Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 896/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2019-06-17

Sygn. akt I C 896/18upr.

UZASADNIENIE

Powód U. (...) z siedzibą w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. S. kwoty 1 569,48 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 października 2018 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 16 października 2018 roku uwzględnił roszczenie powoda w całości.

Pozwany A. S. wniósł sprzeciw od tego nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa.

Pozwany A. S. w swoim sprzeciwie podniósł zarzut braku legitymacji czynnej do występowania przez U. (...) z siedzibą w W. w charakterze powoda, brak legitymacji biernej do występowania przez A. S. w charakterze pozwanego w niniejszej sprawie oraz niewykazanie zasadności roszczenia i jego wysokości.

Sąd ustalił:

Dnia 7 września 2016 roku pozwany A. S. zawarł umowę pożyczki o numerze (...) kwoty 1 875,00 zł z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na okres 30 dni. Pozwany A. S. z pożyczonej kwoty zwrócił jedynie 450,00 zł. Dnia 7 listopada 2016 roku wobec braku spłaty przez pozwanego A. S. tego zobowiązania zgodnie z ustalonym kalendarzem spłat pierwotny wierzyciel dokonał wypowiedzenia umowy pożyczki o numerze (...).

W dniu 27 grudnia 2017 roku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. dokonał przelewu wierzytelności wobec dłużnika A. S. na rzecz U. (...) z siedzibą w W.. Pozwany A. S. został zawiadomiony o dokonanej cesji wierzytelności.

/ dowód: dokumenty k. 34 - 72 akt /

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo U. (...) skierowane przeciwko A. S. zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów, których rzetelność i wiarygodność nie była kwestionowana przez obie strony.

Odnosząc się do zarzutów pozwanego to należy stwierdzić, że okolicznością bezsporną w niniejszej sprawie jest fakt, iż pozwanego A. S. łączyła z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowa pożyczki o numerze (...) z dnia 7 września 2016 roku, która wobec braku spłaty przez pozwanego A. S. tego zobowiązania zgodnie z ustalonym kalendarzem spłat została skutecznie wypowiedziana przez pierwotnego wierzyciela. Stąd też legitymacja bierna pozwanego A. S. w niniejszej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości.

Umową z dnia 27 grudnia 2017 roku pierwotny wierzyciel (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. dokonał przelewu wierzytelności wobec dłużnika A. S. na rzecz U. (...) z siedzibą w W., a co za tym idzie powód wykazał legitymacji czynną do wystąpienia z niniejszym powództwem.

W tym stanie rzeczy zarzuty pozwanego A. S. dotyczące braku legitymacji czynnej i biernej są zatem bezpodstawne.

W realiach niniejszej sprawy należy także uznać, że powód U. (...) z siedzibą w W. należycie wykazał zasadność zgłoszonego roszczenia oraz jego wymagalność.

Zgodnie przepisem art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy a biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Głównymi świadczeniami stron w przypadku umowy pożyczki są: po stronie pożyczkodawcy udostępnienie określonych środków finansowych do korzystania na określony okres czasu a po stronie pożyczkobiorcy zwrot tych środków.

Zasadne zatem było roszczenie o zapłatę należności głównej i naliczonych odsetek zgłoszone przez powoda w pozwie. Skoro pozwany A. S. zaciągnął zobowiązanie pożyczkowe i otrzymał środki pieniężne do dyspozycji winien je wierzycielowi zwrócić. Kwota należności głównej nie budzi zastrzeżeń, gdyż jest niższa od kwoty udzielonej pożyczki. Powód U. (...) z siedzibą w W. w sposób właściwy wykazał stan zadłużenia objętego przelewem wierzytelności.

Dlatego też podniesiony przez pozwanego A. S. zarzut niewykazania zasady i wysokości dochodzonego roszczenia nie zasługiwał na uwzględnienie.

Postawę prawną wytoczonego powództwa stanowi przepis art. 471 § 1 k.c., w myśl którego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dlatego też mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd zasądził od pozwanego A. S. na rzecz na rzecz powoda U. (...) z siedzibą w W. kwotę 1 569,48 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 października 2018 roku do dnia zapłaty.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnia przepis art. 98 k.p.c. oraz przepis art. 108 k.p.c..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: