Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 1008/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2015-03-18

Sygn. akt VII C 1008/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w L.VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

Stażysta Daria Strelecka-Kożuszko

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa GminyL.- (...)w L.

przeciwko pozwanym: M. R. (1), M. R. (2), M. R. (3), M. R. (4), E. R., I. R. (1), I. R. (2), E. R. zd. Z., małoletniemu J. M. (1), małoletniemu I. R. (3), małoletniemu K. R. i małoletniej Z. R.;

o eksmisję

I.  nakazuje pozwanym: M. R. (1), M. R. (2), M. R. (3), M. R. (4), E. R., I. R. (1), I. R. (2), E. R. zd. Z., małoletniemu J. M. (1), małoletniemu I. R. (3), małoletniemu K. R. i małoletniej Z. R. aby wraz z rzeczami prawa ich reprezentującymi opróżnili, opuścili i wydali stronie powodowej Gminie L. (...)w L. lokal mieszkalny położony w L. przy ul. (...), z tym że wyrok jest zaoczny w stosunku do pozwanych: M. R. (1), M. R. (3), I. R. (2), J. M. (1) i M. R. (2)

II.  orzeka, że pozwanym M. R. (1), M. R. (3), E. R., I. R. (2), M. R. (4), E. R. zd. Z., małoletniemu J. M. (1), małoletniemu I. R. (3), małoletniemu K. R. i małoletniej Z. R. przysługuje prawo do lokalu socjalnego;

III.  nakazuje wstrzymanie wykonania punktu I wyroku stosunku do pozwanych M. R. (1), M. R. (3), E. R., I. R. (2), M. R. (4), E. R. zd. Z., małoletniego J. M. (1), małoletniego I. R., małoletniego K. R. i małoletniej Z. R. do czasu złożenia przez Gminę L. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

IV.  orzeka, że pozwanym: I. R. (1), M. R. (2) nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego;

V.  zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz strony powodowej kwotę 350,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt VII C 1008/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa Gmina L. -(...)w L. domagała się nakazania pozwanym M. R. (1), M. R. (3), E. R., I. R. (1), I. R. (2), M. R. (2) aby wraz z osobami i rzeczami prawa jej reprezentującymi opuścili, opróżnili i wydali jej zajmowany lokal przy ulicy (...) w L.. W uzasadnieniu podała, że strona powodowa jest właścicielem tego lokalu, który pozwani zajmowali na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony, która następnie wygasła w dniu 08 stycznia 2011 r. Powód podał nadto, że pozwani posiadają znaczne zadłużenia czynszowe. Strona powodowa wniosła także o zasądzenie od pozwanych na jej rzecz kosztów procesu według norm przepianych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Na rozprawie w dniu 27 września 2013 r. stawiła się E. R. z domu R. oraz M. R. (4). E. R. z domu R. podała, że w spornym lokalu zameldowanych jest 11 osób. Prócz pozwanych wskazanych w pozwie lokal zamieszkuje żona M. R. (4)-E. R.z domu Z. i małoletni I. R. (3). E. R. oraz I. R. (3) zostali wezwani do udziału w sprawie.

Postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r. do udziału w sprawie został wezwany M. R. (4) oraz małoletnia Z. R. córka E. R. z domu Z. oraz M. R. (4).

E. R. z domu Z. oraz M. R. (4) na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. wnieśli o oddalenie powództwa z uwagi na brak prawa do innego lokalu mieszkalnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa Gmina L. - (...)w L. w dniu 28 stycznia 2008 r. zawarła z pozwanymi M. R. (3), M. R. (1), E. R. z domu R., I. R. (1), I. R. (2), M. R. (2) i M. R. (4) umowę najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w L. przy ulicy (...). Umowa została zawarta na czas określony od dnia 09 stycznia 2008 r. do dnia 08 stycznia 2011 r. Na podstawie tej umowy pozwani zobowiązani byli do uiszczania należnego czynszu najmu i innych opłat obciążających najemców.

dowód:

- umowa najmu lokalu mieszkalnego k. 6-7,

- akta lokalowe.

Z upływem dnia 08 stycznia 2011r. umowa najmu lokalu wygasła. Pozwanym nie zaproponowano możliwości jej przedłużenia z uwagi na zaległości w opłacie czynszu, opłat eksploatacyjnych, a następnie opłat odszkodowawczych. Na dzień 31 lipca 2012 r. zaległość wynosiła 53.331,33 zł. W dniu 01 października 2012r. pozwani zostali wezwani do dobrowolnego wydania lokalu.

Dowód:

- pismo z dnia 28.08.2012 r., 9,

-pismo z dnia 01.10.2012 r., k. 9v,

-akta lokalowe

Pozwany M. R. (1) jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej.

Pozwana M. R. (3) jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od listopada do grudniu 2014 r. w postaci zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego w miesięcznej wysokości odpowiednio 550 zł oraz 271 zł.

Pozwana I. R. (2) nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Pozwana wychowuje małoletniego pozwanego J. M. (2).

Pozwana E. R. z domu R. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej do października 2014 r., matka małoletniego pozwanego K. R..

Pozwana E. R. z domu Z. nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Pozwana nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Pozwana wychowuje dwoje małoletnich pozwanych I. R.oraz Z. R.. Nie przysługuje jej oraz małoletnim pozwanym prawo do innego lokalu mieszkalnego.

M. R. (4) nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Wychowuje dwoje małoletnich pozwanychI. R.oraz Z. R..

Pozwana I. R. (1) nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, nie ma na utrzymaniu małoletnich dzieci. Pozwana na co dzień zamieszkuje w A.

Pozwany M. R. (2) nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, nie ma na utrzymaniu małoletnich dzieci. Pozwany zamieszkuje pod adresem u.(...)1 m. 15 w L..

Dowód:

- informacja z MOPS w L. k. 202-203,

- informacja z PUP w L. k. 219,

- przesłuchanie pozwanej E. R. zd. Z. k. 86,

- przesłuchanie pozwanej E. R. k. 86,

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Strona powodowa Gmina L. -(...)w L. oparła swoje żądanie o treść art. 222 k.c., jako właściciel żądający od byłego najemcy wydania lokalu, który obecnie posiada bez tytułu prawnego.

Zgodnie z treścią art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Obowiązek udowodnienia okoliczności, że pozwanym przysługuje uprawnienie do władania lokalem przy ul. (...) spoczywał w niniejszej sprawie na pozwanych zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodowego (art. 6 k.c.).

W sprawie bezspornym pozostawało, że pozwani zajmują obecnie przedmiotowy lokal bez tytułu prawnego, gdyż umowa najmu wygasła, a nowa umowa najmu nie została zawarta.

Jak wynika z zebranych w sprawie dokumentów strona powodowa wzywała pozwanych do dobrowolnego wydania lokalu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z dnia 01 października 2012 r., które nie nastąpiło mimo upływu zakreślonego terminu. Pozwani w toku postępowania nie zaprzeczali powództwu co do zasady. Pozwani E. R. z domu Z. oraz M. R. (4) wnieśli o przyznanie im lokalu socjalnego z braku tytułu prawnego do innej nieruchomości.

W tych okolicznościach niewątpliwym było uprawnienie powoda do domagania się wydania lokalu przez stronę pozwaną, stosownie do treści art. 222 k.c. w związku z tym powództwo o wydanie lokalu zasługiwało na uwzględnienie.

Zobligowany treścią ustawy o ochronie praw lokatorów Sąd poddał ocenie istnienie po stronie pozwanych prawa do lokalu socjalnego.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. 2) ) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby posiadającej status bezrobotnego, a także osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Przyznając prawo do lokalu socjalnego Z. R., I. R. (3), K. R., J. M. (2), Sąd miał na uwadze, że pozwani są osobami małoletnimi, a więc przysługuje im prawo do lokalu socjalnego z mocy samej ustawy. E. R. z domu Z., M. R. (4), I. R. (2) oraz E. R. z domu R. Sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego mając na uwadze, że są rodzicami małoletnich pozwanych, nad którymi sprawują opiekę. Dodatkowo E. R. z domu R. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, a nadto korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. M. R. (1) oraz M. R. (3) jako osobom bezrobotnym zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Sąd również przyznał lokal socjalny. Zważając dodatkowo, iż pozwani nie mają wystarczających środków na regulowanie zadłużenia Sąd stwierdził, że przysługuje im prawo do lokalu socjalnego i wstrzymał wykonanie orzeczenia o eksmisji do czasu przedstawienia im przez Gminę L. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

W stosunku do I. R. (1) oraz M. R. (2) Sąd orzekł iż nie przysługuje pozwanym prawo do lokalu socjalnego z mocy ustawy albowiem nie spełniają oni przesłanek. Pozwani nie są osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, nie maja na utrzymaniu małoletnich dzieci. Nadto nie przebywaja na co dzień w lokalu przy ulicy (...).

Ponieważ pozwani M. R. (1), M. R. (3), I. R. (2), małoletni J. M. (1) oraz M. R. (2) nie wdali się w spór, chociaż odpisy pozwu zostały im skutecznie doręczone, Sąd wydał w stosunku do nich wyrok zaoczny.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu zostało oparte o treść art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę jest obowiązana do zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu. W tym przypadku były to koszty opłaty sądowej 200 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika powódki w wysokości stawki minimalnej 120 zł, które Sąd zasądził od pozwanych solidarnie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: