Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 174/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-09-12

Sygn. akt I C 174/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 12 września 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko I. Z.

o zapłatę

powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. w pozwie skierowanym przeciwko I. Z. domagała się zapłaty kwoty 145,13 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu tj. 14 stycznia 2013r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. Wywodziła, że nabyła na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 21 czerwca 2012r. od (...) Spółki Akcyjnej w W. wierzytelność pieniężną wobec pozwanej z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,78 zł wraz z odsetkami w wysokości 27,35 zł. Strona powodowa wezwała pozwaną do dobrowolnej zapłaty dochodzonej kwoty, ale pozwana nie dokonała spłaty zadłużenia.

Sąd Rejonowy w Lublinie nakazem zapłaty z dnia 17 stycznia 2013r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pod sygn. akt VI Nc-e 86074/13 uwzględnił żądanie pozwu i nakazał pozwanej I. Z., aby zapłaciła stronie powodowej (...) 1 Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Niestandaryzowanemu Funduszowi Sekurytyzacyjnemu w W. kwotę 145,13 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 14 stycznia 2013r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w wysokości 90,00 zł.

Pozwana I. Z. zaskarżyła powyższy nakaz zapłaty w całości i zarzuciła, że nie podpisywała umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z (...) SA i nie jest dłużnikiem tej firmy.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 czerwca 2012r. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zbyła wierzytelność pieniężną wobec pozwanej I. Z. o zapłatę kwoty 138,62 zł w celu dalszej windykacji na rzecz strony powodowej (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W..

Strona powodowa wpisała w księgach rachunkowych powyższą wierzytelność, która na dzień 08 stycznia 2013r. wynosiła 145,13 zł, w tym odsetki za okres od dnia 28 marca 2011r. w kwocie 27,35 zł.

Dowód: - odpis umowy przelewu wierzytelności z 21.06.2012r. – k.28,

- wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego

z 08.01.2013r. – k.27;

Strona powodowa wezwała pozwaną I. Z. do zapłaty dochodzonej pozwem należności.

Dowód: - kopia wezwania do zapłaty z 17.07.2012r. - k.33;

W oparciu o ustalony stan faktyczny Sąd zważył co następuje:

Żądanie pozwu nie zasługiwało na uwzględnienie.

W świetle art. 509 k.c. wskutek cesji na nabywcę przechodzi wierzytelność o tyle, o ile przysługiwała ona zbywcy. Warunkiem otrzymania przez cesjonariusza świadczenia dłużnika jest zatem udowodnienie, że dłużnik był do tego zobowiązany względem cedenta (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.).

Powodowy fundusz sekurytyzacyjny złożył w procesie wyciąg z ksiąg rachunkowych należycie podpisany i opatrzony pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem, z którego wynikać miało, że przez umowę o przelew wierzytelności zawartą w dniu 21 czerwca 2012r. z (...) Spółką Akcyjną w W. nabył wobec pozwanej I. Z. wierzytelność pieniężną z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w wysokości 117,78 zł, która wraz z odsetkami za opóźnienie na dzień 08 stycznia 2013r. wynosiła kwotę 145,13 zł.

Niezależnie od tego, czy powyższy wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu korzystał z mocy dokumentu urzędowego na podstawie art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), czy nie, a jest to niekonstytucyjny przywilej funduszu wykluczony w postępowaniu cywilnym prowadzonym przynajmniej przeciwko konsumentowi (zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r., P.1/2010 www. trybunal.gov.pl), prawdziwość danych w nim zawarta została w procesie obalona (art. 252 k.p.c.). W toku postępowania nie sposób było ustalić czy wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu znajdował odzwierciedlenie w samej umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, bowiem umowa ta nie została przez stronę powodową przedłożona, a pozwana zaprzeczyła aby zawierała ze zbywcą wierzytelności taką umowę. Nabycie przez stronę powodową wierzytelności pieniężnej dochodzonej pozwem, jak wynikało to z jej oświadczenia zawartego w wyciągu z ksiąg rachunkowych, nie zostało zatem udowodnione.

Wobec powyższego żądanie pozwu należało ocenić jako nieuzasadnione i orzec o jego oddaleniu.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: