Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1323/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-11-05

Sygn. akt I C 1323/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2014 roku

  Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSO Jadwiga Wójcikiewicz

Protokolant Sylwia Jurkowska

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa S. L.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L.

o uchylenie uchwały

I.  uchyla uchwałę Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. nr (...) z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wykluczenia S. L. z (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L.;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1323/14

UZASADNIENIE

Powódka S. L. wniosła o uchylenie uchwały nr (...)Rady Nadzorczej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wykreślenia z rejestru Członków (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.Pani S. L. ul. (...)nr (...), (...)-(...) L., zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Powódka podniosła, iż 14 kwietnia 2014 roku powódka została zawiadomiona o rozpoczęciu przez stroną pozwaną procedury zmierzającej do wykreślenia powódki z rejestru członków strony pozwanej. Powódka, z uwagi na charakter pracy zawodowej, nie mogła stawić się na wyznaczony przez stronę pozwaną termin posiedzenia Rady Nadzorczej i złożyła wyjaśnienia, w których zaprzeczyła istnieniu przesłanek do pozbawienia powódki członkostwa u pozwanej. 29 maja 2014 roku powódka została zawiadomiona o wykluczeniu jej z członkostwa u pozwanej, oraz o treści uchwały nr (...). Jako przyczyną wykreślenia strona pozwana wskazała naruszenie przez powódkę przepisów art. 15 ust. 3, art. 15 ust. 4 statutu pozwanej. Art. 15 ust. 3 Statutu stanowi o „świadomym działaniu na szkodę spółdzielni, lub działaniu wbrew jej interesom”, powódka miała ten przepis naruszyć dlatego, że zorganizowała zebranie w celu założenia wspólnoty mieszkaniowej. Powódka podniosła, iż nie miała zamiaru działać na szkodę Spółdzielni. Drugą przesłanką do wykreślenia powódki było „świadome wprowadzenie spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień”, a przepis ten powódka naruszyła w ten sposób, że usiłowała otrzymać zwrot za wykonanie wymiany stolarki okiennej w sposób niezgodny z regulaminem. W tej sprawie było prowadzone postępowanie przygotowawcze przez organy ścigania, które odmówiły wszczęcia dochodzenia z uwagi na brak ustawowych znamion popełnienia przez powódkę czynu zabronionego. Skoro organy ścigania nie doszukały się w działaniu powódki czynu zabronionego to Rada Nadzorcza strony pozwanej powołuje się na nieistniejącą okoliczność. Powódka poza tym podkreśliła, iż jest w konflikcie z Prezesem Zarządu strony pozwanej.

Strona pozwana (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w L. Z. wniosła o oddalenie powództwa, zasądzenie od powódki na rzecz strony pozwanej kwoty 557 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Strona pozwana wskazała, iż procedura wykluczenia powódki ze Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się zgodnie ze Statutem (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L., oraz art. 24 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze. Rada Nadzorcza (...) Spółdzielni Mieszkaniowej dokonała obiektywnej oceny okoliczności fatycznych i uznała, iż stanowią one przesłankę dającą podstawę do wykluczenia powódki z rejestru członków Spółdzielni. Bezspornym w sprawie jest, iż powódka inicjuje spotkania odnośnie założenia Wspólnoty Mieszkaniowej dla budynku przy ulicy (...) w L. i przedstawiła Zarządcę Wspólnoty. Odnośnie wymiany stolarki okiennej to prawo do dofinansowania i zwrotu części kosztów przysługuje wówczas gdy użytkownik otrzymał zgodę spółdzielni na podstawie złożonego pisemnego podania o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych. Powódka natomiast uzyskała już zwrot za stolarkę okienną będące jeszcze członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w B., która to spółdzielnia uległa podziałowi na mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w Świdnicy z 5 lipca 2010 roku. Z rejestru wymiany stolarki okiennej wynika, iż powódka nie była uprawniona do świadczenia z tytułu zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej ponieważ nie figuruje na liście, co wskazuje, iż nie spełnia wymagań regulaminowych. Wobec tego do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez powódkę S. L., oraz byłego prezesa Zarządu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. P. K..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pismem z 14 kwietnia 2014 roku powódka S. L. została zawiadomiona przez stronę pozwaną (...) Spółdzielnie Mieszkaniową w L. o wszczęciu postępowania w sprawie wykluczenia powódki z rejestru Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z § 15 ust. 3, oraz § 15 ust. 4 Statutu (...) Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawa wykluczenia powódki z rejestru Członków Spółdzielni była rozpatrywana na posiedzeniu Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 5 maja 2014 roku o godzinie 11 00 w siedzibie Spółdzielni w L. przy ulicy (...). Powódka została poinformowana, że w razie niemożności przybycia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinna złożyć stosowne wyjaśnienia w formie pisemnej.

Powódka 30 kwietnia 2014 roku wniosła o zmianę terminu posiedzenia Rady Nadzorczej z uwagi na to, że w tym czasie pracuje. W związku z tym, że powódka nie mogła się stawić na posiedzenie Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni złożyła wyjaśnienia na piśmie, w których wskazała, iż podstawa prawna wykluczenia powódki mija sie z rzeczywistością, gdyż powódka nigdy nie zalegała z opłatami na rzecz pozwanej Spółdzielni za trzy miesiące. W wyjaśnieniach powódka wskazała jeszcze, że jej wykluczenie ze Spółdzielni zmierza do tego, żeby nie mogła swobodnie się wypowiedzieć o wadliwym i niewłaściwym sposobie zarządzania nieruchomością wspólną na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Dowód: odpis Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 1 września 2014 roku k. 98 – 102,

zawiadomienie z 14 kwietnia 2014 roku k. 5,

wniosek z 30 kwietnia 2014 roku k. 6,

pismo powódki z 14 maja 2014 roku k. 7 – 8,

zeznania powódki S. L. k. 120 v – 121,

zeznania w imieniu strony pozwanej prezesa zarządu B. C. k. 121 – 121 .

Rada Nadzorcza pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.29 maja 2014 roku podjęła uchwałę nr (...) w sprawie wykluczenia z rejestru członków pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.powódki S. L.nr członkowski (...)zamieszkałej w L. ul. (...)w związku z naruszeniem §15 ust. 3 oraz §15 ust. 4 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.. Zgodnie z §15 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa, dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. Przyczyną wykluczenia może być wyłącznie: świadome działanie na szkodę Spółdzielni, lub działanie wbrew jej interesom ust. 3; świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień ust. 4. W piśmie z 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza strony pozwanej poinformowała powódkę o powyższej uchwale i wskazała, iż powódka naruszyła §15 ust. 3 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej organizując zebranie właścicieli lokali w celu założenia Wspólnoty Mieszkaniowej, co należy uznać za świadome działanie na szkodę Spółdzielni i działanie wbrew jej interesom, §15 ust. 4 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej usiłując uzyskać zwrot za stolarkę okienną w sposób niezgodny z Regulaminem obowiązującym w (...)Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z § 1 ust. 2 regulaminu prawo do dofinansowania i zwrotu części kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych przysługuje wyłącznie użytkownikowi, który otrzymał zgodę Spółdzielni na podstawie złożonego pisemnego podania o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych, oraz którego lokal jest opomiarowany i rozliczany z podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Użytkownik lokalu mieszkalnego po uzyskaniu zgody Spółdzielni na wymianę stolarki powinien dokonać jej wymiany nie później niż w okresie sześciu miesięcy licząc od dat uzyskania zgody Spółdzielni. W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej lub drzwi balkonowych na dany rok i nie zrealizowanie tej wymiany powoduje wykreślenie z „Rejestru wymiany stolarki okiennej”.

22 października 1999 roku powódka S. L.złożyła do zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w B.– poprzednika prawnego strony pozwanej, wniosek o dokonanie wymiany okien w jej lokalu mieszkalnym znajdującym się w L.przy ulicy (...). Powódka otrzymała od Spółdzielni Mieszkaniowej w B.dofinansowanie w kwocie 40% wartości zamontowanych okien. Drugi raz powódka wymieniła stolarkę okienną w 2013 roku. 4 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza pozwanej podjęła uchwałę nr (...) w sprawie skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez powódkę S. L., bowiem usiłowała wyłudzić dofinansowanie z funduszu remontowego wymiany okien i drzwi balkonowych pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz o podejrzeniu podżegania do przyjęcia korzyści materialnych przez P. K.byłego Prezesa Zarządu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w zamian za zawyżenie kwoty podlegającej do zwrotu i umieszczenie poza kolejnością na liście osób zakwalifikowanych do zwrotu za stolarkę okienną na rok 2013. Postępowanie nie zostało wszczęte z uwagi na brak dowodów.

Powódka 12 czerwca 2014 roku zwróciła się do Prezesa Zarządu pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. o ponowne rozpoznanie, jej wykluczenia z członków pozwanej Spółdzielni, przez Radę Nadzorczą.

Dowód: uchwała nr (...) z 29 maja 2014 roku Rady Nadzorczej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.k. 10,

oświadczenie z 28 sierpnia 2014 roku J. D. k. 67,

statut Spółdzielni Mieszkaniowej (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w L. k. 27 – 60,

zawiadomienie z 29 maja 2014 roku skierowane przez stronę pozwaną do powódki k. 9,

regulamin zasad dofinansowania z funduszu remontowego wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. k. 68 – 73,

treść druków o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych i o zwrot części kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych k. 74 – 75,

protokół odbioru robót k. 77 – 78,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 5 lipca 2010 roku wydany w sprawie sygn. akt I C 836/09 k. 83 -

pismo powódki z 11 października 1999 roku skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w B. k. 79,

rejestr wymiany stolarki okiennej k. 80 – 81,

pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w B. z 3 października 2001 roku skierowane do S. L. k. 82,

uchwała nr (...) z 4 listopada 2013 roku Rady Nadzorczej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.k. 96,

uchwała nr (...) z 4 listopada 2013 roku Rady Nadzorczej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.k. 96,

pismo powódki do strony pozwanej z 12 czerwca 2014 roku k. 11, zeznania powódki S. L. k. 120 v – 121,

zeznania w imieniu strony pozwanej prezesa zarządu B. C. k. 121 – 121 v.

17 lipca 2013 roku sześćdziesięciu sześciu właścicieli wyodrębnionych mieszkań w pozwanej Spółdzielni złożyło do zarządu strony pozwanej wniosek o zwołanie zebrania właścicieli lokali w terminie dwóch tygodni, które przedmiotem będzie między innymi głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną z trybu zarządu powierzonego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali na rzecz (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. na tryb zgodny z art. 20 ustawy o własności lokali.

Dowód: wniosek z 17 lipca 2013 roku wraz z listą podpisów k. 61 – 65.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż powódka w terminie wniosła powództwo w niniejszej sprawie o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L. nr (...) z 29 maja 2014 roku w sprawie wykluczenia powódki z (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L.. Zgodnie z art. 24 § 6 ustawy z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. tekst jedn. z 2013 roku, poz. 1443), jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo: 1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo 2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z § 18 Statutu strony pozwanej uchwałę o wykluczeniu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni. W niniejszej sprawie, co niewątpliwe powódka złożyła stronie pozwanej wyjaśnienia na piśmie, bowiem nie mogła stawić się na wyznaczony termin posiedzenia Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni. W myśl art. 42 § 1 Prawa spółdzielczego uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Jednakże zgodnie z § 4 Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. § 6 stanowi, że powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Zgodnie § 7 jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie. Powódka zachowała sześciotygodniowy termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu jej z członka Spółdzielni, bowiem pismo zawiadamiające powódkę o tym fakcie jest datowane na dzień 29 maja 2014 roku, zaś pozew powódka wniosła do tutejszego Sądu 30 czerwca 2014 roku.

Powódka zaskarżyła uchwałę nr(...) z 29 maja 2014 roku Rady Nadzorczej pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L., którą to uchwałą powódka została wykluczona z rejestru członków pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.w związku z naruszeniem §15 ust. 3, oraz §15 ust. 4 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.. Należy podkreślić, iż zaskarżona uchwała zawierała tylko przepisy Statutu będące podstawą do wykluczenia powódki z rejestru członków pozwanej Spółdzielni. §15 ust. 3 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w L.stanowi, że wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa, dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. Przyczyną wykluczenia może być wyłącznie: świadome działanie na szkodę Spółdzielni, lub działanie wbrew jej interesom; natomiast w myśl ust. 4 świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień. W zaskarżonej uchwale nie zostały wskazane działania powódki, jakie doprowadziły do naruszenia powołanych przepisów Statutu. Powódka dopiero w piśmie z 29 maja 2014 roku została poinformowana o tym właśnie jakie jej działania doprowadziły do naruszenia tych przepisów Statutu, a były to zdaniem Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni: organizacja zebrania właścicieli lokali w celu założenia Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz usiłowanie uzyskania zwrotu za stolarkę okienną w sposób niezgodny z Regulaminem obowiązującym w (...)Spółdzielni Mieszkaniowej. Należy podnieść, iż zakres kognicji sądu badającego powództwo o uchylenie uchwały w przedmiocie wykluczenia ze spółdzielni ograniczony jest do tych tylko przyczyn wykluczenia, które wyraźnie zostały wymienione w treści uchwały. Nie jest dopuszczalne formułowanie przez spółdzielnię w toku postępowania sądowego innych zarzutów, które uzasadniać mają zasadność uchwały. Takie też tylko przyczyny mogą być przedmiotem zarzutów, na których oparte jest powództwo o uchylenie uchwały organu spółdzielni. W sytuacji, gdy zaskarżona uchwała nie została należycie uzasadniona, co do przyczyn wykluczenia powódki powoduje, że nawet ustalenie w trakcie postępowania sądowego nieprawidłowości w zachowaniu powódki nie może stanowić podstawy do oddalenia powództwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2012 r. I ACa 1114/12, opubl. LEX nr 1267298).

Zgodnie z art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Zgodnie z § 2 Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. Strona pozwana wykluczając powódkę z członków pozwanej zarzuciła jej, że zorganizowała zebranie właścicieli lokali w celu założenia wspólnoty mieszkaniowej, oraz usiłowała uzyskać zwrot za stolarkę okienną w sposób niezgodny z Regulaminem (...) Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdaniem Sądu obie wskazane podstawy nie mogą stanowić o wykluczeniu powódki z członków pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąd bada powództwo o uchylenie uchwały w przedmiocie wykluczenia ze spółdzielni jedynie z przyczyn, które wyraźnie zostały wymienione w treści uchwały. Nie ulega wątpliwości, że powódka jako członek pozwanej spółdzielni ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień statutu i regulaminu. Zdaniem Sądu uzasadnione jest uzależnienie dopuszczalności wykluczenia członka spółdzielni od wykazania istnienia zawinionego – pod postacią winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa – naruszenia obowiązków, które prowadzi do wniosku, iż dalsze pozostawania w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami, stosownie do art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego. Do powstania sytuacji uzasadniającej wykluczenia konieczne jest ustalenie zawinienia w zachowaniu członka pozwanej Spółdzielni. Nie może ulegać wątpliwości, że wykładnia postanowień statutu musi być powiązana z treścią art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego. Wykluczenie jest konsekwencją zawinionego naruszenia obowiązków przez członka spółdzielni. Zdaniem Sądu to, że powódka chciała założenia wspólnoty mieszkaniowej i w tym celu zwołała zebranie członków Spółdzielni nie może stanowić podstawy do wykluczenia powódki z rejestru członków spółdzielni. Należy bowiem przeanalizować jeszcze pozostałe przesłanki tj. czy zachowanie powódki było zawinione, oraz czy mimo zaistnienia tych przesłanek dalsze pozostawanie powódki w spółdzielni da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Z art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego wynika, że w przypadku, gdy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa członka spółdzielni dalsze jego pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu tej spółdzielni lub dobrymi obyczajami może nastąpić pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze spółdzielni. Zarówno w doktrynie prawa, jak bogatym orzecznictwie dotyczącym zastosowania tego przepisu wskazuje się, że wykluczenie ze spółdzielni może nastąpić, gdy spełnione są wszystkie przesłanki warunkujące wykluczenie, zaś wina wykluczanych musi mieć kwalifikowaną postać, albo umyślności zachowania albo nieumyślności w postaci rażącego niedbalstwa, z zarzuceniem złej woli nakierowanej na szkodzenie spółdzielni. W szczególności chodzi o to, czy członek spółdzielni dopuścił się umyślnego zawinienia, pozwalającego zgodnie ze statutem spółdzielni wykluczyć go z tej spółdzielni (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2009 roku, sygn. akt III CSK 322/08, Lex nr 522342). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2002 roku, sygn. I CKN 801/00, opubl. Lex nr 1165063 wskazując, iż postanowienia statutu spółdzielni, które bliżej określają przyczyny wykluczenia członka muszą pozostawać w zgodzie z art. 24 § 1 ustawy z 1982 r. - Prawo spółdzielcze (aktualnie art. 24 § 2), co oznacza, że niezależnie od sformułowań użytych w statucie, tylko zawinione niewykonywanie przez członka obowiązków statutowych może być przyczyną wykluczenia. Jeżeli zatem statut jako jedną z przyczyn wykluczenia wskazuje świadome działanie na szkodę Spółdzielni, lub działanie wbrew jej interesom, to trzeba przyjąć, że jedynie zawinione działanie może być podstawą wykluczenia. Jeżeli natomiast członkowi nie można przypisać winy w tym zakresie, spółdzielnia nie ma podstaw do wykluczenia. Powódce zdaniem Sądu winy takiej przypisać nie można, bowiem jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego zorganizowała zebranie właścicieli lokali, aby rozważyć możliwość przejścia do Wspólnoty Mieszkaniowej. Nie ma wątpliwości zdaniem Sądu, że powódka była inicjatorką zebrania na którym dyskutowano o możliwości założenia Wspólnoty Mieszkaniowej, wobec tego przeprowadzenie na tę okoliczność dowodów było bezcelowe i dlatego Sąd je oddalił. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, iż zebranie miało na celu rozważenie możliwości utworzenia wspólnoty, jednakże w żadnym razie nie można mówić o tym, aby na zebraniu tym miano podjąć uchwałę o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Podnieść należy, iż Statut nie może nakładać na członka obowiązku niekorzystania z praw przyznanych w art. 24 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ani obowiązku rezygnacji z poddawania się zarządzaniu przez spółdzielnię nieruchomością wspólną - byłyby to bowiem obowiązki sprzeczne z ustawą, bowiem zgodnie z art. 24 1 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. tekst jedn. Z 2013 roku, poz. 1222) większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali. Zgodnie z ust. 2 Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali. Tym samym powódka zwołując zebranie członków spółdzielni w celu zainicjowania założenia wspólnoty naruszyła interes pozwanej Spółdzielni, jednakże nie sposób uznać, aby został naruszony przez nią interes prawny pozwanej.

Kolejną podstawą do wykluczenia powódki z członków pozwanej Spółdzielni było naruszenie przez nią § 15 ust. 4 Statutu, a więc świadome wprowadzenie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień. Strona pozwana zarzuciła powódce, że usiłowała uzyskać zwrot za stolarkę okienną w sposób niezgodny z Regulaminem obowiązującym w pozwanej Spółdzielni. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 5 lipca 2010 roku doszło do powstania dwóch nowych Spółdzielni tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w B. i (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w L.. Niewątpliwym jest i co przyznała powódka, że w poprzedniej Spółdzielni Mieszkaniowej w B. uzyskała zwrot za stolarkę okienną. Strona pozwana w żaden sposób nie udowodniła, ani nie wskazała w zaskarżonej uchwale, aby powódka świadomie wprowadziła pozwaną Spółdzielnie w błąd w celu uzyskania zwrotu za stolarkę okienną. Powódka kierowała się tym, że powstała nowa spółdzielnia, dlatego uważała, iż może uzyskać zwrot za stolarkę okienną. To, że w chwili obecnej nie ma podania powódki o tym, że wnosiła o powyższy zwrot w niczym nie obciąża powódki, skoro powódka znajdowała się na liście do zwrotu za wymianę stolarki okiennej. Postępowanie karne w tym zakresie zostało umorzone, a strona pozwana nie wnosiła o przeprowadzenie dowodu z postanowienia o umorzeniu na okoliczność przyczyn tego umorzenia.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W przedmiotowej sprawie na koszty procesu składała się opłata od pozwu w wysokości 200 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Wójcikiewicz
Data wytworzenia informacji: