Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 637/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2017-03-21

Sygn. akt I C 637/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska

Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku w Głubczycach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B.

przeciwko K. G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego K. G. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 11.062,22 zł (jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 22/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostały zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.762,00 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 637/16

UZASADNIENIE

w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania

W dniu 02 listopada 2016 r. powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł do Sądu Rejonowego w Prudniku pozew przeciwko K. G. domagając się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 11.062,22 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 13 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 09 listopada 2016 r. sygn. akt Nc (...) Sąd Rejonowy w P. uznał się niewłaściwym i sprawę przekazał jako właściwemu Sądowi Rejonowemu w G..

Zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2016 r. /karta 21 akt/ stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprawę wykreślono z Rep. Nc wpisując do Rep. C.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek strony powodowej o zasądzenie od strony pozwanej na jej rzecz kosztów procesu zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W ocenie Sądu, z uwagi na okoliczność, iż oddalenie powództwa nastąpiło wyłącznie co do żądania odsetek umownych od należności głównej (co nie wpływa na wartość przedmiotu sporu), w pozostałym zaś zakresie powództwo uwzględniono, w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje wyrażona w przepisie art. 98 k.p.c. zasada odpowiedzialności za wynik procesu. W konsekwencji Sąd zasądził od strony pozwanej, jako strony przegrywającej sprawę, na rzecz powoda łącznie kwotę 3.762,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się: kwota 145,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, kwota 3.600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2016 r. Odnośnie wysokości kosztów zastępstwa procesowego podkreślenia wymaga, iż pozew w niniejszej sprawie złożony został do Sądu Rejonowego wP.w dniu 02 listopada 2016 r., co potwierdza data prezentaty, a zatem zastosowanie w sprawie nie znajdują stawki wynikające z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. w brzmieniu, które obowiązywało do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

Mając na uwadze powołane okoliczności, na podstawie wskazanych przepisów orzeczono jak w pkt III wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska
Data wytworzenia informacji: