Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 521/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2012-07-27

Sygn. akt V GC 521/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2012r

Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

D. K.

Protokolant: st.sekr.sąd. Jolanta Buchta

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012r w Opolu

na rozprawie

sprawy z powództwa Centrum (...) spółka z o.o. w K.

przeciwko T. S.

o zapłatę

I. Zasądza od pozwanego T. S. na rzecz powoda Centrum

(...) spółka z o.o. w K. kwotę 3 397,90 zł (trzy

tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy)

z ustawowymi odsetkami od kwot :

- 1.092,02 zł od dnia 07.07.2011 r. do dnia zapłaty,

- 661,36 zł od dnia 09.07.2011 r. do dnia zapłaty,

- 627,85 zł od dnia 15.07.2011 r. do dnia zapłaty,

- 576,58 zł od dnia 06.08.2011 r. do dnia zapłaty,

- 440,09 zł od dnia 14.08.2011 r. do dnia zapłaty

II. Zasądza od pozwanego T. S. na rzecz powoda Centrum (...) spółka z o.o. w K. kwotę 717,00 złotych (siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego .

Sygn. akt V GC 521/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 14.02.2012 r. powód Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wystąpił przeciwko pozwanemu T. S. o zapłatę kwoty 3.397,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot składowych należności głównej od dat wymagalności określonych w pozwie do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu zgłoszonego żądania powód podniósł, iż w ramach prowadzonej przez strony działalności gospodarczej, sprzedał pozwanemu towary określone w załączonych do pozwu fakturach VAT. Pozwany odebrał przedmiotowe towary i zobowiązany był do dokonania zapłaty kwot wyszczególnionych w fakturach, stosownie do określonych w nich terminów płatności. Pozwany nie uiścił należnych kwot w określonych terminach zapłaty, jak również po wezwaniu go do zapłaty skierowanego przez powoda w dniu 23.01.2012 r.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22.02.2012 r. sygn. akt V GNc 787/12 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy nakazał pozwanemu T. S., aby zapłacił na rzecz powoda kwotę 3.397,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi określonymi w pozwie oraz kosztami postępowania w kwocie 642 zł.

W sprzeciwie od tego nakazu zapłaty pozwany zaskarżył orzeczenie w całości i wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż powód nie przedstawił dowodu na okoliczność zamówienia przez pozwanego towarów określonych w fakturach dołączonych do pozwu, uzgodnienia przez strony ich ceny i terminu zapłaty.

Na rozprawie w dniu 06.06.2012 r. pozwany słuchany informacyjnie podał, iż odbioru towarów określonych w fakturach dokonał na jego rzecz R. S., który jest jego dalekim krewnym, a od marca do sierpnia 2011 roku był pracownikiem pozwanego. Przyznał również, iż jako właściciel firmy ponosi odpowiedzialność za osoby, które działają w jego imieniu, w związku z czym zobowiązany jest do uregulowania należności wobec powoda.

Natomiast na rozprawie w dniu 27.07.2012 r. pozwany podał, iż zamawianiem towarów w jego firmie zajmowali się pracownicy, bądź kierownik budowy, a nie sam pozwany, a o należnościach, których dotyczy postępowanie, dowiedział się z opóźnieniem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W okresie czerwiec - lipiec 2011 roku Centrum (...) sp. z o.o. w K. dokonało na rzecz T. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) we W., sprzedaży towarów, głównie w postaci cementu, rur kanalizacyjnych, elementów łączących i narzędzi.

Dowód: - odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – k. 45-48

- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – k. 50

- faktura VAT z dnia15.06.2011r. k - 7-8;- faktura VAT z dnia 24.06.2011r. k – 15;

faktura VAT z dnia 30.06.2011r. k – 21; faktura VAT z dnia 22.07.2011r. k – 31; faktura VAT z dnia 30.07.2011r. k – 37;

Zamówienia na towary realizowane były początkowo drogą elektroniczną, a w późniejszym okresie współpracy stron – telefonicznie, w związku z prowadzonym przez firmę pozwanego remontem dróg. Za zamówienia materiałów potrzebnych pozwanemu odpowiadał kierownik budowy P. K.. Towar zwykle dostarczany był przez pracownika powoda, kierowcę, pozwanemu wraz z dokumentami wydania zewnętrznego (WZ), natomiast faktury wystawione przez powoda były później odbierane przez pracowników pozwanego w siedzibie powoda. W początkowym okresie współpracy, należności za towary były przez pozwanego uiszczane i pozwany mógł realizować płatności na rzecz powoda w formie przelewu, jednak gdy nastąpiły opóźnienia w zapłacie za towary, powód zastrzegł, iż płatność dokonywana może być wyłącznie gotówką. Wówczas pracownicy pozwanego dokonywali zakupów w firmie (...) płacąc za towar gotówką.

Wszystkie materiały objęte zamówieniami zostały pozwanemu dostarczone i przez niego odebrane. Odbiór towarów w imieniu pozwanego potwierdzany był przez pracownika powoda R. S., bądź przez kierownika budowy P. K., którzy podpisywali dokumenty WZ. Pozwany nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do dostarczonych mu towarów ani terminów realizacji zamówień.

Dowód: - zeznania świadka J. C. – k. 74-75

- faktura VAT z dnia 15.06.2011r. k - 7-8 oraz dokumenty magazynowe WZ z dnia 08.06.2011r. k – 9 - 11, z dnia 11.06.2011r. k – 12, z dnia 14.06.2011r. k – 13 – 14;

- faktura VAT z dnia 24.06.2011r. k – 15 oraz dokumenty magazynowe WZ z dnia 16.06.2011r. k – 16, z dnia 17.06.2011r. k – 17, z dnia 18.06.2011 k- 18, z dnia 20.06.2011r. k – 19 – 20;

- faktura VAT z dnia 30.06.2011r. k – 21 oraz dokumenty magazynowe WZ z dnia 30.06.2011r. k – 22, z dnia 27.06.2011r. k – 23 - 24, z dnia 28.06.2011 k – 25 - 26, z dnia 29.06.2011r. k – 27 – 29, z dnia 30.06.2011r. k – 30;

- faktura VAT z dnia 22.07.2011r. k – 31 oraz dokumenty magazynowe WZ z dnia 16.07.2011r. k – 32, z dnia 18.07.2011r. k – 33 - 34, z dnia 19.07.2011 k - 35, z dnia 20.07.2011r. k – 36;

- faktura VAT z dnia 30.07.2011r. k – 37 oraz dokumenty magazynowe WZ z dnia 25.07.2011r. k – 38, z dnia 28.07.2011r. k – 39, z dnia 29.07.2011 r. k- 40

Pozwany nie uiścił należności objętych fakturami VAT: z dnia 15.06.2011 r. w kwocie 1092,02 zł, z dnia 24.06.2011 r. w kwocie 661,36 zł, z dnia 30.06.2011 r. w kwocie 627,85 zł, z dnia 22.07.2011 r. w kwocie 576,58 zł oraz z dnia 30.07.2011r. w kwocie 440,09 zł.

Łączna wysokość należności nie uregulowanych przez pozwanego na rzecz powoda wynosi 3.397,90 zł.

Powód wzywał pozwanego do zapłaty należności objętych tymi fakturami, jednak zapłata nie została dokonana.

Pismem z dnia 23.01.2012 r. powód zwrócił się do pozwanego o zapłatę kwoty 3.397,90 zł, jednak na wezwanie to pozwany nie odpowiedział.

Dowód: - faktura VAT z dnia15.06.2011r. k - 7-8;- faktura VAT z dnia 24.06.2011r. k – 15;

faktura VAT z dnia 30.06.2011r. k – 21; faktura VAT z dnia 22.07.2011r. k – 31; faktura VAT z dnia 30.07.2011r. k – 37;

- zeznania świadka J. C. – k. 74-75

- wezwanie do zapłaty z dnia 23.01.2012 r. wraz z dowodem nadania – k. 41-42

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 535 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W przedmiotowej sprawie, przytoczone przez powoda okoliczności, uzasadniające żądanie pozwu, znajdują potwierdzenie w dowodach z dokumentów przedłożonych przez powoda, w szczególności w postaci faktur VAT i dokumentów WZ oraz w zeznaniach świadka J. C., pracownika powoda.

Z dowodów tych wynika, iż w ramach prowadzonej pomiędzy stronami współpracy gospodarczej pozwany dokonywał zakupów towarów w powodowej spółce. Wszystkie materiały objęte zamówieniami pozwanego zostały mu dostarczone i zostały odebrane przez osoby działające w imieniu i na rzecz pozwanego, co potwierdzają podpisy złożone przez nich na dokumentach WZ doręczonych pozwanemu wraz z towarem. Pozwany nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do dostarczonych mu towarów ani co do terminów realizacji zamówień. Nie uregulował jednak należności w kwocie 3.397,90 zł objętych fakturami VAT wystawionymi w czerwcu i lipcu 2011 roku, dołączonymi do pozwu.

Z zeznań świadka J. C., które w ocenie Sądu nie budzą żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności, wynika, iż zamówienia realizowane były na rzecz firmy pozwanego, a odbioru towarów dokonywały osoby upoważnione przez pozwanego. Pracownicy pozwanego dokonywali również w późniejszym okresie współpracy stron zakupów towarów bezpośrednio w siedzibie powoda, płacąc za nie gotówką. Świadek J. C. zeznał, iż rezygnacja przez powoda z formy płatności w postaci przelewu wynikała z opóźnień w płatnościach należności ze strony pozwanego. Pracownicy, dokonujący zakupów w imieniu pozwanego, byli wówczas w siedzibie powoda informowani o zaległych należnościach i konieczności ich uregulowania przez pozwanego. W sprawie nie zapłaconych należności J. C. kontaktował się również telefonicznie z firmą pozwanego, gdzie został poinformowany, że zapłata zostanie dokonana.

Nie zasługuje w związku z tym na uwzględnienie twierdzenie pozwanego podniesione w sprzeciwie od nakazu zapłaty, iż brak jest dowodu na okoliczność, iż pozwany zamawiał towary wyszczególnione w fakturach VAT dołączonych do pozwu. Od stanowiska tego zresztą pozwany odstąpił na rozprawie w dniu 06.06.2012 r. przyznając, iż towary zamawiane były na rzecz jego firmy, a odbioru ich dokonywał w jego imieniu pracownik R. S., jego krewny. Pozwany przyznał również, iż jako właściciel firmy ponosi odpowiedzialność za osoby, które działają w jego imieniu, w związku z czym zobowiązany jest do uregulowania należności wobec powoda.

Natomiast podniesiona przez pozwanego okoliczność, iż o spornych należnościach dowiedział się od swoich pracowników z opóźnieniem w żaden sposób nie zwalnia go z obowiązku zapłaty należności na rzecz powoda. Zauważyć należy, iż pozwany nie uiścił tych należności nawet po przedsądowym wezwaniu go do zapłaty i wszczęciu niniejszego postępowania.

W świetle przedstawionych powyżej, a wykazanych dowodami przedstawionymi przez powoda, okoliczności sprawy oraz stanowiska procesowego stron stwierdzić należy, iż powód spełnił swoje świadczenie, którego dotyczy należność dochodzona pozwem, w sposób należyty, a pozwany obowiązany jest dokonać na rzecz powoda zapłaty za zakupione towary.

Podkreślić należy, iż pozwany nie podniósł skutecznie żadnego zarzutu przeciwko żądaniu pozwu. W sprzeciwie od złożonego nakazu zapłaty pozwany podniósł jedynie, iż powód nie przedstawił dowodu na okoliczność zamówienia przez pozwanego towarów określonych w fakturach dołączonych do pozwu, uzgodnienia przez strony ich ceny i terminu zapłaty. Jednakże, w ocenie Sądu, okoliczności te zostały przez powoda wykazane, co potwierdza materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu.

Mając na uwadze stanowisko pozwanego przedstawione na rozprawie stwierdzić należy, iż w istocie nie kwestionował on faktu, iż towary objęte fakturami dołączonymi do pozwu zostały przez jego firmę zakupione i odebrane. Miał również świadomość, iż jako właściciel firmy zamawiającej towary odpowiada za działania swoich pracowników, podjęte w imieniu i na rzecz jego firmy i zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz powoda. Zauważyć również należy, iż pozwany nie przedłożył w niniejszym postępowaniu żadnych dowodów przeciwnych twierdzeniom powoda.

Uznając żądanie powoda w całości za zasadne, Sąd zasądził na jego rzecz kwotę 3.397,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi przypadającymi od poszczególnych kwot składowych należności głównej od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty. Orzeczenie w przedmiocie odsetek ustawowych, zgodne z żądaniem pozwu, uzasadnia treść art. 481 § 1 k.c. oraz oznaczone w przedmiotowych fakturach VAT terminy zapłaty objętych nimi należności. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu uzasadnia treść art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c.

Mając zatem powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji.

Zarządzenie:

1. odnotować w Rep.

2. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu

3. kal. 14 dni

O., dnia 06.08.2012 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anida Zyla
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Data wytworzenia informacji: