Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 1379/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-03-27

Sygn. akt: VII C 1379/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Mariola Artymowicz

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) SA w z siedzibą w W.

przeciwko G. B. (1)

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt VII C 1379/13

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 20 kwietnia 2009 roku a skierowanym przeciwko G. B., G. B. (1), A. B. oraz B. G. powód (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych solidarnie na jego rzecz kwoty 3.452,50 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od: a) kwoty 3.059,52 złotych od dnia 01 lutego 2009 roku do dnia zapłaty, b) od kwoty 392,98 złotych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz wydanie rozstrzygnięcia w zakresie kosztów procesu poprzez obciążenie nimi pozwanych. W uzasadnieniu w/w żądania powód wskazał, że jest pozwani zajmują mieszkanie (...) S.A. położone w miejscowości (...)/4, za które obowiązane są opłacać czynsz oraz opłaty dodatkowe. Pozwani ad. 2, 3 i 4 jako stale zamieszkujące w lokalu na podstawie art. 688 (( 1)) k.c. ponoszą odpowiedzialność solidarną z najemcą za należności czynszowe. W miesiącach od listopada 2006 roku do stycznia 2009 roku na poczet czynszu i opłat dodatkowych nie wpłynęły żadne kwoty. Korekta należności głównej i odsetek w rubryce,, wyrównanie” w wykazie sald w grudniu 2008 roku dotyczy należności zasądzonych tytułem wykonawczym o sygn. akt VI Nc 22007 z dnia 17 stycznia 2009 roku. w/w kwoty nie są objęte obecnym zadłużeniem. Na kwotę objętą żądaniem pozwu składają się zaległości z tytułu czynszu i opłat dodatkowych za okres od listopada 2006 roku do stycznia 2008 roku w łącznej wysokości 3.059,52 złotych wraz ze skapitalizowanymi odsetkami ustawowymi od należności głównej w wysokości 392,98 złotych.

Nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy Sąd Grodzki VII Wydział Grodzki w L. w sprawie o sygn. akt VII Nc 3515/09 w dniu 16 września 2009 roku Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Odpis w/w rozstrzygnięcia wraz z odpisem pozwu i załącznikami został wysłany celem doręczenia pozwanego G. B. (1) na adres wskazany przez powoda, t.j. na adres (...)/4, (...)-(...) R.. Przesyłka ta została pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia w/w pozwanemu w dniu 09 października 2009 roku.

Pismem z dnia 12 grudnia 2012 roku G. B. (1) wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia przez niego sprzeciwu od w/w nakazu zapłaty wskazując m.in., że o treści wydanego w sprawie tytułu wykonawczego pozwany dowiedział się w dniu 04 grudnia 2012 roku w następstwie zajęcia jego wynagrodzenia za pracę w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o w/w tytuł wykonawczy. Nadto pozwany podał, że od dnia 01 lutego 2005 roku pozwany nie zamieszkuje pod adresem R. 13/4. Nadto pozwany złożył sprzeciw od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym podtrzymując argumentację jak we wniosku o przywrócenie terminu.

Na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 roku wobec przyjęcia, że w stosunku do pozwanego G. B. (1) nie zaczął skutecznie biec termin do wniesienia sprzeciwu, uchylono postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na wydany w sprawie tytuł egzekucyjny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedziba w W. jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) w R.. Od 14 września 1994 roku najemcą w/w lokalu jestG. B.. W umowie najmu jako lokatorów tego lokalu wskazano poza najemczynią także dzieci G. B. t.j. G. B. (1), A. B. oraz B. G..

Dowód:

- umowa najmu mieszkania zakładowego- k. 16-18,

Pozwany G. B. (1) był zameldowany pod adresem (...)/4 w okresie od dnia 15 września 1994 roku do dnia 07 grudnia 2007 roku, lecz od co najmniej marca 2005 roku pod adresem tym nie zamieszkuje.

Od lutego 2005 roku do dnia 23 listopada 2005 roku pozwany odbył zasadnicza służbę wojskową w Wojsku Polskim.

W tym okresie do marca 2005 roku pozwany co dwa tygodnie przyjeżdżał do mieszkania w R.. W marcu 2005 roku pozwany zawarł związek małżeński z M. B., w następstwie którego zamieszkał ze swoją żoną w mieszkaniu jej rodziców położonym w C. przy ulicy (...).

Następnie od dnia 23 listopada 2005 roku do dnia 06 sierpnia 2006 roku pozwany odbył nadterminową służbę wojskową. Od dnia 07 sierpnia 2006 roku do dnia 31 maja 2013 roku pozwany pełnił służbę wojskową, w tym misje wojskowe poza krajem , t.j. w okresie od dnia 17 kwietnia 2007 roku do dnia 27 października 2007 roku w Libanie, od 24 listopada 2008 roku do 22 maja 2009 roku w Czadzie, zaś od 11 czerwca 2010 roku do 02 października 2010 roku w Afganistanie.

Od 10 grudnia 2007 roku pozwany jest zameldowany pod adresem ulica (...) w miejscowości R. Ś..

Dowód:

- zaświadczenie o poprzednich adresach- k. 64,

- oświadczenie pozwanego z dnia 05 grudnia 2012 roku- k. 65,

- podanie z dnia 05 grudnia 2012 roku- k. 66,

- zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień- k. 107,

- kontrakty na pełnienie służby terminowej – k. 108-110,

- zaświadczenie z Jednostki Wojskowej w G.- k. 111,

- zawiadomienie o opłatach- k. 151-153,

- zeznania świadka J. B.-k. 143,

- zeznania świadka M. B.-k. 144,

- zeznania świadka W. D.-k.154-155

- przesłuchanie pozwanego G. B. (1)-k. 101-102, k.145

Wyrokiem zaocznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Jaworze I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 175/09 w dniu 12 listopada 2009 roku nakazano m.in. pozwanemu G. B. (1) opróżnienie, opuszczenie i wydanie stronie powodowej- (...) Państwowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w R. numer 13.

Dowód:

- kopia wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Rejonowy w Z. I Wydział Cywilny z dnia 12 listopada 2009 roku- k. 114,

Zadłużenie lokalu nr (...) położonego w R. nr 13 dochodzone pozwem obejmuje okres od listopada 2006 roku do stycznia 2009 roku i wynosi 3.059,52 złotych oraz skapitalizowane odsetki ustawowe w łącznej wysokości 392,98 złotych.

Dowód:

- wykaz sald na początek 2-2009-k. 5,

- przedprocesowe wezwania do zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz z dnia 06 marca 2009 roku wraz z potwierdzeniem wysłania- k. 6-15,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w stosunku do pozwanego G. B. (1) podlegało oddaleniu.

W przedmiotowej sprawie mając na uwadze, że pozwany G. B. (1) w dacie doręczenia mu wydanego w sprawie VII Nc 3515/09 nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zamieszkiwał pod adresem wskazanym przez powoda Sąd uchylił postanowienie o nadaniu na wydany w sprawie tytuł egzekucyjny.

Poza powyższym w spornym w sprawie pozostawało czy w okresie, którego dotyczy dochodzone pozwem zadłużenie pozwany G. B. (1) był dorosłym domownikiem lokalu nr (...) położonego w budynku nr (...) w miejscowości R.. W przedmiotowej sprawie bezspornym było jedynie to, że we wrześniu 1994 roku lokal nr (...) w R. nr 13 został wynajęty przez stronę powodowa pozwanej- matce pozwanego G. B.. Bezspornym jest również, że najemczyni nie uiszczała należności czynszowych dotyczących wskazanego lokalu, co skutkowało powstaniem zadłużenia dochodzonego pozwem.

Spornym natomiast pozostawał fakt, czy pozwany G. B. (1) w okresie objętym pozwem, tj. od listopada 2006 roku do stycznia 2009 roku( zgodnie z zestawieniem salda oraz z oświadczeniem powoda w treści pozwu) stale zamieszkiwał z najemczynią w w/w lokalu mieszkalnym, a tym samym czy jest zobowiązany wobec strony powodowej do uregulowania zadłużenia z tytułu nieuiszczanych należności czynszowych.

Zgodnie z treścią art. 680 w zw. z 659 § 1 k.c przez umowę najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Na podstawie art. 688 1 § 1 k.c. za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.§ 2 Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.
W tym miejscu podkreślenia wymaga, że odpowiedzialność uregulowana w powołanym przepisie nie ma charakteru odpowiedzialności nieograniczonej czasowo. Już choćby w oparciu o wykładnie gramatyczną w/w regulacji dojść należy do wniosku że odpowiedzialność osób wskazanych w w/w przepisie, a nie będących najemcami ogranicza się do czasu stałego zamieszkiwania w wynajętym lokalu tych osób.

Strona powodowa wystąpiła z roszczeniem m.in. wobec pozwanego G. B. (1), albowiem w ocenie powoda w dacie powstania zadłużenia był on pełnoletnim domownikiem spornego lokalu. Ustawodawca w przepisie art. 688 1 k.c. w sposób jednoznaczny posługuje się pojęciem „zamieszkania”, wskazując jako podstawę odpowiedzialności fakt przebywania w lokalu.

Stosownie do art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na prawną konstrukcję miejsca zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości ( corpus) oraz wola, zamiar stałego pobytu ( animus). Oba te elementy muszą występować łącznie. Niewątpliwie chodzi w tym przypadku o zamieszkiwanie w znaczeniu stałego przebywania w określonym lokalu.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd doszedł do przekonania, iż centrum życia pozwanego G. B. (1) nie stanowił lokal mieszkalny nr (...) położony w R. w budynku o numerze (...) od marca 2005 roku. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w marcu 2005 roku pozwany zawarł związek małżeński z M. B. i od tego momentu w spornym lokalu nie zamieszkuje, nie traktuje go także jako centrum życiowego. Pozwany od marca 2005 roku mieszkał wraz z żoną w C., a od grudnia 2007 roku w miejscowości R. Ś.. Nadto w okresie od lutego 2005 roku pełni służbę wojskową, w tym zawodową od sierpnia 2006 roku. Służba ta od kwietnia 2007 roku związana była z uczestniczeniem przez pozwanego w zagranicznych misjach wojskowych. Mając to na uwadze, w szczególności mając na uwadze zeznania świadka M. B. koherentne z twierdzeniami pozwanego G. B. (1) Sąd uznał, że od marca 2005 roku pozwany nie jest dorosłym domownikiem lokalu nr (...) położnego w R. nr 13.

Sąd ma na uwadze, że wyrokiem eksmisyjnym wydany w listopadzie 20o9 roku pozwany został zobowiązany do opóźnienia w/w lokalu. Warunki jednak w jakich doszło do wydania wyroku- wyrok zaoczny oraz zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy pozwalają przyjąć, że od marca 2005 roku pozwany nie zamieszkuje stale w przedmiotowym lokalu mieszkalnym.

Pozwany nie miał obowiązku, zgodnie z art. 6g ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w okresie trwania najmu informowania strony powodowej na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby, ponieważ nie był najemcą. Dlatego też strona powodowa nie może skutecznie wywodzić z samego faktu nie poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania, odpowiedzialności za należności czynszowe w wysokości dochodzonej pozwem.

Mając to na uwadze Sąd uznał, że pozwany G. B. (1) nie jest zobowiązany na podstawie art. 688 1 k.c. do uiszczania opłat czynszowych za okres od marca 2005 roku, w szczególności zatem za okres objęty zadaniem pozwu od listopada 2006 roku do stycznia 2009 roku za lokal mieszkalny nr (...) położony w (...).

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji wydanego w sprawie wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: