Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 495/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2016-06-09

Sygn. akt: IX C 495/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Lidia Modrzejewska-Lasota

Protokolant:

stażysta Magdalena Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016r. w Opolu

sprawy z powództwa R. R.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w O.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. w O. na rzecz powoda R. R. kwotę 1 300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. w O. na rzecz powoda R. R. kwotę 227 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt IX C 495/16

UZASADNIENIE

Powód R. R. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Sp. z o.o. w O. kwoty 1.300 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10.03.2014r. do dnia zapłaty, oraz o zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Swoje roszczenie oparł na nienależycie wykonanej umowie usługi turystycznej przez pozwane biuro podróży. Wskazał, że w dniu 22.11.2013r. zawarł z pozwanym umowę o świadczenie usług turystycznych, w ramach której usługodawca zobowiązał się do zorganizowania imprezy turystycznej tj. wycieczki objazdowej po Wenezueli o nazwie M. (...) w terminie od 30.12.2013r. do 10.01.2014r. Podał, że wraz z małżonką, wykupili pobyt w hotelu (...), na poczet którego dokonali dopłaty w kwocie 1.300 zł celem wykupienia hotelu o podwyższonym standardzie w stosunku do oferowanego w standardowej cenie. Zaznaczył, że celowo dokonał dopłaty do hotelu o podwyższonym standardzie, w stosunku do proponowanego pobytu w hotelu trzygwiazdkowym, chcąc zapewnić sobie jak najwyższy komfort pobytu i wypoczynku oraz wymarzone wakacje. Podniósł, że w ofercie pozwanego biura wskazany hotel (...) oznaczony jest jako hotel czterogwiazdkowy (piąta niepełna gwiazdka). Wskazał, że przy wyborze tego hotelu kierował się jego podwyższonym standardem opisanym w katalogu oraz oznaczeniem w postaci ilości przyznanych mu gwiazdek, świadczących o wysokiej jakości świadczonych usług. Jednakże po przyjeździe do hotelu wraz z małżonką stwierdzili, że pokój nie odpowiada wymaganemu standardowi: na ścianach i framugach widać było oznaki zagrzybienia pokoju, w powietrzu unosił się zapach stęchlizny, a bieżąca woda miała kolor pomarańczowo-brązowy. W pokoju znajdowały się również drzwi przechodnie do sąsiedniego pokoju i z uwagi na ich wypaczenie oraz powstałą szparę było dokładnie słychać coś dzieje w pokoju obok. Co prawda po interwencji, został mu przydzielony inny pokój jednak podobnie jak w poprzednim, czuć w nim było odór stęchlizny i widać było wykwity na ścianie świadczące o zagrzybieniu. Nadto następnego dnia, w świetle dziennym, stwierdzili również, iż zajmowany pokój jest brudny (brudne lampy, lustra, zasłona prysznicowa, kratka klimatyzacyjna, zacieki i plamy na ścianach oraz wyposażeniu pokoju) i zagrzybiony. Nadto nie działała zarówno suszarka do włosów jak i pilot do telewizora, które zgodnie z katalogowym opisem stanowić powinny standardowe wyposażeniem pokoju. Z kolei w jego ocenie łazienka w pokoju była w stanie agonalnym, wyposażona w brudne ręczniki, stare skorodowane wieszaki, niechlujnie położoną glazurę, zaś z kranu leciała woda w kolorze brunatnym. Także klimatyzacja nie działała prawidłowo. Dodał, że w trakcie pobytu pokój został dodatkowo zalany przez pęknięty przewód doprowadzający wodę do umywalki. Pokój nie posiadał również podstawowego wyposażenia oczekiwanego w hotelach o tym standardzie, a mianowicie szklanek, wody mineralnej, a sama lodówka była bez barku. Wskazał, że w tej sytuacji, interweniował u rezydenta celem zmiany pokoju, jednak pomimo zapewnień nie podjął on żadnych działań w tym zakresie. Zaznaczył, że jego osobiste kilkugodzinne interwencje zarówno w recepcji hotelu jak i zatrudnianych przez biuro podróży rezydentów nie przyniosły żadnego rezultatu, spotkał się jedynie z zlekceważeniem, kłamstwami i bezczelnością ze strony personelu. Podał, że na powyższe stracili niemal cały dzień pobytu, próbując interweniować w celu zmiany pokoju. Wskazał, że standard pokoi hotelu (...) w sposób rażący odbiegał od standardu oznaczonego w katalogu pozwanego biura, w jego ocenie nie zasługuje nawet na miano „przyzwoity”. Dodał, że choruje na astmę, co zostało przez niego wielokrotnie podkreślane zarówno w rozmowach w recepcji hotelu jak i z rezydentami. Wskazał więc, że pobyt w zagrzybionych i wilgotnych pokojach zaostrzył objawy choroby co skutkowało zwiększeniem dawki leków i negatywnie odbiło się na stanie jego zdrowia. Podał, że przedstawione okoliczności jego zdaniem jednoznacznie wskazują iż pozwany dopuścił się nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych uzasadniającego żądanie odszkodowania w tym zakresie.

Zaznaczył, że po powrocie złożył stosowną reklamację żądając zwrotu kosztów pobytu, zwrotu kosztów połączeń do rezydentów oraz do biura pozwanego w trakcie pobytu oraz kwoty 10.000 złotych tytułem rekompensaty za zepsuty pobyt oraz pogorszenie stanu zdrowia. Jednakże w odpowiedzi pozwany wskazał, iż kategoryzacja hoteli pod względem oferowanego standardu jest kategoryzacją obowiązującą w danym kraju w tym przypadku w Wenezueli. W związku z tym, zasugerował mu zwrócenie się do odpowiednich organów zajmujących się kategoryzacją hoteli w Wenezueli. Przepraszając za powyższe pozwany zaoferował obniżenie opłaty, która została uiszczona z pobyt w hotelu (...) o 50% tj. o kwotę 650 zł. Powód podał więc, że odpowiedzialność biura podróży za nienależyte wykonanie umowy nie może być oderwana od oferty zamieszczanej w katalogu, bowiem informacje w nim zawarte najczęściej przesądzają o wyborze oferty danego biura podróży i nie powinien wprowadzać w błąd w tym zakresie. Odnosząc się do daty żądania odsetek, wskazał, że dochodzi ich od dnia kiedy to po otrzymaniu i zapoznaniu się pierwszym wezwaniem do zapłaty, pozwany w zwykłym toku czynności mógł podjąć czynności mające na celu zaspokojenie roszczenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zwrot kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu wskazał, że wbrew twierdzeniom powoda został on zakwaterowany w pokoju o standardzie odpowiadającym standardowi wskazanemu w umowie, tj. w pokoju 2-osobowym. Niemniej jednak, z uwagi na wyrażone niezadowolenie z zakwaterowania, powodowi niezwłocznie po zgłoszeniu zastrzeżeń, wymieniono pokój na wolny od wad. Zaprzeczył, że aby którykolwiek z zaoferowanych powodowi pokojów miał być brudny, zagrzybiony, wypełniony zapachem stęchlizny, bieżąca woda miała mieć kolor pomarańczowo-brązowy, a jakiekolwiek wyposażenie pokoju miało być niesprawne. Obiekt, w którym powód został zakwaterowany był zgodny z umową o świadczenie usług turystycznych oraz posiadał kategorię 5 gwiazdek nadaną mu przez odpowiednie, lokalne władze wenezuelskie. Wskazał, że powód zawierając umowę winien mieć świadomość tego, iż standard wybranego przez niego hotelu został zaprezentowany przez pozwanego w ofercie katalogowej na postawie jego oficjalnej kategorii według przepisów kraju pobytu, albowiem wiadomość taka zawarta była wprost zarówno w samej umowie o świadczenie usług turystycznych, jak i również w ogólnodostępnych informacjach znajdujących się stronie internetowej pozwanego. W związku z tym brak jest podstaw do przyjęcia aby pokój, hotel nie spełniał wymogów dla obiektu o standardzie 5 gwiazdek w świetle prawa wenezuelskiego, bowiem tylko według tego prawa winna być oceniana ewentualna wadliwość nadania temu obiektowi określonej kategoryzacji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22.11.2013r. powód R. R. zawarł z pozwanym, spółką (...) sp. z o.o. w O. umowę o świadczenie usług turystycznych. Przewidywała wycieczkę objazdową (...) w Wenezueli w okresie od 30.12.2013r. do 10.01.2014r. Umowa została zawarta na rzecz dwóch osób: powoda oraz jego żony M. R.. Wartość wycieczki ustalono na kwotę 12.798 zł. Powód kierując się informacjami

zawartymi w ofercie N. I. w której m.in. wskazano że znajdujący się tam Hotel (...) posiada standard pięciogwiazdkowy o niskiej zabudowie, nad samym morzem dopłacił kwotę 1.300 zł celem zakwaterowania w tym właśnie hotelu na czas wycieczki. Pozwany ocenił standard hotelu na cztery gwiazdki.

dowód: - rezerwacja nr (...) z dnia 22.11.2013r. k.11

- oferta k.9-10

Po przyjeździe na miejsce, po zakwaterowaniu w pokoju nr (...) okazało się że jego standard znacznie odbiega od tego jaki powód oczekiwał od hotelu czterogwiazdkowego. Po interwencji przeniesiono ich do pokoju nr (...) którego standard niewiele się różnił. W obu pokojach na ścianach i framugach drzwi łazienki były oznaki zagrzybienia, ściany były niechlujnie pomalowane, gdyż w trakcie malowania nie zabezpieczono wyposażenia, co pozostawiło zacieki farby na listwach przysufitowych, szafkach nocnych, ramie obrazu wiszącego na ścianie, na ekranie telewizora, radiu i zasłonach. W pokoju panował brud, co było widoczne na lampach, klimatyzacji, lustrach. Nie działała suszarka, brak było pilota do telewizora. Łazienka była stara ze źle położoną glazura, brudną, plastikową zasłoną prysznicową która wisiała na zwykłej ocynkowanej rurze kanalizacyjnej, wieszaki na ręczniki były stare, skorodowane, niedokręcone do ściany. Dostarczana kranami woda miała kolor brązowy. Następnego dnia pokój został zalany przez pęknięty przewód doprowadzający ciepłą wodę do umywalki. Pomimo naprawy przez cały czas w przedpokoju z sufitu, pod przewodem klimatyzacji kapała woda. Z kolei na balkonie było tylko jedno, stare krzesło - plastikowe ręcznie odmalowane i brudne.

Powód próbował interweniować u rezydenta jednakże bez oczekiwanego rezultatu. Pierwszy z rezydentów poważnie zachorował i został przetransportowany do Polski, zaś działania kolejnego zastępującego go nie przyniosły efektu.

dowód: - dokumentacja fotograficzna na płycie CD k.40

Półtora roku wcześniej hotele w Wenezueli w trakcie służbowego wyjazdu ocenił przedstawiciel pozwanego M. Z.. Między innymi przez okres 4 dni przebywał w hotelu (...). W jego ocenie standard hotelu nie odbiegał od innych tego typu przy czym obiekty 3-gwiazdkowe a 4-gwiazdkowe niewiele się różniły od siebie. Ogólny standard hoteli wenezuelskich pod względem jakości obsługi i wyposażenia zdecydowanie odbiega na niekorzyść od hoteli europejskich. Klienci pozwanej nie zostali jednak uprzedzeni w powyższym. Standard hoteli, w których powód był kwaterowany w trakcie umówionej imprezy turystycznej był wyższy- mimo, iż były to hotele standardowe, do pobytu w których powód nie dopłacał kwoty 1300zł

dowód: - zeznanie świadka M. Z. k.100

- rezerwacja nr (...) z dnia 22.11.2013r. k.11

- oferta k.9-10

-reklamacja z dnia 28.01.2014r. k.12-14

Po powrocie z wycieczki powołując się na niedotrzymanie warunków umowy, powód w dniu 28.01.2014r. wniósł reklamację w której domagał się od pozwanego, tytułem odszkodowania za koszty połączeń telefonicznych, rekompensatę za zepsuty pobyt w hotelu (...) oraz pogorszenie zdrowia kwoty 10.000 zł. W uzasadnieniu wskazał w/w zastany w pokojach stan faktyczny obejmujący brud, zacieki, niską jakość wyposażenia, zalanie.

W odpowiedzi pozwany pismem z dnia 5.03.2014r.odmówił spełnieniu roszczenia powoda. Wskazał, że kategoryzacja hoteli pod względem oferowanego standardu jest kategoryzacją obowiązującą w danym kraju w tym przypadku w Wenezueli. W związku z tym, zasugerował mu zwrócenie się do odpowiednich organów zajmujących się kategoryzacją hoteli w Wenezueli. Jednakże wskazując na wady estetyczne i ślady zużycia wyposażenia widoczne na przesłanych przez powodach zdjęciach zaoferował obniżenie opłaty, która została uiszczona z pobyt w hotelu (...) o 50% tj. o kwotę 650 zł.

Wobec braku zgody powoda kwota ta nie została wypłacona.

dowód: - reklamacja z dnia 28.01.2014r. k.12-14

- odpowiedź na reklamację z dnia 5.03.2014r. k.15-17

Pismem z dnia 9.01.2015r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 5.500 zł tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych wynikających z umowy nr rezerwacji (...). Podał, że pomimo dokonanej dopłaty na poczet pokoju o podwyższonym standardzie, zaoferowany pokój nie spełniał podstawowych warunków mieszkaniowych.

W odpowiedzi pozwany odmówił spełnienia roszczenia podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

dowód: - wezwanie do zapłaty z dnia 9.01.2015r. k.18

- odpowiedz na wezwanie z dnia 12.02.2015r. k.20-21

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie. Sąd rozpoznawał wyłącznie sprawę o zapłatę kwoty 1300zł- zgodnie z prawomocnym postanowieniem o przekazaniu sprawy przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód .

Sąd dokonując oceny zebranego materiału dowodowego przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oparł się na przeprowadzonych i wskazanych dowodach. Bezspornym w sprawie był fakt, że strony zawarły umowę o świadczenie usług turystycznych przedmiotem, której była wycieczka objazdowa (...) obejmującą Wenezuelę. Poza sporem było również, że powód dopłacił kwotę 1.300 zł tytułem zakwaterowania w hotelu o podwyższonym standardzie względem pierwotnie wskazanego. Rozstrzygnięcia natomiast wymagała kwestia należytego wykonania umowy, a tym samym odpowiedzialności pozwanego biura podróży. Powód podnosił bowiem, że wbrew oczekiwaniom standard hotelu, pokoju w którym go wraz z żoną zakwaterowano był niski- niższy niż hoteli w których był zakwaterowany w trakcie imprezy- i to bez dopłaty . Jak wskazywał, w jego ocenie standard pokoi nie zasługuje nawet na miano „przyzwoity”. Było w nim czuć zapach stęchlizny, brud, zacieki, niska jakość wyposażenia, nadto już drugiego dnia pobytu doszło do awarii, uszkodzenia rury i zalania wodą. Z kolei wykazanie uprawnienia do zakwestionowania zapłaty żądanej kwoty, pozwany oparł na zarzucie braku udowodnienia podnoszonych przez powoda twierdzeń. Wskazywał, że oferowane świadczenie było zgodne z treścią umowy i oferty katalogowej. Zaprzeczył, że aby którykolwiek z zaoferowanych powodowi pokojów miał być brudny, zagrzybiony, wypełniony zapachem stęchlizny, bieżąca woda miała mieć kolor pomarańczowo-brązowy, a jakiekolwiek wyposażenie pokoju miało być niesprawne. Podnosił, że brak jest podstaw do przyjęcia aby pokój, hotel nie spełniał wymogów dla obiektu o standardzie 5 gwiazdek w świetle prawa wenezuelskiego, bowiem tylko według tego prawa winna być oceniana ewentualna wadliwość nadania temu obiektowi określonej kategoryzacji.

Odnosząc się do powyższych twierdzeń obu stron w myśl obowiązujących przepisów jak i ustalonego stanu faktycznego, zdaniem Sądu za w sprawie doszło do nienależytego wykonanie umowy a tym samym powodowi należy się odszkodowanie w żądanej przez niego kwocie.

Na wstępie podnieść należy, że z treści art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych wynika, że za szkody poniesione z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez organizatora imprezy turystycznej klientowi należy się odszkodowanie. Organizator może zwolnić się z odpowiedzialności jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonania umowy jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Ustawa wprowadza kategorię umów nazwanych - „umowę o świadczenie usług turystycznych", przez którą należy rozumieć wszelkiego rodzaju usługi świadczone turystom. Usługa owa obejmuje w praktyce kilka różnych świadczeń traktowanych jednak jako jedno zobowiązanie. Konsekwencją takiej konstrukcji jest to, że za wykonanie wszystkich mieszczących się w ramach umowy świadczeń, pomimo, iż są one z reguły realizowane przez różne podmioty - odpowiedzialność wobec usługobiorcy ponosi jedynie organizator turystyki. Z powyższego wynika szeroko zakreślony zakres odpowiedzialności organizatora, albowiem odpowiada on nie tylko za działania własne, ale również działania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje. Organizator imprezy turystycznej nie może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez powołanie się na brak winy w nadzorze nad tymi osobami lub w brak winy w ich wyborze. Celem bowiem jakim przyświecał ustawodawcy przy uchwaleniu powyższej ustawy była ochrona klienta imprezy turystycznej poprzez domniemanie odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umówionej usługi turystycznej.

W kontekście niniejszej sprawy wskazać również należy, że w polskim systemie prawnym, co wynika zarówno z przepisów prawa jak i z orzecznictwa sądowego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi określone skutki prawne, stanowi o tym art. 6 k.c. Z powołanego przepisu wynika jedna z naczelnych zasad procesu sądowego polegająca na tym, że dowód wykazania prawdziwości określonego faktu obciąża tego, kto się na dany fakt powołuje dla uzasadnienia dochodzonego przed sądem prawa. Potwierdzeniem powyższej zasady jest również art. 232 k.p.c. zgodnie, z którym strony obowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że przedmiotem roszczenia powoda był zwrot kwoty 1.300 zł którą to powód dopłacił do ceny imprezy celem zakwaterowania w hotelu o podwyższonym standardzie. Innymi słowy strony umówiły się że w zamian za dopłatę w w/w kwocie 1.300 zł powodowi zostanie zaoferowany pobyt, zakwaterowanie w hotelu o wyższym standardzie niż hotele pierwotnie wskazane w umowie. Podnieść w tym miejscu należy, że bez znaczenia tu jest zarówno fakt, iż standard hoteli wenezuelskich odbiega od tych europejskich o tym samym oznaczeniu, kategoryzacji gwiazdkowej jak i okoliczność że przedmiotowy hotel wedle przepisów prawa wenezuelskiego miał 5 gwiazdek. Owszem zgodzić się w tym miejscu należy z pozwanym, że stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 4b w/w ustawy o usługach turystycznych podał on kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu. Jednakże kluczowym jest ustalenie czy wskazany hotel rzeczywiście był hotelem o wyższym standardzie za który to powód wniósł stosowną dopłatę. Jak wynika z zeznań świadka M. Z. który to w ramach służbowych obowiązku z ramienia pozwanego półtora roku wcześniej miał okazję przebywać w szeregu hotelach na terenie Wenezueli, m.in. także w D. & B. Resort - de facto standard ten niewiele się różnił od hoteli 3 i 4 gwiazdkowych tj. takich w których powód miał być pierwotnie zakwaterowany. Jak zeznał w/w świadek „Oczywiście jeśli powód dopłacał te 1.300 zł do hotelu o wyższym standardzie miał prawo oczekiwać że będzie troszkę lepszy, wyższy, stąd też taka była decyzja przy rozpatrywaniu reklamacji aby zwrócić połowę tej dopłaty (…) jeśli była dopłata to należałoby oczekiwać że będzie to hotel o troszkę wyższym standardzie niż ten standardowy hotel na objeździe. I on taki był ale różnice były naprawdę niewielkie. Ten hotel nie prezentował się o wiele lepiej niż te hotele na wycieczce objazdowej, nie było diametralnych różnic.” Innymi słowy zeznania te potwierdzają, iż hotel (...) – pomijając już w tym miejscu jego deklarowaną kategoryzację nie był hotelem co do którego można by stwierdzić, że prezentuje wyższy standard od pierwotnych, wskazanych w umowie. Jak to wskazał świadek „różnice były naprawdę niewielkie”. Tym niemniej mając na uwadze przedłożoną dokumentację zdjęciową wskazać należy, że standard hotelu, pokoju w którym powód został zakwaterowany znacznie odbiegał on nie tylko wskazanych 5 gwiazdek wedle prawa wenezuelskiego ale i od oznaczenia pozwanego który to ocenił go na 4 gwiazdki. Pomijając już w tym miejscu zalanie pokoju poprzez uszkodzenie rury doprowadzającej wodę do umywalki – co może się zdarzyć w każdym nawet najlepszym hotelu – to jego stan, zarówno co do wyposażenia, wykończenia, wysprzątania był w ocenie sądu bardzo niski. Ze zdjęć tych wynika, że przy malowaniu pokoi nie zadano sobie trudu osłonięcia bądź też wyniesienia wyposażenia. Zostało więc ono zalane farbą co szczególnie widać na zdjęciach na listwach przysufitowych, szafkach nocnych, czy nawet ekranie telewizora, radiu. Widoczne są również oznaki zagrzybienia, niski standard całego pokoju i łazienki.

W obliczu więc całości zebranego w sprawie materiału dowodowego, w świetle wyżej wymienionych okoliczności nienależytego wykonania umowy, Sąd uznał, że żądanie powoda zasługuje na uwzględnienie w całości. Został bowiem zakwaterowany w hotelu, który standardem nie odbiegał od pierwotnie gwarantowanego w umowie a efekt w postaci uzyskania przez powoda świadczeń o wyższym standardzie- nie został uzyskany.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c., w zw. z art. 476 k.c.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia przepis art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Urban
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Modrzejewska-Lasota
Data wytworzenia informacji: