Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 296/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-09-27

Sygn. akt I C 296/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska

Protokolant: sek. sąd. Barbara Kaźmierczak

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku i 27 września 2016 roku w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. D. (1) w C.

przeciwko B. D.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 296/16

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym do Sądu Rejonowego w B. powód (...) Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. D. (2) w C. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. D. kwoty 2.619,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 05 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazano, iż pozwany przebywał w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. S. D. (2) w C.. W dniu 23 maja 2015 r., po dokonaniu konsultacji medycznej, z uwagi na stan psychiczny pacjenta wymagający opieki podjęta została decyzja jego o przewiezieniu do miejsca zamieszkania – Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K., za częściową odpłatnością. W związku z wykonaniem usługi przewozu wraz z pracą zespołu transportowego powód wystawił fakturę VAT na kwotę 2.619,22 zł, która nie została przez pozwanego zapłacona.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 lutego 2016 r. sygn. akt (...)Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w B. uwzględnił w całości żądanie pozwu.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. od przedmiotowego nakazu zapłaty opiekun prawny pozwanego B. M. K. złożyła sprzeciw, podnosząc zarzut niewłaściwości sądu oraz zarzut braku zasadności obciążenia pozwanego kosztami transportu.

Postanowieniem z dnia 04 maja 2016 r. sygn. akt (...)upr. Sąd Rejonowy w B. stwierdził swą niewłaściwość miejscową, przekazując sprawę do rozpoznania tutejszemu sądowi / karta 49 akt/.

W odpowiedzi na sprzeciw / karta 62 -63 akt/ powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany B. D., na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt (...) został ubezwłasnowolniony całkowicie z powodu choroby psychicznej. Postanowieniem z dnia 19 września 2012 r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w S. zezwolił ówczesnemu opiekunowi prawnemu M. B. na wyrażenie przez niego zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej podopiecznego B. D.. W opinii sądowo – psychiatrycznej sporządzonej w tejże sprawie (sygn. akt (...)) biegły psychiatra we wnioskach końcowych stwierdził u B. D. istnienie schorzenia psychicznego- schizofrenii paranoidalnej z cechami defektu psychicznego. Biegły stwierdził, iż badany nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku, podejmować racjonalnych decyzji, wymaga systematycznego leczenia i nadzoru całodobowego ze strony osób drugich. Stwierdzono, iż brak nadzoru będzie skutkował, jak dotychczas, brakiem kontynuacji leczenia i następowym pogarszaniem się stanu zdrowi psychicznego B. D., które działania są nieprzewidywalne i mogą zagrażać zdrowiu i życiu osób z otoczenia, jak i zdrowiu i życiu opiniowanego.

Przed tutejszym Sądem toczyła się pod sygn. akt (...) sprawa z wniosku B. D. o zmianę orzeczenia o przyjęciu od domu pomocy społecznej, w toku której dopuszczono dowód z opinii biegłego psychiatry, który w opinii z dnia 18 sierpnia 2015 r. stwierdził, iż B. D. nie ujawnia cech upośledzenia umysłowego, ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią schizofrenii, w chwili obecnej istnieją objawy ubytkowe procesu schizofrenicznego. Z uwagi na powyższe oraz brak wglądu w chorobę psychiczną i potrzebę leczenia psychiatrycznego, zdaniem biegłego jest on niezdolny do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych oraz potrzebuje stałej opieki. Ponadto brak wglądu w istniejącą chorobę psychiczną i potrzebę leczenia psychiatrycznego, przy braku kontroli przyjmowania leków psychotropowych, spowoduje zaprzestanie przez niego zażywania tych leków i szybki nawrót objawów psychotycznych typu omamowo-urojeniowego, co w konsekwencji dodatkowo stanowiłoby zagrożenie dla jego życia.

fakty znane Sądowi z urzędu

W 2015 roku pozwany był mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K.. Na terenie placówki objęty był stałym leczeniem farmakologicznym.

dowód: zeznania opiekuna prawnego M. K. karta 79-80 akt (0012:07 nagrania)

B. D. tytułem środka zabezpieczającego umieszczony został w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. S. D. (2) w C.. Po zwolnieniu ze szpitala, w dniu 22 maja 2015 r. lekarz kierujący zlecił transport sanitarny pozwanego ze szpitala do miejsca jego zamieszkania tj. Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K. wskazując, iż ze względu na stan psychiczny pacjent wymaga opieki, nadzoru. W zleceniu przewozu ustalono, iż świadczenie jest częściowo odpłatne – udział pacjenta w kosztach transportu wynosi 60%.

dowód: zlecenie przewiezienia chorego z dnia 22 maja 2015 r. karta 5 akt

W dniu 09 czerwca 2016 r. powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 2.619,22 zł z tytułu przewozu pacjenta B. D. do (...). Jako odbiorca faktury wskazany został S. Z. – ówczesny opiekun prawny B. D.. W odpowiedzi na przesłana wezwanie do zapłaty S. Z. odesłał powodowi fakturę wskazując, iż przewóz jego podopiecznego nie był z nim uzgadniany.

Powód pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. wskazał, iż nie było możliwości skontaktowania się z opiekunem prawnym i uzgodnienia warunków przewozu, a pacjent po zakończeniu internacji musi być natychmiast zwolniony. Ponadto wskazano, iż nie można było zezwolić na samodzielna podróż B. D., gdyż jest on osobą ubezwłasnowolnioną, a mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej jest na podstawie postanowienia Sądu.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. S. Z. wezwano do zapłaty kwoty 2.619,22 zł.

dowód: fakturę VAT nr (...) karta 7 akt,

pismo S. Z. karta 8 akt,

pismo powoda z dnia 23 czerwca 2015 r. karta 9 akt,

wezwanie do zapłaty z dnia 30 czerwca 2015 r. karta 10 akt,

Pismem z dnia 08 lipca 2015 r. zwrócono się do powoda o umorzenie lub rozłożenie na raty należności za przewóz. W odpowiedzi na powyższe powód wyraził zgodę na rozłożenie należności na raty. Następnie pozwany wniósł o umorzenie opłat za koszty przejazdu, a opiekun prawny pozwanego o pomniejszenie rat, na co jednakże powód nie wyraził zgody wzywając pozwanego do zapłaty należności z tytułu kosztów transportu.

W dniu 10 listopada 2015 r. dokonano korekty do faktury VAT nr (...) z dnia 09.06.2015 r. i wystawienia wobec B. D. faktury nr (...) obejmującej 60% kosztów koszty transportu w kwocie 2.619,22 zł.

dowód: pismo z dnia 08 lipca 2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru karta 11-12 akt,

pismo z dnia 27 lipca 2015 r. karta 13 akt,

pismo pozwanego z dnia 13 sierpnia 2015 r. karta 14 akt,

pismo B. D. z dnia 21 sierpnia 2015 r. karta 16,

pisma powoda z dnia 28 sierpnia 2015 roku karta 17 - 18 akt,

wezwania do zapłaty wraz potwierdzeniem nadania karta 19-21 akt,

faktura VAT korygująca karta 22 akt,

faktura VAT nr (...) karta 23 akt,

przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru karta 24 - 25 akt

Aktualnie przed tutejszym Sądem Wydział Rodzinny i Nieletnich toczy się pod sygn. akt (...) postępowanie z wniosku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Z. o umieszczenie B. D. w domu pomocy społecznej bez jego zgody. Postanowieniem z dnia 03 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. zabezpieczył przedmiotowe postępowanie poprzez nakazanie natychmiastowego przyjęcia B. D. ur. (...) w S., do domu pomocy społecznej bez jego zgody.

fakty znane Sądowi z urzędu

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny niniejszej sprawy ustalono w oparciu o dowody z dokumentów, których prawdziwości nie kwestionowała żadna ze stron, a które również w ocenie Sądu nie budziły wątpliwości. Sąd oparł się również na faktach znanych z urzędu, które zgodnie z art. 228 k.p.c. nie wymagają dowodu i na które zwrócono uwagę na rozprawie z dnia 27 września 2016 r. oraz na zeznaniach opiekuna prawnego pozwanego M. K., które zasługiwały na walor wiarygodności.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, iż pozwany B. D. będąc osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie przybywał na mocy orzeczenia Sądu w (...) Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. D. (2) w C.. Nie ulega również wątpliwości, iż po zwolnieniu z w/w szpitala, ze względu na stwierdzony przez lekarza stan psychiczny pozwanego oraz konieczność sprawowania na nim opieki i nadzoru zlecono przewiezienie go miejsca jego pobytu, a mianowicie do Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K., w którym B. D. przebywał za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w S.. Spór w niniejszej sprawie sprowadzał się natomiast do oceny zasadności obciążenia pozwanego częścią kosztów jego transportu ze szpitala psychiatrycznego do miejsca jego pobytu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t.) świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

W świetle okoliczności niniejszej sprawy, w ocenie Sądu żądanie zasądzenia od B. D. kwoty 2.619,22 zł tytułem częściowej odpłatności za przejazd środkami transportu sanitarnego ze szpitala psychiatrycznego do jego miejsca pobytu nie zasługuje na uwzględnienie. Wbrew stanowisku strony powodowej w analizowanym przypadku nie zaistniały przesłanki do obciążenia pozwanego kosztami zleconego przez lekarza transportu. Jak bowiem powód sam zauważył, mając na względzie stan zdrowia psychicznego pozwanego oraz jego sytuację, samodzielna podróż powrotna B. D. nie byłaby dopuszczalna, wobec czego jego przewiezienie ze szpitala psychiatrycznego do Domu Pomocy Społecznej Filia K. było niezbędne. Bezspornym jest, iż B. D. jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Jak wynika z opinii biegłego przeprowadzonej w sprawie w sprawie o sygn. akt (...) jest on niezdolny do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, potrzebuje stałej opieki, nie ma wglądu w istniejącą chorobę psychiczną i potrzebę leczenia psychiatrycznego, co przy braku kontroli przyjmowania leków psychotropowych może spowodować zaprzestanie ich zażywania, szybki nawrót objawów psychotycznych typu omamowo-urojeniowego, a w konsekwencji zagrożenie dla jego życia. Podkreślenia wymaga, iż w dacie zwolnienia ze szpitala pozwany był mieszkańcem w domu pomocy społecznej, w którym umieszczony został za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na mocy postanowienia Sądu. Zatem pozwany nie mógł samodzielnie zmienić własnego miejsca pobytu i po zakończeniu stosowania wobec niego środka zabezpieczającego obowiązany był wrócić do Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K.. Co więcej, w tejże placówce B. D. ze względu na stan swojego zdrowia psychicznego objęty był niezbędnym leczeniem farmakologicznym, którego przerwanie mogłoby spowodować nawrót objawów psychotycznych typu omamowo-urojeniowego i zagrożenie dla jego zdrowia i zdrowia.

Mając zatem na względzie powołane okoliczności, zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki stypizowane w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzasadniające bezpłatny przewóz B. D.. Skoro bowiem pozwany był ubezwłasnowolniony całkowicie, niezdolny do samodzielnej egzystencji, wymagający leczenia farmakologicznego i nadzoru w tymże zakresie, przebywając przy tym bez swojej zgody w domu pomocy społecznej, w której to placówce objęty był leczeniem, to nie ulega wątpliwości iż po zakończeniu stosowania środka zabezpieczającego transport pozwanego do Domu Pomocy Społecznej w K. Filia K. wynikał z potrzeby zachowania ciągłości jego leczenia, a w konsekwencji winien być bezpłatny.

Z powyższych względów, na podstawie wskazanych przepisów, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska
Data wytworzenia informacji: