Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1026/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-09-21

Sygn. akt IC 1026/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2016 r.

  Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSO Halina Jamuła

Protokolant: Aleksandra Olszycka

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Świdnicy

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedziba w W.

przeciwko D. G. (1) i D. G. (2)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych D. G. (1) i D. G. (2) na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 123 220,92 zł ( sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 92/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 15 406,81 zł od dnia 26.02.2016roku do dnia zapłaty oraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności oprocentowania dzielonego PLN, które obecnie wynosi 10% nie wyższymi niż maksymalne od kwoty :

-112 354,11 zł od dnia 20.02.2016r. do 10.03.2016r.,

-111 734,11 zł od dnia 11.03.2016r. do 22.03.2016r.,

-110 734,11 zł od dnia 23.03.2016r. do 7.04.2016r.,

-110 314,11 zł od dnia 8.04.2016r. do 26.04.2016r.,

-109 814,11 zł od dnia 27.04.2016r. do 9.05.2016r.,

-109 314,11 zł od dnia 10.05.2016r. do 7.06.2016r.,

-108 814,11 zł od dnia 9.06.2016r. do 19.07.2016r.,

-108 314,11 zł od dnia 20.07.2016r. do 3.08.2016r.,

-107 814,11 zł od dnia 4.08.2016r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części postępowanie umarza;

III.  zasądza od pozwanych na rzecz powoda kwotę 1000 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt IC 1026/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwani D. G. (1) i D. G. (2) mają zapłacić na rzecz strony powodowej solidarnie kwoty : 112.354,11 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10 % rocznie, nie więcej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP liczonymi od dnia 20 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, 9.228,61 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu tj. od 26 lutego 2016r. do dnia zapłaty oraz koszty sądowe w wysokości 1.520 zł oraz inne koszty w kwocie 15,20 zł.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa wskazywała, iż zawarła z pozwanymi umowę kredytu hipotecznego nr (...) z dnia 21 lipca 2009 roku, którzy nie wywiązali się z ciążącego na nich zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w umowie. Argumentowała, iż przysługuje jej od pozwanych wymagalna wierzytelność z tytułu powyższej umowy, a stan ich zadłużenia wynosi: 112.354,11 zł należności głównej, 9.228,61 zł tytułem odsetek za opóźnienie w wysokości 10,00% od dnia 1 kwietnia 2015 roku do 19 lutego 2016r., co wynika z wyciągu z ksiąg Banku. Pozwani, mimo dobrowolnego wezwania do zapłaty, nie spłacili zadłużenia.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym orzeczeniem z dnia 21 marca 2016 roku sprawę skierowano do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

Na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2016 roku pozwani wskazywali, iż nie znają wysokości aktualnego zadłużenia. Twierdzili, że od lutego 2016 roku w dalszym ciągu spłacają na rzecz powodowego Banku kwoty po 500 zł miesięcznie, w maju 2016 roku zaś uiścili 1.000 zł.

Pismem procesowym z dnia 12 września 2016 roku strona powodowa na podstawie art. 193 § 1 k.p.c. zmieniła powództwo domagając się zasądzenia od pozwanych na rzecz powoda kwoty 107.814,11 zł tytułem zaległego kapitału wraz z dalszymi odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości dwukrotności oprocentowana udzielonego w PLN w wysokości 10%, przy czym nie wyższymi niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych liczonymi :

- od kwoty 112.354,11 zł od dnia 20 lutego 2016 roku do dnia 10 marca 2016 roku,

- od kwoty 111.734,11 zł od dnia 11 marca 2016 roku do dnia 22 marca 2016 roku,

- od kwoty 110.314,11 zł od dnia 8 kwietnia 2016 roku do dnia 26 kwietnia 2016 roku,

- od kwoty 109.814,11 zł od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku,

- od kwoty 109.314,11 zł od dnia 10 maja 2016 roku do dnia 7 czerwca 2016 roku,

- od kwoty 108.814,11 zł od dnia 9 czerwca 2016 roku do dnia 19 lipca 2016 roku,

- od kwoty 108.314,11 zł od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku,

- od kwoty 107.814,11 zł od dnia 4 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

a nadto kwoty 15.406,81 zł tytułem odsetek karnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Strona powodowa w uzasadnieniu wskazywała, iż ograniczyła powództwo w związku z wpłatami na poczet zadłużenia dokonanymi przez pozwanych po dniu wniesienia pozwu.

Pozwani D. G. (1) i D. G. (2) na rozprawie w dniu 21 września 2016 roku przyznali okoliczności faktyczne podane przez stronę powodową, wnioskując jednocześnie o rozłożenie dochodzonej pozwem kwoty na raty w wysokości po 500 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 lipca 2009 roku pozwani D. G. (1) i D. G. (2) zawarli z (...) Bank S.A. z siedzibą w K. umowę kredytu hipotecznego nr (...) w kwocie 89.956,25 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych pozwanych. Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego była m.in. hipoteka zwykła na rzecz powodowego Banku w wysokości kwoty kredytu oraz hipoteka kaucyjna na rzecz powodowego Banku w złotych polskich do kwoty stanowiącej 70% kwoty kredytu na nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr (...) o powierzchni 46,20 m 2 położonego w W. przy ul. (...), dla której to nieruchomości prowadzona była księga wieczysta KW : (...).

Pozwani zostali zobowiązani do dokonywania w okresie objętym umową spłaty rat kapitałowo – odsetkowych i odsetkowych w terminach, kwotach i na rachunek wskazany w aktualnym harmonogramie spłat. W przypadku nie spłacenia przez kredytobiorców w terminie całości lub części raty spłaty wynikającej z umowy kredytu, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Bank nalicza od wymagalnego kapitału odsetki karne w wysokości podwojonego oprocentowania umownego. W razie stwierdzenia przez Bank, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, a w szczególności w przypadku niespłacenia dwóch rat odsetkowych lub odsetkowo – kapitałowych lub skierowania egzekucji do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu bank może : wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank.

Z uwagi na zaległości kredytobiorców w spłacie zobowiązań wynikających z łączącej strony umowy kredytu hipotecznego, strony w dniu 27 lutego 2011 roku zawarły aneks nr (...) do umowy, na mocy którego okres spłaty kredytu przedłużony został do dnia 31 listopada 2049 roku, zaś zaś strony zgodnie postanowiły zmienić na czas określony zasady spłaty kredytu w ten sposób, że w okresie 60 miesięcy od dnia wejścia w życie aneksu, kredytobiorcy zobowiązani byli do spłaty miesięcznych rat określonych umową do kwoty 410 zł każda. Spłaty te miały być w całości zaliczane na poczet spłaty kapitału, zaś spłata pozostałej części każdej raty odroczona została na okres 60 miesięcy. Odsetki od kapitału kredytu miały być naliczane na bieżąco, zaś ich spłata została zawieszona. Po upływie 60 miesięcy od dnia wejścia w życie aneksu Bank miał doliczyć do salda kapitału odsetki, których spłata została zawieszona. W treści aneksu strony wskazały, że bank może wypowiedzieć postanowienia aneksu w przypadku braku spłaty co najmniej dwóch rat oraz zaistnienia przesłanek określonych w umowie kredytu, uprawniających do wypowiedzenia kredytu.

dowód:

- odpis umowy kredytu hipotecznego nr (...) z dnia 21 lipca 2009r., k. 46 – 52,

- odpis aneksu nr (...) do umowy kredytu hipotecznego nr (...) z dnia 21 lipca 2009r., k. 53 – 57,

Z powodu nieuregulowanych zaległości w spłacie kredytu przez pozwanych, strona powodowa pismem z dnia 26 lutego 2015 roku wypowiedziała pozwanym umowę kredytu, stawiając należność w stan wymagalności.

dowód:

- oświadczenia strony powodowej z dnia 26 lutego 2015 roku o wypowiedzeniu umowy kredytu wraz z dowodami nadań wysłanych do pozwanych, k. 58 – 65,

Strona powodowa, w związku z upływem terminu płatności kredytu, skierowała do pozwanych pismami z dnia 2 czerwca 2015 roku ostateczne wezwania do zapłaty kwoty 115.659,11 zł z tytułu niespłaconego kapitału, kwoty 1.154,55 zł tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie oraz 15,00 zł tytułem kosztów i opłat za czynności banku. Strona powodowa wyznaczyła pozwanym termin do dokonania powyższej wpłaty na siedem dni licząc od doręczenia wezwania.

dowód :

- ostateczne wezwania do zapłaty z dnia 2 czerwca 2015r., k. 66 – 69,

Kwota należności do spłaty na dzień 19 lutego 2016 roku wynosiła 121.582,72 zł, w tym : 112.354,11 zł tytułem należności kapitałowej oraz 9.228,61 zł tytułem odsetek za opóźnienie naliczanych od kwoty niespłaconego kapitału w wysokości 10% od dnia 1 kwietnia 2015 roku do 19 lutego 2016 roku.

dowód :

- wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. w W. z dnia 19 lutego 2016 roku nr wyciągu (...), k. 45,

Pozwani od dnia wytoczenia powództwa przez stronę powodową, dokonali wpłat na poczet zadłużenia wynikającego z umowy kredytu, na łączną kwotę 4.000 zł. O kwotę tę strona powodowa pomniejszyła wszystkie zobowiązania pozwanych. Do dnia obecnego pozwany nie uiścił pozostałych należności wynikających z żądania pozwu. Zadłużenie pozwanych na dzień 12 września 2016 roku wynosi :

- 107.814,11 zł tytułem kapitału,

- 15.406,81 zł tytułem odsetek karnych.

Bezsporne

Pozwana D. G. (1) jest obecnie osobą bezrobotną, do dnia 16 sierpnia 2016r. była zatrudniona w firmie (...) S.A. z siedzibą w O. w charakterze doradcy kredytowego uzyskując dochód w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie. Pozwany D. G. (2) zatrudniony jest w (...) B. J. w W. na stanowisku kierowcy – mechanika uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2.265,53 zł brutto miesięcznie. Pozwani mają nadto na utrzymaniu dwie pełnoletnie córki.

Bezsporne

(...) Bank S.A. z siedzibą w W. jest następcą prawnym (...) Bank S.A. z siedzibą w K..

dowód :

- odpis pełny z rejestru przedsiębiorców KRS na dzień 7 lutego 2012 roku, k. 33 - 38

Sąd zważył, co następuje:

Zdaniem Sądu powództwo jako zasadne w całości zasługuje na uwzględnienie.

Kredyt bankowy definiowany jest jako stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku (odsetki, prowizja, opłaty manipulacyjne). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 ze zm.) w art. 69 definiuje umowę kredytu i tak zgodnie z ust.1 tego przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z ust.2 umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i spełniać określone warunki. Kredyt cechuje między innymi: odpłatność – kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek i ewentualnej prowizji dla banku i zwrotność – co do zasady kwota środków pieniężnych podlega zwrotowi. Obowiązek zwrotu kredytu przez kredytobiorcę jest jego podstawowym obowiązkiem wymienionym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego i oddaje istotę umowy kredytu. Obok korzystania z kredytu i zwrotu składającej się na niego kwoty, art. 69 ust. 1 prawa bankowego nakłada na kredytobiorcę obowiązek zapłaty odsetek kapitałowych. Odsetki są świadczeniem ubocznym, z reguły realizowanym w tych samych przedmiotach co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawało, że pozwani D. G. (1) i D. G. (2) zawarli ze stroną powodową umowę kredytu hipotecznego z dnia 21 lipca 2009r. wraz z aneksem nr (...) z dnia 27 lutego 2011 roku. Z powodu nieterminowej spłaty rat kredytu przez pozwanych, strona powodowa wypowiedziała umowę i cała kwota kredytu stała się wymagalna, nadto naliczone zostały odsetki od niespłaconej części kapitału według zmiennej stopy procentowej. Bezspornym w sprawie był też fakt, że pozwani nie zapłacili dotąd całej należności z tytułu umowy kredytu, czemu w istocie w toku procesu nie przeczyli, a więc są zobowiązani spłacić wymagalną kwotę, w wysokości dochodzonej przez stronę powodową niniejszym pozwem, przy uwzględnieniu ograniczenia powództwa zawartego przez stronę powodową w piśmie procesowym z dnia 12 września 2016 roku.

Pozwani będąc stroną umowy kredytu z dnia 21 lipca 2009r. powinni byli przestrzegać zawartych w tej umowie warunków. Niezależnie od sytuacji majątkowej, powinni oni byli dążyć do terminowej spłaty zobowiązania. Powstanie zaległości w spłacie rat stanowi przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie umowy kredytu przez stronę powodową, co też nastąpiło. Zdaniem Sądu, mając na uwadze materiał dowodowy przedstawiony przez stromy w toku procesu, żądana przez stronę powodową, przy uwzględnieniu ograniczenia przez nią powództwa, należność w wysokości 123.220,92 zł tytułem zadłużenia na dzień 12 września 2016 roku jest kwotą faktycznie nie spłaconą dotychczas przez pozwanych. Wobec powyższego w oparciu o cytowane wyżej przepisy Sąd uznał roszczenie strony powodowej za uzasadnione i zasądził od pozwanych D. G. (1) i D. G. (2) na rzecz strony powodowej (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 123.220,92 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 15.404,81 zł od dnia 26 lutego 2016 roku do dnia zapłaty oraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności oprocentowania dzielonego PLN, które obecnie wynosi 10% nie wyższymi niż maksymalne od kwoty :

- od kwoty 112.354,11 zł od dnia 20 lutego 2016 roku do dnia 10 marca 2016 roku,

- od kwoty 111.734,11 zł od dnia 11 marca 2016 roku do dnia 22 marca 2016 roku,

- od kwoty 110.314,11 zł od dnia 8 kwietnia 2016 roku do dnia 26 kwietnia 2016 roku,

- od kwoty 109.814,11 zł od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku,

- od kwoty 109.314,11 zł od dnia 10 maja 2016 roku do dnia 7 czerwca 2016 roku,

- od kwoty 108.814,11 zł od dnia 9 czerwca 2016 roku do dnia 19 lipca 2016 roku,

- od kwoty 108.314,11 zł od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 3 sierpnia 2016 roku,

- od kwoty 107.814,11 zł od dnia 4 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty.

Jak wynika z treści art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W okolicznościach niniejszej sprawy strona powodowa pismem z dnia 12 września 2016r. ograniczyła żądanie pozwu do kwoty 123.220,92 zł. Mając zatem na uwadze powyższe Sąd umorzył postępowanie w pozostałej części.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c., zgodnie z którym w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Mając na uwadze sytuację finansową pozwanych, fakt, iż obecnie jedynie pozwany D. G. (2) posiada zatrudnienie i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie, a także konieczność spłaty przedmiotowego zadłużenia, Sąd kierując się dyspozycją art. 102 k.p.c. zasądził od pozwanych na rzecz strony powodowej kwotę 1.000 zł tytułem częściowsego zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Jamuła
Data wytworzenia informacji: