Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 197/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jaworze z 2016-02-22

Sygnatura akt III Nsm 197/15

POSTANOWIENIE

J., dnia 22 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Jaworze III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk

Protokolant st. sekr. Elżbieta Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 r. w Jaworze

na rozprawie

sprawy z wniosku K. C.

przy udziale U. C.,

- o wykonanie kontaktów z małoletnią H. C.

postanawia :

I.  oddalić wniosek ,

II.  orzec , że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt III Nsm 197/15

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 września 2015 roku K. C. w trybie art. 598 15 i nast. kpc wniósł o zagrożenie uczestniczce U. C. zapłatą określonej sumy pieniężnej w razie niewykonywania przez nią kontaktów wnioskodawcy z małoletnią H. C., wynikających z postanowienia S. O. w Ś. z dnia 11 maja 2015 roku sygn. akt I C 672/15.

Postanowieniem z dnia 04 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Jaworze zagroził uczestniczce U. C. nakazaniem zapłaty kwoty po 300,00 zł za każde naruszenie obowiązku umożliwienia K. C. kontaktów z małoletnią, wynikających z postanowienia S. O. w Ś. z dnia 11 maja 2015 roku sygn. akt I C 672/15. Orzeczenie to uprawomocniło się 05 stycznia 2016 roku, po oddaleniu zażalenia uczestniczki przez S. O. w L..

Wnioskiem z dnia 01 grudnia 2015 roku wnioskodawca wniósł o nakazanie uczestniczce zapłaty kwoty 300,00 zł za uniemożliwienie wykonania kontaktu w dniu 7-8, 21-22 listopada 2015 roku.

Sąd ustalił stan faktyczny:

Między wnioskodawcą i uczestniczką przed S. O. w Ś., pod sygnaturą I C 672/15 toczy się sprawa o rozwód. W ramach tego postępowania dnia 11 maja 2015 roku tamtejszy Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, w którym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej uczestniczce z ograniczeniem praw wnioskodawcy do ogólnego wglądu i współdecydowania o istotnych sprawach małoletniej. Ustalono także kontakty wnioskodawcy z małoletnią w ten sposób, że miały się one odbywać w każdą pierwszą i trzecią sobotę oraz niedzielę miesiąca w godzinach 10:00-17:00.

Od sierpnia 2015 roku kontakty te nie były wykonywane zgodnie z treścią w/w orzeczenia, co stało się powodem zainicjowania przez wnioskodawcę niniejszego postępowania. Dodatkowo we wrześniu 2015 roku uczestniczka bez wiedzy i zgody wnioskodawcy wyjechała z małoletnią do Wielkiej Brytanii celem zwyczajnego tam pobytu. Tam podjęła zatrudnienie i tam zapisała małoletnią do szkoły. Na próbę realizacji kontaktów ze strony wnioskodawcy wskazywała, że mogą się one odbyć na terenie Wielkiej Brytanii.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 roku, sygn. akt I C 672/15 S. O. w Ś., Sąd ten zmienił swoje poprzednie postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w ten sposób, że powierzył wnioskodawcy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią na czas trwania postępowania i nakazał uczestniczce wydanie małoletniej.

Małoletnia w dalszym ciągu przebywa w Wielkiej Brytanii pod bezpośrednią pieczą uczestniczki.

Dowód:

- przesłuchanie wnioskodawcy, k. 130-134,

- przesłuchanie uczestniczki, k. 130-134,

- kopia postanowienia S. O. w Ś. z dnia 18 listopada 2015 roku sygn. akt I C 672/15, k 94.

Sąd zważył:

Wniosek podlega oddaleniu.

Zasadniczym celem uregulowanego w kpc postępowania w zakresie wykonywania kontaktów z małoletnim jest realizacja orzeczenia, z którego obowiązek ten wypływa. Postępowanie to jest dwuetapowe i dzieli się na zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie ustalenia, że do kontaktów nie dochodziło oraz nakazanie zapłaty określonej wcześniej sumy w razie dalszego naruszania obowiązku wynikającego w orzeczenia regulującego kontakty. Zarówno pierwszy jak i drugi etap postępowania, z uwagi na nieobowiązywanie tu przepisu art. 570 kpc uruchamiane są na wniosek. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 598 16 § 1 kpc, podstawą do nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej jest dalsze naruszanie obowiązku. Stąd też warunkiem niezbędnym domagania się zapłaty przez osobę, która nadal nie wykonuje orzeczenia w przedmiocie kontaktów jest po pierwsze uprzednie zagrożenie jej nakazaniem zapłaty a po wtóre istnienie obowiązku w zakresie kontaktów nadającego się do realizacji. Obowiązek ten przy tym istnieć ma w chwili złożenia wniosku o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej. W realiach niniejszej sprawy spełniony jest jedynie pierwszy ze wskazanych wyżej warunków. O ile bowiem Sąd nie neguje, że w dniach 7-8, 21-22 listopada 2015r. uczestniczka obarczona była obowiązkiem umożliwienia realizacji kontaktu małoletniej z wnioskodawcą i tego, że do kontaktu nie doszło z jej winy, jak i okoliczności, iż wykonalne w tej dacie było orzeczenie grożące jej nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej o tyle, na etapie uruchamiania drugiego etapu postępowania przez wnioskodawcę postanowienie S. O. w Ś. z dnia 11 maja 2015 roku zastąpione zostało już postanowieniem tegoż Sądu z dnia 18 listopada 2015 roku, a co za tym idzie przestały obowiązywać ustalone w tym postanowieniu kontakty wnioskodawcy z małoletnią, to jemu bowiem powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią.

Celem postępowania o wykonanie kontaktów jest zdyscyplinowanie tego z uczestników, który kontakty utrudnia do ich wykonywania. Zmiana natomiast orzeczenia dotyczącego kontaktów w sposób w jaki miało to miejsce w niniejszym postępowaniu, znosi obowiązki obojga rodziców w tym zakresie i niweczy postępowanie quasi wykonawcze w stosunku do orzeczenia już niewykonalnego. Kwestia natomiast wydania dziecka rodzicowi, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest przedmiotem rozpoznania w postępowaniu dotyczącym realizacji kontaktów.

Orzeczenie o kosztach wydano w oparciu o art. 520 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patrycja Głuszko
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kościów-Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: