Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 301/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-01-15

  Sygn. akt INs 301/14

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2015 roku

  Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

  Przewodniczący: SSO Jadwiga Wójcikiewicz

  Sędziowie: SO Elżbieta Jęczmień, SO Ewa Pietrzak

  Protokolant : Sylwia Jurkowska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z protestu wyborczego Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców (...) B. W.

przy udziale Komisarza Wyborczego w W.M. E., Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr (...) w Ś. J. B., Pełnomocnika Wyborczego (...)- K. S., Pełnomocnika Wyborczego Wyborców „S. P.– dla gminy, dla powiatu” - Z. C., Pełnomocnika Wyborczego (...)M. M., Pełnomocnika Wyborczego (...), Pełnomocnika Wyborczego Nowej Prawicy J. M.A. K., Pełnomocnika Wyborczego (...)J. K. (1), Pełnomocnika Wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego (...)Lewica R. B. O.

o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Powiatu w Ś.w okręgu wyborczym nr(...)

postanawia:

oddalić protest.

  Sygn. akt I Ns 301/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców (...) B. W. wniósł dniu 25 listopada 2014 roku protest wyborczy w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi wyborów z dnia 16 listopada 2014 roku do Rady Powiatu w Ś.w okręgu wyborczym nr (...)i stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Powiatu w Ś.w tym okręgu i ponowne przeliczenie głosów w obwodzie głosowania nr (...).

W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, iż kandydatem KWW (...) w okręgu wyborczym nr (...)był R. M.. Obwodowa Komisja Wyborcza nr (...)w Ś.w protokole z głosowania podała, że na R. M.nie oddano żadnego głosu. Jednakże zgłosiła się do niego jedna osoba z informacją, że ona i jej syn oddali na niego swój głos, co potwierdzili oświadczeniem złożonym na piśmie. Zdaniem wnioskodawcy brak tych głosów w przygotowanym przez obwodową komisję protokole wskazuje na nieprawidłowości w działaniach Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)i daje podstawę do stwierdzenia naruszenia przepisów kodeksu dotyczących ustalenia wyników głosowania mającego wpływ na wynik wyborów.

Uczestnik postępowania Komisarz Wyborczy w W. M. E. wniósł o oddalenie protestu.

Uczestnik podniósł, iż to na wnoszącym protest spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności wskazanych w proteście. Zaoferowane przez składającego protest wnioski dowodowe w postaci pisemnego oświadczenia J. K. (2)nie pozwalają na uwzględnienie tego protestu, bowiem oświadczenie takie nie ma waloru dowodowego. Samo wewnętrzne przekonanie określonej osoby, że oddała głos na konkretnego kandydata nie jest równoznaczny z faktem, że oddała ona ważny głos. Z protokołu wyników głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...) wynika, iż oddano aż 183 nieważnych głosów.

Uczestnicy postępowania: Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr(...) w Ś. H. B., pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego (...) B. B. (2), pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego (...) wnieśli o oddalenie protestu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

28 sierpnia 2014 roku Komisarz Wyborczy w W. M. E.przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców (...), pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego został wnioskodawca B. W..

Dowód: postanowienie Komisarza Wyborczego w W. z 28 sierpnia 2014 roku k. 5.

Na Komitet Wyborczy Wyborców (...)oddano 2.743 ważnych głosów. W obwodzie do głosowania numer (...)w Ś.mieszczącym się w Miejskim Przedszkolu (...)nr (...)w Ś.przy ulicy (...)było 183 głosów nieważnych, na Komitet Wyborczy Wyborców (...) głosowało 94 osoby, na R. M.startującego z tego komitetu nikt nie głosował. W protokole z głosowania brak jest uwag i adnotacji o ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb, o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych, członkowie obwodowej komisji wyborczej nie wnieśli zarzutów.

Dowód: zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym k. 40 – 44,

protokół wyników głosowania w obwodzie nr (...) na listy kandydatów na radnych k. 45 – 48.

J. K. (2)i jego syn S. K.złożyli pisemne oświadczenie, że w dniu 16 listopada 2014 roku uczestniczyli w wyborach w okręgu wyborczym nr(...) w Ś.przy ulicy (...)– w przedszkolu. J. K. (2)i jego syn S. K.oddali głos na kandydata R. M., mimo to w tym obwodzie kandydat nie uzyskał tych głosów.

Dowód: oświadczenie z 21 listopada 2014 roku k. 3.

Sąd zważył:

Zdaniem Sądu protest nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 394 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112 ze zm.) Sąd okręgowy rozpoznając protesty wyborcze rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru radnego. W myśl § 2 Sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów.

W myśl art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z punktem 2 tegoż przepisu, a mianowicie nie zostały uwzględnione dwa głosy oddane na kandydata R. M.. Należy zgodzić się z uczestnikiem postępowania Komisarzem Wyborczym, iż wnioski dowodowe zaoferowane przez wnioskodawcę nie pozwalają na uwzględnienie protestu. Wnoszący protest powinien pamiętać, że nie wystarczy wystąpić z żądaniem i przedstawieniem zarzutów, nawet jeżeli są one sformułowane prawidłowo i znajdują kodeksową podstawę. Konieczne jest jeszcze udowodnienie swoich racji i to bezpośrednio przez zainteresowanego, bowiem to na nim - zgodnie z zasadą określoną w art. 6 k.c. - spoczywa ciężar dowodu – B. K.do art. 392 Kodeksu wyborczego. Złożonych przez wnioskodawcę oświadczeń J. K. (2)i S. K.o oddaniu głosu na R. M.nie można uznać za dowody. Oświadczenia te zawierają tylko wewnętrzne przekonanie tych osób, że oddały głos na R. M., w sytuacji gdy Obwodowa Komisja Wyborcza nr (...)stwierdziła 183 głosów nieważnych trudno stwierdzić, czy głosy oddane przez J. K. (2)i S. K.to głosy ważne. Ponadto z protokołu wyników głosowania w obwodzie nr (...) wynika, iż komisja, ani jej poszczególni członkowie nie zgłaszali żadnych zarzutów związanych z pracą komisji. Z tych też względów Sąd oddalił wniosek dowodowy o ponowne przeliczenie głosów.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił protest.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Wójcikiewicz,  Elżbieta Jęczmień ,  Ewa Pietrzak
Data wytworzenia informacji: