Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 123/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-01-14

Sygn. akt IIIRC 123/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca PSRLidia Lewicka

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Czerniec

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 roku w Strzelcach Opolskich

sprawy z powództwa A. L.

przeciwko E. R.

o alimenty

I.  uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 14.12.2009r. wydany w sprawie IIIRC 330/09;

II.  powództwo oddala;

III.  przyznaje adwokatowi J. G. kwotę 295,20zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł dwadzieścia gr ) w co wliczony jest podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich oraz przed Sądem Okręgowym w Opolu.

- Na oryginale właściwy podpis -

UZASADNIENIE

Małoletnia powódka A. L.działająca przez swoją matkę L. P.wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej E. R.alimentów w kwocie po 550 zł miesięcznie poczynając od lipca 2009r. do 15 dnia każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, a także o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że małoletnia powódka jest dzieckiem D. L., który jest synem E. R., zobowiązanym na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 19.06.2008 r. w sprawie III RC 133/08 do łożenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie i z którego to obowiązku nie wywiązuje się. Posiada on wysokie zadłużenie z tytułu nie płacenia alimentów, tak wobec powódki, jak i wobec funduszu alimentacyjnego. Ojciec powódki w nie płaci w dalszym ciągu alimentów a egzekucja jest bezskuteczna. Małoletnia powódka jest na utrzymaniu matki i jej męża M. P.. Z uwagi na przekroczenie limitu dochodu w rodzinie, powódka nie otrzymała alimentów z funduszu alimentacyjnego. Podano także, ze powódka wkroczyła w fazę intensywnego dojrzewania, z czym wiążą się znaczące wydatki na zakup odzieży i wyżywienia. Ma znaczne problemy zdrowotne- zwyrodnienie i zmętnienie siatkówki obydwu oczu, przewlekła astma oskrzelowa oraz skolioza na pograniczy kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Ponadto ostatnio rozpoznano u małoletniej nowotwór. Wydatki na leki dla powódki wynoszą około 500-600 zł miesięcznie. Dodatkowo wskazana, że pozwana nie utrzymuje kontaktów z powódką zaś matka powódki jest osobą z wieloma mankamentami zdrowotnymi- jest osoba niepełnosprawną w stopniu znacznym i niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Pozwana E. R. nie złożyła odpowiedzi na pozew, ani nie złożyła jakichkolwiek wyjaśnień, nie stawiła się również na wyznaczoną rozprawę i nie wniosła o prowadzenie sprawy pod jej nieobecność.

W dniu 14 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wydał wyrok zaoczny mocą którego zasądził od pozwanej na rzecz małoletniej powódki alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie, płatne do rąk matki powódki L. P.do 15-go każdego miesiąca, poczynając od 1 lipca 2009 r. a w pozostałej części powództwo oddalił.

Pozwana wniosła sprzeciw od powyższego wyroku zaocznego podając, że nie wiedziała o rozprawie albowiem nie mieszkała i dalej nie mieszka pod podanym w pozwie adresem ale przebywa u córki S. K.w miejscowości P.. Podniosła, że ma prawie 80 lat i wymaga opieki przez całą dobę a powódki i jej matki nie zna. Domyśla się, że A. L.jest córką syna D. L.. Podniosła też, że to rodzice powinni zabezpieczyć byt swojemu dziecku. Wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia A. L. ur. (...)jest córką D. L.i L. P.. Ojciec powódki jest zobowiązany na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 19.06.2008 r. w sprawie III RC 133/08 do łożenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie.

Dowody:

-akta SR w Strzelcach Op. O sygn. III RC 133/08

Ojciec powódki nie utrzymuje z nią jakichkolwiek kontaktów i nie łoży dobrowolnie żadnych środków na zaspokojenie jej potrzeb. Egzekucja renty alimentacyjnej jest praktycznie bezskuteczna. W okresie objętym procesem, tj. od 2009 roku do daty wyroku, D. L. pracował jedynie w okresie od 3.10.2011 r. do 14.11.2011 r.

Dowody:

- akta komornicze o sygn.. KMP 27/06 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu M. B.;

- informacja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu M. B.k. 8, 21 i 120;

-zajęcie wynagrodzenia za pracę k. 318-319;

- zeznania przedst.. ust. L. P. k.232-233 i 416-417(częściowo);

- zeznania powódki A. L. k. 521.

Powódka mieszka z matką, jej mężem M. P.i bratem A. P.. W dacie wyroku zaocznego miała ukończone 17 lat a w chwili obecnej ma lat 18 i jest uczennicą klasy II (...) S., gdzie uczy się zawodu (...). Odbywa praktyczną naukę zawodu za co otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 112,92- 123,80 zł miesięcznie w pierwszym roku nauki i od 143,47 do 174, 84 zł brutto miesięcznie w drugim roku nauki. Naukę w tej szkole kończy programowo w czerwcu 2013 r. Ponadto systematycznie otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości po 153 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny w tej samej wysokości jest ponadto wypłacany L. P.i A. P.. Miesięczna suma wypłat tegoż zasiłku osobom uprawnionym wynosi zatem 459 zł.

W okresie od 1.10.2010 r. do 23.07.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznejw S.wypłacił matce powódki specjalny zasiłek celowy (jednorazowy) w kwocie 60 zł. Nie wypłacał natomiast świadczeń z funduszu alimentacyjnego na A. L..

W przeszłości małoletnia była leczona z powodu astmy oskrzelowej. Obecnie jest już wyleczona. Natomiast okresowo poddawana jest badaniom w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w K.z powodu wykrycia ognisk dysplazji korowej w przedniej części płata czołowego lewego. Od 2009 r. kolejne kontrole wskazują, że stan jest stabilny a powódka nie wymaga w związku z tym leczenia. Nie ma ustalonego terminu kolejnego badania MR. A. L.posiada również niewielką wadę wzroku- krótkowzroczność o nieznacznym nasileniu i nie wymagającą stałego używania okularów korekcyjnych. Nie pobiera na stałe żadnych leków. Potrzeby powódki z zakresu wyżywienia, ubrania, kształcenia zawsze były zaspokojone. Ubrania i kosmetyki powódka stara się kupować za pieniądze zarobione na praktyce. Po ukończeniu 18 lat powódka chciała rozpocząć kurs na prawo jazdy ale matka odmówiła jej mówiąc, że nie ma na to pieniędzy.

Matka powódki L. P.nie pracuje. Otrzymuje rentę socjalną; wcześniej w wysokości 540 zł miesięcznie i w wysokości 600 zł netto w 2012 r. oraz zasiłek pielęgnacyjny, co wyżej wskazano. Jest ona zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe i stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Poza powódką posiada na utrzymaniu 14-letniego syna A. P.. Dochody swe L. P.przeznacza w znacznej mierze na zaspokojenie potrzeb córki. Sama zaś pozostaje na utrzymaniu męża. M. P.wspiera żonę w zaspokajaniu potrzeb powódki poprzez wyjazdy z nią do lekarza.

Mąż L. P.M. P.jest zatrudniony w firmie (...) S.A.Oddział w Z.na stanowisku elektromontera. W okresie od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r. osiągnął wynagrodzenie wynoszące: 4633,02 zł średnio miesięcznie brutto i 3321,44 zł średnio miesięcznie netto.

W roku 2010 przychód M. P.wyniósł 58542, 40 zł a dochód- 56873,68 zł. W tymże roku przychód i dochód L. P.wyniósł 7066, 96 zł. Łączny dochód małżonków P.w roku 2010 wynosił zatem 63940,64 zł. Małżonków łączy wspólność majątkowa. Nie posiadają majątku nieruchomego lub innego. Koszt utrzymania mieszkania spółdzielczego zajmowanego przez rodzinę pokrywa M. P.. Miesięczne wydatki z tego tytułu wynoszą ok. 600 zł.

Dowody:

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia powódki k. 393,457;

- zaświadczenie z Centrum (...) w S. k.235, 456;

- zaświadczenie (...) w S. z dnia 23.07.2012 r. k. 269,414;

- zaświadczenie (...) w S. z dnia 23.07.2012 r. k. 413;

- zaświadczenie (...) w S. z dnia 4.06.2012 r. k. 392;

- decyzja (...) w S. z 17.09.2012 r. k. 437;

- dokumentacja medyczna dot. powódki k.22,23-24, 275;

- opis i wynik badania MR głowy powódki k. 219,256,410;

- decyzja rentowa dot. L. P. k. 270, 391;

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k.254;

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności L. P. k.15, 255,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności A. L. k. 273, 436;

- zaświadczenie o zarobkach M. P. k. 420;

- kopia zeznania podatkowego M. i L. P. k.262-265;

- zeznania przedst.. ust. L. P. k. 232-233, 416-417( częściowo);

- zeznania powódki A. L. k. 521.

M. P.w ostatnich latach zaciągał liczne zobowiązania. W dniu 6.08.2010 r. M. P.zawarł ze (...) im. (...)umowę pożyczki konsumenckiej konsolidacyjnej w wysokości 40.000 zł (L. P.wyraziła zgodę na zawarcie umowy). W dniu 15.02.2011 r. M. P.zawarł ze (...) im. (...)umowę pożyczki konsumenckiej na cele mieszkaniowe w wysokości 52.000,00 zł (L. P.wyraziła zgodę na zawarcie umowy) . W dniu 17.08.2011 r. zawarł umowę pożyczki nr (...)ze (...)z/s w Z.na kwotę 5800 zł. W dniu 29.12. 2011 r. M. P.i jego żona L. P.zawarli umowę o kredyt na potrzeby konsumpcyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 130.102,04 zł z A.Bank- miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 1895,62 zł. W dniu 22.10.2012 r. M. P.zawarł umowę pożyczki ze (...) im. (...)z/s w Z.na kwotę 3000 zł. Nadto M. P.zawarł w dniu 22.01.2010 r. umowę pożyczki na karcie VISA z Euro Bankiem na kwotę 3371,26 zł.

Dowody:

- umowa pożyczki z 17.08.2011 r. k. 474-477;

- umowa o kredyt z 29.12.2011 r. k. 478-482;

- umowa pożyczki konsumenckiej z 06.08.2010 r. k. 483-486;

- umowa pożyczki konsumenckiej z 15.02.2011 r. k. 493-496;

- umowa pożyczki konsumenckiej z 22.10.2012 r. k. 503-507;

- umowa pożyczki z 22.01.2010 r. k. 510-513.

E. R. urodziła się 18 czerwca 1930 r., jest wdową. Pozwana jest matką D. L..

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 1 marca 2011r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 246/10 E. R.została całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu głębokiego zespołu otępiennego. Opiekunem prawnym pozwanej została ustanowiona jej córka - S. K.z którą ubezwłasnowolniona zamieszkuje od dłuższego czasu.

Pozwana otrzymywała od 01.02.2010 r. z ZUS rentę w wysokości 1941,00 zł miesięcznie a od 1.07.2012 r.- w wysokości 2165 zł brutto. Ponosi koszty utrzymania mieszkania spółdzielczego typu lokatorskiego, za które czynsz wynosi 250 zł miesięcznie, a opłata za światło-20 zł miesięcznie. Pozwana od 19 listopada 2010r. jest zameldowana na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania swojej córki S. K..

Pozwana 24.11.2010r. została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe. Wymaga stałej i długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Pozostaje pod stałą opieka pielęgniarską ( 1-2 godzin dziennie). (...). Korzysta z okularów korekcyjnych, których koszt zakupu wyniósł 720 zł. Pozwana nie porusza się o własnych siłach, wymaga pomocy przy wstawaniu, myciu, ubieraniu, (...)i karmieniu. Pozostaje pod stała kontrolę lekarza ogólnego oraz neurologa, koszt zakupu stale zażywanych przez nią lekarstw i (...)wynosi przeciętnie 600 zł miesięcznie. Wymaga także masaży oraz smarowania maściami, gimnastykowania oraz mierzenia ciśnienia. Koszt zakupu środków czystości to 50 zł-60 zł miesięcznie.

Dowody:

- akta I Ns 246/10 Sądu Okręgowego w Opolu;

- kopia zaświadczenia o ustanowieniu opiekunem k. 221

-faktury VAT za zakup lekarstw i pampersów k. 65, 229-230, 307-308, 314-315,397, 400,401, 404,405;

- informacja z Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiejz dn. 28.01.2010r., 31.12.2011 r., 31.01.2012 r. k. 68, 356,357, 399

- decyzja ZUS z dn. 20.01.2010r. k. 77, 409;

- potwierdzenia operacji k. 98-106, 147-155

-orzeczenie (...)z dn. 20.01.2011r. k. 188, 222

- potwierdzenie zameldowania wydane przez Wójta Gminy Ł. k. 189;

- wyszczególnienie operacji na rachunku S. K. k.398;

- faktura VAT dot. zakupu okularów dla pozwanej k. 228

-zeznania przedst. ust. pozwanej S. K. k. 233, 417;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności obciąża rodziców dzieci (art. 129 § 1 krio) i aktualizuje się w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 133 §1 krio, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei z § 2 cyt. artykułu wynika, że poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Art. 133 § 1 k.r.o. nakłada obowiązek alimentacyjny na rodziców dziecka. Dopiero gdyby żadne z rodziców nie było w stanie wypełnić swego obowiązku alimentacyjnego, wejdzie w grę posiłkowy obowiązek krewnego dalszego (art. 132 i 129 § 1 k.r.o.). Bezspornie musi być jednak spełniona przesłanka znajdowania się w niedostatku osoby uprawnionej.

Ustawa nie definiuje pojęcia niedostatku. Uczynił to natomiast Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60).W pkt III uchwały czytamy: "Za znajdujące się w niedostatku należy zatem uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku. Do środków własnych nie można jednak zaliczyć tych środków, które zostały uprawnionemu do żądania alimentów dostarczone przez inne osoby bez obowiązku prawnego czy w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego, lecz poza jego obowiązkowym zakresem". Jeśli chodzi o dzieci małoletnie, to nie muszą się one odwoływać do stanu niedostatku, gdyż jako osoby korzystające z prawa do uprzywilejowanego sposobu alimentowania mają prawo do alimentacji wynikającej z więzów pokrewieństwa z rodzicami.

Sąd dokonał ustaleń faktycznych w oparciu o liczne dowody z dokumentów i z zeznań stron. Odnośnie sytuacji powódki, Sąd stwierdził w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach tut. Sądu o sygnaturze III RC 133/08, że na mocy wyroku z dnia 19 czerwca 2008r. zostały zasądzone od ojca powódki D. L.alimenty na rzecz córki-A. L., a D. L.stale uchyla się od uiszczania tych świadczeń, na co wskazują informacje Komornika Sądowego M. B.. Z przedstawionych w toku niniejszego procesu informacji Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, który prowadzi egzekucję wobec D. L.wynika, że prowadzona wobec niego egzekucja jest bezskuteczna a zaległości alimentacyjne na rzecz wierzyciela jakim jest powódka nadal wzrastają. Na mocy prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 17 stycznia 2012 r., wydanego w sprawie II K 1216/11 „u” D. L.został skazany za przestępstwo niealimentacji powódki. Powódka nie ma zatem na chwilę obecną faktycznych możliwości uzyskania od niego na czas potrzebnych jej środków utrzymania.

Dokonując ustaleń, czy powódka znajduje się w niedostatku Sąd przeprowadził analizę sytuacji materialnej jej matki L. P.z którą powódka zamieszkuje i która na co dzień, także po dojściu do pełnoletności powódki, zaspokaja jej potrzeby. Zważyć przy tym należy, że na matce powódki ciąży w całości obowiązek alimentacyjny w sytuacji niemożności uzyskania przez uprawnioną należnych jej środków od ojca.

Jak wynika z zeznań matki powódki, L. P.pozostaje w związku małżeńskim z M. P.. Poza powódką posiada na utrzymaniu 14-letniego syna A. P.. Otrzymuje rentę socjalną; wcześniej- na początku procesu- w wysokości 540 zł miesięcznie i w wysokości 600 zł netto w 2012 r. oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie, co zostało należycie udokumentowane. Na mocy orzeczeń powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jest ona zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe a na mocy orzeczenia lekarz orzecznika ZUS stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Bezsprzecznie stan zdrowia L. P.jest naznaczony licznymi schorzeniami, co zostało również udokumentowane. Renta socjalna nie jest jednak jedynym źródłem utrzymania matki powódki. Łączy ją wspólność majątkowa z mężem, który pracuje jako elektromonter i zarabiał w I połowie 2012 r.: 4633,02 zł średnio miesięcznie brutto i 3321,44 zł średnio miesięcznie netto. W roku 2010 przychód M. P.wyniósł 58542, 40 zł a dochód- 56873,68 zł. W tymże roku przychód i dochód L. P.wyniósł 7066, 96 zł. Łączny dochód małżonków P.w roku 2010 wynosił zatem 63940,64 zł., tj. ok. 5358 zł średnio miesięcznie. Nie sposób zatem przyjąć, by wysokość dochodów w okresie od 2010 do 2012 r. wskazywała, że rodzina powódki znajdowała się w niedostatku rozumianym jako niemożność zaspokojenia swych usprawiedliwionych, co najmniej podstawowych, potrzeb. Za taką oceną sytuacji przemawia również treść zeznań powódki, która podała, że mama zaspokajała jej usprawiedliwione potrzeby w zakresie wyżywienia, leczenia, potrzeby szkolne i inne. Ze swych dochodów zaś powódka starała się pokrywać potrzeby zakupu odzieży czy kosmetyków.

W ocenie Sądu zeznania przesłuchanej w charakterze przedstawicielki ustawowej L. P.tylko w części zasługują na uwzględnienie. Przede wszystkim nie potwierdziły się zeznania L. P.z 1.09.2011 r., by powódka posiadała schorzenie- zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oczu; nadto, by co dwa miesiące jeździła z córką do W., do Centrum (...)( które skądinąd mieści się w Ł.) oraz co 2-3 miesiące do prof. (...)do K.. Z wyjazdami tymi, jak zeznała przedst.. ustawowa, wiązały się wysokie koszty ( 100-250 zł jednorazowo). Sąd przesłuchał bowiem samą powódkę, która zeznała, że posiada wadę wzroku- krótkowzroczność ale o niewielkim nasileniu i nie nosi okularów, które ma przepisane gdyż dobrze sobie radzi bez nich. Nie potwierdziła się więc również część zeznań L. P.dot. noszenia przez córkę okularów lornetkowych, bardzo kosztownych. Nie złożono w poczet dowodów dokumentów wskazujących na wysokie- sięgające 400-500 zł miesięcznie- wydatków na leki dla powódki. Matka powódki podała, że córka bierze leki przeciwpadaczkowe, na schorzenie oczu i na astmę ( zeznania z 1.09.2011 r.) i przeciwnowotworowe oraz przeciwpadaczkowe z uwagi na napady padaczkowe 2-3 razy w tygodniu( zeznania z 25.07.2012 r.). W toku całego procesu strona powodowa przedłożyła dwie faktury dot. zakupu leków dla powódki a opiewające na kwoty:56,68 zł i 27,59 zł.( k. 240 i 242). A. L.zeznała przed Sądem, że na stałe nie bierze żadnych leków; także stwierdzone zmiany w lewym płacie czołowym mózgu nie są leczone a jedynie okresowo kontrolowane badaniem rezonansem. Nadto zaświadczenie o zarobkach M. P.wskazało, że nie polega na prawdzie podana przez L. P.wysokość jego wynagrodzenia za pracę( podano 1300 zł miesięcznie). Nadto L. P.podkreślała, że zmiany w strukturze mózgu córki pogłębiają się podczas gdy z przedstawianych wyników badania MR i ich opisów wynika jasno, że stan jest stabilny i wymaga jedynie okresowej kontroli.

Wobec powyższego Sąd uznał, że nie są wiarygodne zeznania L. P.w części dotyczącej aktualnego stanu zdrowia i kosztów leczenia oraz zaspokojenia innych potrzeb powódki. Matka powódki starała się bardzo znacząco zawyżyć faktyczne usprawiedliwione potrzeby powódki i koszty z nimi się wiążące. Natomiast nie budzi wątpliwości, że L. P.zaspakajała i nadal zaspokaja usprawiedliwione potrzeby córki a jedynie odmówiła powódce sfinansowania kursu na prawo jazdy. Sąd nie stwierdził, by powódka nie miała w ostatnich latach zaspokojonych usprawiedliwionych potrzeb oraz by matka powódki nie była w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi. Oczywiście, jak zeznała L. P., wydaje na córkę swoją rentę, jednakże jej potrzeby są pokrywane przez małżonka.

Sąd powziął wątpliwości co do tego, czy małżonkowie P.racjonalnie gospodarują swymi niemałymi przecież dochodami skoro systematycznie zaciągają ( przede wszystkim M. P.) pożyczki i kredyty opiewające na bardzo wysokie kwoty, co zostało stosownie udokumentowane. Nie zostało bowiem wykazane, aby zachodziła konieczność zaciągania takich zobowiązań a z drugiej strony świadczy to o znaczącej zdolności kredytowej małżonków. W toku procesu strona powodowa przedłożyła np. kosztorys pomocy rehabilitacyjnej na zakup aparatu słuchowego (k.248) za ponad 1900 zł, podczas gdy nie wynika z przedstawionych dowodów, by powódka lub inny członek rodziny wymagał takiego urządzenia. Nadto przedłożono faktury proforma z 27.08.2012 r. i 4.09.2012 r. dot. systemu udźwiękowienia do telefonu komórkowego dla osoby niewidomej za 2350 zł ( k.446) i urządzeń takich jak : detektor kolorów mówiący po polsku, ciśnieniomierz mówiący po polsku, zasilacz do ciśnieniomierza, zegarek brajlowski za łączną kwotę 876 zł. W przekonaniu Sądu strona powodowa usiłowała wykazać wysokie koszty wiążące się z niepełnosprawnością matki powódki i niwelowaniem jej skutków. Jednakże z uwagi na charakter przedstawionych dokumentów nie można stwierdzić , czy do poniesienia wskazanych wydatków doszło. Poza tym, o ile te wysokospecjalistyczne urządzenia zostałyby nabyte przez L. P., należy domniemywać, że rodzina P.daleka jest od niedostatku.

W świetle informacji uzyskanych od powódki brak jest podstaw do przyjęcia, że przedstawione faktury dot. kosztów nabycia paliwa dokumentują wydatki związane z wyjazdami powódki do specjalistów. Natomiast wspólne wyjazdy L. P.i powódki środkami transportu publicznego nie były kosztowne ze względu na przysługujące niepełnosprawnej osobie i jej córce zniżki( 93% -L. P., 78%-A. P.).

Sama pełnoletnia już powódka posiada dochód z tytułu pracy w ramach praktyki wynoszący od 112,92- 123,80 zł miesięcznie w pierwszym roku nauki( od roku szkolnego 2011/2012) i od 143,47 do 174, 84 zł brutto miesięcznie w drugim roku nauki. Comiesięcznie otrzymuje też dodatek pielęgnacyjny wynoszący 153 zł. W ten sposób samodzielnie pokrywa część swych usprawiedliwionych potrzeb. Zeznania powódki A. L. jako jasne, logiczne i korespondujące z innymi dowodami, zwłaszcza z dokumentów, Sąd uznał za w pełni wiarygodne.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pełnomocnika pozwanej o przesłuchanie w charakterze świadka D. L. na okoliczność, czy poza egzekucją komorniczą płaci jakieś kwoty na rzecz małoletniej powódki, gdyż jak wynika z zeznań przedstawicielki ustawowej ojciec małoletniej D. L. nigdy dobrowolnie nie łożył na jej utrzymanie , a z informacji komornika prowadzącego egzekucję jednoznacznie wynika, że jego zadłużenie alimentacyjne w stosunku do małoletniej powódki sukcesywnie się zwiększa . Sąd oddalił wnioski dowodowe stron w zakresie w jakim nie były przydatne do oceny i wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Reasumując stwierdzić należało, że przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż powódka w toku niniejszego procesu nie znajdowała się i nie znajduje w stanie niedostatku. Z uwagi na niewywiązywanie się przez ojca powódki z ustalonego obowiązku alimentacyjnego, cały ciężar zaspokojenia potrzeb A. L.przeszedł na jej matkę. L. P.z tego obowiązku wywiązała się choć skutkiem takiego stanu większość swych środków zmuszona była przeznaczyć na córkę mimo, że na utrzymaniu posiada jeszcze syna A. P.. Niemniej jednak zgodne jest to z ukształtowanymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zasadami alimentowania. Fakt niełożenia na utrzymanie córki przez jej ojca nie rodzi uprawnienia do automatycznego przerzucenia niespełnionego obowiązku na jego matkę a babkę powódki ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z 08.10.1976 r. w sprawie III CRN 205/76 LEX nr 7853; wyrok Sądu Najwyższego z 16.03.1967 r. w sprawie II CR 88/67- publ. OSNC 1967/9/168).

Wobec poczynionych ustaleń drugorzędne znaczenie ma ocena sytuacji pozwanej E. R.. W sposób nie budzący wątpliwości zostało wykazane w niniejszym procesie, że jest ona osobą poważnie schorowaną i ze względu na stan zdrowia całkowicie ubezwłasnowolnioną, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Przebywa u opiekuna – swej córki S. K., która zajmuje się pielęgnacją, leczeniem i zaspokajaniem innych potrzeb pozwanej. Pozwana utrzymuje się z renty wynoszącej na początku procesu ponad 1900 zł brutto, a w dacie wyrokowania 2165 zł brutto. Jak wynika z zeznań S. K.same koszty zakupu (...)wynoszą ok.600 zł miesięcznie, usługi pielęgniarskie ok. 400 zł miesięcznie. Koszt utrzymania mieszkania pozwanej w K.wynosi ponad 250 zł miesięcznie. Wydatki na zakup (...)są udokumentowane w należyty sposób.

Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił w całości wydany wyrok zaoczny z dnia 14 grudnia 2009r. i powództwo oddalił.

Orzeczenie o kosztach oparto na przepisie art.102 kpc , a zgodnie z §7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przyznano pełnomocnikowi pozwanej wynagrodzenie za reprezentowanie pozwanej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym powiększone o należny podatek VAT na podstawie § 2 ust 3 cyt. rozporządzenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lewicka
Data wytworzenia informacji: