Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 1066/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2016-03-16

Sygn. akt VII K 1066/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2016r

Sąd Rejonowy w Opolu - VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Adam Szokalski

Protokolant: Urszula Gajda

Przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej- Katarzyny Pekar

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016r

s p r a w y:

M. S. (1) (S.) –córki K. i R. z domu K., urodzonej (...) w N.

o wydanie wyroku łącznego

skazanej prawomocnymi wyrokami:

1)  ł ącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 listopada 2007r w sprawie VII K 908/07 , obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 09 sierpnia 2005r w sprawie II K 287/05 , którym wymierzono skazanej karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 (trzech) lat za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 01 lutego 2005r. Postanowieniem z dnia 11.07.2007r zarządzono wykonanie powyższej kary;

b)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 17 lutego 2005r w sprawie VII K 815/04, którym wymierzono M. S. karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 (trzech) lat za czyn z art. 270 § 1 kk popełniony w dniu 24 marca 2004r.

Postanowieniem z dnia 11.07.2007r zarządzono wykonanie powyższej kary;

Wskazanym wyrokiem łącznym, za zbiegające się kary jednostkowe orzeczone w pkt. a) i b) wymierzono M. S. (1) karę łączną 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu zatrzymania w dniu 24 marca 2004r pozostawiając inne rozstrzygnięcia zwarte w tych wyrokach do odrębnego wykonania.

2)  łącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 08 kwietnia 2009r w sprawie VII K 33/09 obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 08 grudnia 2006r w sprawie VII K 1060/06 , którym wymierzono skazanej kare 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w okresie 23-29 marca 2006r. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 27.11.2008r zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

b)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 21 listopada 2006r w sprawie VII K 1059/06 , którym wymierzono skazanej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat, za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 02 września 2006r . Postanowieniem z dnia 27.11.2008r zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Wyrokiem łącznym , w miejsce kar jednostkowych opisanych w pkt. a) i b) wymierzono M. S. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w dniu 2 września 2006r oraz okres wynikającego z uiszczenia kary grzywny, o który skróceniu uległa kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem VII K 1059/06 tj. okresu od 05.08.2009r do 15.01.2010r , a ponadto Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar wymierzonych rozstrzygnięciami w sprawach II K 287/05 SR w Brzegu, VII K 815/04 SR w Opolu i VII K 908/07 SR w Opolu. Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających połączeniu Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

3)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 czerwca 2008r w sprawie VII K 426/08 , którym za czyn z art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 244 przy zast. art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 01 marca 2008r wymierzono skazanej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat, grzywnę na podstawie art. 71 1 kk w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10,- (dziesięć) złotych, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat, świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto) złotych, zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od 01 marca 2008r do 02 marca 2008r. Postanowieniem tut. Sadu z dnia 02 grudnia 2009r w sprawie Ko 2621/09 zarządzono wobec skazanej wykonanie kary pozbawienia wolności zaliczając na jej poczet okres 50 dni wynikający z uiszczenia kary grzywny;

4)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 maja 2009r w sprawie VII K 306/09 . którym za czyn z art. 178 a § 1 kk w zw. z art. 244 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 05 września 2008r wymierzono M. S. karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat oraz za czyn z art. 270 § 1 kk, popełniony w dniu 05 września 2008r na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, ponadto orzeczono wobec skazanej karę łączną w wymiarze 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.;

5)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 15 marca 2012r w sprawie VII K 1055/11 , którym wymierzono skazanej za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie od 20 czerwca 2011r do 10 lipca 2011r karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz na zasadzie art. 33 § 2 kk wymierzono jej kare grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 10,- (dziesięć) złotych i zobowiązano do naprawienia wyrządzonej szkody, na poczet kary grzywny zaliczono skazanej okres zatrzymania w dniach 14-15.07.2011r.

6)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 marca 2012r w sprawie VII K 107/12 , którym za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i przy zast. art. 91 § 1 kk w zw. popełniony w okresie od 21 października 2011r do 05 grudnia 2011r wymierzono skazanemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanej okres zatrzymania od 05.12.2011r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 26.06.2012r powyższy wyrok został zmieniony poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary na okres próby 2 (dwóch) lat. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 21.07.2014r w sprawie Ko 3023/14 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

7)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 27 marca 2014r w sprawie VII K 1347/13 , którym skazano M. S. za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 24 września 2013r na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu stawek dziennych po 10,- (dziesięć) złotych (art. 33 § 2 kk) Postanowieniem tut. Sądu z dnia 15.10.2015r w sprawie zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;.

8)  ł ącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 lutego 2015r w sprawie VII K 1088/15 , obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami: SR w Opolu w sprawach o sygnaturze: VII K 1055/11 i VII K 107/12 (opisanymi w pkt. 5 i 6 części wstępnej wyroku) i wymierzającego kare łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

9)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie VII K 388/15 , którym skazano M. S. za czyn z art. 291 § 1 kk popełniony w dniu 27 października 2014r – 1 listopada 2014r . na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu stawek dziennych po 10,- (dziesięć) złotych;

10)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 3 lipca 2015r w sprawie VII K 1286/14 , którym skazano M. S. za czyn z art. 286 § 1 kk, 64 § 1 kk 91 §1 kk popełniony w okresie 26 czerwca – 2 lipca 2014r na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

11)  Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 listopada 2015r w sprawie VII K 659/15 , którym skazano M. S. za czyn z art. 286 § 1 kk, 297 §1 kk, 13§1kk, 64§1kk popełniony w dniu 17 września 2014r na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

I.

na podstawie art. 91§2 kk w zw. z art. 89 § 1 kk w zw. z art. 89a § 1 kk w miejsce kar jednostkowych, orzeczonych wyrokami SR w Opolu w sprawach o sygnaturze: VII K 388/15, VII K 1286/14 i VII K 659/15 (opisanymi w pkt. 9, 10 i 11 części wstępnej wyroku) wymierza skazanej M. S. (1) karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.

na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary łącznej, obejmującej kary wymierzone wyrokami opisanymi w pkt. 1 -8 części wstępnej wyroku;

III.

na podstawie art. 577 kpk oraz art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej w pkt. I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanej okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach z połączonych wyroków, tj. zatrzymanie w okresie: 17-18.09.2014r. oraz okres kar już odbytych z któregokolwiek z połączonych wyroków;

IV.

pozostałe orzeczenia zawarte w połączonych wyrokach ulegają odrębnemu wykonaniu;

V.

na podstawie art. 624 §1 kpk zwalnia skazaną od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VII K 1066/15

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. S. (1) została skazana następującymi wyrokami:

1. łącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 05 listopada 2007r. w sprawie VII K 908/07, obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami:

a). Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 09 sierpnia 2005r. w sprawie II K 287/05, którym wymierzono skazanej karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 01 lutego 2005r. Postanowieniem z dnia 11.07.2007r. zarządzono wykonanie powyższej kary;

b). Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie VII K 815/04, którym wymierzono M. S. (1) karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat za czyn z art. 270 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 marca 2004r.

Postanowieniem z dnia 11.07.2007r. zarządzono wykonanie powyższej kary;

Ww. wyrokiem łącznym, za zbiegające się kary jednostkowe orzeczone w pkt. a) i b) wymierzono M. S. (1) karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okres zatrzymania w dniu 24 marca 2004r., pozostawiając inne rozstrzygnięcia zawarte w tych wyrokach do odrębnego wykonania.

2. łącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie VII K 33/09 obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami:

a) Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 08 grudnia 2006r. w sprawie VII K 1060/06, którym wymierzono skazanej kare 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w okresie 23-29 marca 2006r. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 27.11.2008r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

b). Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie VII K 1059/06, którym wymierzono skazanej karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, za czyn z art. 178a § 1 k.k. popełniony w dniu 02 września 2006r. Postanowieniem z dnia 27.11.2008r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Ww. wyrokiem łącznym, w miejsce kar jednostkowych opisanych w pkt. a) i b), wymierzono M. S. (1) karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w dniu 02 września 2006r. oraz okresu wynikającego z uiszczenia kary grzywny, o który skróceniu uległa kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem VII K 1059/06, tj. okresu od 05.08.2009r. do 15.01.2010r., a ponadto Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar wymierzonych rozstrzygnięciami w sprawach II K 287/05 SR w Brzegu, VII K 815/04 SR w Opolu i VII K 908/07 SR w Opolu, pozostawiając pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających połączeniu do odrębnego wykonania.

3. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie VII K 426/08, w którym za czyn z art. 178 a § 1 k.k. w zw. z art. 244 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 01 marca 2008r. wymierzono skazanej karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł, zaliczając na poczet kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 01 marca 2008r. do dnia 02 marca 2008r. Postanowieniem tut. Sadu z dnia 02 grudnia 2009r. w sprawie Ko 2621/09 zarządzono wobec skazanej wykonanie kary pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okres 50 dni wynikający z uiszczenia kary grzywny;

4. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 maja 2009r. w sprawie VII K 306/09, w którym za czyn z art. 178 a § 1 k.k. w zw. z art. 244 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 05 września 2008r. wymierzono M. S. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat oraz za czyn z art. 270 § 1 k.k., popełniony w dniu 05 września 2008r., karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzając skazanej karę łączną w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności;

5. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 15 marca 2012r. w sprawie VII K 1055/11, w którym wymierzono skazanej za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w okresie od dnia 20 czerwca 2011r. do dnia 10 lipca 2011r. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, na poczet której zaliczono skazanej okres zatrzymania w dniach 14-15.07.2011r., a ponadto zobowiązano ją do naprawienia wyrządzonej szkody;

6. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie VII K 107/12, w którym za ciąg przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. przy zast. art. 91 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 21 października 2011r. do dnia 05 grudnia 2011r., wymierzono skazanej karę 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniu 05.12.2011r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 26.06.2012r. powyższy wyrok został zmieniony poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary na okres próby 2 lat. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 21.07.2014r. w sprawie Ko 3023/14 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

7. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie VII K 1347/13, w którym skazano M. S. (3) za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 września 2013r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po zł każda stawka. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 15.10.2015r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

8. łącznym Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie VII K 1088/14, obejmującym kary jednostkowe wymierzone wyrokami: SR w Opolu w sprawach o sygnaturze: VII K 1055/11 i VII K 107/12 (opisanymi w pkt. 5 i 6 części wstępnej wyroku) i wymierzającego karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem SO w Opolu z dnia 12.05.2015r., sygn. akt VII Ka 280/15, zmieniono ww. wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną orzeczenia zawartego w pkt I części rozstrzygającej przyjęto przepisy art. 91 § 2 k.k. i art. 89 § 1 k.k. w zw. z art. 89 § 1 a k.k., a orzeczoną wobec skazanej karę łączną podwyższono do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

9. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie VII K 388/15, w którym skazano M. S. (3) za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony w okresie od 27 października 2014r. do 01 listopada 2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 zł każda stawka;

10.Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 03 lipca 2015r. w sprawie VII K 1286/14, w którym skazano M. S. (3) za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k., popełniony w okresie od 26 czerwca 2014r. do 02 lipca 2014r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

11. Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie VII K 659/15, w którym skazano M. S. (3) za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 17 września 2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

/Dowody: odpisy wyroków w sprawach: VII K 908/07, VII K 33/09, VII K

426/08, VII K 306/09, VII K 1055/11, VII K 107/12, VII K

(...), VII K 1088/14, VII K 388/15, VII K 1286/14, VII K

659/15,

dane o karalności – k. 10-12).

Aktualnie M. S. (1) przebywa w Areszcie Śledczym w O., gdzie odbywa kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Opolu w sprawach: VII K 1088/14, VII K 1347/13 i VII K 659/15. Kary te zakończy odbywać w dniu 05.02.2018r. Skazana jest panną, pozostaje w związku konkubenckim z I. M.. Posiada córkę, do której ma ograniczone prawa rodzicielskie. Obecnie dziecko wychowują dziadkowie. Przed umieszczeniem w warunkach izolacji penitencjarnej M. S. (1) mieszkała z córką oraz rodzicami w N. przy ulicy ul. (...), przy czym w miejscu zamieszkania pojawiała się jedynie od czasu do czasu, pozostając tam kilka dni, po czym udawała się w nieznanym kierunku. M. S. (1) legitymuje się wykształceniem podstawowym. Przez osadzeniem podejmowała prace dorywcze, była też na utrzymaniu konkubentów. Wychowywana była w rodzinie pełnej, przejawiającej jednak symptomy świadczące o dysfunkcyjności, tj. niewydolność wychowawcza rodziców, nadużywania alkoholu. Nie leczyła się psychiatrycznie ani neurologicznie. Kierowana na leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu. (...) przerwała i nie utrzymała abstynencji. W środowisku społeczności lokalnej, w której zamieszkiwała, była postrzegana jako osoba przejawiająca negatywne zachowanie.

M. S. (1) w warunkach izolacji penitencjarnej przebywa po raz kolejny. Obecny pobyt datuje się na dzień 22.12.2014r. Decyzją Komisji Penitencjarnej została zaklasyfikowana do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych w systemie zwykłym. Zachowanie skazanej od początku pobytu oceniane jest jako umiarkowane. Dwukrotnie została nagrodzona za właściwe wywiązywania się z obowiązków zatrudnienia. Nie była karana dyscyplinarnie. Nie było także potrzeby zastosowania środka przymusu bezpośredniego. Osadzona w stosunku do przełożonych stara się prezentować postawę regulaminową, odnosi się z należytym szacunkiem. Od stycznia 2015r. jest zatrudniona odpłatnie w P.. Z powierzonych obowiązków wywiązuje się bez zastrzeżeń. Kontakt zewnętrzny w postaci wymiany korespondencji, rozmów telefonicznych utrzymuje z rodzicami, córką oraz konkubentem. Decyzją Sądu Okręgowego w Opolu IV Wydz. Penitencjarny z dnia 27.07.2015r. zastosowano wobec skazanej leczenie odwykowe w zakresie uzależnienia od alkoholu.

/Dowód: opinia o skazanej – k. 30-31/.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 569 §1 k.p.k, Sąd orzeka wyrokiem łącznym, w sytuacji gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Zgodnie natomiast z treścią art. 85 k.k., w przypadku gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, Sąd wymierza karę łączną.

Bez wątpienie M. S. (1) skazana została wyrokami wskazanymi i opisany w stanie faktycznym, w tym wydanymi już wobec w/w wyrokami łącznymi oraz nie połączonymi do tej pory wyrokami. W ocenie Sądu, jak wynika z dokonanej analizy wydanych wyroków opisanych w stanie faktycznym, w sprawie należało połączyć wyroki opisane w pkt. 9, 10 i 11 i mając je na względzie wymierzyć jedną karę łączną w zakresie wymierzonych kar. W przedmiotowej sprawie, zatem połączyć należało wydane wobec oskarżonej wyroki: Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie VII K 388/15, w którym skazano M. S. (3) za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony w okresie od 27 października 2014r. do 01 listopada 2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 zł każda stawka; Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 03 lipca 2015r. w sprawie VII K 1286/14, w którym skazano M. S. (3) za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k., popełniony w okresie od 26 czerwca 2014r. do 02 lipca 2014r. na karę 1 roku pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie VII K 659/15, w którym skazano M. S. (3) za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 17 września 2014r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Należy zatem zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie połączniu podlegały kary orzeczone w w/w wyrokach. Należy podkreślić, iż w zakresie tych wyroków zachodzi kodeksowa przesłanka, połączenia orzeczonych kar i wymierzenia jednej kary łącznej w zakresie powyższego. W/w wyroki, zatem w przedmiotowej sprawie podlegały łączeniu. W tej sytuacji, z uwagi na fakt, ze zachodziły przesłanki do wydania wyroku łącznego wobec orzeczonych kar z wymienionych wyroków, Sąd, mając na uwadze obowiązujące przepisy w tym zakresie, był zobowiązany wydać wyrok łączny.

Jeśli natomiast chodzi o wymiar kary łącznej kary pozbawienia wolności jako podlegającej łączeniu, Sąd zważył, iż mógł wymierzyć w wyroku łącznym: karę pozbawienia wolności w granicach od 1 roku pozbawienia wolności do 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, jako od najwyższej kary wymierzonej za zarzucane skazanemu przestępstwo do sumy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa zarzucane skazanemu w wyrokach podlegających łączeniu, mając na uwadze, ze w jednym przypadku należało przyjąć połowę wymierzonej akry z uwagi na łączenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd zatem orzekał w granicach kar od 1 roku do 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Należy przy tym wyraźnie wskazać i zauważyć, iż łączeniu podlegały kary jednostkowe 1 rok pozbawiani wolności oraz 10 miesięcy pozbawienia wolności i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próbny lat 5. Sąd zatem musiał baczyć, aby nowa kara łączna w swej istocie odzwierciedlała wymierzone kary za dane różniące się czynu w wydanych wyrokach podlegających łączeniu.

Należało przy tym mieć na uwadze przesłanki wpływające na wymiar kary przy orzekaniu w ramach wydawania wyroku łącznego szczegółowiej przedstawionego poniżej. Sąd, uznał, iż zasadnym będzie przyjęcie w stosunku do skazanej zasady asperacji i wymierzenie kary pozbawienia wolności w wysokościach przyjętych w wyroku łącznym w środkowej granicy w ramach orzeczonych wyrokami podlegającymi łączeniu kar pozbawienia wolności, tj. wysokości 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, pozostawiając Dyrektorowi Zakładu Karnego, w którym przebywa skazany, do rozstrzygnięcia ustalenie początku odbywania kary pozbawienia wolności wynikającej z wyroku łącznego.

Kara łączna w takiej wysokości uzasadniona jest tym, iż skazana jest sprawcą przestępstw o charakterze umyślnym, popełnianych w niewielkich odstępach czasowych, róznorodnych, zagrożonych surowa karą.

Odnosząc się do orzeczonej kary łącznej stwierdzić należy w pierwszej kolejności, iż dokonując jej wymiaru Sąd miał na uwadze iż zasadą przy orzekaniu o karze łącznej winna być zasada asperacji ,wyrażając przekonanie iż zasada ta winna mieć priorytet przy określaniu kar łącznych, zaś stosowanie zasady absorpcji lub kumulacji (zwłaszcza tej ostatniej jako wyrazu czystej odpłaty przekraczającej potrzeby resocjalizacyjne ) winno mieć charakter wyjątkowy i znajdować pełne uzasadnienie w realiach konkretnej sprawy. Podzielić należy pogląd, iż popełnienie nie jednego przestępstwa jest samo przez się okolicznością obciążającą i stosowanie jako podstawowej zasady absorpcji (tj, wymierzenia kary łącznej w wysokości zbliżonej do najwyższej z kar jednostkowych, kłóciłoby się z względami prewencji ogólnej lub szczególnej, gdyż prowadziłoby w istocie do premiowania popełniającego więcej niż jedno przestępstwo, prowadząc do praktycznej bezkarności części czynów. Instytucja wyroku łącznego ( zawierającego ze swej istoty konstrukcję kary łącznej ) nie może zatem stać synonimem pewnego automatycznego „zbijania„ kar jednostkowych do poziomu zbliżonego do maksymalnej kary jednostkowej, traktowanej przez skazanych jako opacznie rozumiane, należne im dobrodziejstwo, lecz musi być procesem oceny z punktu widzenia pewnych (obiektywnych ) przesłanek czynów skazanego i kar za nie wymierzonych z punktu widzenia kary jaką ma ona osiągnąć.

Przesłanki, jakimi należy kierować się przy orzekaniu w ramach wyroku łącznego nie budzą wątpliwości i są podzielane zgodnie w orzecznictwie ( „ Zasada absorpcji kar przy wymierzaniu kary łącznej winna być stosowana tam, gdzie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami zachodzi bliski związek podmiotowy i przedmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych, jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy. (por. wyrok S.Apel.w Gdańsku 97.01.23 II AKa 321/96 Prok.i Pr. 1997/7-8/19 ), „ W wypadku gdy ma miejsce skazanie za realnie zbiegające się przestępstwa na podlegające połączeniu kary, wymagane jest odrębne uzasadnienie wymiaru kar jednostkowych, jak i kary łącznej. W odniesieniu do kar jednostkowych za podstawę ich wymiaru należy przyjąć ogólne zasady wymienione w art. 50 k.k. W odniesieniu zaś do kary łącznej o jej granicach powinien decydować zasadniczo tylko związek podmiotowo-przedmiotowy, zachodzący między tymi przestępstwami, za które wymierzono podlegające łączeniu kary jednostkowe.” (wyrok S. A. w Ł. z 96.11.28II AKa 220/96 Prok.i Pr. 1997/5/15) , „Wymierzając karę łączną uwzględnić należy - jak to już wcześniej stwierdzał Sąd Apelacyjny (np. wyrok z dnia 18 kwietnia 1991 r. - II AKr 33/91) - głównie związek podmiotowo-przedmiotowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. Im bardziej jest on ścisły, tym bardziej powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar. Przez związek ten należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich.” (wyrok S. A. w K. z 92.07.02 II AKr 117/92 KZS 1992/3-9/50) „Wymierzając karę łączną sąd powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków, przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej.” (wyrok SN z 90.05.15 IV KR 80/90 niepublikowane).

Wymierzając zatem karę łączną w zakresie wydanych wyroków i przewidzianych prawem tam kar, Sąd przy wymiarze orzeczonej kary miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, ich rodzaj, zagrożenie prawem, wagę popełnionych czynów, zakres różnorodności popełnionych przestępstw, odstępy czasowe pomiędzy popełnionymi czynami. Mając na uwadze to okoliczności Sąd doszedł do przekonania, ze jedyna karą łączną może być kara orzeczona w wyroku. Jakakolwiek kara niższa nie mogłaby być w przedmiotowym przypadku orzeczona.

Przy orzekaniu kary łącznej nie uwzględniano okoliczności stanowiących podstawę kar orzekanych za poszczególne czyny, a to stopnia winy, społecznej szkodliwości czynu i innych okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary , podzielając zgodny w orzecznictwie pogląd ,iż Nieprawidłowe jest ponowne rozważanie i uwzględnianie przy oznaczaniu kary łącznej tych samych okoliczności, które miały wpływ na wymiar kary w sprawach o zbiegające się przestępstwa. Takie motywowanie kary łącznej prowadziłoby do dwukrotnego orzekania z tej samej przyczyny - najpierw przy skazaniu, a następnie przy oznaczaniu kary łącznej. Byłoby to naruszenie zakazu orzekania o sprawie osądzonej (por.wyrok S.Apel . w Krakowie z 1995.09.28 II AKr 247/95 Prok.i Pr. 1996/4/18 ).

W ocenie Sądu mając na uwadze charakter popełnionych czynów, ich rodzaj powiązanie podmiotowo- przedmiotowe, brak było podstaw do zastosowania pełnej absorpcji. Również nie można było wymierzyć zbyt niskiej kary np. w granicach kary jednostkowej. Czyny oskarżonego były bowiem poważne, same w sobie zagrożone już surową karą, a kara łączna nie może powodować, iż osoba skazane prawomocnymi wyrokami uniknie poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny.

Sąd – na podstawie art. 577 k.p.k. zaliczył skazanej okresy ewentualnych odbytych już kar z któregokolwiek z tych wyroków na poczet kary orzeczonej w wyroku łącznym.

Jednocześnie, z uwagi na sytuację majątkową skazanej, Sąd uznał, iż uiszczenie przez skazaną kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację majątkową i wysokość dochodów, w związku z czym na podstawie art. 624 §1 k.p.k. - zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Sąd nie rozstrzygał i umorzył postępowanie w zakresie pozostałych wymienionych wyroków, wydanych wobec oskarżonej i wskazanych tam kar jednostkowych albowiem brak było podstaw, do objęcia wskazanych kar jednostkowych w kary łączne w jakiejkolwiek konfiguracji. Z tej przyczyny wyroki te nie podlegały ewentualnemu łączeniu i rozpatrywaniu pod kątem ewentualnego połączenia wspólnym wyrokiem łącznym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bratkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Szokalski
Data wytworzenia informacji: