Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1951/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-03-22

Sygn. akt IC 1951/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maciej Ejsmont

Protokolant: Dorota Malinowska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Świdnicy

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z/s w W.

przeciwko K. F. i M. F.

o zapłatę kwoty 109.330,39 zł

I. zasądza od pozwanych K. F. i M. F. solidarnie na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. z/s w W. kwotę 109.330,39 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) z odsetkami od kwoty 102.217,17 zł w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 4.028,61 zł od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanych na rzecz strony powodowej solidarnie kwotę 5.535,88 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1951/15

UZASADNIENIE

(...) Bank S.A. w W. wniosła pozew przeciwko K. F. i M. F.. Zażądała w nim zasądzenia na swoją rzecz od pozwanych solidarnie kwoty 109.330,39 zł

- z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 29 lipca 2015 r. do dnia zapłaty od kwoty 102.217,17 zł,

- z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia zapłaty od kwoty 4.028,61 zł.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podniosła, że zawarła z pozwanym K. F. umowę o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 13 września 2011 r. Pozwana M. F. odpowiada z tytułu umowy poręczenia z dnia 13 września 2011 r. za zobowiązania wynikające ze wskazanej wyżej umowy kredytu. Odpowiedzialność obojga pozwanych jest solidarna. Pozwani nie wywiązali się z obowiązku terminowego spłacania zadłużenia kredytowego. W związku z brakiem spłat rat kredytowych, strona powodowa wypowiedziała umowę kredytową. Jej roszczenie z tego tytułu stało się wymagalne w dniu 17 marca 2015 r. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się :

- 102.217,17 zł tytułem roszczenia głównego (niespłacony kapitał)

- 4.028,61 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału w wysokości 7,22 % od dnia 30 września 2014 r. do dnia 6 maja 2015 r.

- 2.948,61 zł tytułem odsetek za opóźnienie w wysokości 10 % od dnia 31 października 2014 r. do dnia 28 lipca 2015 r.

- 136 zł tytułem opłat i prowizji.

Zgodnie z umową łączącą strony, powódka uprawniona była do naliczania odsetek umownych za opóźnienie w spłacie wymagalnych rat w wysokości średniego oprocentowania WIBOR dla 3 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonej o 15 punktów procentowych, z zastrzeżeniem, że w żadnym czasie oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności wysokości bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP, które na dzień sporządzenia pozwu wynoszą 10 % w stosunku rocznym, począwszy od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia zapłaty.

[k. 1 – 6]

Pozwani złożyli odpowiedzi na pozew, które zostały zwrócone zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 11 lutego 2016 r. Przyczyną tego był brak złożenia przez pełnomocnika pozwanych w zakreślonym terminie pełnomocnictw procesowych. Zarządzenie o wezwaniu do usunięcia tego braku (w terminie tygodnia) doręczono pełnomocnikowi pozwanych w dniu 25 stycznia 2016 r. (k. 69). Brak ten usunięty został dopiero w dniu 2 lutego 2016 r., a więc jeden dzień po upływie zakreślonego terminu. Wynika to z datownika na kopertach, w których nadesłano przedmiotowe pełnomocnictwa.

[k. 74]

Na rozprawie w dniu 22 marca 2016 r. pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. Zarzucili, że strona powodowa nie udowodniła, by doręczyła im oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

[k. 83]

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 września 2011 r. doszło do zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym nr (...).

Na jej podstawie (...) Bank SA w W. udzieliła przedsiębiorcy K. F. kredytu w wysokości do 100.000 zł. Był to kredyt odnawialny, przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej pozwanego. (§ 1 umowy).

Integralną część umowy stanowiły ogólne warunki umów w zakresie kredytowania działalności gospodarczej w (...) Banku SA (...) Banku SA. Pozwany zapoznał się z tymi warunkami (§ 12 umowy)

Dowód: umowa z dnia 13 września 2011 r. k. 18 – 20

Od niespłaconych w terminie rat kapitału, bank pobierał oprocentowanie według podwyższonej stopy kredytowej.

Wysokość oprocentowania podwyższonego obowiązująca w banku ustalana była na podstawie stawek (...) dla okresów trzymiesięcznych z 10 ostatnich dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonej o 15 punktów procentowych. W przypadku, gdy oprocentowanie opisane wyżej przekroczy oprocentowanie maksymalne, określone w art. 359 § 2 (1) k.c., bank pobierać miał owo maksymalne oprocentowanie.

Bank był uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, a w szczególności, gdy kredytobiorca nie wykonywał obowiązków wynikających z umowy, w tym nieterminowo regulował zobowiązania z tytułu spłaty rat

Dowód: ogólne warunki umów k. 21 – 22

W dniu 13 września 2011 r. doszło do zawarcia umowy poręczenia. Na jej podstawie M. F. zobowiązała się wobec (...) Bank SA w W. do wykonania na rzecz tego banku zobowiązań wynikających z tytułu umowy kredytowej z dnia 13 września 2011 r. przez K. F., na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wykonał swego zobowiązania.

Dowód: umowa poręczenia z dnia 13 września 2011 r. k. 24

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. (...) Bank SA w W. wypowiedziała umowę kredytu zawartą z pozwanym. Powołała się przy tym na § 13 przywołanych wyżej ogólnych warunków w zakresie kredytowania działalności gospodarczej. Okres wypowiedzenia wynosił 30 dni. Stan zadłużenia na dzień 17 marca 2015 r. wynosił 105.629,45 zł, z czego:

- kapitał niewymagalny wynosił 87.217,17 zł

- kapitał wymagalny 15.000 zł

- odsetki wymagalne 2.929,31 zł

- odsetki karne liczone do dnia 16 marca 2015 r. 361,97 zł

- opłaty, prowizje i koszty 121 zł.

Dowód: wypowiedzenie umowy k. 28

Tego samego dnia (...) Bank SA w W. zawiadomił o wypowiedzeniu umowy M. F.. Jednocześnie zawiadomiono poręczycielkę o wysokości zadłużenia z tytułu umowy kredytu.

Dowód: zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy k. 26

Zadłużenie pozwanych z tytułu wskazanej wyżej umowy kredytowej na dzień 28 lipca 2015 r. wynosiło 109.330,39 zł, z czego:

- roszczenie główne wynosiło 102.217,17 zł

- odsetki umowne za okres korzystania z kapitału ( w wysokości 7,22 %) za okres od 30 września 2014 r. do 6 maja 2015 r. wynosiły 4.028,61 zł

- odsetki za opóźnienie od niespłaconego kapitału w wysokości 10 % od dnia 31 października 2014 r. do dnia 28 lipca 2015 r. wynosiły 2.948,61 zł

- opłaty, prowizje 136 zł.

Dowód: wyciąg z ksiąg bankowych k. 17

Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Stronę powodową łączyła z K. F. umowa o kredyt w rachunku bieżącym. Była to umowa kredytu odnawialnego, przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Limit kredytowy ustalony został na kwotę 100.000 zł. Strona powodowa uprawniona była do wypowiedzenia umowy w przypadku braku realizacji przez pozwanego obowiązków umownych, w szczególności braku uiszczania rat kredytowych. Pozwana była natomiast poręczycielem co do zobowiązań pozwanego w zakresie wskazanej wyżej umowy. Okoliczności te ustalił Sąd w oparciu o - niekwestionowane przez strony - dokumenty umowy kredytowej, ogólne warunków umów w zakresie kredytowania działalności gospodarczej, a także umowę poręczenia.

Sąd ustalił również, że pozwany nie spłacał rat kredytowych. Powstało z tego tytułu zadłużenie, którego wysokość – na dzień 17 marca 2015 r. – wynosiła w zakresie kapitału wymagalnego 15.000 zł, odsetek wymagalnych 2.929,31 zł, zaś odsetek karnych do dnia 16 marca 2015 r. 361,97 zł. Okoliczność tę ustalił Sąd w oparciu o - niekwestionowane przez pozwanych - wyliczenia zawarte w wypowiedzeniu umowy skierowanym do pozwanego przez powódkę. Istnienie analizowanego tu zadłużenia dawało stronie powodowej podstawę do wypowiedzenia umowy łączącej strony, w oparciu o § 13 przywołanych wyżej ogólnych warunków w zakresie kredytowania działalności gospodarczej. Okres wypowiedzenia wynosił 30 dni. Strona powodowa skorzystała z tego uprawnienia, kierując do pozwanego wypowiedzenie umowy z dnia 17 marca 2015 r., zaś do pozwanej zawiadomienie o dokonanym wypowiedzeniu. Sąd ustalił te okoliczności w oparciu o oba te pisma złożone przez stronę powodową.

Sąd uznał, że podstawą oddalenia powództwa nie może być poniesiony przez pełnomocnika pozwanych zarzut braku doręczenia pozwanemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Na uzasadnienie tego zarzutu pozwany wskazał, że do pozwu nie dołączono dowodu doręczenia, czy choćby wysłania mu tego oświadczenia. Sąd uznał jednak zarzut ten – podniesiony dopiero na rozprawie w dniu 22 marca 2016 r. – za spóźniony. Odpis pozwu doręczono pozwanym w dniu 7 grudnia 2015 r. (k. 55 –56). Jednocześnie do pozwu dołączono zarządzenie, w którym wezwano pozwanych, aby w terminie dwóch tygodni złożyli odpowiedź na pozew, w której wskażą wszelkie zarzuty, twierdzenia i wnioski dowodowe, pod rygorem zwrotu odpowiedzi na pozew oraz oddalenia wniosków dowodowych. Pozwani, reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, podnieśli analizowany zarzut dopiero na rozprawie w dniu 22 marca 2016 r. Jednocześnie pozwani nie uprawdopodobnili w jakikolwiek sposób, że nie zgłosili analizowanego zarzutu w odpowiedzi na pozew z przyczyn przez siebie niezawinionych. Jednocześnie, oczywiste jest, że uwzględnienie przez Sąd tego zarzutu pociągnęłoby za sobą konieczność odroczenia rozprawy celem umożliwienia stronie powodowej ustosunkowanie się do nowego twierdzenia pozwanych, które nie było uprzednio podnoszone na jakimkolwiek etapie postępowania sądowego, czy też w przesądowej wymianie pism między stronami. Z tych przyczyn Sąd pominął analizowane tu twierdzenia pozwanych (art. 207 § 6 k.p.c.).

Uwzględniając fakt, że pozwani nie kwestionowali dochodzonego pozwem roszczenia co do wysokości, Sąd oparł się w tym zakresie na wyciągu z ksiąg bankowych. Wynika z niego sposób wyliczenia kwoty dochodzonej pozwem.

Solidarna odpowiedzialność pozwanych wynika z art. 881 k.c.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się na dowodach przywołanych w stanie faktycznym niniejszego uzasadnienia. Nie nasunęły się bowiem wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistości. Pozostałe dowody nie miały wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

W tej sytuacji orzeczono jak w pkt I.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Na zasądzoną na rzecz strony powodowej kwotę kosztów procesu składa się kwota 5.467 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz 68,88 zł tytułem opłat notarialnych za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez stronę pozwaną M. C., odpisu KRS pozwanej oraz kserokopii dokumentów, stanowiących podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Ejsmont
Data wytworzenia informacji: