Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1286/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2017-01-20

Sygn. akt IC 1286/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSO Halina Jamuła

Protokolant: Marzenna Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Świdnicy

sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z/s w W.

przeciwko L. B.

o zapłatę

I.  zasądza pozwanego L. B. na rzecz powoda Banku (...) Spółka Akcyjna z/s w W. kwotę 96.785,13 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 92.447,48 zł od dnia 1 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.215,13 zł tytułem kosztów procesu w tym 7200 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IC 1286/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwany L. B. ma zapłacić na rzecz strony powodowej kwotę 96.785,13 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, w tym liczonymi od kwoty 92.447,48 zł od dnia 1 marca 2016 roku do dnia zapłaty, oraz kwotę 338,67 zł tytułem odsetek karnych oraz kwotę 3.998,98 zł tytułem odsetek umownych oraz koszty procesu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa wskazywała, iż zawarła z pozwanym umowę kredytu nr (...) z dnia 12 września 2014r., który nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązania terminowego dokonywania spłat w kwotach i terminach ustalonych w umowie w związku z czym wypowiedziała pozwanemu umowę wzywając go do spłaty pozostałej do zapłaty kwoty zadłużenia. Pismo skierowane do powoda pozostało bez odpowiedzi. Pozwany nie dokonał spłaty zadłużenia mimo otrzymanego wezwania do zapłaty, koniecznym zatem stało się skierowany sprawy na drogę postępowania sądowego. Powodowy Bank wskazywał, iż na dochodzone niniejszym pozwem roszczenie składają się kwoty : 92.447,48 zł tytułem niespłaconego kapitału, 3.998,98 zł tytułem niespłaconych odsetek umownych oraz 338,67 zł tytułem odsetek karnych.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym orzeczeniem z dnia 16 czerwca 2016 roku sprawę skierowano do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

W piśmie procesowym z dnia 24 sierpnia 2016 roku zawierającym jego stanowisko w sprawie pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu zaprzeczył większości twierdzeniom pozwu, w tym wysokości zadłużenia. Argumentował, że strona pozwana nie przedstawiła żadnego dokumentu potwierdzającego fakt wypowiedzenia przedmiotowej umowy, czy też dowodu doręczenia mu tego wypowiedzenia. Wskazywał nadto na braki przedstawionego przez stronę powodową wypisu z KRS w zakresie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, jak również fakt braku dowodu w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych banku potwierdzających rzekome zadłużenie. Zdaniem pozwanego powództwo jest bezzasadne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12 września 2014 roku pozwany L. B. zawarł z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. umowę nr (...) kredytu gotówkowego na spłatę zobowiązań kredytowych i cel konsumpcyjny w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem kwoty 37.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu transakcji kredytowych (w Banku (...), Banku (...), Banku (...), Banku (...)), zaś kwoty 63.000 zł na cel konsumpcyjny. Pozwany został zobowiązany do dokonywania w okresie objętym umową – do dnia 12 września 2011 roku - spłaty miesięcznych rat równych kapitałowo – odsetkowych określonych w harmonogramie spłat. W umowie zawarty był zapis, że bank miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu w razie stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, m.in. gdy kredytobiorca nie zapłaci w terminie określonym w umowie rat za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy składane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty odsetek lub kredytu w terminach płatności ustalonych w umowie bank zastrzegał sobie prawo wysłania do kredytobiorcy za pośrednictwem poczty pisemnego wezwania o zapłaty. Bank po upływie terminów płatności określonych w umowie lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy, podejmie czynności windykacyjne w odniesieniu do niespłaconych należności z tytułu umowy. Bankowi przysługują z tytułu niespłaconego w terminie kredytu odsetki za opóźnienie spłaty, naliczane według stopy procentowej w wysokości określonej w umowie.

dowód :

- umowa nr (...) kredytu gotówkowego z dnia 12 września 2014r., wraz z załącznikami, k. 38 – 42,48 – 61,

Z uwagi na zaległości pozwanego w spłacie zobowiązań wynikających z łączącej strony umowy, strona powodowa pismem z dnia 14 grudnia 2015 roku wypowiedziała pozwanemu umowę kredytu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia pisma. Zadłużenie pozwanego wobec powodowego Banku na dzień 13 grudnia 2015 roku wynosiło łącznie 94.936,19 zł, w tym : 92.447,48 zł tytułem niespłaconego kapitału oraz 2.488,71 zł tytułem odsetek.

dowód :

- oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy z dnia 14 grudnia 2015r. wraz z numerem nadawczym i elektronicznym numerem nadania przesyłki, k. 80 – 83,

Zadłużenie pozwanego na dzień 29 lutego 2016 roku wynosiło 96.785,13 zł, w tym : 92.447,48 zł tytułem niespłaconego kapitału, 338,67 zł tytułem odsetek podwyższonych karnych, 3.998,98 zł tytułem odsetek umownych.

dowód :

- wyciąg z ksiąg bankowych nr (...), k. 79,

- historia zadłużenia na rachunku na dzień 13 lutego 2013 roku, k. 78,

Pismem z dnia 17 lutego 2016 roku pozwany wezwany został do zapłaty należności wobec powodowego Banku wynikającej z zawartej między stronami umowy.

dowód :

- wezwanie do zapłaty z dnia 17 lutego 2016r., k. 62,

Bank (...) S.A. z siedzibą w W. jest następcą prawnym Banku (...) S.A. z siedzibą w W..

dowód :

- wyciąg z KRS, k. 16 - 37,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Kredyt bankowy definiowany jest jako stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku (odsetki, prowizja, opłaty manipulacyjne). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 128) w art. 69 definiuje umowę kredytu i tak zgodnie z ust.1 tego przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z ust.2 umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i spełniać określone warunki. Kredyt cechuje między innymi: odpłatność – kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek i ewentualnej prowizji dla banku i zwrotność – co do zasady kwota środków pieniężnych podlega zwrotowi. Obowiązek zwrotu kredytu przez kredytobiorcę jest jego podstawowym obowiązkiem wymienionym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego i oddaje istotę umowy kredytu. Obok korzystania z kredytu i zwrotu składającej się na niego kwoty, art. 69 ust. 1 prawa bankowego nakłada na kredytobiorcę obowiązek zapłaty odsetek kapitałowych. Odsetki są świadczeniem ubocznym, z reguły realizowanym w tych samych przedmiotach co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawało, że pozwany L. B. zawarł w dniu 12 września 2014 roku z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. – poprzednikiem prawnym strony powodowej – umowę nr (...) kredytu gotówkowego na spłatę zobowiązań kredytowych i cel konsumpcyjny w kwocie 100.000 zł. Z powodu nieterminowej spłaty rat kredytu przez pozwanego, strona powodowa wypowiedziała umowę i cała kwota kredytu stała się wymagalna, nadto naliczone zostały odsetki od niespłaconej części kapitału według zmiennej stopy procentowej.

Pozwany w zajętym przez siebie stanowisku zawartym w odpowiedzi na pozew w istocie nie negował faktu zawarcia przedmiotowej umowy, kwestionował jedynie wysokość wskazanego w pozwie zadłużenia, nie przedstawiając na poparcie swojego stanowiska żadnych dowodów. Powodowy Bank tymczasem do akt sprawy przedstawił dokumenty w postaci : historii zadłużenia na rachunku na dzień 13 lutego 2016 roku, wyciągu z ksiąg bankowych z dnia 29 lutego 2016 roku potwierdzającego wymagalne zadłużenie pozwanego oraz wypowiedzenia umowy kredytu z dnia 14 lutego 2015 roku oraz dowodem naddania wypowiedzenia, a nadto wezwania do zapłaty z dnia 17 lutego 2016 roku. Z powyższych dokumentów wynika, iż stan zadłużenia pozwanego na dzień 29 lutego 2016 roku wynosił łącznie 96.785,13 zł, w tym : 92.447,48 zł tytułem niespłaconego kapitału, 338,67 zł tytułem odsetek podwyższonych karnych, 3.998,98 zł tytułem odsetek umownych. Powyższe dowody pozostają zatem w sprzeczności ze stanowiskiem pozwanego zawartym w odpowiedzi na pozew. Skoro jednakże pozwany zaprzecza prawdziwości tych dokumentów, w tym wysokości zadłużenia wobec strony powodowej, okoliczności te winien udowodnić, zgodnie z regułą art. 6 k.c. Analiza zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego, w tym historii zadłużenia na rachunku pozwanego wynika, że pozwany do lipca 2015 roku dokonywał wpłat z tytułu rat kredytu, regulowania których to następnie zaprzestał. Trudno zatem uznać za słuszne zarzuty pozwanego w zakresie kwestionowania przez niego zadłużenia, skoro na okoliczność swoich twierdzeń nie przełożył chociażby dowodów wpłat czy też innych dokumentów potwierdzających dokonywanie przez niego spłaty przedmiotowego zobowiązania, które to dokumenty potwierdzałyby jego stanowisko w sprawie. Zarzuty zatem kierowane przez pozwanego pod adresem strony powodowej Sąd uznał za bezzasadne.

Pozwany będąc stroną umowy kredytu z dnia 12 września 2014 roku winien był przestrzegać zawartych w tej umowie warunków. Powstanie zaległości w spłacie rat stanowi przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie umowy kredytu przez stronę powodową, co też nastąpiło. Zdaniem Sądu, mając na uwadze materiał dowodowy przedstawiony przez strony w toku procesu, żądana przez stronę powodową należność w wysokości 96.785,13 zł tytułem zadłużenia jest kwotą faktycznie nie spłaconą dotychczas przez pozwanego, co wynika z przedłożonych przez bank dokumentów. Twierdzenia pozwanego w żaden sposób nie zostały przez niego wykazane zgodnie z regułą dowodową wynikającą z art. 6 k.c. Wobec powyższego w oparciu o cytowane wyżej przepisy Sąd uznał roszczenie strony powodowej za uzasadnione i zasądził od pozwanego L. B. na rzecz strony powodowej Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 96.785,13 zł z odsetkami jak w punkcie I wyroku.

Orzeczenie o kosztach procesu oparto o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. stosując zasadę finansowej odpowiedzialności za wynik procesu. Wobec uwzględnienia powództwa w całości pozwany jako przegrywający proces winien zwrócić na rzecz strony powodowej koszty procesu. Mając na uwadze powyższe zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 8.215,13 zł tytułem kosztów procesu (1.000 zł tytułem opłaty od pozwu, 7.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, 15,13 zł tytułem dalszych kosztów).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Jamuła
Data wytworzenia informacji: