Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 487/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-01-10

Sygn. akt: I C 487/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...).á.r.l. z siedzibą w Luxembourg

przeciwko M. K.

o zapłatę

powództwo oddala

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...). á. r. l. w Luxembourg w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu M. K. domagała się zapłaty kwoty 3.969,78 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 875,78 zł od dnia 01 marca 2006r. oraz od kwoty 3.094,00 zł od dnia 22 kwietnia 2006r. do dnia zapłaty i zasądzenia kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że przejęła na podstawie umowy cesji, od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa do wierzytelności pieniężnej wobec pozwanego w kwocie 3.969,78 złotych, z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Sąd Rejonowy w Lublinie nakazem zapłaty z dnia 18 stycznia 2012r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pod sygn. akt VI Nc-e 1528055/11 uwzględnił żądanie pozwu i nakazał pozwanemu M. K., aby zapłacił stronie powodowej (...). á. r. l. w Luxembourg kwotę 3.969,78 zł wraz z żądanymi odsetkami ustawowymi i kosztami procesu.

Pozwany M. K. w terminie ustawowym zaskarżył powyższy nakaz zapłaty sprzeciwem w całości. Zarzucił, że roszczenie jest bezzasadne i niezgodne z przepisami prawnymi.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 marca 2008 roku (...) Spółka z o.o. w W. podpisała z (...). á. r. l. w Luxembourg – umowę sprzedaży wierzytelności wynikających z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przelew obejmował również wierzytelności wobec pozwanego M. K. z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.094,00 złotych, płatnej do dnia 21 kwietnia 2006r. oraz w kwocie 875,78 złotych, płatnej do dnia 28 lutego 2006r.

W dniu nabycia wierzytelności strona powodowa sporządziła zawiadomienie skierowane do pozwanego o cesji wierzytelności.

Dowody: - kopie umowy sprzedaży wierzytelności –

k.30v.-33,

- kopia zawiadomienia pozwanego o cesji wierzytelności z

20.03.2008r. – k.34,

- częściowy wykaz wierzytelności – k.35;

Sąd zważył, co następuje:

Żądanie pozwu nie zasługiwało na uwzględnienie.

W świetle art. 509 k.c. wskutek cesji na nabywcę przechodzi wierzytelność o tyle, o ile przysługiwała ona zbywcy. Warunkiem otrzymania przez cesjonariusza świadczenia dłużnika jest zatem udowodnienie, że dłużnik był do tego zobowiązany względem cedenta (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.).

Strona powodowa złożyła w procesie jedynie umowę o przelew wierzytelności, z której wynikało, że nabyła wobec pozwanego M. K. wierzytelność pieniężną z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w wysokości 3.969,78 zł.

Prawdziwość danych zawartych w umowie cesji została w procesie obalona (art. 252 k.p.c.). W toku postępowania nie sposób było ustalić czy sprzedana wierzytelność znajdowała odzwierciedlenie w samej umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez pozwanego, bowiem umowa ta nie została przez stronę powodową przedłożona.

Istnienie wierzytelności pieniężnej dochodzonej pozwem nie zostało zatem udowodnione.

Dlatego żądanie pozwu należało ocenić jako nieuzasadnione i orzec o jego oddaleniu.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: