Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 60/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2015-11-05

Sygn. akt I Ns 60/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach Wydział I Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant sekretarz sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku

sprawy z wniosku W. K.

z udziałem A. K.

o zniesienie współwłasności ruchomości

postanawia:

1.  dokonać zniesienia współwłasności ruchomości, którą stanowi samochód osobowy marki H. (...) nr rej. (...) wartości 14 880,00 zł (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), w ten sposób, że udział uczestnika postępowania A. K. wynoszący 1/2 część we współwłasności tej ruchomości przyznać wnioskodawcy W. K..

2.  zasądzić od wnioskodawcy W. K. na rzecz uczestnika postępowania A. K. kwotę 7 440,00 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tytułem spłaty należnego mu udziału we współwłasności ruchomości opisanej w pkt 1 postanowienia, wymagalną z dniem prawomocności niniejszego postanowienia wraz
z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności tego świadczenia.

3.  kosztami postępowania w sprawie obciąża wnioskodawcę W. K. i uczestnika postępowania A. K., po 1/2 części każdego z nich.

Sygn. akt I Ns 60/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. K. wniósł o dokonanie zniesienia współwłasności ruchomości - samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) w ten sposób, ażeby udział we współwłasności tego samochodu A. K. przyznać jemu, bez spłaty tego udziału we współwłasności.

Uczestnik postępowania A. K. co do zasady nie sprzeciwiał się żądaniu wniosku i wnosił o dokonanie zniesienia współwłasności samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) w ten sposób, ażeby jego udział we współwłasności tego samochodu przyznać wnioskodawcy W. K., dokonując spłaty na jego rzecz kwoty stanowiącej 1/2 część wartości tego samochodu bądź też poprzez przyznanie własności tego samochodu na jego rzecz ze spłatą udziału wnioskodawcy W. K. kwotą, stanowiącą 1/2 część wartości tego samochodu.

Sąd ustalił:

Przedmiotem zniesienia współwłasności w niniejszej sprawie jest ruchomość - samochód osobowy marki H. (...) nr rej. (...) wartości 14 880,00 złotych. Samochód ten został zakupiony w salonie (...) w O. dnia 17 maja 2003 roku. Jako nabywcy tego samochodu w fakturze VAT (...) uwidocznieni zostali wnioskodawca W. K. i uczestnik postępowania A. K.. Obaj także jako współwłaściciele figurują w dokumentach rejestracyjnych tego samochodu w Wydziale Komunikacji i (...) Starostwa Powiatowego w G.. Objęty wnioskiem o zniesienie współwłasności samochód H. (...) znajduje się w faktycznym władaniu wnioskodawcy W. K.. On z niego na co dzień korzysta. Ponieważ zaginęły dokumenty tego samochodu wnioskodawca W. K. ma kłopot z wyrobieniem ich duplikatu, bo nie może się w tej sprawie porozumieć z uczestnikiem postępowania A. K..

Biegły sądowy W. J. wykonując na zlecenie Sądu wycenę wartości samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...), objętego wnioskiem o zniesienia współwłasności ustalił jego rynkową wartość na kwotę 14 880,00 złotych.

/ dowód: dokumenty k. 5 – 7, opinia biegłego W. J. k. 31 – 40, 63 – 73 oraz obrona opinii k. 92, częściowo zeznania wnioskodawcy W. K. k. 92 i zeznania uczestnika postępowania A. K. k. 92 /

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności regulują przepisy art. 617 - 625 k.p.c.

Zgodnie z zasadami postępowania o zniesienie współwłasności, jeżeli wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku o ile projekt zniesienia współwłasności nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. / art. 622 § 2 k.p.c./

W niniejszej sprawie wnioskodawca W. K. wniósł o dokonanie zniesienia współwłasności samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) w ten sposób, ażeby udział we współwłasności tego samochodu A. K. przyznać jemu, bez spłaty tego udziału we współwłasności.

Uczestnik postępowania A. K. wnosił o dokonanie zniesienia współwłasności samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) w ten sposób, ażeby jego udział we współwłasności tego samochodu przyznać wnioskodawcy W. K. dokonując spłaty na jego rzecz kwoty stanowiącej 1/2 część wartości tego samochodu bądź też poprzez przyznanie własności tego samochodu na jego rzecz ze spłatą udziału wnioskodawcy W. K. kwotą stanowiącą 1/2 część wartości tego samochodu

Zdaniem Sądu, wobec treści faktury VAT (...) z dnia 17 maja 2003 roku oraz dokumentów rejestracyjnych samochodu objętego wnioskiem o zniesienie współwłasności w Wydziale Komunikacji i (...) Starostwa Powiatowego w G., nie może budzić żadnych wątpliwości kwestionowane przez wnioskodawcę W. K. prawo uczestnika postępowania A. K. do współwłasności tego samochodu a w konsekwencji do uzyskania przez niego ewentualnej stosownej spłaty w przypadku zniesienia współwłasności. Zeznania wnioskodawcy W. K. w tym zakresie nie zasługują na wiarę wobec jednoznacznej treści dokumentów przedstawionych przez niego samego wraz z wnioskiem o zniesienie współwłasności samochodu.

W tym stanie rzeczy sporna pozostawała jedynie wartość ruchomości objętej wnioskiem o zniesienia współwłasności.

Z pełnej profesjonalizmu opinii biegłego W. J. wynika jednoznacznie, że rynkowa wartość samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) objętego wnioskiem o zniesienia współwłasności wynosi kwotę 14 880,00 złotych.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie, Sąd dokonał zniesienia współwłasności samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) wartości 14 880,00 złotych, w ten sposób, że udział uczestnika postępowania A. K. wynoszący 1/2 część we współwłasności tej ruchomości przyznał wnioskodawcy W. K., bowiem znajduje się on w jego faktycznym władaniu.

Na podstawie przepisu art. 212 § 2 k.c., dokonując zniesienia współwłasności ruchomości objętej wnioskiem, Sąd zasądził od wnioskodawcy W. K. na rzecz uczestnika postępowania A. K. kwotę 7 440,00 zł, tytułem spłaty należnego mu udziału we współwłasności, wymagalną z dniem prawomocności postanowienia wraz
z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności tego świadczenia.

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie co do zniesienia współwłasności ruchomości - samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) jest realizacją w zasadzie zgodnego wniosku wnioskodawcy i uczestnika postępowania i nie narusza przy tym interesów uczestnika postępowania A. K., bowiem należny mu wartościowo udział we współwłasności samochodu, został w postanowieniu zabezpieczony, poprzez zasądzenie na jego rzecz stosownej spłaty pieniężnej, stanowiącej połowę wartości tego samochodu, ustalonej przez biegłego W. J., w jego opinii.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania uzasadnione jest treścią przepisu art. 108 k.p.c., w związku z przepisem art. 520 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: