Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 601/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2017-03-24

Sygn. akt: I C 601/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 roku

sprawy z powództwa G. C., A. Z. i A. G. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) A. Z., A. G., (...) spółka cywilna z siedzibą w T.

przeciwko M. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda G. C., A. Z. i A. G. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) A. Z., A. G., (...) spółka cywilna
z siedzibą w T. solidarnie kwotę 1 821,52 zł (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia jeden złotych 52/100), z umownymi odsetkami za opóźnienie
w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 3 października 2016 roku do dnia zapłaty, przy czym odsetki te nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie.

2.  zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda G. C., A. Z. i A. G. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) A. Z., A. G., (...) spółka cywilna
z siedzibą w T. solidarnie kwotę 1 247,00 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych), tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu,
w tym kwotę 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 601/16

UZASADNIENIE

Powodowie G. C., A. Z. i A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. (...) S.C. z siedzibą w T. wystąpili z pozwem o zasądzenie na ich rzecz od pozwanej M. K. kwoty 1 821,52 zł, z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 24 listopada 2016r. uwzględnił roszczenie powodów.

Pozwana M. K. w dniu 3.12.2016r. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powodowie G. C., A. Z. i A. G. wspólnie prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. (...) S.C. zajmującą się m.in. pośrednictwem kredytowym, udzielaniem kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych.

Pozwana M. K. w dniu 10 października 2013r. zawarła z powodami, reprezentowanymi przez (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T., umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 4 500,00 zł. M. K. otrzymała harmonogram spłat pożyczki, zobowiązując się do spłaty pożyczki w 24 ratach miesięcznych, płatnych do 25-go każdego miesiąca, począwszy od dnia 25.11.2013r.

W §5 umowy ustalono, iż pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego NBP, natomiast
w §8 ustalono, iż od kwoty niespłaconego w terminie zadłużenia przeterminowanego pożyczkodawca nalicza odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego NBP.

W §10 umowy wskazano, iż na koszty udzielonej pożyczki składają się prowizja
w kwocie 300,00 zł, odsetki umowne w wysokości 814,15 zł oraz kwota kosztów ustanowienia zabezpieczenia w kwocie 1 200,00 zł. Łącznie wysokość kosztów określono na kwotę 2 314,15 zł.

W §13 umowy przewidziano, iż w przypadku niespłacania rat pożyczki, pożyczkobiorca obowiązany jest uiścić wynikłe z tego koszty, które wynoszą 20,00 zł za każde wezwanie do zapłaty oraz za ostateczne wezwanie do zapłaty oraz 150,00 zł za czynności windykacyjne.

Pozwana tytułem spłaty pożyczki uiściła 16 rat w łącznej kwocie 3 706,83 zł, po czym w lutym 2015r. zaprzestała dalszej spłaty.

(...) sp. z o.o. pismami z dnia 4.05.2015r. oraz 2.06.2015r. wzywał pozwaną do zapłacenia zaległych rat. Następnie w dniach 18.06.2015r. oraz 29.07.2015r. powodowie podjęli czynności windykacyjne, które nie przyniosły rezultatu.

Pismem z dnia 3.07.2015r., które zostało przez pozwaną odebrane w dniu 9.07.2015r., powodowie wypowiedzieli umowę pożyczki, wzywając pozwaną do uiszczenia w terminie 30 dni kwoty 1 650,51 zł tytułem, niespłaconego kapitału pożyczki, kwoty 43,44 zł tytułem odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki, kwotę 11,88 zł tytułem odsetek karnych, kwotę 60,00 zł tytułem kosztów wezwań do zapłaty oraz kwotę 150,00 zł tytułem kosztów czynności windykacyjnych, co dało sumę 1 915,83 zł. Pozwana w okresie wypowiedzenia umowy nie uiściła zaległości,
w związku z czym pożyczka stała się w pełni wymagalna w dniu 9.08.2015r. Po tym czasie pozwana M. K. uiściła kwotę 300,00 zł, która została zaksięgowana na poczet kosztów windykacji i wezwań oraz odsetek za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego.

Przedsądowym wezwaniem do zapłaty z dnia 10.06.2016r. powodowie wezwali pozwaną M. K. do zapłaty kwoty 1 771,33 zł, na którą składała się kwota 1 650,51 zł tytułem niespłaconego kapitału, kwota 51,07 zł tytułem odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki na ostaniu dzień okresu wypowiedzenia pożyczki, kwotę 20,92 zł tytułem odsetek karnych od wymagalnych rat oraz kwota 48,83 zł tytułem odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku liczone od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia do dnia zapłaty. Wezwanie zostało odebrane przez pozwaną w dniu 21.06.2016r.

/ dowód: umowa spółki cywilnej P.U.H. (...) S.C. k. 8, umowa pożyczki gotówkowej k 9-11, wezwanie do zapłaty k. 12, 13, protokół windykacyjny k. 14, wypowiedzenie umowy pożyczki k. 15, przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 16, umowa generalna ubezpieczenia k. 43-45, aneks nr (...) do umowy generalnej ubezpieczenia k. 46-47, warunki ubezpieczenia k. 48-49, deklaracja zgody k. 50 i nota pokrycia k. 51 /

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo wniesione przez G. C., A. Z. i A. G. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. (...) S.C. z siedzibą w T. przeciwko M. K. o zapłatę kwoty 1821,52 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowi przepis art. 720 k.c., który stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody w postaci umowy spółki cywilnej P.U.H. (...) S.C., umowy pożyczki gotówkowej, wezwań do zapłaty, protokołu windykacyjnego, wypowiedzenia umowy pożyczki, przedsądowego wezwania do zapłaty, umowy generalnej ubezpieczenia, aneksu nr (...) do umowy generalnej ubezpieczenia, warunków ubezpieczenia, deklaracji zgody oraz noty pokrycia, których wiarygodności strona pozwana nie kwestionowała.

Pozwana M. K. nie kwestionowała, iż zawarła z powodami umowę pożyczki w kwocie 4 500,00 zł. M. K. podważyła natomiast zaliczenie przez powodów kwoty 300,00 zł uiszczonej przez nią po skutecznym wypowiedzeniu umowy pożyczki, na koszty wezwań i działań windykacyjnych, podnosząc, iż kwoty żądane przez powodów są wygórowane, a powodowie nie przedłożyli żadnych rachunków, które dokumentowałyby ewentualny przejazd windykatora do miejsca zamieszkania pozwanej. Nadto M. K. kwestionowała wskazaną przez powodów kwotę główną pożyczki jako 4 500,00 zł, podczas gdy w jej ocenie kwota pożyczki wynosiła 3 300,00 zł, albowiem pozwana uiściła kwotę 1 200,00 zł tytułem zabezpieczenia pożyczki, która to kwota powinna zostać zaliczona na poczet ewentualnego długu, a nie może stanowić dodatkowego źródła dochodu pożyczkodawcy. Pozwana M. K. podniosła, iż nie posiada wobec powodów żadnych zobowiązań albowiem przyjmując, iż należność główna wynosi 3 300,00 zł, a pozwana uiściła na ich rzecz 16 rat, co daje kwotę 3 706,83 zł oraz uiściła kwotę 300,00 zł, nieprawidłowo zaksięgowaną na poczet kosztów windykacji i wezwań, zadłużenie pozwanej zostało w jej ocenie spłacone.

W realiach niniejszej sprawy nie ulega żadnym wątpliwością, iż pozwana M. K. nie spłaciła w całości udzielonej jej pożyczki. Ze wskazań powodów, jak również samej pozwanej wynika, iż tytułem spłaty pożyczki uiściła ona kwotę 3 706,83 zł, uiszczając 16 rat pożyczki i zaprzestając od lutego 2015r. dalszej spłaty zadłużenia. Z dowodów przedłożonych przez stronę powodową wynika, iż M. K. podpisała deklarację zgody na przystąpienie do umowy generalnej ubezpieczenia, a z zapisów umowy pożyczki wynika, iż strony uzgodniły, że zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie przystąpienie do umowy ubezpieczenia, którego koszt został określony na kwotę 1 200,00 zł. W §10 umowy pożyczki określono, iż całkowita kwota kosztów uzyskania pożyczki, na którą składała się kwota prowizji, kwota odsetek i kwota kosztów ustanowienia zabezpieczenia, wynosi 2 314,15 zł. Koszt ubezpieczenia, który musiałaby ponieść M. K. w chwili zawarcia umowy pożyczki, został odliczony od kwoty pożyczki, co w ocenie Sądu było prawidłowym działaniem, albowiem przyjmując, iż pozwana zdecydowała się na zawarcie umowy pożyczki z uwagi na brak środków pieniężnych, znacznie utrudnionym byłoby dla niej uiszczenie kwoty 1 200,00 zł w dniu zawarcia umowy. Nietrafione są w tym zakresie twierdzenia pozwanej, iż kwota kapitału pożyczki powinna wynieść 3 300,00 zł z uwagi na uiszczenie kwoty 1 200,00 zł, albowiem pozwana nie posiadała fizycznie kwoty 1 200,00 zł, która została odliczona od kwoty udzielonej jej pożyczki. W ocenie Sądu pozwana M. K. miała pełną świadomość ciążącego na niej obowiązku pokrycia kosztów pożyczki, w tym kosztów ustanowienia zabezpieczenia pożyczki, na co wskazuje fakt, iż w chwili przekazania na jej rzecz środków pieniężnych w kwocie 3 300,00 zł, pozwana nie kwestionowała wysokości otrzymanej kwoty pożyczki.

Odnośnie kwestii kosztów związanych z wezwaniami kierowanymi do pozwanej oraz kosztów działań windykacyjnych w ocenie Sądu zarzut pozwanej w tym zakresie również nie zasługiwał na uwzględnienie. W §13 umowy pożyczki wskazano bowiem, iż w przypadku niezapłacenia rat pożyczki w terminie, pożyczkobiorca wezwany zostanie do zapłaty zadłużenia przeterminowanego i obciążony kosztami tych wezwań. Wskazano również, iż w przypadku nieuregulowania kolejnej raty pożyczki wszczęte zostaje postępowanie windykacyjne, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. Koszty tych działań zostały szczegółowo wskazane w pkt 4 §13 umowy, gdzie określono, iż koszt każdego wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty wynosi 20,00 zł, a koszt czynności windykacyjnych wynosi 150,00 zł. Pozwana miała zatem wiedzę odnośnie kosztów związanych
z wezwaniami i działaniami windykacyjnymi, a kwestionowanie ich wysokości na etapie postępowania sądowego jest w ocenie Sądu spóźnione.

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanej M. K. na rzecz powodów G. C., A. Z.
i A. G. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) A. Z., A. G., (...) spółka cywilna z siedzibą w T. solidarnie kwotę 1 821,52 zł, na którą składa się kwota 1 650,51 zł tytułem niespłaconego kapitału pożyczki, kwota 51,07 zł tytułem niespłaconych odsetek kapitałowych, kwota 20,92 zł tytułem niespłaconych odsetek za opóźnienie od niespłaconych w terminie rat pożyczki oraz kwota 99,02 zł tytułem odsetek za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego.

Odnosząc się do kwestii obowiązku zapłaty odsetek, zgodnie z ogólną regulacją wynikającą z art. 359 § 1 i 2 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się wówczas, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Zgodnie natomiast z art. 481 k.p.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego – a co w przedmiotowej sprawie jest bezsporne, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z § 2 jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.
W przedmiotowej sprawie, pozwana wyraziła zgodę na pobieranie przez pożyczkodawcę odsetek maksymalnych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym zarówno za okres czasu, na który kapitał został jej udzielony jak i za czas pozostawania w opóźnieniu. Zasądzając odsetki Sąd zawarł zastrzeżenie, iż odsetki zasądzone na rzecz powodów nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481§2 1 k.c. co jest związane z nowelizacją przepisów określających wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016r..

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnione jest treścią przepisów art. 98 k.p.c. oraz art.108 k.p.c. Na koszty strony powodowej składały się opłata sądowa
w kwocie 30,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.200,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 27 października 2016r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: