Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 95/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-03-24

Sygn. akt IC 95/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2015r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO. Arkadiusz Marcia

Protokolant : Anna Ogrodnik

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa Agencji (...) S.A. w N.

przeciwko (...) Sp. z o.o. we W. i A. K.

o zapłatę

I.  nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2014r. utrzymuje w mocy w całości;

II.  zasądza od pozwanych na rzecz strony powodowej solidarnie kwotę 124,20 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Sygn. akt I C 95/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. Agencja (...) z siedzibą w N. pozwem z dnia 28 maja 2014 r. domagała się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie którego pozwani (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz A. K. zostaną zobowiązani solidarnie do zapłaty stronie powodowej kwoty 255.657,54 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 250.000,00 zł od dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz od kwoty 5.657,54 zł od daty wniesienia pozwu, a także kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł.

W uzasadnieniu wskazała, iż pozwany ad1 jest wystawcą weksla własnego, na podstawie którego zobowiązał się zapłacić stronie powodowej w dniu 7 kwietnia 2014 r. kwotę 255.657,54 zł. Naprowadzała, iż pozwany ad2 jest poręczycielem wekslowym, zaś na w/w kwotę składa się: należność główna- 250.000,00 zł, odsetki umowne- 1.561,65 zł liczone na dzień wypowiedzenia umowy oraz odsetki ustawowe w kwocie 4.095,89 zł liczone na dzień wykupu weksla. Podnosiła, iż weksel stanowił zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej stronie pozwanej ad1 w kwocie 500.000,00 zł w dniu 22 lipca 2013 r., z której wypłacono I transzę w kwocie 250.000,00 zł. Zdaniem strony powodowej pozwana ad1 nie wykonała obowiązków wynikających z w/w umowy, wobec czego strona powodowa wypowiedziała umowę i ustaliła nowy wcześniejszy termin spłaty otrzymanej pożyczki. Wskazywała też, że wobec wymagalności długu strona powodowa wezwała pozwanych listami poleconymi z dnia 25 marca 2014 r. do wykupienia w dniu 7 kwietnia 2014 r. weksla w kwocie 255.657,54 zł z zastrzeżeniem, że w razie niezrealizowania tego obowiązku skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od tegoż nakazu pozwani domagali się oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko podnieśli, iż wypowiedzenie przez stronę pozwaną umowy pożyczki było bezpodstawne. Jednocześnie zaprzeczyli twierdzeniom strony powodowej jakoby otrzymaną kwotę 250.000,00 zł wykorzystali niecelowo, tj. na inny cel niż wynika to z umowy. Wskazywali również, iż pomimo braku dalszego finansowania, inwestycja została zrealizowana. Nadto z uwagi na trudną sytuację finansową pozwanej spółki pozwani wielokrotnie proponowali stronie powodowej ugodowe rozwiązanie sytuacji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 lipca 2013 r. Agencja (...) S.A. z siedzibą w N. i (...) Sp .z o.o. z siedzibą we W. zawarli umowę pożyczki, na mocy której powód pożyczył pozwanemu (...) Sp. z o.o. kwotę 500.000,00 zł. W umowie ustalono, iż spłata pożyczki nastąpi w 60 ratach miesięcznych z 6 miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału, zgodnie z harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy.

Pożyczkobiorca zobowiązał się wykorzystać udzieloną mu pożyczkę na inwestycję- zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty brukowe- podbudowy i nawierzchnie, parkingi naziemne, tereny zielone, ogrodzenie, zagospodarowanie parku, oczyszczenie i zagospodarowanie stawu, przygotowanie ścieżek spacerowych oraz budowa małej architektury, w kompleksie pałacowo- parkowym położonym w miejscowości R., gmina D..

Wypłata pożyczki miała nastąpić w dwóch transzach, a pożyczkobiorca zobowiązał się przeznaczyć kwotę pożyczki:

I transza- zagospodarowanie terenu, przygotowanie ścieżek, budowa małej architektury, w kompleksie pałacowo- parkowym położonym w miejscowości R., gmina D.- 250.000,00 zł,

II transza- zagospodarowanie terenu, przygotowanie ścieżek, budowa małej architektury, w kompleksie pałacowo- parkowym położonym w miejscowości R., gmina D.- 250.000,00 zł,

Pierwsza transza wypłacona miała zostać w terminie 40 dni po podpisaniu umowy oraz po ustanowieniu na rzecz (...) S.A stosownych zabezpieczeń, a druga transza w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty rozliczenia pierwszej transzy.

Pożyczkobiorca zobowiązał się do zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2013 r.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki miał być m.in. podpisany przez pozwanego (...) Sp. z o.o. weksel własny in blanco. Poręczenia wekslowego udzielił zaś pozwany A. K..

dowód: umowa pożyczki nr (...)- k. 18- 22

harmonogram spłat- k.23

wniosek o pożyczkę-k.155- 166

deklaracja wekslowa- k.26

deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego-k.27

weksel-k.28

przesłuchanie Prezesa Zarządu J. D.-k.198

pozwanego- k. 198

Według kosztorysu inwestorskiego koszt zagospodarowania terenu miał wynieść 579.414,17 zł.

dowód: kosztorys inwestorski- k.167-168

Pierwsza transza pożyczki została przekazana pozwanej spółce w dniu 29 lipca 2013 r.

dowód: zapis księgowy z dnia 29.07.2013 r.-k.170

przesłuchanie Prezesa Zarządu J. D.-k.198

pozwanego-k. 198

Przeprowadzona w dniu 17 października 2013 r. kontrola wykorzystania środków z pożyczki nr (...) wykazała, iż:

- w stosunku do dwóch budynków (pałacu i szkoły) nie wykonano żadnych prac,

- na terenie kompleksu nie są prowadzone żadne prace,

- w okolicy nie zauważono żadnych maszyn budowlanych, śladów budowy, robotników,

- nie zrealizowano celu pożyczki- tj. roboty ziemno-przygotowawcze i budowa małej architektury,

- w kompleksie parkowym nie ma żadnych nowych ścieżek,

- droga i wyjazd nie zostały wybrukowane,

- nie zbudowano żadnych parkingów,

- nie oczyszczono stawu ani nie nie ogrodzono terenu,

- oprócz modernizacji dawnej bursy cały kompleks nie został w żaden sposób przygotowany na rozpoczęcie działalności

Pozwana spółka nie przedstawiła stronie powodowej dokumentacji/rozliczenia za wykonane prace.

dowód:protokół z wizytacji po udzieleniu pożyczki-k.171

przesłuchanie Prezesa Zarządu J. D.-k.198

pozwanego- k.198

Do momentu wypowiedzenia umowy pozwana spółka spłaciła trzy transze tytułem odsetek od pożyczki. Wpłaty były nieterminowe. Do dnia dzisiejszego pożyczka nie została spłacona.

dowód: przesłuchanie Prezesa Zarządu J. D.-k.198

pozwanego- k. 198

Pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. i 22 stycznia 2014 r.(...) Sp. z o.o.zwrócił się do (...).(...) z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu, tj. z dnia 31.12.2013 r. na dzień 30.06.2014 r. w uzasadnieniu wskazując na liczne nieprzewidziane okoliczności, które utrudniły terminowe rozpoczęcie prac, a w konsekwencji dotrzymanie terminu.

dowód: pismo (...) Sp. z o.o. z dnia 30.12.2013 r.-k.33

22.01.2014 r.- k.55

W odpowiedzi na powyższe (...) nie wyraziła zgody na zmianę warunków umowy dotyczących wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2014 r., wzywając pozwaną spółkę do przedłożenia dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie I transzy kwoty pożyczki w kwocie 250.000,00 zł.

dowód:pismo (...) z 09.01.2014 r.- k.37

Pismem z dnia 6 lutego 2014 r. (...) S.A. z/s w N. dokonała wypowiedzenia spółce (...) umowy pożyczki nr (...) z dnia 22.07.2013 r. z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, wzywając spółkę do zapłaty należności głównej (250.000,00 zł) i odsetek umownych (1.520,55 zł), łącznie 251.520,55 zł, płatnej na rachunek bankowy,pod rygorem uzupełnienia wystawionego przez Spółkę (...) Sp. z o.o. weksla in blanco i w razie jego niewykupienia skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

dowód: wypowiedzenie umowy z dnia 06.02.2014 r.- k.24

W odpowiedzi na powyższe pismo w dniu 28 lutego 2014 r. (...) Sp. z o.o. zwrócił się pisemnie do (...) S.A o polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji ponownie powołując się na okoliczności, które zaistniały w trakcie realizacji prac i utrudniły terminowe rozpoczęcie prac i dotrzymanie umówionego terminu.

dowód: pismo (...) Sp. z o.o. z dnia 28.02.2014 r.-k.34- 35

11.03.2014 r.- k.58

Wobec wymagalności długu pismem z dnia 25 marca 2014 r. strona powodowa wezwała (...) Sp. z o.o. do wykupienia w dniu 7 kwietnia 2014 r. weksla w kwocie 255.657,54 zł, z zastrzeżeniem, że w razie niezrealizowania tego obowiązku skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

dowód: wezwanie do wykupienia weksla z dnia 25.03.2014 r.- k.29- 32

wyciąg z aktu notarialnego z 7.03.2014 r.- k. 40

(...) Sp. z o.o. odmówiła wykupienia weksla i wcześniej spłaty pożyczki, proponując ugodowe załatwienie sporu, tj.:

- uznanie długu- należności głównej i odsetek w wysokości na dzień podpisania ugody,

- spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy pożyczki, tj. w terminie do 29.07.2018 r.

dowód: pismo (...) Sp. z o.o. z dnia7.04.2014 r.-k.59

Pismem z dnia 7 maja 2014 r. (...) Sp. z o.o. wyraziła chęć zawarcia z (...) ugody na następujących warunkach:

- jednorazowa wpłata kwoty 10.000,00 zł na rzecz (...) tytułem spłaty zaległości z tytułu umowy pożyczki,

- obsługa pożyczki w okresie maj 2014 r.- lipiec 2018 r., pierwsza rata płatna 31.05.2014 r.,

- wysokość oprocentowania- (...) plus marża na poziomie 2%

dowód:pismo (...) Sp. z o.o. z dnia 7.05.2014 r.-k.36

Przedstawiona przez spółkę (...) propozycja spłaty zadłużenia nie została zaakceptowana. Powodowa spółka zaoferowała pozwanej spółce ugodę o treści:

- jednorazowa wpłata kwoty 10.000,00 zł tytułem spłaty zaległości z tytułu umowy pożyczki w terminie do 20.05.2014 r.,

- spłata pozostałego kapitału w okresie maj 2014 r.- lipiec 2018 r., pierwsza rata do 31.05.2014 r.,

- wysokość stałego oprocentowania w wysokości 13% w skali roku

dowód:korespondencja e-mail z 14.05.2014 r.-k.38

Sąd zważył, co następuje:

Nakaz zapłaty wydany przez tutejszy Sąd w dniu 6 czerwca 2014 podlegał utrzymaniu w mocy w całości.

Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 255.658,00 zł wywodząc sformułowane w pozwie roszczenie z faktu zawarcia przez nią z pozwaną spółką- (...) umowy pożyczki, której zabezpieczeniem miał być weksel gwarancyjny in blanco wystawiony przez tego pozwanego, a poręczony przez pozwanego A. K.. Wskazała, iż pomimo wypowiedzenia umowy pożyczki, upływu terminu jej zwrotu oraz upływu terminu do wykupienia weksla, pozwani nie wywiązali się ze swoich zobowiązań względem niej.

Sąd Okręgowy nakazem zapłaty z dnia 6 czerwca 2014 r. uwzględnił powyższe żądanie.

W postępowaniu po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty pozwani nie podnieśli żadnych zarzutów formalnych co do weksla; a jedynie te dotyczące stosunku podstawowego- zarzut bezpodstawności wypowiedzenia przez stronę powodową łączącej spółki (powodową i pozwaną) umowy pożyczki.

Treść zarzutów sformułowanych przez pozwanych nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż rzeczą sądu było ustalenie prawidłowości wypowiedzenia przez stronę powodową umowy pożyczki, a w konsekwencji- czy stronie powodowej przysługiwało uprawnienie do skorzystania z możliwości wypełnienia weksla gwarancyjnego in blanco w związku z zawartą umową pożyczki- gwarancyjny charakter weksla wynikał z umowy pożyczki, która w § 15 normowała przypadki wypowiedzenia umowy, w tym m.in. naruszenie postanowień umowy.

Zgodnie z przepisem art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Stosownie natomiast do treści art. 723 k.c. dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę, o ile termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony. Pierwszeństwo ma zatem zgodne porozumienie stron co do terminu zwrotu pożyczki.

Świadczeniem dającego pożyczkę jest przeniesienie na własność biorącego pożyczkę określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. W toku postępowania o zwrot przedmiotu pożyczki rzeczą powoda (pożyczkodawcy) jest uwodnienie, iż wykonanie tego świadczenia nastąpiło. Samo wydanie przedmiotu pożyczki może nastąpić w dowolny sposób, byle pożyczkobiorca miał możność swobodnego dysponowania czy to pieniędzmi, czy rzeczami będącymi przedmiotem umowy. Z kolei biorący pożyczkę, dla wykazania bezzasadności roszczenia powoda, winien udowodnić wykonanie swego świadczenia, a więc zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Bezspornym w niniejszej sprawie było, iż strony- (...) Sp. z o.o. i (...) Agencja (...) łączyła umowa pożyczki zawarta w dniu 22 lipca 2013 r. na kwotę 500.000,00 zł, płatną w dwóch transzach po 250.000,00 zł każda. Poza sporem jest też, iż w dniu 29 lipca 2013 r. powodowa spółka przekazała na rachunek bankowy pozwanej spółki równowartość pierwszej transzy- 250.000,00 zł. Niespornym jest także fakt istnienia harmonogramu spłaty pożyczki, integralnej części w/w umowy. Niekwestionowane przez żadną ze stron było i to, że pozwana spółka spłaciła zaledwie odsetki od pożyczki (trzy raty), po czym zaprzestała spłat; do dnia wyrokowania pozwany nie wywiązał się ze swego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. Niewątpliwym jest również, iż przedmiotowa pożyczka była finansowana ze środków publicznych, w konsekwencji- przy realizacji umowy obowiązywały obostrzenia, w tym m.in. dotyczące dochowania terminu wywiązania się z umowy- zakończenia realizacji inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z pożyczki. Termin ten zgodnie z umową datowany był na dzień 31 grudnia 2103 r. i bezsprzecznie nie został dotrzymany. Abstrahując od przyczyn, dla których pozwana spółka nie wykonała zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki, nie ulega wątpliwości, iż postępowanie (...) Sp. z o.o. stanowiło uzasadnioną przesłankę do wypowiedzenia tej umowy. Podstawy wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę normuje § 15 ustęp 1 umowy pożyczki, uprawniający pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy lub regulaminu. Termin zakończenia realizacji projektu stanowił bez wątpienia istotny element umowy pożyczki; w konsekwencji czego uchybienie temu terminowi (niezależnie od tego czy zawinione przez pożyczkobiorcę, czy też nie) jest równoznaczne z niedotrzymaniem postanowień umowy; sprzeczne z jej istotnymi zapisami.

Zaznaczyć trzeba, iż nie powiodła się pozwanym próba wykazania bezzasadności wypowiedzenia przez stronę powodową umowy pożyczki. Podnoszone przez pozwanych okoliczności są irrelewantne dla oceny prawidłowości tego wypowiedzenia. Znamienne jest także i to, że strona pozwana jest profesjonalistą- firmą świadczącą usługi budowlane, a podnoszone przez nią czynniki, które uniemożliwiły jej terminowe wywiązanie się z zobowiązania, nie należą do kategorii nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia.

Niezależnie od powyższego zwrócić również należy uwagę na brak rzetelności po stronie pozwanej spółki w działaniach zmierzających do wykonania zobowiązania. Skierowanie przez (...) do pożyczkodawcy pisma zawierającego prośbę o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu i wskazujące na przyczyny w opóźnieniu, na dzień przed planowanym (zgodnym z umową) terminem zakończenia tej inwestycji świadczy o lekceważeniu przez pożyczkodawcę zapisów umowy, braku zainteresowania i dbałości o własne interesy. Mając bowiem świadomość zaistnienia komplikacji, które uczynią niemożliwym dochowanie umówionego terminu zakończenia prac, pozwany- (...) winien odpowiednio wcześniej powiadomić o tym fakcie stronę powodową, nie zaś w przeddzień przewidzianego umową końcowego terminu realizacji zadania. Taki sposób działania pozwanego jest nie do przyjęcia, zwłaszcza iż realizowana przez niego inwestycja była finansowana ze środków publicznych.

Na koniec dodać jeszcze trzeba, iż niezależnie od tego, czy wypowiedzenie pożyczki było zasadne, czy też nie, na pozwanym ciążył obowiązek jej spłaty. Pozwany spłacił jedynie trzy raty, po czym zaprzestał wpłat. W działaniach pozwanego brak jest zatem konsekwencji, bowiem powołując się na bezzasadność wypowiedzenia, a więc przyjmując, że nadal jest związany rzeczoną umową, winien realizować jej postanowienia, w tym te dotyczące spłaty pożyczki, czego z niewiadomych przyczyn nie czynił. Skuteczne z kolei wypowiedzenie umowy rodziło obowiązek natychmiastowej spłaty pożyczki, czemu również pozwany nie uczynił zadość.

Podsumowując ten wątek rozważań, po dokonaniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd stanął na stanowisku, iż przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy pożyczki zaistniały, co uprawniało stronę powodową do wypełnienia weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową.

Oddaleniu podlegały wnioski pozwanych o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków M. N., P. W.oraz przedstawicieli wykonawcy prac-Spółki (...).P., M. P., (...).z/s w Z., bowiem dowody te pozostają bez związku z przedmiotowym postępowaniem; okoliczności których dowodzić zamierzali pozwani tymi zeznaniami nie są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, bądź też są bezsporne- żadna ze stron ich nie kwestionowała. Również nieprzydatne w konstruowaniu stanu faktycznego sprawy byłyby zeznania świadka wnioskowanego przez stronę powodową- W. W., bowiem okoliczności, które miał on swymi zeznaniami potwierdzić są obojętne dla oceny zasadności roszczenia strony powodowej; stąd też analogicznie jak w/w wnioski dowodowe pozwanych wniosek strony powodowej o dopuszczenie dowodu z zeznań tegoż świadka podlegał oddaleniu.

Podsumowując, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznać należy, że strona powodowa, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6 k.c., wykazała istnienie i słuszność dochodzonego przez nią w niniejszym postępowaniu roszczenia, zarówno co do zasady, jak też co do żądanej wysokości. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2014 (pkt I wyroku).

Utrzymaniu w mocy w całości podlegało zawarte w nakazie zapłaty z dnia 6 czerwca 2014 roku orzeczenie o kosztach procesu. /pkt I wyroku/. O kosztach tych Sąd orzekł po myśli art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 105 § 2 k.p.c. Przepis art. 98 § 1 k.p.c. statuuje zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Strona przegrywająca sprawę zwraca na żądanie przeciwnika koszty procesu, tj. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Stosownie zaś do treści przepisu art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego (oprócz kosztów sądowych i kosztów nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony) zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego. Na koszty procesu poniesione przez powoda, zwrotu których domagał się solidarnie od pozwanych (a które to żądanie uwzględnione zostało w całości) składały się: kwota 3.196,00 zł uiszczona przez niego tytułem opłaty stosunkowej od pozwu w postępowaniu nakazowym (stanowiąca 1/4 z 5% wartości przedmiotu sporu wyznaczonego wysokością dochodzonej wierzytelności - stosownie do treści przepisów art. 13 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U. z 2010 roku, Nr 90, poz. 594, t.j. z późn. zm./), kwota 7.200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego powoda przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, znajdująca oparcie w treści § 6 pkt 7 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu /Dz.U. z 2013 roku, Nr 490, t.j./ oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa uiszczona zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i pkt IV załącznika do w/w ustawy /Dz.U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./. Łącznie zatem w nakazie zapłaty Sąd zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 10.413,00 zł tytułem zwrotu kosztów niniejszego procesu. Dodatkowo w pkt II wyroku Sąd zasądził od pozwanych na rzecz powoda solidarnie kwotę 124,20 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie żądanie strony powodowej zwrotu kosztów dojazdu w wysokości 41,79 zł, bowiem wniosek ten nie został poparty spisem kosztów stosownie do treści art.109 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Marcia
Data wytworzenia informacji: