Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 227/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-02-28

Sygn. akt I Co 227/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Ilków

po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2012 r. w Strzelcach Opolskich

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: (...) S.A. z siedzibą w P., Oddziału w Polsce z siedzibą w W.

z udziałem dłużnika J. B.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik wierzyciela wnioskiem z dnia 19 lutego 2013 r. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 30 stycznia 2013 r. wystawionemu przeciwko dłużnikowi J. B..

Do wniosku tego pełnomocnik wierzyciela dołączył wskazany bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przeciwko dłużnikowi. W bankowym tytule egzekucyjnym stwierdzono, iż zobowiązanie dłużnika wynika z umowy o limit i kartę MasterCard Electronicoraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej z dnia 17 lipca 2011 r.. Do wniosku dołączono także kserokopię wskazanej umowy kredytowej w której zawarte jest oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Kserokopia te nie jest uwierzytelniona, lecz została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku.

Stwierdzić należy, że wniosek pełnomocnika wierzyciela o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 97 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późń. zm.) stanowi, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Natomiast art. 786 2 § 1 k.p.c. stanowi, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

W niniejszej sprawie, wobec dołączenia do wniosku jedynie kserokopii umowy wierzyciela z dłużnikiem zawierającej oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, nie sporządzonych we właściwy sposób i we właściwej formie, stanowiącej podstawę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, uznać należało, iż nie jest możliwe nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w niniejszej sprawie. Nie jest bowiem możliwe zbadanie przesłanek wskazanych w art. 786 2 § 1 k.p.c. warunkujących nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

W tej sytuacji nie zostało wykazane by dłużnik zawarł z wierzycielem umowę, o której mowa w bankowym tytule egzekucyjnym i by poddał się z tytułu roszczeń z tej czynności wynikających egzekucji. Za dowód tej okoliczności w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie może być w przekonaniu Sądu uznana jedynie nie poświadczona we właściwy sposób kserokopia umowy zawierająca oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Powinien to być albo oryginał albo dołączona kopia powinna być poświadczona przez podmioty, o których mowa w art. 129 § 2 kpc, tj. notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego m. in. adwokatem bądź radcą prawnym.

Zaznaczyć zaś należy, że podstawą wydania orzeczenia w sprawie o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wobec treści art. 786 2 k.p.c. i charakteru tego postępowania, jako ograniczonego do badania bankowego tytułu egzekucyjnego wyłącznie pod kątem spełnienia przez niego przesłanek, w tym przepisie oraz przepisach ustawy prawo bankowe określonych, mogą być wyłącznie pewne i nie budzące wątpliwości ustalenia tych przesłanek dotyczące.

W tej sytuacji wniosek o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w niniejszej sprawie należało oddalić.

Na marginesie zauważyć także należy, że nieprawidłowość zaistniała w niniejszej sprawie, nie stanowiła braku formalnego wniosku o nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. W związku z tym nie było możliwym zastosowanie art. 130 k.p.c. (patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2001 r., sygn. akt III CZP 53/01, Lex 49107).

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 96 ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 97 w/w ustawy, art. 781 § 1 k.p.c. i art.786 2 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Ilków
Data wytworzenia informacji: