Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 1582/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2013-01-21

Sygn. akt V GC 1582/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Janicka-Jerzyk

Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Bogacz

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K.

przeciwko (...) Budowlane sp. z o.o. w O.

o zapłatę

zasądza od pozwanego (...) Budowlane sp. z o.o. w O. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w K. kwotę 10 630,74 zł (dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 5.097,46 zł od dnia 07.07.2012 r. do dnia zapłaty;

- 4.193,81 zł od dnia 12.07.2012 r. do dnia zapłaty;

- 1.339,47 zł od dnia 08.09.2012 r. do dnia zapłaty;

oraz kwotę 2.949,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 2.417,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego .

Sygn. akt V GC 1582/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4.10.2012r. powód (...) sp. z o.o. w K. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanemu (...) Budowlane sp. z o.o. w O. zapłaty na jego rzecz kwoty 10.630,74 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż pozwana spółka zakupiła u niego towary o wartości 17.358,74 zł, z której do zapłaty pozostaje kwota 9.291,27 zł. Towar został odebrany bez zastrzeżeń, co zostało potwierdzone podpisami złożonymi na fakturach i dokumentach wydania. Ponadto pozwana wystawiła fakturę korektę z dnia 24.08.2012r. na kwotę 1.339,47 zł. Wobec braku zapłaty powód pismem z dnia 26.09.2012r. wezwała pozwaną do zapłaty. Pozwana nie udzieliła odpowiedzi ani nie zapłaciła żądanej kwoty.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty, wniesionym w dniu 8.11.2012r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że strony zawarły ustne porozumienie, na podstawie którego powód odroczył pozwanej terminy zapłat za sporne faktury VAT. Strony ustaliły bowiem, że terminy zapłat wskazane w faktura zostaną odroczone do końca 2012r. Na dowód powyższych twierdzeń pozwana wniosła o przeprowadzenie dowodu z zeznań stron.

Powód w odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał powództwo zaprzeczając twierdzeniom pozwanej jakoby pomiędzy stronami doszło do zawarcia porozumienia. Twierdzenia powyższe, w ocenie powoda, pozwana powołała wyłącznie na potrzeby nin. procesu. Nadto powód wyraził stanowisko, iż brak sprzeciwu pozwanej co do faktów wskazanych w pozwie stanowią niewłaściwe uznanie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zarówno powód (...) sp. z o.o. w K., jak i pozwana (...) Budowlane sp. z o.o. w O. prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży materiałów budowalnych i w tym zakresie strony współpracowały ze sobą od dłuższego czasu. Początkowo strony praktykowały w swych rozliczeniach 14 dniowe terminy płatności, jednak od daty kiedy saldo zadłużenia pozwanej u powoda znacznie wzrosło uzgodnione terminy płatności wynosiły 7 dni. Powód znalazł się bowiem w posiadaniu informacji, iż sytuacja finansowa pozwanej jest trudna.

W dniach 28 czerwca i 3 lipca 2012r. pozwana zakupiła u powoda towar w postaci cementu o łącznej wartości 17.358,74 zł. Towar został pozwanej wydany. Pozwana uregulowała należność za powyższy towar jedynie częściowo, zalegając z zapłatą kwoty 9.291,27 zł.

W dniu 24 sierpnia 2012r. pozwana wystawiła powodowi fakturę korektę do faktury (...), na podstawie które zobowiązała się do zwrotu na rzecz powoda kwoty 1.339,47 zł.

W dniu 26 września 2012r. powód wezwał pozwaną bezskutecznie do zapłaty zaległości w łącznej kwocie 10.630,74 zł pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Pozwana nie udzieliła na powyższe wezwanie żadnej odpowiedzi, nie podjęła jakichkolwiek prób kontaktu w celu odroczenia terminu zapłaty, zaś Prezes Zarządu pozwanej zaprzestał odbierania telefonów.

Dowody: odpis z KRS powoda k. 7-8, odpis z KRS pozwanej k. 9-13, odpisy faktur VAT wraz z dowodami wydania towaru k. 14-17, odpis faktury korekty z dnia 24.08.2012r. k. 18, odpis wezwania do zapłaty wraz z dowodem doręczenia k. 19-20, zeznania Prezesa Zarządu powoda J. K. k. 48-49

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne sprawy Sąd ustalił na podstawie dowodów zaoferowanych przez stronę powodową , tak z dokumentów dołączonych do pozwu, jak i zeznań strony powodowej, w całości potwierdzających twierdzenia powoda zawarte w pozwie. Nadto strona pozwana nie zaprzeczyła okolicznościom powołanym w pozwie, jak i wiarygodności dowodów z dokumentów dołączonych do pozwu.

Jedynym zarzutem podniesionym przez pozwaną w toku procesu był zarzut przedwczesności powództwa związany z twierdzeniem pozwanego jakoby strony ustnie zawarły porozumienie o odroczeniu spłaty zaległych zobowiązań pozwanej, wynikających ze spornych faktur, do końca 2012r., zaś jedynym dowodem, za pomocą którego strona pozwana zamierzała zarzut ten udowodnić miał być dowód z zeznań stron.

Powyższy zarzut nie został przez pozwaną udowodniony. Sąd wezwał zarząd strony pozwanej do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu 21.01.2013r. w celu przeprowadzenia dowodu z zeznań stron, o przeprowadzenie którego strona pozwana wnosiła. Pozwany nie stawił się na rozprawę, Sąd uznał jego niestawiennictwo za nieusprawiedliwione i ograniczył dowód z przesłuchania stron do przesłuchania reprezentanta powoda, który kategorycznie zaprzeczył okoliczności jakoby pozwany podejmował jakiekolwiek próby kontaktu w powodem w celu odroczenia terminu płatności kwot objętych spornymi fakturami, wprost przeciwnie, nie udzielił on na wezwanie do zapłaty żadnej odpowiedzi, a prezes jego zarządu zaprzestał kontaktów telefonicznych z powodem.

Sąd uznał za wiarygodne powyższe zeznania strony powodowej, jak również twierdzenia powoda o złej sytuacji finansowej pozwanej albowiem z urzędu wiadomo mu, iż strona pozwana w ostatnim czasie złożyła w tut. Sądzie wniosek o ogłoszenie swej upadłości, w którym przyznała, iż zachodzą wobec niej przesłanki niewypłacalności. Sprawa ta zawisła pod sygn. akt V GU 11/13. Nadto podobną linię obrony co do rzekomo zawartego ustnego porozumienia o odroczeniu spłaty zaległych zobowiązań pozwana przyjęła w wielu toczących się przed tut. Sądem przeciwko niej procesach o zapłatę, co również tut. Sądowi znane jest z urzędu.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał stanowisko procesowe powoda w całości za słuszne i udowodnione, orzekając jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach procesu uzasadnia przepis art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anida Zyla
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Janicka-Jerzyk
Data wytworzenia informacji: