Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 263/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2017-12-11

Sygn. akt I C 263/17

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w G. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. W. kwoty 2 947,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2 351,70 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, od kwoty 42,50 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, oraz od kwoty 553,50 zł od dnia 17 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 15 marca 2017 roku uwzględnił roszczenie powoda (...) sp. z o.o. w G..

Pozwany A. W. wniósł sprzeciw od tego nakazu zapłaty.

W odpowiedzi na sprzeciw pozwanego A. W. od nakazu zapłaty z dnia 15 marca 2017 roku powód (...) sp. z o.o. w G. cofnął pozew co do kwoty 1 824,20 zł ale podtrzymał żądanie pozwu co do kwoty 1 156,92 zł, na którą to kwotę składa się kwota 1 123,50 zł, tytułem nierozliczonych płatności z faktur (...) oraz kwota 33,42 zł, tytułem skapitalizowanych ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od kwoty 1 123,50 zł na dzień 21 kwietnia 2017 roku. Powód (...) sp. z o.o. w G. domagał się ponadto zasądzenia od pozwanego A. W. ustawowych odsetek za opóźnienie od dochodzonej kwoty 1 156,92 zł od dnia 22 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu poniesionych kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powód (...) sp. z o.o. w G. prowadzi działalność gospodarczą polegająca na hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych. Pozwany A. W. własnymi siłami przystąpił do realizacji inwestycji obejmującej montaż poszycia dachowego z blachy panelowej. Zamówienia materiałów do tej inwestycji w firmie (...) sp. z o.o. w G. dokonywała żona pozwanego D. W.. Pozwany A. W. sam montował poszycie dachowe, nie korzystając z pomocy specjalistów. Poza blachą, wkrętami i folią D. W. zamówiła także w firmie (...) sp. z o.o. w G. obróbki blaszane, według wymiarów podanych przez nią na rysunkach.

W trakcie realizacji inwestycji pozwany A. W. zareklamował jakość zakupionej blachy. Sprzedawca przekazał reklamację producentowi (...) sp. z o.o. Reklamacja została negatywnie rozpoznana przez producenta, który podkreślił, że montaż był wykonywany samodzielnie przez pozwanego A. W., który nie posiada przeszkolenia oraz doświadczenia do wykonania tej inwestycji. Producent obciążył sprzedawcę kosztami niezasadnej reklamacji w kwocie 553,50 zł, zobowiązując go do wyegzekwowania tej kwoty od pozwanego A. W..

W toku postępowania pozwany A. W. wpłacił na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w G. kwotę 1 765,96 zł. Na dzień 21 kwietnia 2017 roku zadłużenie pozwanego A. W. wobec (...) sp. z o.o. w G. wynosiło kwotę 1 123,50 zł oraz kwotę 33,42 zł, tytułem skapitalizowanych odsetek od tego zadłużenia.

/ dowód : dokumenty k. 8-18, 40 - 45 i 60 – 66 zeznania świadka K. N. k. 82, zeznania świadka W. M. k. 82, zeznania prezesa zarządu powoda D. C. k. 84 oraz zeznania pozwanego A. W. k. 84 /

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo wniesione przez (...) sp. z o.o. w G. przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 1 156,92 zł wraz z ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty, zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowi przepis art. 471 k.c., w związku z przepisem art. 535 k.c. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, którym w niniejszej sprawie jest umowa sprzedaży, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów, zeznania świadków oraz stron, które uwiarygodniły żądanie strony powodowej, a Sąd nie znalazł podstaw, aby dowodom tym odmówić wiarygodności.

Skoro pozwany A. W. nie kwestionował, iż zawarł z powodem (...) sp. z o.o. w G. umowę sprzedaży materiałów budowlanych oraz obróbek blaszanych a na dzień 21 kwietnia 2017 roku zadłużenie pozwanego A. W. wobec (...) sp. z o.o. w G. wynosiło kwotę 1 123,50 zł oraz kwotę 33,42 zł, tytułem skapitalizowanych odsetek od tego zadłużenia to należało zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 156,92 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty. Rozstrzygnięcie w zakresie odsetek uzasadnia treść przepisu art. 481 § 1 k.c.

Sąd na podstawie przepisu art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie co do kwoty 1 824,20 zł, bowiem powód (...) sp. z o.o. w G. cofnął swój pozew w tym zakresie w stosunku do pozwanego A. W..

Należy w tym miejscu podkreślić, że w sytuacji gdy żona pozwanego D. W. zamawiała w firmie (...) sp. z o.o. w G. materiały do tej inwestycji w tym też obróbki blaszane, według wymiarów podanych przez nią na rysunkach a zgłoszona przez pozwanego reklamacja u producenta jakości blachy okazała się bezzasadna to zarzuty pozwanego A. W. w tym zakresie należy uznać za gołosłowne i nietrafione. Producent blachy zresztą trafnie zaakcentował, że montaż poszycia dachowego był wykonywany samodzielnie przez pozwanego A. W., który nie posiadał potrzebnych kwalifikacji oraz doświadczenia przy wykonywaniu tego typu inwestycji.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnione jest treścią przepisów art. 98 k.p.c. oraz art.108 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: