Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 173/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2020-03-23

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 173/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. M. ,

syn H.
i L.

z d. Tokarz

ur. (...)

w K.

w dniu 17 marca 2019 roku na trasie od miejscowości U. ul. (...) do miejscowości G. ul. (...) kierował samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,28 i 0,24 oraz 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 17 marca 2019 roku oskarżony na trasie od miejscowości U. ul. (...) do miejscowości G. ul. (...) kierował samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,28 i 0,24 oraz 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

2.  D. M. posiada polskie obywatelstwo, legitymuje się wykształceniem zawodowym - jest mechanikiem pojazdów samochodowych, pracuje zarobkowo jako budowlaniec z miesięcznym dochodem 4.000 zł, jest żonaty, bezdzietny, nie był leczony psychiatrycznie ani odwykowo, dotychczas nie był karany sądownie.

- wyjaśnienia oskarżonego,

- zeznania świadka S. B.,

- zeznania świadka M. N.,

- protokoły badania na zawartość alkoholu,

- wydruk z bazy (...) ( (...)),

- inf. KPP,

- świadectwa wzorcowania,

- protokół serwisowy,

- instrukcje obsługi urządz. alkosensor IV,

- dane o osobie,

- inf. o wpisach w ew. kierowców,

- dane o karalności,

10, 55,

73,

88-89,

2-3,

16,

61,

62-63,

64,

15, 24, 55,

17,

65, 87,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

---

---

---

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

---

---

---

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

2.

- wyjaśnienia oskarżonego,

- zeznania świadka S. B.,

- zeznania świadka M. N.,

- protokoły badania na zawartość alkoholu,

- wydruk z bazy (...) ( (...)),

- inf. KPP,

- świadectwa wzorcowania,

- protokół serwisowy,

- instrukcje obsługi urządz. alkosensor IV,

- dane o osobie,

- inf. o wpisach w ew. kierowców,

- dane o karalności,

Wina i sprawstwo oskarżonego, w kontekście wszystkich przeprowadzonych w sprawie dowodów, nie mogły budzić najmniejszych wątpliwości. Do popełnienia zarzucanego czynu przyznał się przede wszystkim sam oskarżony, potwierdzający uprzednie spożycie alkoholu w postaci piwa. Jego przyznanie znajdowało natomiast odzwierciedlenie w pozostałych wskazanych dowodach – osobowych oraz w formie dokumentów, w tym wynikach przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych, potwierdzonych świadectwami wzorcowania. (...) i funkcjonowanie owych urządzeń pozostawały oczywiste w świetle pozyskanych w tym zakresie faktów, a wyprowadzone wnioski oskarżyciela co do zaistnienia przestępstwa w rozważanym zakresie – potwierdzone w ramach postępowania jurysdykcyjnego – pozostawały w tym kontekście niezmienne.

Zgromadzone dane osobowe pozwoliły na ustalenie aktualnej sytuacji życiowej oskarżonego, w tym jego stanu majątkowego. Z kolei pozyskane dane o karalności, wzbogacone o informację o wpisach w ewidencji kierowców, obrazują dotychczasowy sposób życia oskarżonego w kontekście respektowania obowiązującego porządku prawnego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

---

---

---

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

D. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wykazane dowodowo zachowanie oskarżonego polegające na kierowaniu samochodem w stanie nietrzeźwości, wobec braku podstaw do kwestionowania winy i sprawstwa oskarżonego, uzasadniało przyjęcie kwalifikacji prawnej z art. 178a § 1 kk. Działanie oskarżonego miało charakter umyślny w rozumieniu art. 9 § 1 kk, podjęte zostało ze świadomością bezprawności tego zachowania.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

---

---

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

1

D. M.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres próby 2 lat.

Sąd uznał za spełnione warunki możliwości zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego określone w art. 66 § 1 kk. Za takim przyjęciem przemawiał przede wszystkim stopień społecznej szkodliwości zrealizowanego z zamiarem ewentualnym czynu i jego zawinienia, które nie były znaczne. Sąd miał w tym zakresie na uwadze okoliczności zaistnienia występku – w dniu wolnym od pracy (w niedzielę), w godzinach popołudniowych, na terenie podmiejskim (pozbawionym dużego natężenia ruchu). Nadto Sąd miał na uwadze, iż blisko czterdziestoletni oskarżony, dotychczas nie był karany sądownie. W odniesieniu do jego osoby brak było również widocznych wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Powyższe skłaniało ku przyjęciu, iż ujawnione naruszenie prawa stanowi swoistego rodzaju incydent w jego wzorcowym – jak do tej pory – postępowaniu. Mając zatem powyższe na uwadze, Sąd doszedł do przekonania, iż pomimo umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego, a w przyszłości nie wkroczy ponownie na drogę przestępstwa. Nadto, w przekonaniu Sądu, zastosowany okres próby uchodzi za adekwatny i wystarczający w świetle wszystkich podniesionych wyżej okoliczności.

1.6.  Umorzenie postępowania

---

---

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---

1.7.  Uniewinnienie

---

---

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

---

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. M.

2.

3.

-

-

Na podstawie art. 67 § 3 k.k., Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co do których wymagane są uprawnienia kat. B prawa jazdy na okres 1 (jednego) roku. Zdaniem Sądu, orzeczony fakultatywnie zakaz wymieniony w art. 39 pkt 3 kk, stanowi wyraz racjonalnej i niezbędnej relacji na stwierdzone zachowanie oskarżonego. W przekonaniu Sądu, realna dolegliwość zastosowanego zakazu we wskazanym zakresie i wymiarze czasu, spełnia przede wszystkim wobec oskarżonego funkcję prewencyjną, a także wzmacnia dodatkowo wychowawczy element rozstrzygnięcia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Jednocześnie zdaniem Sądu, minimalny wymiar zastosowanego środka karnego, w kontekście zaistniałych okoliczności faktycznych zaistnienia czynu zabronionego, uchodzi za adekwatny i wystarczający.

Nadto, korzystając z przewidzianych w treści art. 67 § 3 kk możliwości, Sąd zdecydował się orzec wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 800,00 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, uznając powyższą wysokość za słuszną.

1.1INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. M.

2

-

Na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co do których wymagane są uprawnienia kategorii (...) prawa jazdy, zaliczono oskarżonemu, na podstawie art. 63 § 4 kk okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy kategorii (...) od dnia 17 marca 2019r. do dnia 09 marca 2020r.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---

1.KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. i art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sadowe, to jest kwotę 150 złotych tytułem poniesionych wydatków i 100 złotych wymierzonej opłaty, a to w uznaniu, iż wyżej wymieniony jest w stanie ponieść owe koszty.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Kubów
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Data wytworzenia informacji: