Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 224/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2017-04-28

Sygn. akt: I C 224/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku

sprawy z powództwa L. K.

przeciwko Č. S. z siedzibą w P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej Č. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda L. K. kwotę 686,10 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), z ustawowymi odsetkami od dnia
23 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygn. akt I C 224/16

UZASADNIENIE

Powód L. K. domagał się zasądzenia od pozwanego ubezpieczyciela Č. S. z siedzibą w P. na jego rzecz kwoty 2 600,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu będące wynikiem zdarzenia z dnia 9 lipca 2014 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 86,10 zł tytułem kosztów sporządzenia kosztorysu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2014 roku do dnia zapłaty, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania.

W odpowiedzi na pozew pozwany ubezpieczyciel Č. S. z siedzibą w P. wniósł o oddalenie powództwa L. K. w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód L. K. jest właścicielem samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...). W dniu 9 lipca 2014 roku miała miejsce kolizja drogowa,
w wyniku której samochód ten uległ uszkodzeniu. Samochód sprawcy kolizji ubezpieczony był w zakresie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
u pozwanego ubezpieczyciela Č. S. z siedzibą w P..

Powód L. K. zgłosił ubezpieczycielowi szkodę w pojeździe, w związku z czym podjęte zostało postępowanie likwidacyjne nr (...) - 1.

Ubezpieczyciel Č. S. z siedzibą w P.
w ramach postępowania likwidacyjnego zgłoszonej przez L. K. szkody dokonał oceny technicznej pojazdu wraz z opisem uszkodzeń, analizy kosztów naprawy oraz wyliczenia szkody. Wartość rynkowa pojazdu została określona na kwotę 3 800,00 zł brutto, natomiast wartość pozostałości pojazdu na kwotę 1 300,00 zł. Koszt naprawy obliczono na kwotę 9 157,73 zł.

Pozwany Č. S. z siedzibą w P. przyznał powodowi L. K. odszkodowanie w kwocie 2 500,00 zł, kwalifikując zaistniałą szkodę w pojeździe jako szkodę całkowitą.

Powód L. K. nie zgadzając się z kwotą odszkodowania przyznaną przez ubezpieczyciela, zlecił rzeczoznawcy samochodowemu Z. L. sporządzenie opinii w zakresie uszkodzeń pojazdu, kalkulacji naprawy oraz wyznaczenia wartości pojazdu bezpośrednio przed kolizją. Rzeczoznawca Z. L. wskazał, iż wartość rynkowa pojazdu przed szkodą wynosiła 5 100,00 zł, natomiast wysokość kosztów naprawy określił na kwotę 13 690,00 zł wobec czego uznał on, że naprawa pojazdu nie jest opłacalna. Powód L. K. poniósł koszty sporządzenia tej opinii w kwocie 86,10 zł.

W związku z powyższym powód L. K. pismem z dnia 10 listopada 2014 roku wezwał pozwanego do zapłaty na jego rzecz brakującej kwoty odszkodowania to jest 2 600,00 zł oraz o zapłatę kwoty 86,10 zł tytułem kosztów sporządzenia opinii. Ubezpieczyciel pozostawił pismo powoda bez odpowiedzi.

Według opinii biegłego sądowego R. J. wartość rynkowa samochodu powoda w stanie nieuszkodzonym wynosiła 4 000,00 zł, natomiast wartość rynkowa pozostałości (wartość samochodu w stanie uszkodzonym) biegły wycenił na kwotę 900,00 zł. Koszty naprawy samochodu powoda biegły wyliczył na kwotę 9 791,37 zł wskazując, iż z ekonomicznego punktu widzenia brak jest uzasadnienia do przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu. Biegły wskazał, iż uszkodzony w związku ze szkodą pojazd nie był zniszczony całkowicie, a wyliczona wartość pozostałości stanowi jego realną wartość zbywalną w stanie kompletnym. Biegły R. J. wyliczył, iż wysokość należnego odszkodowania, a tym samym wysokość szkody całkowitej powinna wynosić 3 100,00 zł.

/ dowód: niesporne oraz dokumenty dołączone do pozwu k. 10-16, akta likwidacji szkody w formie płyty CD – k. 35 oraz opinia biegłego R. J. k. 91-97 /

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wytoczone przez L. K. co do zasady zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodów
z dokumentów oraz akt likwidacji szkody, których strony nie kwestionowały, a także na podstawie opinii biegłego R. J., która została sporządzona przez biegłego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, Sąd uznał ją za jasną, spójną i rzetelną, a strony nie wnosiły do niej zastrzeżeń.

Podstawą zgłoszonego przez powoda L. K. roszczenia jest odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu nienależytego wywiązania się ze zobowiązania, wynikającego z umowy ubezpieczenia tj. przepis art. 471 k.c. w związku z przepisem art. 822 k.c.

Zdaniem Sądu w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela Č. S. z siedzibą w P. wobec powoda L. K. z tego tytułu, nie może budzić żadnych wątpliwości. Okolicznością bezsporną w niniejszej sprawie jest bowiem fakt, iż sprawca zdarzenia z dnia 9 lipca 2014 roku, w wyniku którego uszkodzeniu uległ samochód powoda, posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej u tego właśnie ubezpieczyciela.

Powód L. K. zgłosił ubezpieczycielowi powstanie szkody w swoim pojeździe, a pozwany ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę i w ramach postępowania likwidacyjnego zgłoszonej przez powoda szkody, dokonał na jego rzecz wypłaty odszkodowania, ale jedynie w kwocie 2 500,00 zł. Ubezpieczyciel kalkulując wysokość należnego L. K. odszkodowania ustalił, iż wartość rynkowa pojazdu powoda przed zaistniałą szkodą wynosiła 3 800,00 zł, natomiast wartość pozostałości pojazdu pozwany ustalił na kwotę 1 300,00 zł.

Według wyliczeń biegłego R. J. wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 4 000,00 zł, a wartość pozostałości biegły wyliczył na kwotę 900,00 zł. Sąd w pełni podzielił wnioski opinii biegłego R. J., albowiem biegły dokonał szczegółowej analizy akt szkody, obszernie opisał zastosowane metody służące do wyliczenia wartości pojazdu i należycie uzasadnił przedstawione w swojej opinii wnioski.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, iż decyzja ubezpieczyciela, odmawiająca powodowi L. K. wypłaty świadczenia ponad kwotę 2 500,00 zł była niezasadna.

Zdaniem Sądu, skoro ubezpieczyciel przyjmuje na siebie ryzyko świadczenia odszkodowania w przypadku powstania szkody, na której zaistnienie nie ma wpływu, to ryzyko to należy do natury stosunku ubezpieczeniowego.

3 100,00 zł /wartość szkody/ - 2 500,00 zł /uzyskana kwota odszkodowania/ = 600,00 zł /brakująca kwota odszkodowania/

Dlatego też w sytuacji, gdy pozwany ubezpieczyciel nie kwestionował podstawy swojej odpowiedzialności, to Sąd zasądził od ubezpieczyciela Č. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda L. K. kwotę 686,10 zł, w tym kwotę 600,00 zł tytułem brakującej kwoty odszkodowania oraz kwotę 86,10 zł, która stanowi wydatki poniesione przez powoda w związku ze zleceniem rzeczoznawcy samochodowemu sporządzenia opinii, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie tj. ponad kwotę 686,10 zł powództwo podlegało oddaleniu jako bezzasadne. Sąd w tym zakresie podzielił opinię biegłego R. J., iż wartość szkody poniesionej przez L. K. wyniosła kwotę 3 100,00 zł, a wobec wcześniejszej wypłaty kwoty 2 500,00 zł, ubezpieczyciel winien dopłacić powstałą różnicę wraz z ustawowymi odsetkami od należnej kwoty świadczenia.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: