Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 371/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2019-06-07

Sygn. akt I C 371/18upr.

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - (...) z siedzibą w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego J. R. kwoty 2 289,78 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 21 listopada 2017 roku uwzględnił roszczenie powoda w całości.

Pozwany J. R. wniósł sprzeciw od tego nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwany J. R. zawarł z (...) S.A. z siedzibą w W. umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej poprzez umowę abonencką nr (...), w ramach której pozwanemu przekazano do używania dekoder telewizyjny oraz modem.

Pozwany J. R. nie realizował zobowiązań wynikającej z tej umowy, nie zapłacił należności za cztery faktury. Spowodowało to rozwiązanie przez operatora tej umowy. Zgodnie z zapisami regulaminu świadczenia usług telewizyjnych pozwany J. R. zobowiązany był do zapłaty kary umownej za rozwiązanie umowy oraz za brak zwrotu dekodera telewizyjnego oraz modemu.

(...) S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku wystawił fakturę na kwotę 124,00 zł, z terminem płatności na dzień 28 kwietnia 2015 roku, w dniu 13 maja 2015 roku wystawił fakturę na kwotę 149,00 zł, z terminem płatności na dzień 27 maja 2015 roku, w dniu 13 czerwca 2015 roku wystawił fakturę na kwotę 124,00 zł, z terminem płatności na dzień 27 czerwca 2015 roku a w dniu 14 lipca 2015 roku wystawił fakturę na kwotę 35,00 zł, z terminem płatności na dzień 28 lipca 2015 roku.

W dniu 14 lipca 2015 roku (...) S.A. wystawił dwie noty obciążeniowe wzywając J. R. do zapłaty kwoty łącznie 839,00 zł jako kary za brak zwrotu dekodera telewizyjnego oraz modemu, z terminem płatności na dzień 28 lipca 2015 roku.

W dniu 11 sierpnia 2015 roku (...) S.A. wystawił notę obciążeniową wzywając J. R. do zapłaty kwoty 829,75 zł jako kary za rozwiązanie umowy, z terminem płatności na dzień 25 sierpnia 2015 roku.

Pozwany J. R. dekoder telewizyjny zwrócił w dniu 12 sierpnia 2016 roku a modem dopiero w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Umową z dnia 3 marca 2017 roku (...) S.A. z siedzibą w W. dokonał na rzecz (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - (...) z siedzibą w W. przelewu wierzytelności przysługującej mu od pozwanego J. R..

/ dowód: niesporne oraz dokumenty k. 21 – 88 oraz k. 100 - 101 /

Sąd zważył co następuje:

Powództwo (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - (...) z siedzibą w W. zasługiwało na uwzględnienie.

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów, których rzetelność i wiarygodność nie była kwestionowana przez strony. Sąd pominął dowód z przesłuchania pozwanego J. R. wobec dwukrotnej jego nieusprawiedliwionej nieobecności.

Okolicznością bezsporną w niniejszej sprawie jest fakt, iż pozwanego J. R. łączyła z wierzycielem pierwotnym (...) S.A.
z siedzibą w W. umowa o świadczenie usług telewizji satelitarnej, która została rozwiązana przez operatora wobec braku realizacji przez J. R. zobowiązań wynikającej z tej umowy. Stąd też legitymacja bierna pozwanego J. R. nie budzi żadnych wątpliwości.

Umową z dnia 3 marca 2017 roku nastąpił przelew wierzytelności (...) S.A. wobec J. R. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - (...) z siedzibą w W. a co za tym idzie powód wykazał legitymacji czynną do wystąpienia z niniejszym powództwem.

W realiach niniejszej sprawy należy uznać, że powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - (...) z siedzibą w W. należycie wykazał zasadność zgłoszonego roszczenia oraz jego wymagalność.

Podniesiony przez pozwanego J. R. zarzut niewykazania zasady i wysokości dochodzonego roszczenia nie zasługiwał na uwzględnienie. Powód wykazał bowiem stan zadłużenia objętego przelewem wierzytelności.

Na uwzględnienie nie mógł również zasługiwać podniesiony przez pozwanego J. R. zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia. W rozpoznawanej sprawie roszczenie powoda niewątpliwie dotyczy świadczenia okresowego a więc termin jego przedawnienia wynosi trzy lata. Skoro wymagalność najstarszej z faktur wskazana została na dzień 28 kwietnia 2015 roku to wniesienie pozwu w niniejszej sprawie dnia 30 czerwca 2017 roku skutecznie przerwało bieg przedawnienia.

Zgodnie z zapisami regulaminu świadczenia usług telewizyjnych pozwany J. R. zobowiązany był do zapłaty kary umownej za rozwiązanie umowy oraz za brak zwrotu dekodera telewizyjnego oraz modemu. Pozwany J. R. zwrócił dekoder telewizyjny ale dopiero w dniu 12 sierpnia 2016 roku a modem dopiero dnia 18 czerwca 2018 roku.

Postawę prawną wytoczonego powództwa stanowi przepis art. 471 § 1 k.c., w myśl którego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zasądził od pozwanego J. R. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - (...) z siedzibą w W. kwotę 2 289,78 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnia przepis art. 98 k.p.c. oraz przepis art. 108 k.p.c..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: