Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1295/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubinie z 2016-10-28

Sygn. akt: I C 1295/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

uzupełniający

  Lubin, dnia 28 października 2016r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Maja Rasała – Talaga

Protokolant: sekr. sądowy Joanna Halczak

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016r. w Lubinie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko (...) z siedzibą
w W.

o zadośćuczynienie

w przedmiocie wniosku strony pozwanej o uzupełnienie wyroku

uzupełnia wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 29 września 2016r. w ten sposób, że dalej idące powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1295/12

UZASADNIENIE

Powód K. M. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od strony pozwanej (...) z siedzibą w W. kwoty 50.000,00 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu, tj. data nadania w placówce pocztowej 24.07.2012r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 4.800 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Postanowieniem z dnia 08.02.2013r. Sąd Rejonowy w Lubinie wezwał do udziału w sprawie (...) z siedzibą w W.. Zaś postanowieniem z dnia 19.09.2016r. zwolnił z udziału (...) z siedzibą w W..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29.09.2016r. Sąd Rejonowy w Lubinie wydał wyrok w sprawie, w którym zasądził od strony pozwanej (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda K. M. kwotę 50.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20.02.2013r. do dnia zapłaty.

W dniu 08.10.2016r. (...) z siedzibą w W. wniósł o uzupełnienie w/w wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o odsetkach poprzez dodanie do wyroku punktu zawierającego orzeczenie o oddaleniu powództwa w pozostałej części.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż powód w pozwie żądał zasądzenia kwoty 50.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W piśmie procesowym z dnia 01.02.2013r. powód wezwał do udziału w sprawie (...), a następnie w piśmie procesowym z dnia 11.04.2013r. podtrzymał swoje stanowisko wobec (...) oraz żądania zawarte w pozwie. W toku procesu powód nie prostował ani nie zmieniał terminu dochodzonych przez siebie odsetek, zatem żądał ich od daty wniesienia pozwu, tj. od 27.07.2012r.

Strona pozwana wskazała, że Sąd Rejonowy w Lubinie w wyroku z dnia 29.09.2016r. nie orzekł o całości żądania powoda, gdyż zasądził odsetki od dnia 20.02.2013r. do dnia zapłaty, zatem brak jest punktu oddalającego roszczenie o zasądzenie odsetek od dnia 27.07.2012r. do dnia 20.02.2013r.

Dowód:

- wyrok z dnia 29.09.2016r., k. 447,

- pismo strony pozwanej z dnia 06.10.2016r., k. 452,

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wniosek strony pozwanej o uzupełnienie wyroku z dnia 29.09.2016r. zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 351 § 1 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wyrok uzupełniający jest wyrokiem samoistnym. Przysługuje od niego apelacja na zasadach ogólnych. Uzupełnienie wyroku jest konsekwencją zasady, według której sąd ma obowiązek orzec pozytywnie lub negatywnie – w pełnym zakresie o zgłoszonych w pozwie żądaniach pod względem przedmiotowym i podmiotowym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd omyłkowo pominął w wyroku z dnia 29.09.2016r. roszczenie powoda co do dalszych odsetek dochodzonych pozwem, albowiem powód żądał ich od dnia wniesienia pozwu, zatem od dnia 24.07.2012r. (data nadania pozwu w polskiej palcówce pocztowej), a nie jak twierdzi strona pozwana od 27.07.2012r. (data prezentaty) do dnia zapłaty. Sąd natomiast w wyroku z dnia 29.09.2016r. uwzględnił odsetki ustawowe za opóźnienie od 20.02.2013r. (data doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej) do dnia zapłaty. Zatem nie oddalił żądania co do pozostałych odsetek od dnia 24.07.2012r. do 19.02.2013r. Tym samym nie orzekł o całości żądania powoda.

Mając na względzie powyższe Sąd Rejonowy w Lubinie w dniu 28.10.2016r. wydał wyrok uzupełniający w którym uzupełnił wyrok z dnia 29.09.2016r. w ten sposób, że dalej idące powództwo oddalił. Rozstrzygniecie to zawierało roszczenie powoda dotyczące odsetek ustawowych za okres od wniesienia pozwu tj. 24.07.2012r. do dnia 19.02.2013r.

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maja Rasała – Talaga
Data wytworzenia informacji: