Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 391/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-12-29

Sygn. akt: I C 391/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą
w W.

przeciwko J. S.

o zapłatę

1.  oddala powództwo.

2.  zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. S. kwotę 377,00 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu, w tym kwotę 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 391/16

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego J. S. kwoty 1 479,00 zł, z ustawowymi odsetkami od kwoty 444,00 zł od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty, od kwoty 345,00 zł od dnia 28 lutego 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 345,00 zł od dnia 28 maja 2014 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 345,00 zł od dnia 28 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty.

Pozwany J. S. wniósł o oddalenie powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. w całości.

Sąd ustalił:

Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wywiódł w pozwie, iż pozwany J. S. związany jest z powodem umową ubezpieczenia Autocasco nr (...) pojazdu V. Passat V. nr rej. (...), której przedmiotem jest świadczenie usług ubezpieczeniowych za okres od 29 listopada 2013 roku do dnia 28 listopada 2014 roku.

Kwota kwoty 1 479,00 zł dochodzona pozwem to niezapłacona przez pozwanego J. S. składka z tytułu umowy ubezpieczenia Autocasco nr (...) .

Pozwany J. S. negocjował telefonicznie z agentem ubezpieczeniowym L. Z. zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco nr (...) ale do podpisania tej umowy przez pozwanego J. S. faktycznie nie doszło. Pomimo tego stanu rzeczy L. Z. umieścił jednak tę umowę w systemie informatycznym ubezpieczyciela, jako zawartą z pozwanym J. S..

/ dowód: dokumenty k. 13 – 17 akt i k. 21 – 27 akt oraz zeznania świadka L. Z. k. 41 /

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo wniesione przez (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego J. S. kwoty 1 479,00 zł, z ustawowymi odsetkami od kwoty 444,00 zł od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty, od kwoty 345,00 zł od dnia 28 lutego 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 345,00 zł od dnia 28 maja 2014 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 345,00 zł od dnia 28 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty nie zasługuje na uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy zasadniczo nie są sporne. W szczególności nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż pozwany J. S. negocjował telefonicznie z agentem ubezpieczeniowym L. Z. zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco nr (...) ale do podpisania tej umowy przez pozwanego J. S. faktycznie nie doszło. Pomimo tego stanu rzeczy L. Z. umieścił jednak tę umowę w systemie informatycznym ubezpieczyciela, jako zawartą z pozwanym J. S..

W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić jednoznacznie, że nie doszło do zawarcia umową ubezpieczenia Autocasco nr (...) pomiędzy (...) S.A. z siedzibą w W. a pozwanym J. S..

Należy w tym miejscu podkreślić, że przy rozpoznawaniu przez Sąd zgłoszonego roszczenia, przede wszystkim należy mieć na względzie podstawową zasadę postępowania cywilnego, że ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne, w zakresie umożliwiającym sądowi sprawdzenie zasadności zgłoszonego roszczenia ( art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.).

Dlatego też, skoro powód (...) S.A. z siedzibą w W. nie wykazał w sprawie, za pomocą środków dopuszczalnych, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, że zachodzą okoliczności uzasadniające zgłoszone przez niego w pozwie żądanie, to Sąd uznał, że jego roszczenie nie może zostać uwzględnione, a powództwo jako bezzasadne podlega oddaleniu.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania uzasadnione jest treścią przepisu art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: