Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 156/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2017-06-28

Sygn. akt: I C 156/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B.

przeciwko G. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 4 061,64 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 64/100), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty.

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

3.  zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 1 017,00 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych), tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu, w tym kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. I C 156/17 upr.

UZASADNIENIE

Powód – (...) S.A. z siedzibą w B. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. S. kwoty 4 061,64 zł z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty.

Pozwany G. S. co do zasady nie kwestionował żądania pozwu.

Sąd ustalił:

Dnia 19 listopada 2014 roku pozwany G. S. zawarł umowę pożyczki z (...) Sp. z o.o. o numerze (...). Z różnych względów życiowych oraz finansowych pozwany G. S. nie spłacił tej pożyczki.

W ramach zabezpieczenia tej pożyczki pozwany G. S. wystawił na rzecz wierzyciela weksel in blanco.

Pierwotny wierzyciel dokonał cesji tej wierzytelności na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. jako wtórnego wierzyciela. Na dzień 20 kwietnia 2016 roku zadłużenie pozwanego G. S. z tytułu umowy pożyczki nr (...) wynosiło kwotę 4 061,64 zł. Powód (...) S.A. z siedzibą w B. wobec braku spłaty zadłużenia przez pozwanego G. S. wypełnił weksel in blanco na kwotę 4 061,64 zł i wezwał pozwanego do wykupu tego weksla.

Wobec braku reakcji na to wezwanie powód (...) S.A. z siedzibą w B. skierował sprawę do Sądu Rejonowego w G. wnosząc o wydanie nakazu zapłaty na podstawie weksla.

/dowód: niesporne oraz dokumenty k. 8 - 20 akt /

Sąd zważył, co następuje:

(...) S.A. z siedzibą w B. skierowane w niniejszej sprawie przeciwko pozwanemu G. S. jest co do zasady uprawnione.

Dokumenty przedłożone przez powoda w pełni uwiarygadniają jego roszczenie. Nadto pozwany G. S. nie kwestionował żądania pozwu.

Dlatego też mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd na podstawie przepisu art. 471 k.c. zasądził od pozwanego G. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 4 061,64 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty.

Sąd oddalił powództwo (...) S.A. z siedzibą w B. w zakresie dochodzonych pozwem umownych odsetek za opóźnienie od kwoty zadłużenia w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, bowiem roszczenie powoda oparte zostało na wekslu pozwanego G. S. a nie na postanowieniach umowy pożyczki nr (...) z dnia 19 listopada 2014 roku. ( art. 48 ust. 2 ustawy Prawo wekslowe )

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania uzasadnione jest treścią przepisów art.100 k.p.c. i 108 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: