Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 149/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2019-06-03

Sygn. akt III RC 149/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Bainczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Bazan

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 r. w Kędzierzynie–Koźlu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej X. L. reprezentowanej przez P. L.

przeciwko B. L.

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa małoletnich L. L.i B. L. (1) reprezentowanych przez P. L.

przeciwko B. L.

o alimenty

oraz powództwa B. L.

przeciwko małoletniej X. L. reprezentowanej przez P. L.

o obniżenie alimentów

1.  zasądza od pozwanego B. L. na rzecz małoletniej powódki X. L. ur. (...) tytułem alimentów kwoty po 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) miesięcznie, płatne do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniejP. L. do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 14 sierpnia 2018 r., a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w (...)z dnia (...) w sprawie (...)

2.  zasądza od pozwanego B. L. na rzecz małoletnich powodów L. L. ur. (...) i B. D. L. ur. (...) tytułem alimentów kwoty po 700 zł (siedemset złotych) miesięczne na rzecz każdego z małoletnich, łącznie po 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) miesięcznie, płatne do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich P. L. do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 14 sierpnia 2018 r.,

3.  dalej idące powództwo o podwyższenie alimentów i alimenty oddala,

4.  powództwo wzajemne B. L. przeciwko małoletniej X. L. reprezentowanej przez P. L. o obniżenie alimentów oddala,

5.  odstępuje od obciążania strony powodowej kosztami postępowania w zakresie oddalonego powództwa,

6.  koszty zastępstwa procesowego pomiędzy stronami wzajemnie znosi,

7.  zasądza od pozwanego B. L. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kwotę 401,18 zł (czterysta jeden złotych 18/100) tytułem zwrotu kosztów dojazdu świadka wypłaconych tymczasowo przez Skarb Państwa, kwotę 1.080 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) tytułem należnej opłaty sądowej oraz 6 zł (sześć złotych) za klauzulę wykonalności,

8.  wyrokowi w pkt 1 i 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 149/18

UZASADNIENIE

Dnia (...) r. P. L. działająca w imieniu małoletnich X. L., L. L. i B. L. (1)wystąpiła przeciwko B. L.z pozwem o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia (...)r. w sprawie (...) odpowiednio do kwoty 2.500 zł na rzecz małoletniej X. L. oraz o zasądzenie od pozwanego alimentów w wysokości po 1.500 zł na rzecz małoletniej L. L.i 1.500 zł na rzecz małoletniego B. L. (1). W uzasadnieniu wskazała ona, że na mocy wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron powierzono obojgu rodzicom, z ustaleniem, że miejscem zamieszkania X. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki, a miejscem zamieszkania L. i B. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ich ojca. Od 1 czerwca 2017 r. wszyscy małoletni powodowie zamieszkują wspólnie z matką. Jednocześnie pozwany w żaden sposób nie partycypuje w utrzymaniu małoletnich dzieci. Inicjująca postępowanie jest zatrudniona na pół etatu w Hotelu (...) uzyskując wynagrodzenie w wysokości 1.050 zł brutto i jest to jej jedyne źródło dochodów. Wskazała, że koszty utrzymania małoletniej X. są znaczne, albowiem bierze ona regularny udział w turniejach tenisowych tak w kraju, jak i za granicą.

W odpowiedzi na pozew B. L. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych w wyroku rozwodowym na rzecz małoletniej X. L.do kwot po 200 zł oraz wniósł o oddalenie powództwo co do małoletnich L. L. i B. L. (1)ponad kwoty 200 zł na rzecz każdego z powodów. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał on, że w okresach, gdy małoletni powodowie spędzali z nim okresy świąteczne i wakacyjne, to również ich matka nie partycypowała w ich utrzymaniu, a nadto nie łożyła na nich utrzymanie także w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r., kiedy to przebywali pod wyłączną pieczą ojca. Zaprzeczył, jakoby nie przyczyniał się w żadnym stopniu do utrzymania dzieci, nadto podniósł, że koszty utrzymania małoletnich powodów oraz kwota dochodzonych pozwem alimentów pozostaje znacznie zawyżona. Pozwany podał, że aktualnie pozostaje zatrudniony na stanowisku menagera za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 437,79 zł netto miesięcznie. Nie posiada aktualnie żadnych innych źródeł dochodu, a swoje wydatki pokrywa w głównej mierze z oszczędności. W utrzymaniu pomagają mu brat i rodzice. Podkreślił także, iż to z powodu sprawowania pieczy nad dziećmi zmuszony był do zmiany charakteru wykonywanej pracy.

Na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2019 r. strona powodowa ograniczyła powództwo od tej daty do kwot po 2.000 zł na rzecz małoletniej X. oraz do kwot po 1.000 zł na rzecz małoletnichL. L. i B. L. (1)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w(...) z dnia (...)r. wydanym w sprawie (...) rozwiązano przez rozwód związek małżeński P. L. i B. L.W pkt II wyroku wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi X. L. L. L. i B. L. (1) powierzono obojgu rodzicom, przy czym ustalono, iż każdoczesnym miejscem zamieszkania X. L. będzie miejsce zamieszkania matki, zaś każdoczesnym miejscem zamieszkania L. L. i B. L. (1) będzie miejsce zamieszkania ojca. W pkt III wyroku zasądzono od B. L. na rzecz małoletniej X. L. alimenty w kwocie 1.000 zł miesięcznie, a od P. L. alimenty na rzecz małoletniej L. L. w kwocie po 600 zł miesięcznie i na rzecz małoletniego B. L. (1) alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie.

P. L. miała w tamtym czasie (...)lat. Zamieszkiwała w K. z małoletnimi dziećmi stron. Ponosiła koszty mieszkaniowe rzędu 600-700 zł miesięcznie, Pracowała w Hotelu (...) oraz dorabiała jako trenerka uzyskując miesięczny dochód w wysokości 2.500 zł miesięcznie. Małoletnimi L. i B. zajmowali się na przemian ich matka, babcia ojczysta oraz niania – w czasie gdy ich ojciec pracował.

Małoletnia X. przebywała wówczas w S. – do końca (...)r. W przeciągu trzech ostatnich lat zaczęła osiągać sukcesy w (...). Jej pobyt w S. i koszty utrzymania były pokrywane w całości przez sponsora. Koszty utrzymania małoletnich L. i B. wynosiły ok. 700 zł. L. rozpoczynała naukę w klasie (...)a B. w klasie (...) szkoły podstawowej. Korzystali z szeregu zajęć pozalekcyjnych.

B. L. miał (...) lat. Zamieszkiwał w B., ponosił koszty mieszkaniowe w wysokości 100 zł miesięcznie. Pracował jako menager (...), głównie w weekendy w okresie od maja do października. Uzyskiwał z tego tytułu dochody rzędu 10.000-30.000 zł na miesiąc – na podstawie umowy o dzieło. Nadto otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej będąc zatrudnionym u swojej matki. Posiadał (...) córkę ze związku pozamałżeńskiego, zamieszkiwała wspólnie z matką.

dowód:

- zeznania stron e-protokół z dnia 30.08.2016 r. w sprawie (...)Sądu Okręgowego w(...)

- wyrok Sądu Okręgowego w (...) z dnia(...). na k. 37 akt (...)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia (...)r. wydanym w sprawie (...) zmieniono pkt II wyroku w sprawie o rozwód w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimiX. L., L. L.oraz B. L. (1)powierzono matce P. L.zastrzegając dla ojca B. L. prawo do nieograniczonych kontaktów z dziećmi i współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dzieci oraz ustalono, że każdoczesnym miejscem zamieszkania L. L. i B. L. (1) będzie miejsce zamieszkania matki.

dowód:

- postanowienie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia (...). k. 41 akt sprawy (...)

Małoletni X. L. ur. (...), L. L., ur. (...) i B. L. (1) ur. (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego P. L. i B. L.. Małoletnie nie cierpią na choroby przewlekłe, małoletni B. cierpi na astmę oskrzelową. Małoletni L. i B. po rozwodzie rodziców zamieszkiwali w B. pod Ł. wspólnie z ojcem do maja 2017 r. Dzieci korzystały wówczas z zajęć dodatkowych z języków obcych, zajęć piłkarskich (małoletni B.), akrobatyki, gimnastyki i lekcji gotowania. Małoletnia X. pozostawała pod pieczą matki. Od czerwca 2017 r. wszyscy małoletni zamieszkali wspólnie z matką, a we wrześniu 2017 r. przeprowadzili się do (...) gdzie przebywają do nadal.

Małoletnia X. jest uczennicą (...)klasy w K., ma indywidualny tok nauczania. Przylatuje do (...) żeby mogła zdać egzaminy w szkole - raz na miesiąc na ok. tygodnia czasu. Wówczas to korzysta z 2-3 lekcji korepetycji dziennie. Koszty korepetycji w wysokości ok. 1.000 zł miesięcznie oraz koszty przelotu samolotem pokrywa jej babcia ze strony matki. Małoletnia przebywa na co dzień z matką w(...)Od 7-miu lat gra(...), osiąga wysokie wyniki, aktualnie rozpoczęła zawody w kolejnej grupie wiekowej. W (...)nie ma możliwości rozwijania swoich umiejętności sportowych. Bierze udział w średnio dwóch turniejach miesięcznie tak w (...), jak i za granicą, przy czym koszt jednego turnieju to kwota 4.000 zł. Koszty utrzymania małoletniej obejmują aktualnie kwoty: 80 euro co dwa tygodnie na obuwie, 100 euro miesięcznie na ubrania. Otrzymywała m.in. stypendia i granty od prezydenta miasta K. (4.000 zł w roku ubiegłym, a 2.000 zł w obecnym – z przeznaczeniem na zakup sprzętu). Kwoty grantów były przelewane na rzecz klubu(...) a małoletnia nie zawsze otrzymywała je w pełnej kwocie. Od października 2017 r. korzystała z wizyt u ortodonty, którego dotychczasowe koszty wyniosły 4.400 zł. Małoletnia będzie wymagała jeszcze zdjęcia aparatu za kwotę 700 zł.

Małoletni L. i B. uczęszczali do prywatnej szkoły podstawowej na terenie (...), w której miesięczne czesne wynosiło 500 euro dla jednego dziecka. Uczęszczali tam z uwagi na brak znajomości języka (...), a w/w szkoła oferowała lekcje w języku (...). L. i B. uczęszczali tam cały rok szkolny (...)a B. kontynuował tam naukę jeszcze do grudnia 2018 r. Aktualnie uczą się w szkole publicznej. Każde z nich ponosi rocznie koszty 400 euro na zakup podręczników i zeszytów. Małoletni B. uczęszcza do szkółki piłkarskiej, której koszty wynoszą 25 euro miesięcznie. Nadto korzysta z dodatkowych prywatnych lekcji za 20-30 euro. Małoletnia L. korzysta z zajęć dodatkowych, których koszty wynoszą 50 euro miesięcznie.

Pozostałe koszty utrzymania małoletnich powodów obejmują kwoty: po 200 euro na żywność, po 300-400 zł na odzież, po 50 euro na zajęcia dodatkowe, 80 euro tygodniowo za koszty dojazdu L. i B. do szkoły – własnym samochodem.

P. L. ma aktualnie (...)lat. Pozostaje w nieformalnym związku uczuciowym, z partnerem tworzy wspólne gospodarstwo domowe. Zamieszkuje w lokalu należącym do partnera, to on w całości ponosi koszty jego utrzymania. Jej partner pracuje jako trener (...) Matka powodów jest zatrudniona w Hotelu (...) za wynagrodzeniem w wysokości 797,50 zł netto. Matka małoletnich finansuje bieżące utrzymanie dzieci z pomocą finansową swojej matki (która przekazywała jej m.in. co miesiąc kwotę 1.000 euro na poczet czesnego małoletnich L. i B.) oraz partnera jej matki. Aktualnie nie otrzymuje żadnych świadczeń publicznych na rzecz małoletnich. Pozostaje współwłaścicielką domu położonego w K. w udziale 1/4, pozostałe udziały należą do jej ojca. P. L. w 2017 r. uzyskała dochód w wysokości 18.515 zł.

dowód:

- rachunki wraz z tłumaczeniami k. 9-12,

- zaświadczenie o zameldowaniu k. 13-15,

- odpisy aktów urodzenia małoletnich k. 18-20,

- zeznania podatkowe PIT powódki i pozwanego za rok 2017 k. 111-112, 118-122,

- zaświadczenia o dochodach stron k. 113-114, 123-125,

- wydruki internetowe k. 135-144,

- potwierdzenie zakupu biletów k. 224,

- wyciąg z rachunku bankowego J. B. k. 225-226,

- zaświadczenie z dnia 28.04.2019 r. k. 227,

- informacja ortodonty małoletniej X. L. k. 228,

- zeznania świadka J. B. k. 147-148,

- zeznania świadka M. S. k. 145-147,

- zeznania powódki P. L.k. 104-105, 230,

- zeznania pozwanego B. L. k. 105-106, 230-231,

B. L. aktualnie ma 40 lat. Pozwany jest zatrudniony na stanowisku menagera w firmie swojej matki za wynagrodzeniem w wysokości 437,79 zł netto. Po rozwodzie kontynuował jeszcze pracę jako menager zespołów muzycznych. Zarabiał wówczas średnio 60.000-80.000 zł na rok. Obecnie pozwany próbuje wrócić do branży, ma dwóch młodych artystów, którzy jeszcze nie koncertują.

Pozwany od (...) lat pracuje w show-biznesie, to jest od 16-tego roku życia, a pracę zaczynał jako ochroniarz zespołu (...). W 2017 r. uzyskał dochód w wysokości 11.901,41 zł.

Obecnie pozwany pozostaje na utrzymaniu rodziców, zamieszkuje wspólnie z nimi, jeździ samochodem, który pożyczył mu brat i jest u brata zadłużony na kwotę 28.000 zł.

Dom, w którym strony mieszkały przed rozwodem (powierzchnia 200 m 2) pozwany darował rodzicom w 2002 r.

Pozwany zaakceptował wyjazd małoletnich dzieci za granicę.

Nie płaci zasądzonych na rzecz X. alimentów. Od czerwca 2017 r. w zasadzie nie partycypuje w kosztach bieżącego utrzymania dzieci. Małoletni powodowie widują się z ojcem w trakcie świąt, przy czym są oni przywożeni przez matkę do Polski i wówczas koszty utrzymania małoletnich ponosi ich ojciec. Pozwany dokłada się także okazjonalnie do kosztów biletów lotniczych, ponosi koszty wyjazdów rekreacyjnych dzieci.

dowód:

- dokumenty dotyczące przelewów k. 40-89,

- kopia faktury k. 90,

- korespondencja sms stron k. 91-92,

- zaświadczenie o pobycie małoletnich na obozie sportowym k. 93,

- zaświadczenie o dochodach pozwanego k. 94-96,

- oświadczenie B. L. k. 171,

- umowa darowizny k. 174-176,

- pismo K. k. 178,

- zeznania podatkowe PIT powódki i pozwanego za rok 2017, k. 111-112, 118-122,

- zaświadczenia o dochodach stron, k. 113-114, 123-125,

- zeznania świadka J. B. k. 147-148,

- zeznania świadka M. S. k. 145-147,

- zeznania świadka A. L. k. 229-230,

- zeznania świadka A. B. k. 229,

- zeznania powódki P. L. k. 104-105, 230,

- zeznania pozwanego B. L. k. 105-106, 230-231.

Sąd zważył, co następuje:

Zarówno powództwo małoletniej X. L. o podwyższenie alimentów, jak i powództwo małoletnich L. L. i B. L. (1) o alimenty należało uznać za zasadne w części, co skutkowało ich oddaleniem w pozostałym zakresie, natomiast powództwo B. L. o obniżenie alimentów podlegało oddaleniu w całości.

Ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie zostały poczynione w oparciu o dowody przeprowadzone w toku postępowania, a mianowicie dołączone dokumenty, jak również przesłuchanie stron w sprawie (...) prowadzonej przed Sądem Okręgowym w(...), zaświadczenia o wynagrodzeniu, przesłuchanie stron w niniejszej sprawie oraz zeznania świadków. Powyższy materiał dowodowy Sąd w większości uznał za wiarygodny, albowiem wzajemnie się uzupełniał, tworząc jasny i spójny obraz sytuacji materialnej rodziców małoletnich powodów oraz ich potrzeb. Sąd oddalił jednocześnie wniosek dowodowy pozwanego w postaci kopii przelewów, z uwagi na brak związku z dokonanymi tam transakcjami, a stopniem przyczyniania się pozwanego do kosztów utrzymania małoletnich powodów. Brak w szczególności wykazania, że kwoty tam zawarte były w istocie ponoszone na rzecz dzieci, a większa część z nich była transferowana pomiędzy osobnymi kontami należącymi do pozwanego.

Przechodząc do meritum rozważań stwierdzić należało, że bezspornym w sprawie pozostaje, że na pozwanym, jako ojcu małoletnich powodów, ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci.

Przesłanki wyznaczające zakres świadczeń alimentacyjnych określone zostały w art. 135 k.r.o., który stanowi, że zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego, przy czym zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców należy ponadto mieć na względzie treść art. 135 § 2 k.r.o., zgodnie z którym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także w całości lub części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Nadto wysuwane przez obie strony żądanie zmiany wysokości należnych małoletniej X. alimentów swoją podstawę znajduje w treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia.

W ocenie sądu w niniejszej sprawie nastąpiła taka zmiana sytuacji życiowej małoletniej X. L., która uzasadnia żądanie zwiększenia kwoty świadczenia alimentacyjnego ciążącego na pozwanym – powodzie wzajemnym. Zdaniem sądu zakres rzeczonej zmiany nie obejmuje jednak całej, żądanej przez stronę powodową, kwoty. Jednocześnie brak jest żadnych okoliczności uzasadniających żądanie B. L. o obniżenie alimentów.

Należy uznać niewątpliwie, iż koszty utrzymania małoletniej w przeciągu ostatnich 2 lat uległy widocznemu wzrostowi, a to w głównej mierze z uwagi na profesjonalne uprawianie przez nią tenisa oraz przejście przez nią do kolejnej grupy wiekowej rozgrywek, a także z uwagi na zamieszkiwanie przez nią przez ten cały czas na terenie (...)

Zdaniem sądu, średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej X. L. przy uwzględnieniu jej wieku, stanu zdrowia oraz dotychczasowego trybu życia podporządkowanego przede wszystkim karierze sportowej - to kwota rzędu 3.000 złotych miesięcznie.

Sąd pominął w ustaleniach będących podstawą rozstrzygnięcia koszty wyjazdów turniejowych małoletniej X. L., bowiem ich rozmiar jest konsekwencją decyzji rodziców małoletniej odnośnie sposobu kontynuacji szkolenia sportowego, pozostaje w zupełnym oderwaniu od dochodów stron i wydaje się, że nie był brany pod uwagę przy konstruowaniu żądania pozwu, określonego ostatecznie dnia 29 kwietnia 2019 r. na kwotę rzędu 2.000 zł miesięcznie, w sytuacji gdy z zeznań matki małoletniej wynikało, że koszt utrzymania małoletniej, powiększony o koszty wyjazdów turniejowych, przekracza kwotę 11.000 zł miesięcznie. Zaznaczyć należy, że większość kosztów związanych z karierą sportową małoletniej była w przeszłości sponsorowana z różnych źródeł i takiego finansowania, o ocenie sądu, winni także i dziś poszukiwać rodzice dziecka, oczekujący kontynuacji jego międzynarodowej kariery sportowej.

Ustosunkowując się do twierdzeń strony powodowej dotyczących kosztów koniecznego utrzymania małoletniej X. należy na wstępie przypomnieć, iż w skład tych kosztów wchodzą wydatki niezbędne, zaś ich zakres zależy, ujmując rzecz możliwie najprościej, od dobrobytu rodziców uprawnionej. Innymi słowy, ograniczone możliwości materialne rodziców mogą uniemożliwić zaspokojenie wszystkich oczekiwanych przez osobę uprawnioną potrzeb. Nie można przy tym zapomnieć, iż nawet w razie dobrobytu rodziców nie mają oni obowiązku zaspokajać wszystkich – bez wyjątku – potrzeb swoich dzieci. Jak przyjmuje się w doktrynie sądowej, nie dopuszcza się do bezkrytycznego przyjęcia, iż potrzeby dziecka, które przyzwyczajone jest to wysokiego standardu życia, powinny być zaspokajane w pełnym, nieograniczonym niczym wymiarze (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 lipca 2013 r., II Ca 417/14, Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim).

W oparciu o powyższe wytyczne sąd przyjął, iż usprawiedliwione potrzeby małoletniej X. L.wymagają nakładu finansowego w wysokości około 3.000 zł miesięcznie. Wysokość ta w dalszym ciągu pozostaje znaczna, wynosi bowiem dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta staje się tym bardziej zauważalna, gdy zważyć, iż w normalnych warunkach społecznych kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna wystarczyć na zaspokojenia potrzeb nie tylko potrzeb pracownika, ale i - chociażby częściowo - jego rodziny. Jednocześnie należy w tym miejscu wskazać, że pozwany - powód wzajemny wyraził zgodę na wyjazd małoletnich dzieci poza granice Polski i zaakceptował przejęcie pieczy nad wszystkimi małoletnimi przez matkę, zatem bez wątpienia liczył się przy tym z wynikłym z tego względu wzrostem kosztów ich utrzymania.

Co do zasady sąd za uzasadnione uznał koszty żywności (200 euro miesięcznie – co przy średnim kursie NBP z dnia 3 czerwca 2019 r. w wysokości 4,28 daje kwotę 856 zł), ubrań i obuwia (260 euro miesięcznie – w przeliczeniu 1.112 zł), korepetycji (1.000 zł) i ortodonty (ok. 200 zł miesięcznie). Co istotne strona powodowa obecnie nie ponosi żadnych kosztów mieszkaniowych, które w całości obciążają partnera inicjującej postępowanie, w to wliczają się także koszty ewentualnego wynajęcia kortu tenisowego celem treningów małoletniej. Podane wyżej kwoty pozostają znaczne, jednak zważając na zamieszkiwanie małoletniej na terenie (...)należy uznać, iż nie są one zawyżone, a wynikają ze średnich cen towarów, a także dotychczasowego sposobu funkcjonowania małoletniej opierającego się na regularnym treningu i udziału w licznych turniejach (...), które, co istotne, przynosi wymierne efekty. W związku z tym konieczna pozostaje częsta wymiana garderoby małoletniej, w tym obuwia, a także korzystanie przez nią z licznych korepetycji, aby nadgonić materiał dydaktyczny, którego inaczej nie byłaby w stanie przerobić przy takim trybie życia. Podkreślić należy, że takie funkcjonowanie córki było w pełni aprobowane przez jej ojca, który wskazywał w toku sprawy rozwodowej, że już wówczas małoletnia brała udział w licznych zawodach, co związane było z wyjazdami wspólnie z matką. Tym samym powyższe koszty pozostają usprawiedliwione pomimo ich znacznego wymiaru. Sąd miał przy tym na uwadze koszty zakupu odżywek sportowych w wysokości 600-700 zł.

Przechodząc w następnej kolejności do kosztów utrzymania małoletnich L. L. i B. L.to zamykają się one, w ocenie sądu, w kwotach rzędu 1.400 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, co także jest pochodną zamieszkiwania przez nich i pobierania nauki na terenie (...)akceptowanego przez pozwanego. Do usprawiedliwionych kosztów ich utrzymania zaliczono kwoty odpowiednio: 200 euro miesięcznie na żywność (w przeliczeniu 856 zł miesięcznie), 300-400 zł miesięcznie na odzież, 400 euro rocznie na podręczniki szkolne i zeszyty (33 euro miesięcznie – w przeliczeniu 142 zł miesięcznie), 50 euro na zajęcia dodatkowe (w przeliczeniu 214 zł miesięcznie), 40 euro tygodniowo na dojazd do szkoły (średnio 160 euro miesięcznie – co daje w przeliczeniu 685 zł). Powyższe koszty pozostają typowe, zważając, że muszą być ponoszone w (...) stąd też nie noszą znamion zawyżenia. Jednocześnie zważając na dotychczasowe korzystanie przez małoletnich z licznych zajęć dodatkowych, jeszcze w toku sprawy rozwodowej, należy uznać zasadność ponoszenie tychże kosztów także w ich obecnym miejscu zamieszkania. Nie uznano jednak za usprawiedliwione kosztów utrzymania dzieci, które winny mieć wpływ na wysokość alimentów pozwanego, w postaci czesnego za prywatną szkołę w wysokości 500 euro, a ponoszonych przez stronę powodową w całym roku szkolnym 2017/2018 w odniesieniu do L. i B., a kontynuowanego w stosunku do B. jeszcze do grudnia 2018 r. W przeliczeniu były to bowiem koszty rzędu 2.140 zł miesięcznie w stosunku do jednego dziecka, a zatem samodzielnie przekraczały one sumę pozostałych kosztów utrzymania małoletnich powodów. Zauważyć należało, że nie były ponoszone przez matkę małoletnich, lecz finansowała je babcia powodów, stąd brak było podstaw do objęcia kwot zakresem obowiązkiem alimentacyjnym pozwanego.

Przechodząc do majątkowych i zarobkowych możliwości dłużnika alimentacyjnego, należało odwołać się do dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego, który wskazał, iż: „[…] możliwości te określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie (tak Sąd Najwyższy uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42.

Pozwany B. L.w ocenie sądu, nie wykorzystuje w pełni swoich sił, bowiem aktualnie uzyskiwane przez niego wynagrodzenie jest nieadekwatne do jego rzeczywistych możliwości zarobkowych, które wciąż pozostają znaczne. Zauważyć należy, że jeszcze w toku sprawy rozwodowej pozwany uzyskiwał średni dochód w wysokości co najmniej 6.355 zł-8.355 zł, na które to kwoty składały się środki uzyskane z umowy o dzieło w wymiarze średnio 60.000-80.000 zł rocznie oraz minimalnego wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę świadczonej na rzecz matki pozwanego (co w roku 2016 kwoty stanowiło sumę 1.355 zł netto). Nieuzasadnione, zdaniem sądu, pozostają twierdzenia pozwanego o tym, że dotychczas wykonywany przez niego zawód w postaci menagera (...) nie mógł być kontynuowany, a to z uwagi na konieczność sprawowania przez niego pieczy nad małoletnimi L. i B., jak to wynikało z orzeczenia sądu rozwodowego. Wbrew jego twierdzeniom nie zachodziła tym przypadku żadna kolizja interesów, o czym jednoznacznie świadczy treść zeznań złożonych przez pozwanego przed sądem rozwodowym, gdzie pozwany wskazywał, że w pełnieniu pieczy nad dziećmi korzysta z pomocy byłej małżonki, swojej matki - babci małoletnich, a także opiekunki – zawsze wtedy, gdy musi wyjeżdżać w związku z obowiązkami zawodowymi. Pozwany, oczekując objęcia pieczy nad dwójką małoletnich dzieci, nie sygnalizował żadnych zagrożeń dla jego sytuacji majątkowej i sposobu uzyskiwania dochodów. Z tego też względu, wbrew stanowisku pozwanego, nie sposobu uznać było, że faktycznie w przeszłości zaistniały obiektywne czynniki ograniczające jego możliwości zarobkowe niemal do zera. Tym bardziej takich ograniczeń nie ma od chwili przejęcia pieczy nad wszystkimi dziećmi stron przez ich matkę, zatem co najmniej od marca 2018 r. potencjalne możliwości zarobkowe pozwanego należało szacować w odniesieniu do poprzednio uzyskiwanych dochodów. Dziś wymiar udziału pozwanego w sprawowaniu opieki nad małoletnimi powodami pozostaje niewielki i sprowadza się tak naprawdę do okresów świątecznych i wakacyjnych. O znacznych potencjalnych możliwościach zarobkowych pozwanego świadczy także jego nadzwyczajne doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w show-biznesie, doskonała orientacja w tej branży oraz deklarowany zamiar dalszego utrzymywania się poprzez zatrudnienie właśnie w tej dziedzinie, w której praktykuje od 16-go roku życia. Także okoliczność darowania przez niego nieruchomości położonej w B. – o znacznej wartości – swoim rodzicom, może świadczyć o jego dobrej sytuacji majątkowej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd podwyższył alimenty ustalone w wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia (...). w sprawie (...)z kwoty 1.000 zł do kwoty po 1.400 zł w odniesieniu do małoletniej X. L. oraz zasądził na rzecz małoletnich L. L. i B. L. (1)alimenty w kwocie po 700 zł na rzecz każdego z małoletnich, poczynając od dnia doręczenia pozwu pozwanemu, to jest od dnia 14 sierpnia 2018 r. Data ta jest bowiem pierwszym pewnym momentem, kiedy do pozwanego dotarło wezwanie do uiszczania alimentów w kwotach i terminach wskazanych w pozwie. Żądanie pozwu dotyczące okresu wcześniejszego należało uznać za bezzasadne także dlatego, iż faktycznie do akceptowanej przez strony zmiany miejsca zamieszkania małoletnich L. L.i B. L. (1) doszło wskutek postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 21 lutego 2018 r., prawomocnego z dniem 15 marca 2018 r., z którą to datą należy wiązać pojawienie się u matki małoletnich legitymacji do reprezentowania ich w procesie o alimenty przeciwko ojcu, a nadto żądanie alimentów, zgodnie z poglądami doktryny, winno dotyczyć świadczeń bieżących przyszłych, a nie – przeszłych. Nie sposób dopatrzyć się po stronie przedstawicielki ustawowej małoletnich przeszkód, by, dbając o interesy dzieci, z roszczeniami alimentacyjnymi wystąpiła niezwłocznie po uzyskaniu tytułu do takich działań prawnych, a skoro z pozwem zwlekano do czerwca 2018 r. i nie wykazano, aby wcześniejsze potrzeby dzieci pozostały niezaspokojone, sąd badał podstawy do ustalania rozmiaru obowiązku alimentacyjnego pozwanego po dniu wytoczenia powództwa.

Zasądzone alimenty, zdaniem sądu, uwzględniają w szczególności poziom usprawiedliwionych potrzeb małoletnich i korespondują z aktualnymi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi pozwanego. W pozostałym zakresie koszty utrzymania małoletnich ponosić będzie ich matka, której możliwości zarobkowe, pomimo spadku dochodu, utrzymują się w ocenie sądu na podobnym do poprzedniego poziomie, albowiem brak okoliczności uniemożliwiających jej podjęcia się lepiej płatnej pracy zarobkowej, zważając przy tym na znaczne koszty utrzymania małoletnich.

W związku z powyższym sąd orzekł jak w sentencji, oddalając powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej X. L. oraz o alimenty na rzecz małoletnich L. L.i B. L. (1) w części, jako niezasadne. Jednocześnie w ustalonym stanie faktycznym nie zaistniały żadne okoliczności przemawiające za obniżeniem alimentów na rzecz małoletniej X., z tego też względu powództwo B. L. podlegało oddaleniu w całości.

W zakresie kosztów procesu, sąd, mając na uwadze sytuację materialną strony powodowej odstąpił od obciążenia jej kosztami postępowania na rzecz drugiej strony w zakresie oddalonego powództwa (art. 102 k.p.c.), a na podstawie art. 100 k.p.c. wzajemnie zniesiono koszty zastępstwa procesowego między stronami.

Rozstrzygnięcie w pkt 5 uzasadnia art. 98 k.p.c. w zw. art. 22 k.p.c., art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, art. 13 oraz art. 77 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, w którym to sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 401,18 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu dla świadka przez niego wnioskowanego, 1.080 zł tytułem należnej opłaty sądowej oraz kwotę 6 zł za klauzulę wykonalności.

Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w pkt 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Minkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Bainczyk
Data wytworzenia informacji: