Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 304/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2019-08-12

Sygn. akt I Co 304/19

UZASADNIENIE

Dłużnicy A. J. i L. J. złożyli skargę na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. G. S. w postaci postanowienia z dnia 25 kwietnia 2019 roku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu w sprawie egzekucyjnej Km (...), na podstawie przepisu art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c., z uwagi na to, że tytuł wykonawczy w tej sprawie został pozbawiony wykonalności prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w O. w sprawie I C (...), co do punktów 3, 4, 5, 6 i 7 tego postanowienia, a w szczególności co do:

- ustalenia kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji obciążających dłużników na kwotę 16 644,61 zł i wezwania dłużników do zapłaty kwoty 16,25 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez komornika;

- rozliczenia zaliczki w wysokości 56,71 zł uiszczonej przez wierzyciela i jej zwrotu na rzecz wierzyciela;

- orzeczenia obowiązku zwrotu przez dłużników na rzecz wierzyciela kwoty 95,16 zł tytułem niezapłaconych kosztów egzekucji;

- oddaleniu wniosku dłużników o obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego i zwrotu dłużnikom uiszczonych kosztów egzekucyjnych w związku z niecelowym wszczęciem postępowania egzekucyjnego;

- oddaleniu wniosku dłużników o zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużników kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.

W odpowiedzi na skargę dłużników komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w G. G. S. w pełni podtrzymał swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 25 kwietnia 2019 roku, wydanego w sprawie Km (...).

/ dowód: akta egzekucyjne Km (...) i uzasadnienie zaskarżonej czynności k. 26 /

Sąd zważył co następuje:

Skarga dłużników A. J. i L. J. nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy podkreślić, że podniesione w skardze zarzuty wchodzą w zakres ocen prawidłowości postępowania egzekucyjnego, a tym samym objęte są przedmiotem ogólnego nadzoru nad czynnościami komornika, wykonywanego przez sąd z urzędu, na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.

Jednakże zdaniem Sądu, analizując czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. G. S. podjęte przez niego w sprawie Km (...), przeciwko dłużnikom A. J. i L. J. należy uznać, że skarga wniesiona przez tych dłużników jest bezzasadna.

Sąd podziela w tej kwestii stanowisko zajęte przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. G. S., że brak jest podstaw do przyjęcia, iż wszczęcie postępowanie egzekucyjnego w sprawie Km(...)było niecelowe.

Należy w tym miejscu podkreślić, że postępowanie egzekucyjne w sprawie Km (...) wszczęte zostało jeszcze w roku 2014 a tytuł wykonawczy w tej sprawie został pozbawiony wykonalności prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w O. z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie I C (...), na podstawie przepisu art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., który stanowi, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

W tym stanie rzeczy zawarte w skardze stwierdzenie o oczywistości niecelowego wszczęcia egzekucji w sprawie Km (...) jest ewidentnie chybione. W ocenie Sądu w okolicznościach niniejszej sprawy brak jest podstaw do zastosowania przepisu art. 30 ustawy o kosztach komorniczych.

Zgodnie z przepisem art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny jakim jest komornik sądowy nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku, objętego tytułem wykonawczym. Jedynym wykładnikiem jego działań w toku postępowania egzekucyjnego winna być wola wierzyciela, zawarta we wniosku egzekucyjnym, wsparta tytułem wykonawczym, jako podstawą czynności egzekucyjnych.

W postępowaniu egzekucyjnym ochronie podlega przede wszystkim interes prawny wierzyciela, bowiem egzekucja ma doprowadzić do realizacji tytułu wykonawczego, przyznającego wierzycielowi od dłużnika należne mu świadczenie, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Komornik w postanowieniu kończącym postępowanie ustalił koszty postępowania egzekucyjnego i obciążył nimi dłużników A. J. i L. J. zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 770 k.p.c., ponieważ do momentu pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w sprawie Km (...) należności na rzecz wierzyciela egzekwowane były od tych dłużników w oparciu o przedstawiony przez wierzyciela tytuł wykonawczy.

W tej sytuacji należy uznać, że zaskarżone przez dłużników A. J. i L. J. działania komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. G. S. w sprawie KM (...) były właściwe i zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe ustalenia i rozważania co do celowości prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. G. S. postępowania egzekucyjnego w sprawie KM (...) powodują, iż zaskarżone przez dłużników A. J. i L. J. punkty 3, 4, 5, 6 i 7 postanowienia z dnia 25 kwietnia 2019 roku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu w sprawie egzekucyjnej Km (...) powinny się ostać jako, że wydane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i brak jest podstaw do ich zmiany lub uchylenia.

Zdaniem Sądu nie znajduje także zastosowania przy rozpoznaniu skargi dłużników A. J. i L. J. argumentacja zawarta w aktach I Co (...) i I Co(...) Sądu Rejonowego w G. bowiem dotyczy ona stanu prawnego sprawy KM (...) istniejącego przed wydaniem wyroku przez Sąd Okręgowy w O. z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie I C (...).

W ocenie Sądu, w sprawie egzekucyjnej KM (...) objętej skargą, brak jest przesłanek do wydania komornikowi jakichkolwiek zarządzeń w trybie przepisu art. 759 § 2 k.p.c.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd skargę dłużników A. J. i L. J. oddalił, jako bezzasadną.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: