Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 390/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2019-02-07

Sygn. akt: I C 390/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kałwak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Klaudia Pluta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019r.

sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Starosty (...)

przeciwko: J. P. (1) , W. C., J. C. (1), K. C. (1) , K. K., M. C. , J. T., A. C. (1), M. J. (1), A. G. , B. S. , E. J., K. J. (1), T. J., M. J. (2)

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej
w Z., gmina Z., województwo (...), przez Sąd Rejonowy
w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kw nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że:

a)  właścicielem działki nr (...), o powierzchni 0.1810 ha, są następcy prawni J. P. (1),

b)  współwłaścicielami działki nr (...), o powierzchni 0.1820 ha, są spadkobiercy J. C. (2), w następujących częściach:

-

Skarb Państwa- Starosta (...) - 16/64 części,

-

J. T. - 16/64 części,

-

A. C. (1) - 16/64 części,

-

W. C. - 4/64 części,

-

J. C. (1) - 3/64 części,

-

M. C. - 3/64 części,

-

K. C. (1) - 3/64 części,

-

K. K. (nazwisko rodowe C.) - 3/64 części,

c) właścicielami działki nr (...), o powierzchni 0.1740 ha, zabudowanej częścią budynku mieszkalnego są:

-

właściciel gruntu - Skarb Państwa,

-

właściciel części budynku stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności - następcy prawni K. J. (2),

d) właścicielem działki nr (...), o powierzchni 0.0360 ha, jest Skarb Państwa;

II.  odstępuje od obciążania pozwanych kosztami procesu w całości;

III.  odrzuca pozew w części dotyczącej pozwanego J. P. (1).

UZASADNIENIE

W dniu 21.07.2017 r. do tutejszego Sądu wpłynął pozew Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta (...) przeciwko pozwanym: J. P. (1), W. C., J. C. (1), K. C. (1), K. C. (2) (obecnie: K.), M. C., J. T., A. C. (1), M. J. (1), A. G., B. S., E. J., K. J. (1), T. J. oraz M. J. (2) o uzgodnienie treści księgi wieczystej KW (...)
z rzeczywistym stanem prawnym.

W pozwie tym profesjonalny pełnomocnik Skarbu Państwa – Starosty (...),
w osobie radcy prawnego, wniósł o: uzgodnienie treści księgi wieczystej
KW (...) prowadzonej dla nieruchomości położonej w Z., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek (...)
o powierzchni łącznej 0,5730 ha, z rzeczywistym stanem prawnym, w ten sposób, że:

1) działka (...) o pow. 0,0360 ha stanowi własność Skarbu Państwa,

2) działka (...) o pow. 0,1810 ha, stanowi własność J. P. (1),

3) działka (...) o pow. 0,1820 ha stanowi własność:

- Skarbu Państwa w 16/64 cz.,

- J. T. w 16/64 cz.,

- A. C. (1) w 16/64 cz.,

- W. C. w 4/64 cz.,

- J. C. (1) w 3/64 cz.,

- M. C. w 3/64 cz.,

- K. C. (1) w 3/64 cz.,

- K. C. (2) w 3/64 cz.

4) działka (...) o pow. 0,1740 ha – grunt stanowi własność Skarbu Państwa, a zabudowania stanowią od gruntu odrębną własność K. J. (2).

W uzasadnieniu profesjonalny pełnomocnik Skarbu Państwa - Starosty (...) wyjaśnił, że księga wieczysta KW (...) (stary nr (...)) została założona dla nieruchomości położonej w Z., oznaczonej numerami działek (...),
o powierzchni ogólnej 0,7500 ha. Natomiast w wyniku dokonanego w 1971 r. podziału
ww. nieruchomości, powstały działki oznaczone numerami:

-(...)o pow. 0,1770 ha,

- (...)o pow. 0,1810 ha,

- (...)o pow. 0,1820 ha,

- (...)o pow. 0,1740 ha,

- (...)o pow. 0,0360 ha.

Powyższy podział został wprowadzony do operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Z., ale nie został ujawniony w księdze wieczystej nr KW (...) prowadzonej dla
ww. nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 25.06.1971 r. sygn. akt I Ns 261/70 Sąd Powiatowy w Oleśnie dokonał zniesienia współwłasności ww. nieruchomości w ten sposób, że przyznał z tej nieruchomości na wyłączną własność:

- G. R. (1) działkę (...) o pow. 0,1770 ha,

- J. P. (1) działkę (...) o pow. 0,1810 ha,

- J. C. (2) działkę (...) o pow. 0,1820 ha,

- B. J., jako spadkobiercy M. J. (3), działkę (...) o pow. 0,1740ha,

- Skarbu Państwa działkę stanowiącą drogę o pow. 0,0360 ha (bez oznaczenia numeru).

Powyższe postanowienie nie zostało ujawnione w księdze wieczystej ani w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Z..

W związku z tym, że w operacie ewidencji gruntów i budynków w pozycji rejestrowej 419 obrębu Z. nadal figurował wpis współwłasności przedmiotowej nieruchomości, Naczelnik Powiatu w O. wydał w dniu 04.02.1975 r. akt własności ziemi nr (...), stwierdzający nabycie z mocy prawa udziału w wysokości ¼ części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Z., oznaczonej jako działki nr (...) o łącznej powierzchni 0,7500 ha zapisanej w księdze wieczystej (...) na rzecz K. J. (2).

Następnie na podstawie decyzji Naczelnika Gminy w Z. z dnia 28.02.1975 roku nr Rol. (...), gospodarstwo rolne (...) (bez zabudowań) zostało przejęte na własność Państwa w zamian za rentę (dz. (...) w ¼ części każda). Wyłączone z gospodarstwa budynki stały się odrębnym od gruntu przedmiotem własności i pozostały własnością K. J. (2).

Postanowieniem z dnia 26.10.2004 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 143/04 Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział I Cywilny stwierdził nabycie spadku po G. R. (1) na rzecz E. B., M. R. (1) i J. M. po 1/3 części każdy, przy czym co do wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolnym – na rzecz E. B. w całości.

Następnie zgodnie z pkt 1 postanowienia z dnia 22.03.2005 r. sygn. akt I Ns 143/04 Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny ustalił, że w skład spadku po P. R.
i G. R. (1) wchodzi m.in. udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości, położonej w Z., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki (...)
o powierzchni 0,7500 ha, objętej księgą wieczystą KW (...). Następnie Sąd ten dokonał działu spadku w ten sposób, że nieruchomości opisane w pkt 1 przyznał na wyłączną własność E. B..

Jednak w dniu 27.03.2008 r. z wniosku E. B. w sprawie I Ns 88/07 Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny zmienił postanowienie z dnia 22.03.2005 r. sygn. akt I Ns 143/04 ustalając, że w skład spadku po G. R. (1) nie wchodzi udział
w wysokości ¼ części w nieruchomości położonej w Z., oznaczonej numerami działek (...) o pow. 0,7500 ha, tylko nieruchomość położona w Z., oznaczona numerem działki (...) o pow. 0,1770 ha (KW (...)).

Z wniosku E. B., Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 02.04.2008 r. dokonał odłączenia z księgi wieczystej KW (...) działki (...) o pow. 0,1770 ha do księgi wieczystej KW (...), z wpisem prawa własności na rzecz E. B..

Postanowieniem z dnia 20.01.2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 387/09 Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny stwierdził nabycie spadku na podstawie ustawy po:

1. J. C. (2) – na rzecz żony A. C. (2) oraz dzieci: S. C., J. T. i A. C. (1) – po ¼ części każdy,

2. A. C. (2) – na rzecz S. P. w całości,

3. S. P. – na rzecz Skarbu Państwa – Starosty (...) w całości.

Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 17.08.2010 r. sygn. akt I Ns 378/10 stwierdził nabycie spadku po S. C. na rzecz żony W. C. w 4/16 częściach oraz dzieci: J. C. (1), M. C., K. C. (1) i K. C. (2) – po 3/16 części każdy.

Kolejno pełnomocnik strony powodowej wskazał, że w wyniku dokonanej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Z., działkom zostały nadane odpowiednio nowe numery:

KW (...):

- działce (...),

- działce (...),

- działce (...),

- działce (...)

KW (...):

- działce (...).

Zmiany te zostały ujawnione w księgach wieczystych w 2016 r.

W księdze wieczystej nr KW (...) figurują obecnie działki nr: (...), odpowiadające działkom sprzed modernizacji obrębu nr: (...). Powyższe działki, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Powiatowego
w O. z dnia 25.06.1971 r. nr I Ns 261/70 o zniesieniu współwłasności, stanowią wyłączną własność poszczególnych osób, tj.:

- działka (...) ( (...)) – G. R. (1),

- działka (...) ( (...)) – J. P. (1),

- działka (...) ( (...)) – J. C. (2),

- działka (...) ( (...)) – B. J.,

- działka (...) ( (...)) – Skarb Państwa.

Jednak postanowienie to nie tylko nie zostało ujawnione w przedmiotowej księdze wieczystej, ale też nie zostało uwzględnione w wydanym w 1975 r. akcie własności ziemi nr (...), uwłaszczającym K. J. (2) w ¼ części na działki o łącznej powierzchni 0,7500 ha, decyzji o przejęciu nieruchomości w ¼ części na własność Państwa za rentę, jak również
w postanowieniu Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 22.03.2005 r. o dziale spadku po P. R. i G. R. (1) (sygn. I Ns 143/04).

Nadto, Skarb Państwa, na mocy postanowienia z dnia 25.06.1971 r., stał się wyłącznym właścicielem działki (...) ( (...)) oraz na mocy decyzji o przejęciu nieruchomości na własność Państwa – powinien być właścicielem działki (...) ( (...)),
o pow. 0,1740 ha, w miejsce K. J. (2) – następcy prawnego B. J..

Dalej pełnomocnik strony powodowej wskazał, że ustalono, iż następcami nieżyjącej K. J. (2), której daty śmierci nie zna, są osoby wskazane jako pozwani pod pozycjami 9-15. Ze związku K. J. (2)i M. J. (3)zmarłego 29.12.1965r. pozostały dzieci:

- B. J. (kawaler) – zmarł 13.02.2009 r. w Z.,

- M. J. (4) (panna) – zmarła 07.01.2013 r. w Z.,

- S. J. (rozwiedziony) – zmarł 21.11.2013 r. w D..

Zmarły S. J. pozostawił dzieci: córki A. G. i B. S. oraz synów M. J. (1) i Z. J..

Z. J. zmarł 17.06.2016 r. w Z. i pozostawił: żonę E. J. i dzieci: M. J. (2), T. J. i K. J. (3).

Tymczasem powielając (wadliwą) treść aktu własności ziemi nr (...), na mocy ostatecznej decyzji Naczelnika Gminy Z. z dnia 28.02.1975 r. Skarb Państwa przejął na własność działki oznaczone numerami: (...)wszystkie w ¼ części, przez co również w dziale II księgi wieczystej (...) figuruje wpis na rzecz Skarbu Państwa (na podstawie ww. decyzji), w udziale wynoszącym 1/4 część
w prawie własności nieruchomości opisanej jako działki nr: (...).

Nadto, Skarb Państwa stał się współwłaścicielem działki nr (...) ( (...)), jako spadkobierca S. P., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 20.01.2011 r. (I Ns 387/09).

Pełnomocnik strony powodowej podniósł, że funkcjonowanie w obrocie prawnym dokumentów odmiennie kształtujących strukturę własności w odniesieniu do tej samej nieruchomości, wpłynęło na stan niezgodności treści księgi wieczystej KW (...) z rzeczywistym stanem prawnym, którego usunięcie może jedynie nastąpić w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. - pozew – k. 2 – 4v.

Pozwany J. C. (1) w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 16.08.2017 r. wskazał, że nie wnosi zastrzeżeń co do wniosku zawartego w pkt 3 sentencji pozwu dotyczącego uzgodnienia treści księgi wieczystej KW (...) z rzeczywistym stanem prawnym działki (...). Wskazał też, że uczestniczka K. C. (2) obecnie nosi nazwisko K.. – odpowiedź na pozew wniesiona przez pozwanego J. C. (1) – k. 45.

Natomiast pozwani E. J., T. J. i K. J. (1)
w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 22.08.2017 r. ustosunkowali się do pozwu
w zakresie prawa własności K. J. (2) do działki nr (...) o pow. 0,1740 ha. Podnieśli wątpliwość co do legitymacji biernej do występowania pozwanych w niniejszym postępowaniu wobec braku przeprowadzenia postępowania spadkowego po K. J. (2) oraz M. J. (3). Ponadto zarzucili, że w pozwie został błędnie wskazany krąg ewentualnych spadkobierców K. J. (2) oraz M. J. (3), którzy mieli pięcioro dzieci, a nie, jak wskazano w pozwie, troje. Wskazano dodatkowo, że po S. J. również nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Niezrozumiałe jest również dla pozwanych stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu pozwu,
iż „Tymczasem powielając (wątpliwą) treść aktu własności aktu nr (...), na mocy ostatecznej decyzji Naczelnika Gminy Z. dnia 28.02.1975 r., Skarb Państwa przejął na własność działki oznaczone numerami (...) wszystkie w ¼ części, przez co również w dziale II księgi wieczystej (...) figuruje wpis na rzecz Skarbu Państwa (na podstawie rzeczonej decyzji), w udziale wynoszącym ¼ część
w prawie własności nieruchomości opisanej jako działki: (...), (...), (...) i (...). Oprócz tego Skarb Państwa stał się właścicielem działki numer (...) ( (...)), jako spadkobierca S. P., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 20.01.2011 r.”.

Z ostrożności procesowej pozwani podnieśli, że K. J. (2) czuła się właścicielką działki nr (...) o pow. 0,1740 ha aż do śmierci i była również traktowana przez sąsiadów oraz pozostałych mieszkańców wsi jak również przez organy państwowe za właścicielkę tejże działki. Również zstępni K. J. (2) czuli się właścicielami tej działki i również byli tak traktowani przez sąsiadów i pozostałych mieszkańców wsi oraz urzędy państwowe. - odpowiedź na pozew wniesiona przez pozwanych: E. J., T. J. i K. J. (1) – k. 47-48.

Odpowiedź na pozew o takiej samej treści jak pozwani E. J., T. J. i K. J. (1) złożyła w dniu 23.08.2017 r. pozwana B. S. odpowiedź na pozew wniesiona przez pozwaną B. S. – k. 51 – 52.

Natomiast pozwany M. J. (1) w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 04.09.2017 r. powielił zarzuty pozwanych E. J., T. J., K. J. (1) i B. S.. Nadto, zarzucił, że nie zostało też przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym B. J., a więc błędnie został wskazany krąg następców prawnych po zmarłej K. J. (2). Z ostrożności procesowej podniósł, że K. J. (2) czuła się właścicielką działek oznaczonych numerami (...) aż do śmierci i tak też była traktowana przez sąsiadów, okolicznych mieszkańców oraz organy państwowe. - odpowiedź pozwanego M. J. (1) – k. 54 – 55.

Odnosząc się do zarzutów pozwanych pełnomocnik strony powodowej w piśmie procesowym z dnia 18.01.2018 r. podtrzymał tezy zawarte w pozwie. Wskazał,
że postępowanie spadkowe po zmarłym M. J. (3) zostało przeprowadzone.
Z załączonego do akt sprawy postanowienia Sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej wynika, że postępowanie spadkowe po zmarłym M. J. (3) toczyło się przed Sądem Rejonowym w Oleśnie pod sygn. akt Ns (...). Natomiast jeżeli postępowanie spadkowe po zmarłej K. J. (2), jak również pozostałych krewnych należących do grona spadkobierców ustawowych: B. J., S. J., M. J. (4), czy też M. J. (1) nie zostało przeprowadzone, prawidłowe wskazanie braku legitymacji biernej po stronie niektórych pozwanych powinno zostać przez nich wykazane. Strona powodowa nie ma wiedzy, którą z pewnością posiadają pozwani czy postępowania spadkowe zostały przeprowadzone. Tylko oni mogą przedłożyć stosowne postanowienia, a w razie konieczności przeprowadzić postępowania spadkowe po swoich przodkach. Strona powodowa ustaliła grono spadkobierców w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Z.. Pełnomocnik Skarbu Państwa zauważył również, że pozwani do swoich pism nie załączają żadnych dowodów na poparcie swoich tez. – pismo procesowe pełnomocnika strony powodowej – k. 145-145v.

Na rozprawie w dniu 15.05.2018 r. pozwani M. J. (1) i E. J. oświadczyli, że pozwany J. P. (1) nie żyje, zmarł około 25 lat temu. On miał tylko jednego syna R. P., który też nie żyje, zmarł jeszcze wcześniej, tj. przed J.. Rodzice J. P. (1) też nie żyją. Jego żona również nie żyje, zmarła rok wcześniej niż J.. Pozwana E. J. oświadczyła, że ma tę wiedze, dlatego, że opiekowała się J. P. (1), mieszkała z nim, a teraz mieszka tam, gdzie on. – protokół rozprawy z dnia 15.05.2018 r. – k. 188-188v.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Księga wieczysta nr (...) (dawniej nr (...)) została urządzona w 1965 r. dla nieruchomości położonej w miejscowości Z., oznaczonej wówczas jako działki nr (...) o pow. 0,7500 ha.

Powyższa nieruchomość stanowiła uprzednio własność Skarbu Państwa Państwowego Funduszu Ziemi.

Następnie, na podstawie czterech decyzji z dnia 25.05.1965 r. wydanych przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
o wykonaniu aktów nadania ziemi do księgi wieczystej jako współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości niewydzielonej w Z. o powierzchni 0.7500 ha w częściach po ¼ zostali wpisani: J. C. (2), J. P. (1), M. J. (3), G. R. (1) .

dowód : - treść księgi wieczystej i dokumenty zawarte w aktach księgi wieczystej
nr KW (...), w szczególności: zaświadczenie z dnia 09.04.1964 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Kierownika Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa – k. 6; cztery decyzje o wykonaniu aktów nadania ziemi – k. 2 – 5; opis i mapa z dnia 10.04.1965 r. – k. 7; zawiadomienie o wpisie – k. 8.

W Sądzie Powiatowym w O. toczyła się pod sygnaturą akt Ns 261/70 sprawa
z wniosku G. R. (1), J. P. (1), J. C. (2) i K. J. (2) o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych położonych w Z. przez podział rzeczy wspólnej (prezentata Sądu: 08.07.1970 r.).

Na rozprawie w dniu 28.04.1971 r. wszyscy wnioskodawcy zgodnie oświadczyli,
że wszyscy mieszkają w jednym dużym pofolwarcznym budynku położonym po połowie na ówczesnych działkach (...).

W dniu 03.05.1971 r. odbyły się oględziny nieruchomości w obecności Sądu, uczestników i biegłego sądowego geodety inż. M. H.. Biegły geodeta zaproponował stronom podział, aby budynek mieszkalny i obydwie działki nr (...) podzielić na cztery równe części w taki sposób, że linie graniczne będą przebiegały
z północnego zachodu w kierunku południowo – wschodnim, z tym, że J. P. otrzyma cały korytarz w budynku mieszkalnym i podobnie z drugiej strony cały korytarz mieszkalny otrzyma J. C.. Wszyscy współwłaściciele zgodzili się na proponowany przez biegłego podział. Zgodnie oświadczyli, że J. P. spłaci połowę wartości korytarza G. R. (2), a J. C. (2) spłaci K. J. (2) i spadkobiercom. Natomiast wysokości spłaty mieli uzgodnić między sobą i podać do następnej rozprawy. Ze względu na to,
że wszystkie zabudowania gospodarcze będą musiały ulec w najbliższym czasie rozbiórce,
a na ich miejsce będą musiały zostać wybudowane zabudowania nowe, dlatego zabudowania gospodarcze nie są przedmiotem sprawy, a z resztą nie przedstawiają żadnej wartości. Sąd zlecił biegłemu geodecie przeprowadzenie pomiarów w sposób podany zgodnie przez współwłaścicieli.

Na rozprawie w dniu 25.06.1971 r. biegły geodeta inż. M. H. przedstawił wyciąg z wykazu zmian gruntowych z dnia 15.06.1971 r., mapę z 12.06.1971 r. i pięć opisów i map z dnia 10.06.1971 r. Uwidoczniona została w tych dokumentach zmiana numeracji działek w Z.: zamiast nr (...)wprowadzono działki:

- (...)pow. 0.1770 ha (ter. zab., rola),

- (...)pow. 0.1810 ha (ter. zab., rola),

- (...)pow. 0.1820 ha (ter. zab., rola),

- (...)pow. 0.1740 ha (ter. zab., rola),

- (...)pow. 0.0360 ha (droga),

Razem 0.7500 ha.

Wnioskodawcy wnieśli o zniesienie współwłasności jak w złożonej przez biegłego geodetę dokumentacji. Nie wnieśli żadnych sprzeciwów odnośnie wykazanej w ww. dokumentacji powierzchni. Nadto, wnioskodawcy na tej rozprawie (25.06.1971 r.) zgodnie oświadczyli,
że kosztów budowy nowych wejść do części budynków (...) nie znają, dlatego K. J. (2) z jednej strony i G. R. z drugiej strony na razie nie określają wysokości spłat, jakie „ C. ma dać J. oraz P. R. ”, a co do tego, strony uzgadniają, że połowę kosztów, jakie w przyszłości powstaną, „ C. zwróci J. ” jak również połowę kosztów budowy wejścia P. zwróci R..

Postanowieniem z dnia 25.06.1971 r. Sąd Powiatowy w O. w przedmiotowej sprawie (Ns 261/70) zniósł współwłasność nieruchomości rolnej położonej w Z. stanowiącej zabudowane podwórze i pastwisko o pow. 0.7500 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr (...) na rzecz:

1. G. R. (1), s. G. i U.,

2. J. P. (1), s. S. i Z.,

3. J. C. (2), s. M. i B.,

4. M. J. (3), s. F. i J.

- w równych częściach.

W punkcie II tego postanowienia Sąd z tej nieruchomości przyznał na wyłączną własność dla:

1. G. R. (1) działkę Nr (...) o pow. 0.1770 ha,

2. J. P. (1)działkę nr (...) o pow. 0.1810 ha,

3. J. C. (2)działkę (...) o pow. 0.1820 ha

4. B. J. – s. M. i K. – spadkobiercy po M. J. (3) zmarłym 29.12.1965 r. sygn. Ns 368/70 Sądu P.. w O.działkę Nr (...)
o pow. 0.1740 ha,

5. Skarbu Państwa Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Z. drogę
o pow. 0.0360 ha – zgodnie z opisem i mapami Państwowego Biura Geodezji (...) w O. z dnia 10.06.1971 r.

Nadto, w punkcie III sentencji tego postanowienia Sąd ustalił wartość przedmiotu zniesienia współwłasności na sumę 755.000 zł, a sumę wpisu stosunkowego ustalił na sumę 4.149 zł i po zaliczeniu wpisu tymczasowego pobranego Sąd nakazał ściągnąć od:

1. G. R. (1) kwotę 665 zł,

2. J. P. (1) kwotę 1.038 zł,

3. J. C. (2) kwotę 1.038 zł,

4. K. J. (2) kwotę 1.038 zł

tytułem reszty wpisu.

Postanowienie nie zostało zaskarżone.

Na podstawie ww. prawomocnego postanowienia z 25.06.1971 r. zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności Prezes Sądu Powiatowego w O. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Biura Notarialnego o wpisanie do księgi wieczystej nr KW (...) hipoteki przymusowej 267 zł na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Powiatowego w O.. Tym postanowieniem obciążono J. C. (2) kosztami postępowania w wys. 1.038 zł. Egzekucja z ruchomości nie dała całkowitego zaspokojenia, a egzekucja z nieruchomości dłużnika położonej w Z. KW (...) nie jest celowa.

W dniu 06.09.1972 r. do ww. księgi wieczystej wpisano w dziale IV hipotekę przymusową w kwocie 267 zł na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Powiatowego w O.. Hipoteka niniejsza obciąża udział J. C. (2), syna M. i B. (po denominacji 0,03 zł, przeliczono dnia 28.05.2002 r.).

Natomiast w niniejszej księdze wieczystej nie została odnotowana zmiana
w zakresie prawa własności zgodnie z ww. postanowieniem o zniesienie współwłasności.

dowód : - dokumenty zawarte w aktach sprawy Sądu Powiatowego w O. sygn. Ns 261/70 (w załączeniu), w szczególności: wniosek o zniesienie współwłasności – k. 1, protokół rozprawy z dnia 28.04.1971 r. – k. 20; protokół z oględzin nieruchomości przeprowadzonych w dniu 03.05.1971 r. w obecności biegłego geodety – k. 29-29v.; wyciąg z wykazu zmian gruntowych wsi Z.
z 15.06.1971 r. – w kopercie – k. 37; opisy i mapy z 10.06.1971 r. oraz mapa z dnia 12.06.1971 r. – w kopercie – k. 37, protokół rozprawy z 25.06.1971 r.– k. 39-39v.; postanowienie z dnia 25.06.1971 r. – k. 40-40v.; wniosek Prezesa Sądu Powiatowego do Państwowego Biura Notarialnego z dnia 02.09.1972 r. – k. 68; zawiadomienie o wpisie hipoteki przymusowej – k. 71,

- wykaz zmian gruntowych 1971 r. – k. 5 – 6,

- prawomocne postanowienie Sądu Powiatowego w O. z dnia 25.06.1971 r., sygn. I Ns 261/70 – kopia k. 7 – 7v.,

- treść księgi wieczystej oraz dokumenty zawarte w aktach KW (...): wniosek o wpis hipoteki przymusowej – k. 14; postanowienie Sądu Powiatowego
w O. o zniesieniu współwłasności z dnia 25.06.1971 r. sygn. Ns 261/70
z klauzulą wykonalności – k. 15 – 15v., zawiadomienie o wpisie – k. 16; wyciąg główny z wykazu zmian danych ewidencyjnych – k. 50-50v.

M. J. (3) zmarł w dniu 29.12.1965 roku.

W dniu 09.10.1970 r. żona zmarłego – K. J. (2) - wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku po M. J. (3), wskazując w nim m.in., że jej mąż nie sporządził testamentu, a z ich związku małżeńskiego pochodzą następujące dzieci: Z. W., M. J. (4), W. J. (1), S. J., W. J. (2), B. J..

Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w zaświadczeniu z dnia 17.11.1970 r. wskazał, że K. J. (2) prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 8,61 ha po zmarłym mężu M. J. (3) wspólnie z dziećmi: M., W. i B. J.. K. J. (2) pracuje w gospodarstwie nieprzerwanie od roku 1945.

Postanowieniem z dnia 25.11.1970 r. wydanym w sprawie o sygn. Ns 368/70 Sąd Powiatowy w O. stwierdził, że spadek po M. J. (3) zmarłym dnia 29.12.1965 roku w O. ostatnio zamieszkałym w Z. na podstawie ustawy nabyli:

- wdowa K. J. (2) w 6/24 częściach

oraz dzieci:

- Z. W., M. J. (4), S. J., W. J. (1), W. J. (2) i B. J. – każde z nich po 3/24 części

z tym że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne położone w Z. dziedziczą
z mocy ustawy: wdowa K. J. (2) w 5/20 częściach oraz dzieci: Z. W., M. J. (4), S. J., W. J. (2) i B. J. – każde po 3/20 części.

dowód : - dokumenty zawarte w aktach sprawy Sądu Powiatowego w O. o sygn. Ns 368/70 o stwierdzenie nabycia spadku po M. J. (3)
(w załączeniu), w szczególności: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – k. 1; odpis skrócony aktu zgonu M. J. (3) – k. 2, zapewnienie spadkowe K. J. (2) – protokół rozprawy z 09.11.1970 r. – k. 5-5v.; zaświadczenie Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej z 17.11.1970 r. – k. 11, postanowienie z 25.11.1970 r. o stwierdzeniu nabycia praw do spadku –k.15.

Na podstawie aktu własności ziemi nr (...) z dnia 04.02.1975 r. (wzmianka
o uprawomocnieniu się w dniu 24.02.1975 r.) K. J. (2) stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości oznaczonych numerami działek: (...) w ¼ części o łącznej powierzchni 0,7500 ha w ¼ części położonych w Z. wraz z zabudowaniami zapisanymi w ewidencji gruntów pod poz. 419 oraz w księdze wieczystej KW nr (...). Nabycie prawa własności nastąpiło nieodpłatnie wraz z wszystkimi obciążeniami. Wskazano również, że nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność osobistą za ciążące na nieruchomości należności Państwa.

W uzasadnieniu tego aktu wskazano, że nieruchomość będąca przedmiotem tego aktu własności ziemi stanowiła własność M. J. (3). K. J. (2) stała się samoistnym posiadaczem tej nieruchomości na podstawie faktycznego użytkowania, co jest potwierdzone zeznaniami świadków.

Na dokumencie aktu własności ziemi znajdującym się w aktach księgi wieczystej znajduje się adnotacja, że niniejsza decyzja wobec jej niezaskarżenia uprawomocniła się
w dniu 24.02.1975 r.

dowód : - akt własności ziemi z dnia 04.02.1975 r. nr (...) – kopia - k. 8 – 8v.,odpis w aktach księgi wieczystej (...) – k. 22-22v.

W dniu 17.04.1974 r. K. J. (2) sformułowała wniosek do (...) Powiatowego w O. Wydziału (...) i Leśnictwa o przekazanie ziemi na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę. W treści wniosku zostało napisane, że wnioskodawczyni jest właścicielką gospodarstwa rolnego położonego w Z. o powierzchni 8,60 ha. (nie ma jakiejkolwiek adnotacji o numeracji działek). Prośbę swą K. J. (2) motywuje tym, że ma już 62 lata i ze względu na stan zdrowia nie może podołać w pracy na roli. Nie ma komu przekazać tego gospodarstwa, bowiem żadne z jej dzieci tego gospodarstwa nie chce.

Sprawa została przekazana do Urzędu Gminy w Z..

Następnie, zgodnie z treścią decyzji Naczelnika Gminy w Z. z dnia 28.02.1975 r. Nr Rol. (...) wydanej po rozpatrzeniu wniosku K. J. (2) Skarb Państwa przejął w zamian za rentę „ gospodarstwo rolne bez budynków ” położone we wsi Z., gmina Z., powiat O., stanowiące własność K. J. (2), m.in. po ¼ części działek (...), a „ wyłączone
z gospodarstwa budynki będą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności
”. Skarb Państwa przejął nieruchomości wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i zobowiązań wobec spółdzielni i Kółek Rolniczych.

Natomiast, zgodnie z pkt 4 i 5 tej decyzji, K. J. (2) przysługuje prawo do bezpłatnego dożywotniego użytkowania działki o obszarze 0,50 ha, która miała zostać jej przydzielona po wykonaniu tej decyzji. Przedmiotowa decyzja miała zostać wykonana
z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie renty. Natomiast w okresie poprzedzającym wykonanie decyzji przekazujący ma prawo do bezpłatnego użytkowania przejętych przez Państwo nieruchomości oraz jest obowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki.

W uzasadnieniu decyzji zostało napisane, że K. J. (2) wystąpiła
z wnioskiem o przekazanie gospodarstwa na własność Państwa w zamian za rentę z powodu podeszłego wieku i braku następcy, a K. J. (2) nie może dalej prowadzić swojego gospodarstwa.

Powyższa decyzja uprawomocniła się wobec jej niezaskarżenia w dniu 14.03.1975 r.

K. J. (2) pismem z dnia 10.03.1975 r. zwróciła się do Naczelnika Gminy w Z. o przydzielenie jej działki gruntów o pow. 0,50 ha, która przysługuje jej do dożywotniego użytkowania. Nadmienia, że swoje gospodarstwo oddaje na własność Państwa w zamian za rentę.

Na mocy decyzji ZUS z dnia 25.03.1975 r. K. J. (2) na jej wniosek została przyznana renta z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Państwa.

dowód : - dokumenty zawarte w aktach postępowania administracyjnego ROL (...)– w kopercie k. 234 – w szczególności: wniosek o przekazanie ziemi na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę – k. 1, decyzja Naczelnika Gminy
w Z. z 28.02.1975 r. ze wzmianką o prawomocności wobec jej niezaskarżenia – k. 22-23, pismo K. J. do Naczelnika Gminy
w Z. z 10.03.1975 r. – k. 25, decyzja ZUS z 25.03.1975 r. przyznająca K. J. (2) rentę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Państwa – k. 28 – 28v., wniosek z 15.03.1975 r. o rentę – k. 30,

- decyzja Naczelnika Gminy w Z. z dnia 28.02.1975 r. – kopia – k. 9 – 9v., w aktach KW – k. 27-28.

K. J. (2) zmarła.

dowód : - fakt bezsporny.

W tutejszym Sądzie nie toczyła się dotychczas sprawa spadkowa po K. J. (2).

dowód : - fakt ustalony przez Sąd z urzędu.

W dniu 16.02.1966 r. zmarła P. R. – żona G. R. (1). Postanowieniem z dnia 20.06.2002 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 654/01 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny stwierdził, że spadek po P. R. zmarłej 16.02.1966 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Z., na podstawie ustawy nabyli: mąż G. R. (1) w 4/16 części oraz dzieci: J. J. (2), E. B., M. R. (2) i J. M. po 3/16 części każde z nich.

G. R. (1) zmarł 23.05.1983 r.

Postanowieniem z dnia 26.10.2004 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 143/04 Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział I Cywilny stwierdził, że spadek po G. R. (1) zmarłym 23.05.1983 r. w miejscowości K., ostatnio stale zamieszkałym w Z. na podstawie ustawy nabyły dzieci: E. B., M. R. (2) i J. M. po 1/3 części każde z nich – z tym że wchodzący w skład spadku udział w gospodarstwie rolnym położonym w Z. nabyła córka E. B. w całości.

Następnie postanowieniem z dnia 18.01.2005 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 143/04 Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział I Cywilny postanowił uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20.06.2002 r. sygn. akt I Ns 654/01 i stwierdzić,
że wchodzący w skład spadku po P. R. zmarłej 16.02.1966 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Z., udział w gospodarstwie rolnym położonym
w Z., na podstawie ustawy nabyli: mąż G. R. (1) oraz dzieci: E. B. i M. R. (2) po 1/3 części każdy z nich.

Kolejno Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział I Cywilny w tej samej sprawie (tj. I Ns 143/04), wydał w dniu 22.03.2005 r. postanowienie w przedmiocie działu spadku po P. R. i G. R. (1), w którym postanowił:

1. ustalić, że w skład spadku po P. R. zmarłej 16.02.1966 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Z. i G. R. (1) zmarłym 23.05.1983 r. w K. ostatnio stale zamieszkałym w Z. wchodzi nieruchomość położona w Z.
o pow. 8.4300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów nr Zd. (...) oraz udział w wysokości ¼ części w nieruchomości położonej w Z. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach (...)
o powierzchni łącznej 0.7500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (...);

2. dokonać działu spadku po P. R. i G. R. (1) w ten sposób,
że nieruchomości opisane w pkt 1 przyznać na wyłączną własność E. B. , córce P. i G. bez orzekania o spłatach na rzecz pozostałych uczestników postępowania.

W punkcie 3. Sąd rozstrzygnął o kosztach postępowania.

Postanowieniem z dnia 07.09.2005 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 397/05 Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację wnioskodawcy J. J. (2) od ww. postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 22.03.2005 r. sygn. akt I Ns 143/04.

Następnie pod sygn. akt I Ns 88/07 toczyła się w Sądzie Rejonowym w Oleśnie Wydziale I Cywilnym sprawa o wznowienie ww. postępowania (I Ns 143/04). Postanowieniem z dnia 27.03.2008 r. Sąd Rejonowy w Oleśnie postanowił: zmienić ww. postanowienie z dnia 22.03.2005 r. zapadłe w sprawie I Ns 143/04 w punkcie I w ten sposób, iż ustalił, że w skład spadku po G. R. (1) wchodzi również nieruchomość oznaczona nr działki (...) położona w Z. o pow. 0.1770 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) oraz ustalił, iż w skład spadku po P. R. i G. R. (1) nie wchodzi udział w wysokości ¼ części
w nieruchomości położonej w Z. oznaczonej numerami działki (...) powierzchni łącznej 0.7500 ha. Postanowienie to uprawomocniło się na skutek jego niezaskarżenia.

dowód : - dokumenty zawarte w aktach sprawy o sygn. I Ns 143/04 (w załączeniu), w szczególności: odpis postanowienia z dnia 20.06.2002 r. zapadłego w sprawie
o sygn. I Ns 654/01 przed Sądem Rejonowym w Opolu Wydziałem I Cywilnym – k.4, postanowienie SR w Oleśnie z dnia 26.10.2004 r. w sprawie I Ns 143/04 ze wzmianką o prawomocności – k. 179, postanowienie SR w Oleśnie z dnia 18.01.2005 r. I Ns 143/04 ze wzmianką o prawomocności – k. 198, postanowienie SR w Oleśnie z dnia 22.03.2005 r. w sprawie I Ns 143/04 ze wzmianką o prawomocności – k. 223-223v., postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 07.09.2005 r. II Ca 397/05 o oddaleniu apelacji – k. 271,

- postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 26.10.2004 r., sygn. I Ns 143/04 ze wzmianką o prawomocności – kopia– k. 10,

- postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 22.03.2005 r. wydane
w sprawie I Ns 143/04 ze wzmianką o prawomocności – kopia k. 11-11v.,

- dokumenty zawarte w aktach sprawy I Ns 88/07 (w załączeniu), w szczególności: postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 27.03.2008 r. – k. 119,

- postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie I Ns 88/07 – kopia - k. 12.

Na wniosek E. B., spadkobierczyni po P. R. i G. R. (1), Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył ww. działkę nr (...)
o pow. 0.1770 ha (użytki rolne zabudowane) z księgi wieczystej nr KW (...) i założył dla niej nową księgę wieczystą o numerze KW nr (...) ( (...)) oraz wpisał prawo własności na rzecz E. B., córki G. i P..

Następnie w dniu 23.08.2016 r. została zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem K. J. (5), Rep. A (...), umowa darowizny oraz umowa ustanowienia służebności. Na podstawie tej umowy prawo własności ww. działki nr (...) ( (...)) zostało przeniesione na rzecz A. B. i U. P. (po ½ części każda). Natomiast na rzecz E. B. i S. B. zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej i dożywotniej służebności mieszkania, dookreślonej w § 4 umowy.

dowód : - dokumenty zawarte w aktach księgi wieczystej nr KW (...), w szczególności: wniosek E. B. – k. 3; wypis z rejestru gruntów z dnia 28.03.2006 r. – k. 5, wyrys z mapy ewidencji gruntów – k. 6, zawiadomienie z dnia 28.04.2008 r. – k. 32; akt notarialny z dnia 23.08.2016 r. Rep. A (...)umowa darowizny oraz umowa ustanowienia służebności – k. 56 – 59v., wypis z rejestru gruntów z dnia 21.04.2016 r. – k. 60, zawiadomienie o wpisie – k. 62-62v.,

- zawiadomienie z SR w Oleśnie Wydziału Ksiąg Wieczystych z 28.04.2008r.– k. 13.

J. P. (1) zmarł 27.08.1995 r. Ostatnim miejscem pobytu stałego była miejscowość Z..

W Sądzie Rejonowym w Oleśnie nie było dotychczas przeprowadzane postępowanie
o stwierdzenie nabycia praw do spadku po J. P. (1).

dowód : - zaświadczenie systemu PESEL2-SAD dot. J. P. (1) – k. 112 – 113,

- okoliczność braku przeprowadzenia postępowania spadkowego ustalona przez Sąd z urzędu.

J. C. (2) zmarł dnia 02.08.1977 r. w Z., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał. Postanowieniem wydanym w sprawie o sygn. I Ns 387/09 w dniu 20.01.2011 r. Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział I Cywilny stwierdził, że:

1. spadek po J. C. (2) zm. 02.08.1977 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałym
w Z. na podstawie ustawy nabyli: żona A. C. (2) , c. P. i J. oraz dzieci: S. C. s. J. i A., J. T. c. J. i A. i A. C. (1) s. J. i A. – każdy z nich po ¼ części,

2. spadek po A. C. (2) zm. 16.09.1993 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Z. na podstawie ustawy nabył syn S. P. s. A. w całości;

3. spadek po S. P. zm. 11.08.2001 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałym w Z. na podstawie ustawy nabył Skarb Państwa Starosta (...)
w całości.

Natomiast postanowieniem wydanym w sprawie o sygn. Ns 378/10 w dniu 17.08.2010 roku Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział I Cywilny stwierdził, że spadek po S. C. zmarłym dnia 31.10.2005 r. w O., ostatnio stale zamieszkałym w J. na podstawie ustawy nabyli: żona W. C. c. A. i W. w 4/16 części oraz dzieci J. C. (1) , M. C. , K. C. (1) i K. C. (2) - dzieci S. i W. - po 3/16 części każdy.

Tym samym następcami prawnymi J. C. (2) m.in. w zakresie przysługujących mu praw do nieruchomości, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW (...) (współwłaścicielami działki nr (...) o powierzchni 0.1820 ha) zostali spadkobiercy J. C. (2), a następnie, na skutek otwarcia kolejnych spadków – ich spadkobiercy. Wobec tego prawo własności przysługujące J. C. (2) przeszło na współwłasność następujących spadkobierców i ich następców w następujących częściach:

- Skarb Państwa- Starosta (...) - 16/64 części,

- J. T. - 16/64 części,

- A. C. (1) - 16/64 części,

- W. C. - 4/64 części,

- J. C. (1) - 3/64 części,

- M. C. - 3/64 części,

- K. C. (1) - 3/64 części,

- K. K. (nazwisko rodowe C.) - 3/64 części.

dowód : - dokumenty z akt sprawy o sygn. I Ns 387/09, a w szczególności: akty stanu cywilnego – k. 4 – 10, odpis postanowienia SR w Brzegu z dnia 17.08.2010 r. spr. Ns 378/10 w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po S. C. ze wzmianką o prawomocności – k. 69, postanowienie SR w Oleśnie wydane
w sprawie I Ns 387/09 w dniu 20.01.2011 r. w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku po J. C. (2), A. C. (2) i S. P.–k. 117,

- kopia postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 20.01.2011 r. sygn. akt I Ns 387/09 - k. 14,

- postanowienie Sądu Rejonowego w Brzegu I Ns 378/10 z dnia 17.08.2010 r.
w aktach sprawy SR w Brzegu I Ns 378/10 – k. 16, kopia ze wzmianką
o prawomocności – w sprawie I C 390/17 - k. 15.

Po modernizacji danych ewidencyjnych zmieniła się numeracja działek, która obowiązuje nadal:

- nr (...) zamiast 560/35,

- nr (...) zamiast 561/35,

- nr (...) zamiast 562/35,

- nr (...) zamiast 563/35,

- nr (...) zamiast 564/35.

dowód :– dokumenty zawarte w aktach KW (...), tj. zawiadomienie
o zmianach w danych ewidencyjnych – k. 44-45, wypis z rejestru gruntów z dnia 18.08.2016 r. – k. 46, zawiadomienie o wpisie do KW – k. 48-48v.,

- dokumenty zawarte w aktach KW (...), tj. zawiadomienie z dnia 06.07.2016 r. o zmianach w danych ewidencyjnych – k. 108 – 112; wypisy
z rejestru gruntów – k. 113 – 116.

Natomiast w działach I i II księgi wieczystej nr (...) prowadzonej dla nieruchomości w Z., powiat (...), jest obecnie ujawniony następujący stan prawny:

a) w Dziale I figurują cztery działki: nr (...) (DR - drogi), (...) (B – tereny mieszkaniowe), (...) (BR – grunty rolne zabudowane), (...) (B – tereny mieszkaniowe) – łączna powierzchnia 0,5730 ha;

b) w Dziale II jako właściciele wpisani są:

- udział ¼ - J. C. (2),

- udział ¼ - J. P. (1),

- udział ¼ - G. R. (1) (winno być: R.),

- udział ¼ dot. gruntu - Skarb Państwa (na mocy decyzji Naczelnika Gminy Z. nr (...) z dnia 28.02.1976 r. – winno być 1975 r.)

- udział ¼ dot. zabudowań w ¼ części - K. J. (2) (winno być J.) – na podstawie ww. decyzji.

dowód : - księga wieczysta nr (...) wraz z aktami – w załączeniu.

Sąd zważył, co następuje:

Pozew zasługiwał na uwzględnienie z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi następstwa prawnego i doprecyzowaniami przez Sąd dla zachowania czytelności wyroku. Natomiast Sąd odstąpił od obciążania pozwanych kosztami procesu w całości.

Na wstępie wskazać należy, że pozwany J. P. (1) zmarł w dniu 27.08.1995 r., zgodnie z zaświadczenie systemu PESEL2-SAD dotyczącym J. P. (1) ( k. 112 – 113). Informację o jego zgonie potwierdzili też pozwani: M. J. (1) i E. J. na rozprawie w dniu 15.05.2018 r., oświadczając, że J. P. (1) zmarł około 25 lat temu. Wskazali oni również, że miał on tylko jednego syna R. P., który też nie żyje, zmarł jeszcze wcześniej niż J.. Rodzice J. P. (1) też nie żyją. Jego żona również nie żyje, zmarła rok wcześniej niż J.. Pozwana E. J. oświadczyła, że ma tę wiedze, dlatego, że opiekowała się J. P. (1), mieszkała z nim, a teraz mieszka tam, gdzie on. (protokół rozprawy z dnia 15.05.2018 r. – k. 188-188v.). Tym samym niewątpliwie pozwany J. P. (1) zmarł na długo przed wytoczeniem powództwa w niniejszej sprawie. Dlatego pozew w części dotyczącej tego pozwanego należało odrzucić na podstawie art. 199 § 1
pkt 3) k.p.c.
, tj. z uwagi na brak zdolności sądowej pozwanego w dacie wniesienia pozwu.

W okolicznościach niniejszej sprawy pozwani: T. J., K. J. (1), E. J.. M. J. (1) oraz B. S. podnosili zarzuty dotyczące braku legitymacji biernej, bowiem nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po K. J. (2) i (jak twierdzą) po M. J. (3) oraz podnoszą, że strona powodowa błędnie wskazała krąg spadkobierców po nich. Zarzucili również, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po S. J.. Dodatkowo pozwany M. J. (1) zarzucił, że nie zostało też przeprowadzone postępowanie spadkowe po B. J. w kontekście błędnego określenia kręgu następców prawnych po zmarłej K. J. (2). Niezrozumiałe również dla tych pozwanych są okoliczności podnoszone w pozwie dotyczące nabycia prawa własności przez Skarb Państwa. Ci sami pozwani podnosili, że K. J. (2) jak również jej zstępni czuli się i byli traktowani przez mieszkańców wsi i urzędy państwowe jak właściciele działki nr (...).

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów załączonych przez strony
w poczet materiału dowodowego, dokumentów zawartych w aktach ksiąg wieczystych KW nr (...), a także w aktach spraw związkowych powołanych w poprzedniej części uzasadnienia.

Podstawę prawną powództwa w niniejszej sprawie stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 tj. ze zm.) – dalej: „ustawa” lub „u.k.w.h.”, zgodnie z którym w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Postępowanie prowadzone w trybie powołanego przepisu art. 10 u.k.w.h. ma na celu swoiste uporządkowanie istniejącego stanu prawnego i usunięcie rozbieżności powstałych często na skutek długoletnich zaniedbań w ujawnianiu praw w księdze wieczystej przez podmioty, którym przysługują, bądź przysługiwały prawa rzeczowe związane
z nieruchomością. Natomiast postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym nie może zastępować innych spraw cywilnych,
np. o zasiedzenie, uwłaszczenie, czy też spraw spadkowych, których przeprowadzenie leży
w gestii osób, które mają w tym interes prawny. Ponadto, Sąd jest związany aktem własności ziemi, jeżeli został on uznany przez właściwy organ administracyjny za ostateczny
(por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.03.2013 r., sygn. akt III CZP 4/13, www.sn.pl, Biul. SN 2013 nr 3, Legalis nr 617802 i powołane tam orzecznictwo).

Wobec powyższych wyjaśnień, zarzuty pozwanych w zakresie legitymacji biernej, tudzież ustalania przez Sąd kręgu spadkobierców poszczególnych osób, a także twierdzenia, jakoby K. J. (2) jak również jej zstępni czuli się i byli traktowani przez mieszkańców wsi i urzędy państwowe jak właściciele działki nr (...), nie mogą być rozpatrzone przez Sąd w niniejszej sprawie. Inicjatywa procesowa spoczywa tu na osobach zainteresowanych.

Przechodząc do omówienia niezgodności pomiędzy treścią księgi wieczystej
KW (...) a rzeczywistym stanem prawnym wskazać należy, że źródłem tej niezgodności był brak uwidocznienia w księdze wieczystej zmiany stosunków własnościowych na skutek wydania przez Sąd Powiatowy w O. postanowienia z dnia 25.06.1971 r. w sprawie o sygn. Ns 261/70 w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej zapisanej w KW nr (...) czyli obecnie (...). Zważyć należy, że postępowanie to toczyło się z wniosku współwłaścicieli: J. P. (1), J. C. (2), G. R. (1) oraz żony zmarłego współwłaściciela M. K. J., która w międzyczasie wystąpiła również z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłym mężu. Natomiast ww. postanowienie o zniesienie współwłasności uprawomocniło się w pierwszej instancji na skutek jego niezaskarżenia przez uczestników postępowania. Wszyscy zgodnie porozumieli się co do podziału nieruchomości, tak na mapie jak i w terenie, przyjęli bez zastrzeżeń pomiary biegłego sądowego geodety, porozumieli się między sobą co do ewentualnych spłat z uwagi na to, że na powierzchni obu działek (...), a po podziale na powierzchni czterech działek:(...)jest posadowiony budynek mieszkalny, który wewnątrz również został podzielony. W punkcie I powoływanego postanowienia działowego Sąd wyraźnie wskazał,
że znosi współwłasność przedmiotowej nieruchomości rolnej na rzecz G. R. (1), J. P. (1), J. C. (2) i M. J. (3) w równych częściach, pomimo iż w punkcie II przyznał na wyłączną własność poszczególne działki różniące się nieco powierzchnią. Dodatkowo została wyodrębniona na rzecz Skarbu Państwa Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Z. droga o pow. 0.0360 ha – zgodnie z opisem i mapami Państwowego Biura Geodezji (...) w O. z dnia 10.06.1971 r. Przy tej drodze brak jest oznaczenia numeru działki, ale biorąc pod uwagę jej powierzchnię oraz położenie na mapie niewątpliwie jest to działka nr (...) (obecnie (...)). Żaden z uczestników przedmiotowego postępowania działowego nie kwestionował tego rozstrzygnięcia na rzecz Skarbu Państwa, a więc przyznane w pkt II postanowienia z dnia 25.06.1971 r. Ns 261/70 na wyłączną własność opisane tam działki wyczerpują uprzedni udział wynoszący ¼ niewydzielonej części nieruchomości. Tym samym Skarb Państwa jest właścicielem działki nr (...) o pow. 0.0360 ha stanowiącej drogę – pkt I lit. d) sentencji wyroku w niniejszej sprawie.

Natomiast poza ww. drogą, na mocy powoływanego wyżej postanowienia z dnia 25.06.1971 r. zapadłego w sprawie o sygn. Ns 261/70 Sąd Powiatowy w O. przyznał na wyłączną własność dla:

1. G. R. (1) działkę Nr (...) o pow. 0.1770 ha (obecnie nr (...)),

2. J. P. (1)działkę nr (...) o pow. 0.1810 ha (obecnie nr (...)),

3. J. C. (2)działkę nr (...) o pow. 0.1820 ha (obecnie nr (...)),

4. B. J. – s. M. i K. – spadkobiercy po M. J. (3) zmarłym 29.12.1965 r. sygn. Ns 368/70 Sądu P.. w O.działkę Nr (...) o pow. 0.1740 ha (obecnie nr (...)).

Mimo iż powyższe postanowienie nie zostało odnotowane w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, Sąd rozpoznający niniejszą sprawę uwzględnił je oddając jego sens i zgodny zamiar Sądu oraz uczestników tamtego postępowania działowego w ten sposób, że ilekroć w kolejnych dokumentach jest mowa
o udziałach po ¼ części niewyodrębnionej nieruchomości w Z., dla której jest prowadzona księga wieczysta nr (...) (dawniej (...)) należy przez to rozumieć wyłączną własność z osobna każdej z czterech działek nr: (...), pamiętając przy tym, że jest jeszcze piąta działka nr (...) stanowiąca drogę będącą własnością Skarbu Państwa.

Dokonując dalszej analizy, mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, Sąd skupi się na tym, co dalej działo się z ww. czterema wydzielonymi działkami odpowiadającymi udziałom po ¼ niewydzielonej części nieruchomości.

Działka nr (...) (dawniej: 561/35) stanowiąca na mocy postanowienia z dnia 25.06.1971 r. Ns 261/70 Sądu Powiatowego w O. własność J. P. (1) nie uległa dalszym rozporządzeniom, a w każdym razie nie zostały przedstawione dowody przeciwne (art. 232 k.p.c. a contrario). J. P. (1) zmarł w dniu 27.08.1995 r. Sąd ustalił,
że w tutejszym Sądzie nie było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po nim. Dlatego, chcąc uporządkować sytuację prawną, w punkcie I lit. a) sentencji wyroku Sąd wskazał, że właścicielem działki nr (...) o pow. 0.1810 ha jest nie J. P. (1) – jak wnosił pełnomocnik strony powodowej w pozwie – ale nimi następcy prawni J. P. (1) .

Działka nr (...) (dawniej: (...)) stanowiąca na mocy postanowienia z dnia 25.06.1971 r. Ns 261/70 Sądu Powiatowego w O. własność J. C. (2) przeszła po jego śmierci na rzecz jego spadkobierców: A. C. (2) (żonę), J. T. (córkę), A. C. (1) (syna) i S. C. (syna), przy czym A. C. (2) i S. C. również już zmarli i zostały przeprowadzone postępowania spadkowe, jak również po S. P. – spadkobiercy A. C. (2) - co zostało dokładnie opisane
w poprzedniej części uzasadnienia. Tym samym następcami prawnymi J. C. (2),
m.in. w zakresie przysługujących mu praw do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW (...), tj. współwłaścicielami działki nr (...) (dawniej: (...)) o powierzchni 0.1820 ha zostali spadkobiercy J. C. (2), a następnie, na skutek otwarcia kolejnych spadków – ich spadkobiercy. Wobec tego prawo własności przysługujące J. C. (2) przeszło na współwłasność następujących spadkobierców i ich następców w następujących częściach:

- Skarb Państwa- Starosta (...) - 16/64 części,

- J. T. - 16/64 części,

- A. C. (1) - 16/64 części,

- W. C. - 4/64 części,

- J. C. (1) - 3/64 części,

- M. C. - 3/64 części,

- K. C. (1) - 3/64 części,

- K. K. (nazwisko rodowe C.) - 3/64 części – pkt I lit. b) sentencji wyroku.

Natomiast sytuacja prawna działki nr (...) (dawniej (...)) o pow. 0.1740 ha była bardziej skomplikowana:

1. Na mocy powoływanego postanowienia z dnia 25.06.1971 r. Sądu Powiatowego
w O. (Ns 261/70) przypadła ona w udziale B. J. – synowi M. i K. – jako spadkobiercy po M. J. (3) zmarłym 29.12.1965 roku. Wydając to postanowienie w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej Sąd Powiatowy miał już wiedzę na temat przebiegu postępowania o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po M. J. (3), która to sprawa toczyła się również w Sądzie Powiatowym
w O. pod sygn. Ns 368/70 i zakończyła postanowieniem z dnia 25.11.1970 roku (zob. ustalenia Sądu w poprzedniej części uzasadnienia).

2. Jednakże w dniu 04.02.1975 r., tj. kilka lat po ww. postępowaniu o zniesienie współwłasności i postępowaniu spadkowym po M. J. (3), został wydany akt własności ziemi nr (...), na mocy którego K. J. (2) stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości oznaczonych numerami działek: (...) w ¼ części o łącznej powierzchni 0,7500 ha w ¼ części położonych w Z. wraz z zabudowaniami zapisanymi w ewidencji gruntów pod poz. 419 oraz w księdze wieczystej KW nr (...). Powołany akt własności ziemi nie uwzględnia ww. postanowienia
o zniesieniu współwłasności wydanego w sprawie o sygn. Ns 261/70. Jednak mając na uwadze wcześniejsze uwagi Sądu na temat braku podstaw do wzruszenia w niniejszym postępowaniu aktu własności ziemi oraz uwagi dotyczące wdrożenia ww. postanowienia
o zniesieniu współwłasności wydanego w sprawie o sygn. Ns 261/70, Sąd rozpoznający zawisłą sprawę potraktował udział K. J. (2) w prawie własności w ¼ części we wskazanych w akcie własności ziemi działkach jako prawo własności działki nr (...) (obecnie (...)) o pow. 0.1740 ha, w miejsce B. J.. Zważyć należy,
że B. J. to syn M. i K. J. (2). Natomiast, jak można przeczytać w uzasadnieniu ww. aktu własności ziemi nr (...), nieruchomość będąca przedmiotem tego aktu własności ziemi stanowiła własność M. J. (3). K. J. (2) stała się samoistnym posiadaczem tej nieruchomości na podstawie faktycznego użytkowania, co jest (zgodnie z tym uzasadnieniem ) potwierdzone zeznaniami świadków. Wskazywany akt własności ziemi został wydany na podstawie m.in. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. 1971 Nr 27, poz. 250), która weszła w życie 04.11.1971 r. Zgodnie z art. 1 powoływanej ustawy nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej "nieruchomościami", i znajdujące się
w dniu wejścia w życie ustawy w samoistnym posiadaniu rolników stają się z mocy samego prawa własnością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez prawem przewidzianej formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności,
o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku (ust. 1). Rolnicy, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają nieruchomości jako samoistni posiadacze nieprzerwanie od lat pięciu, stają się z mocy samego prawa właścicielami tych nieruchomości, chociażby nie zachodziły warunki określone w ust. 1. Jeżeli jednak uzyskali posiadanie w złej wierze, nabycie własności następuje tylko wtedy, gdy posiadanie trwało co najmniej przez lat dziesięć (ust. 2). Tym samym zarówno skutki prawne z ustawy (na dzień 04.11.1971 roku tj. jej wejścia w życie) jak i samo postępowanie administracyjne, w którym wydano akt własności ziemi w dniu 04.02.1975 r.) miało miejsce już po wydaniu przez Sąd postanowienia z dnia 25.06.1971 r. o zniesieniu współwłasności (Ns 261/70), a więc ewentualne zarzuty przeciwko posiadaniu przedmiotowej nieruchomości przez K. J. (2) mogły być wówczas podnoszone. Jednak na dokumencie aktu własności ziemi znajdującym się w aktach księgi wieczystej znajduje się adnotacja, że niniejsza decyzja wobec jej niezaskarżenia uprawomocniła się w dniu 24.02.1975 r. Brak jest więc podstaw, by kwestionować w niniejszym postępowaniu fakt nabycia własności przez K. J. (2).

3. Następnie w dniu 17.04.1974 r. K. J. (2) sformułowała wniosek do Urzędu Powiatowego w O. Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa o przekazanie ziemi na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę. W treści wniosku zostało napisane,
że wnioskodawczyni jest właścicielką gospodarstwa rolnego położonego w Z.
o powierzchni 8,60 ha. (nie ma jakiejkolwiek adnotacji o numeracji działek). Prośbę swą K. J. (2) motywuje tym, że ma już 62 lata i ze względu na stan zdrowia nie może podołać w pracy na roli. Nie ma komu przekazać tego gospodarstwa, bowiem żadne z jej dzieci tego gospodarstwa nie chce. Sprawa została przekazana do Urzędu Gminy
w Z.. Następnie, zgodnie z treścią decyzji Naczelnika Gminy w Z.
z dnia 28.02.1975 r. Nr Rol. (...)
wydanej po rozpatrzeniu wniosku K. J. (2) Skarb Państwa przejął w zamian za rentę gospodarstwo rolne bez budynków ” położone we wsi Z., gmina Z., powiat O., stanowiące własność K. J. (2), m.in. po ¼ części działek (...), a wyłączone
z gospodarstwa budynki będą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności
”.
Skarb Państwa przejął nieruchomości wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i zobowiązań wobec spółdzielni i Kółek Rolniczych. Powyższa decyzja uprawomocniła się wobec jej niezaskarżenia w dniu 14.03.1975r. Na mocy decyzji ZUS z dnia 25.03.1975 r. K. J. (2) na jej wniosek została przyznana renta z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Państwa. Tym samym, uzgadniając konsekwentnie treść księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym i mając na uwadze wcześniejsze uwagi Sądu dotyczące aktu własności ziemi i wdrożenia ww. postanowienia o zniesieniu współwłasności wydanego
w sprawie o sygn. Ns 261/70, Sąd potraktował udział K. J. (2) w prawie własności w ¼ części we wskazanych w decyzji Nr Rol. (...) działkach jako prawo własności działki nr (...) (obecnie (...)) o pow. 0.1740 ha. Działka ta jest zabudowana częścią budynku mieszkalnego. Dlatego mając na uwadze ww. decyzję Naczelnika Gminy
w Z. z dnia 28.02.1975 r. Nr Rol. (...) o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości w zamian za rentę uzgodnić należy, że właścicielami działki nr (...) (dawniej (...)) o pow. 0.1740 ha zabudowanej częścią budynku mieszkalnego są:

- Skarb Państwa jako właściciel gruntu

- następcy prawni K. J. (2) właściciele części budynku stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności. Sąd nie neguje przy tym i nie zajmuje się
w niniejszym postępowaniu zgodnymi ustaleniami uczestników postępowania o zniesienie współwłasności (Ns 261/70) co do ewentualnych spłat, które mogły powstać przy dostosowywaniu użytkowania budynku mieszkalnego przechodzącego przez cztery dzielone działki (tj. oprócz drogi) do potrzeb jego współwłaścicieli (odnośnie posadowienia budynku mieszkalnego na przedmiotowych działkach – zob. opisy i mapy znajdujące się w kopercie na k. 37 akt sprawy Sądu Powiatowego w O. sygn. Ns 261/70).

K. J. (2) zmarła, co stanowi okoliczność bezsporną, a Sąd ustalił,
że w tut. Sądzie nie toczyła się sprawa spadkowa po niej. Brak jest dowodów na stwierdzenie, czy rzeczona część budynku stanowiła po wydaniu ww. decyzji Nr Rol. (...) przedmiot rozporządzenia przez K. J. (2) inter vivos czy też mortis causa. Nadto, wobec biernej postawy pozwanych, wśród których są m.in. wnuki i prawnuki K. J. (2) (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c. a contrario), usiłujących przerzucić na Sąd w niniejszej sprawie ustalenie okoliczności takich jak krąg spadkobierców, czy nawet data śmieci K. J. (2), Sąd, chcąc uzgodnić treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym kompleksowo, również co do ww. działki nr (...), wskazał jedynie w pkt I lit. c) tiret drugi, że właścicielami części budynku stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności są następcy prawni K. J. (2) bez ich dookreślania.

Działka nr (...) (dawniej: (...)) wprawdzie nie była objęta żądaniami pozwu, jednak na zakończenie tej części wywodów należy wskazać, że ta działka, w postanowieniu Sądu Powiatowego w O. o zniesieniu współwłasności zapadłego w sprawie Ns 261/70 została przyznana na wyłączną własność dla G. R. (1), który zmarł 23.05.1983 r.
W poprzedniej części uzasadnienia zostały opisane obszernie postępowania spadkowe po G. R. (1), jego żonie P. R.. W tym miejscu warto jedynie podkreślić,
że pod sygn. akt I Ns 88/07 toczyła się w Sądzie Rejonowym w Oleśnie Wydziale I Cywilnym sprawa o wznowienie ww. postępowania (I Ns 143/04). Postanowieniem z dnia 27.03.2008 r. Sąd Rejonowy w Oleśnie postanowił: zmienić postanowienie z dnia 22.03.2005 roku zapadłe w sprawie I Ns 143/04 w punkcie I w ten sposób, iż ustalił, że w skład spadku po G. R. (1) wchodzi również nieruchomość oznaczona nr działki (...) położona w Z. o pow. 0.1770 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu prowadzi księgę wieczystą o nr (...) oraz ustalił, iż w skład spadku po P. R.
i G. R. (1) nie wchodzi udział w wysokości ¼ części w nieruchomości położonej
w Z. oznaczonej numerami działki (...) powierzchni łącznej 0.7500 ha
. Postanowienie to uprawomocniło się na skutek jego niezaskarżenia. Tym samym już
w powołanym wyżej postanowieniu zapadłym w sprawie o wznowienie postępowania
(I Ns 88/07) Sąd rozpoznający tamtą sprawę uwzględnił postanowienie Sądu Powiatowego
w O. wydane w sprawie o sygn. Ns 261/70 w części dotyczącej G. R. (1) i jego działki nr (...), co również pośrednio potwierdza prawidłowy kierunek uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przyjęty przez Sąd w uzasadnianej sprawie. Zwłaszcza, że na wniosek E. B., spadkobierczyni po P. R.
i G. R. (1), Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Ksiąg Wieczystych odłączył
ww. działkę nr (...) o pow. 0.1770 ha (użytki rolne zabudowane) z księgi wieczystej nr KW (...) ( (...)) i założył dla niej nową księgę wieczystą o numerze KW nr (...) ( (...)) oraz wpisał prawo własności na rzecz E. B., córki G. i P.. Później działka ta była przedmiotem dalszego obrotu prawnego (umowa darowizny oraz umowa ustanowienia służebności zawarta w dniu 23.08.2016 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem K. J. (5), Rep. A 7903/2016 – w aktach KW (...)– k. 56-59v.).

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II sentencji wyroku na podstawie zasady słuszności (art. 102 k.p.c.) poprzez odstąpienie od obciążenia pozwanych kosztami procesu
w całości. Zgodnie z powoływanym przepisem w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Sąd wziął pod uwagę specyfikę rozpoznawanej sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jej społeczny wymiar przejawiający się dbałością o pewność obrotu nieruchomościami, stopień jej skomplikowania, jak również liczne wieloletnie zaniedbania poszczególnych podmiotów – nie tylko pozwanych –
w ujawnianiu swych praw dotyczących rzeczonej nieruchomości w księdze wieczystej, co zostało opisane szczegółowo w ustaleniach faktycznych i w rozważaniach prawnych powyżej. Tym samym nie można obciążać skutkami tych zaniedbań pozwanych biorących udział
w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Konieczko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kałwak
Data wytworzenia informacji: