Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 243/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2019-11-21

Sygn. akt IC 243/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Waldemar Kuś

Protokolant: Justyna Malczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank SA z siedzibą w W.

przeciwko A. J.

o zapłatę

powództwo oddala.

​  Sygn. akt I C 243/19

​ 

​ 

​ 

​ 

​  UZASADNIENIE

Powód (...) Bank SA z siedzibą w W. domagał się w pozwie w elektronicznym postępowaniu upominawczym , by pozwana A. J. zapłaciła mu kwotę 182.719,31 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty , a także koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego wg norm przepisanych .

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy (...) przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w (...) stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty .

Pozwana nie zgodziła się z żądaniem pozwu i zarzuciła , że nie wie o jaką pożyczkę chodzi , chociaż przyznała , że zaciągnęła jeden kredyt w 2015 lub 2016 r. i spłacała go przez co najmniej 3 lata .

W piśmie do powoda z 7 listopada 2019 r. pozwana wnosiła o rozłożenie zadłużenia na raty, a dokładnie na 9 rocznych rat po 21.000 zł , co uzasadniła swoją bardzo ciężką sytuacją finansową – brakiem dochodów . Zaznaczyła , że raty miesięczne są dla niej zbyt wysokie .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

21 czerwca 2018 r. strony zawarły umowę o kredyt konsolidacyjny , którą powód udzielił pozwanej kredytu w wysokości 178.019,03 zł . Kredyt miał być przeznaczony , zgodnie z § 1 umowy , w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań kredytobiorcy .

W § 7 umowy ustalono , że umowę rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego terminu lub w każdym czasie – za porozumieniem stron . Zgodnie z ust. 3 tego paragrafu , jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu , bank wzywa go do dokonania spłaty zaległości w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania . W sytuacji , gdy należności nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie , jak również wtedy , gdy wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia zostanie odrzucony , bank ma prawo wypowiedzieć umowę . Według ust. 4 od następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia całe zobowiązanie z tytułu udzielonego kredytu staje się wymagalne i traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane .

( d.: odpis umowy – k. 37-38 )

Przedsądowym wezwaniem do zapłaty z 10 stycznia 2019 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu umowy z 21 czerwca 2108 r. w kwocie 181.490,27 zł , zaznaczając że brak spłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego .

( d.: odpis wezwania – k. 39 )

W wyciągu z ksiąg bankowych powoda z 28 stycznia 2019 r. stwierdzono , że pozwana ma wymagalne zadłużenie w wysokości 182.019,31 zł z tytułu opisanej wyżej umowy .

( d.: odpis wyciągu – k. 34 )

Sąd zważył , co następuje :

Strony ustaliły w umowie , że niezbędnym warunkiem jej rozwiązania , w razie wystąpienia określonych okoliczności , jest jej wypowiedzenie . Zgodnie z § 7 umowy po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia całe zobowiązanie z tytułu kredytu stawało się wymagalne . Dodatkową przesłanką wypowiedzenia umowy miało być odrzucenie wniosku dłużniczki o restrukturyzację zadłużenia .

W wykonaniu zobowiązania nałożonego na powoda na podstawie art. 207 § 3 k.p.c. złożył on jako dowody w sprawie odpisy umowy kredytu , wyciągu z ksiąg banku i przedsądowego wezwania do zapłaty . W tych dwóch ostatnich dokumentach użyte zostało określenie wymagalnego zadłużenia .

Strona powodowa nie wykazała stosownymi dowodami , że skutecznie wypowiedziała umowę zawartą z pozwaną i tym samym , że zobowiązanie stało się wymagalne i może być dochodzone przed sądem . Nie wykazała również wykonania w całości poprzedzającego etapu polegającego na wezwaniu do zapłaty zaległości połączonego z informacją o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia , a więc nie przeprowadziła obowiązkowej procedury wymaganej art. 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe . Przepis tego artykułu ma charakter bezwzględnie obowiązujący , co oznacza , że doręczeniem odpisu pozwu nie można konwalidować wypowiedzenia umowy .

W ocenie Sądu , nie można potraktować oświadczenia pozwanej z 7 listopada 2019 r. jako uznania powództwa , ponieważ w rzeczywistości pozwana nie zgodziła się na zapłatę dochodzonej kwoty , lecz wyraziła wolę kontynuowania spłat rat kredytu , w innej jedynie wysokości , zwłaszcza że pozwana formalnie nie zmieniła swojego pierwotnie zajętego stanowiska w sprawie .

Mając na uwadze powyższe ustalenia , orzeczono jak w sentencji wyroku .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Waldemar Kuś
Data wytworzenia informacji: