąd drugiej instancji stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

W zażaleniu na to postanowienie wierzyciele wnieśli o jego uchylenie i nadanie dalszego biegu ich zażaleniu na postanowienie z 26 stycznia 2015r. Zarzucili naruszenie przepisów prawa procesowego mających istotny wpływ na wynik sprawy tj.:

- art. 767 3a kpc poprzez uznanie, że ma on zastosowanie w niniejszej sprawie; uznanie, że Sąd Rejonowy w Kłodzku wydając postanowienie z 26 stycznia 2015r. w zakresie zmiany postanowienia z 7 listopada 2014r. i oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności był sądem II instancji – podczas gdy art. 767 3a kpc normuje wyłącznie zagadnienie zaskarżenia czynności referendarza sądowego podejmowanych w zakresie rozstrzygania o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ( art. 773§ 1 1 kpc) oraz wyjawienia majątku dłużnika, jednak bez możliwości stosowania środków przymusu ( art. 920 2 kpc); ponadto w myśl art. 767 3a kpc Sąd Rejonowy w Kłodzku rozpatrując skargę na referendarza sądowego jest sądem II instancji jedynie w przypadku utrzymania w mocy rozstrzygnięcia sądowego. Natomiast w przypadku gdy wniesienie skargi na orzeczenie referendarza sądowego pociąga za sobą utratę mocy zaskarżonego orzeczenia ( jak jest w niniejszym przypadku) sąd rozpoznający skargę orzeka jako sąd pierwszej instancji

- art. 398 22 § 1 i § 3 kpc poprzez ich pominięcie i nieuznanie, że Sąd Rejonowy w Kłodzku wydający postanowienie z 26 stycznia 2015r. zmienił postanowienie referendarza sądowego z 7 listopada 2014r. i oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności- zatem Sąd Rejonowy w Kłodzku wydając postanowienie z 26 stycznia 2015r. działał jako sąd I instancji, a na jego orzeczenie służy zażalenie, bowiem kończy ono postępowanie w sprawie.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Błędne jest stanowisko skarżącego, że przepis art. 767 3a kpc nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Art. 398 22 § 1 kpc wylicza trzy kategorie orzeczeń referendarza sądowego, na które przysługuje skarga, są to orzeczenia co do istoty sprawy, orzeczenia kończące postępowanie, jak również orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4 2 i 5-9 kpc, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zaskarżalność postanowień referendarza sądowego wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym określa natomiast art. 767 3a kpc, który został dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 233, poz. 1381) zmieniającej kpc z dniem 3 maja 2012 r. Do przepisu tego przeniesiono unormowanie znajdujące się dotychczas w art. 398 22 § 1 kpc regulującym skargę na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Niesłuszny jest więc zarzut skarżącego, że artykuł 767 3a kpc normuje wyłącznie zagadnienie zaskarżania czynności referendarza w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz wyjawienia majątku dłużnika, bez możliwości stosowania środków przymusu. Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza w tym przypadku nie powoduje utraty mocy zaskarżonego postanowienia. Sąd rozpoznający skargę orzeka zatem jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza utrzymuje w mocy albo je zmienia. Skoro Sąd Rejonowy orzekał w sprawie jako sąd drugiej instancji to zażalenie na jego orzeczenie jako niedopuszczalne podlegało odrzuceniu (art. 373 w zw. z art. 397 § 2 zd 1 i art. 13 § 2 kpc).

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie zgodnie z art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 kpc i art. 13 § 2 kpc.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzekł na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 99 kpc i art. 391 § 1 kpc stosownie do wyniku tego postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Grażyna Kobus ,  Barbara Nowicka
Data wytworzenia informacji: