Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 933/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-10-08

Sygn. akt: VII C 933/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa G. D.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki G. D. kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 24.09.2010 r. do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 625,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a koszty zastępstwa procesowego między stronami wzajemnie znosi;

IV.  nakazuje uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w L.) powódce kwotę 295,16 zł, a stronie pozwanej kwotę 895,16 zł tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów postępowania.

sygn akt VII C 933/13

UZASADNIENIE

Powódka G. D. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej Towarzystwa (...) S. A. w W. tytułem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu kwoty 25.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.09.2010 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podała, iż dnia 02.06.2010 r. miał miejsce wypadek samochodowy, gdzie sprawca kierujący innym pojazdem zderzył się z autem którym poruszała się powódka. W skutek kolizji powódka doznała obrażeń ciała w postaci urazu wielonarządowego, złamania rzepki prawej, złamania awulsyjnego kostki bocznej prawej, urazu czaszki w postaci rany okolicy potylicznej. Ponadto powódka wskazała, iż urazy spowodowały liczne negatywne zmiany i ograniczenia w życiu codziennym i zawodowym. Powódka musiała bowiem zrezygnować z założenia gabinetu masażu, hodowli psów rasy Y., a wszystko z uwagi na ból towarzyszące wysiłkowi fizycznemu, będące wynikiem doznanego urazu kręgosłupa.

Strona pozwana Towarzystwo (...) S. A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc, iż wypłaciła powódce G. D. kwotę 12.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 93,75 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia oraz 324,80 zł tytułem kosztów poniesionej opieki. Pozwana wskazała, że ustalając wysokość zadośćuczynienia uwzględniła wszystkie okoliczności wpływające na rozmiar doznanej przez powódkę szkody tym samym roszczenia powódki są bezpodstawne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 02.06.2010 r. powódka poruszała się autem F. (...) nr rej (...). Jadący pojazdem marki R. (...) nr rej (...) J. L. spowodowała wypadek i uderzyła w pojazd powódki-był ubezpieczona w zakresie OC u strony pozwanej (bezsporne).

W następstwie w/w zdarzenia powódka doznała obrażeń ciała w postaci urazu wielonarządowego, złamania rzepki prawej, złamania awulsyjnego kostki bocznej prawej, urazu czaszki w postaci rany okolicy potylicznej

Obrażenia te spowodowały powstanie uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3%.

Powódka odczuwała ból i cierpienie w związku z doznanymi urazami, była ograniczeniu w życiu codziennym i zawodowym. Urazy nadal dają odczucia bólowe a przeżyte zdarzenie wypadku samochodowego powodują dyskomfort psychiczny.

Dowód: -opinia biegłych K-53,56-57

-dokumentacja medyczna w aktach szkody

-zeznania powódki

Strona pozwana Towarzystwo (...) S. A. w W. wypłaciła powódce w toku postepowania likwidacyjnego szkodę kwoty:

-12.000 zł tytułem zadośćuczynienia,

-93,75 zł łącznie tytułem zwrotu kosztów leczenia

- 324,80 zł tytułem kosztów poniesionej opieki

-dokumentacja w aktach szkody

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Bezsporne jest, że w dniu 22.06.2010 r. powódka poruszała się autem F. (...) nr rej (...), a jadący R. (...) nr rej (...) J. L. spowodowała wypadek i uderzyła w pojazd powódki. Nie było też sporne, że sprawca wypadku był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej, a ta wypłaciła już powódce z tytułu zadośćuczynienia określone kwoty.

Na podstawie opinii biegłych oraz dokumentacji medycznej i przesłuchania powódki Sąd ustalił, jakie skutki na zdrowiu powódki wywarło przedmiotowe zdarzenie.

Okolicznością sporną między stronami była wysokość należnego zadośćuczynienia , gdyż strona pozwana uznała, że adekwatną kwotą do doznanych przez powódkę krzywd są wypłacone jej dotychczas kwoty.

W ocenie Sądu powódka słusznie zakwestionowała wysokość wypłaconego jej zadośćuczynienia, jednak Sąd uznał, że żądana przez nią w pozwie kwota zadośćuczynienia jest wygórowana ponad kwotę 12.500 zł i w tym zakresie nie jest adekwatna do doznanego uszczerbku na zdrowiu, czasu i intensywności trwania bólu, leczenia, rokowań na przyszłość oraz konsekwencji wypadku w życiu osobistym i zawodowym. Ustalając wysokość należnego zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę doznany przez powódkę procentowy uszczerbek na zdrowiu, dolegliwości związane z bólem powypadkowym i leczeniem oraz uszczerbek psychiczny, będący wynikiem wypadku.

Zgodnie z art. 445 § 1 KC w zw. z art. 444 KC w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Sąd może przyznać nadto poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości), cierpienia psychiczne, ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Obejmuje ono wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Ma więc ono charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez poszkodowanego, mowa jest bowiem o „odpowiedniej sumie tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, przyznawaną jednorazowo. Przepis ten nie reguluje pojęcia „odpowiedniej” sumy zadośćuczynienia, pozostawiając ją uznaniu Sądu.

Mając na względzie całokształt wskazanych powyżej okoliczności Sąd uznał, że odpowiednia kwota zadośćuczynienia za doznaną przez powódkę krzywdę to kwota 12.500 zł oraz kwota już wypłacona przez stronę pozwaną.

Od zasądzonego świadczenia Sąd zasądził na rzecz powódki również odsetki ustawowe zgodnie z żądaniem pozwu. Stosownie bowiem do treści art. 817 § 1 k.c., ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Powódka zawiadomiła pozwanego o przedmiotowym zdarzeniu jeszcze w czerwcu 2010 roku, a strona pozwana tylko częściowo spełniła świadczenie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. Przepis powyższy przewiduje możliwość stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu w razie częściowego tylko uwzględnienia powództwa. W przedmiotowej sprawie powódka wygrał w 50%. Mając to na uwadze, Sąd zasądził na rzecz powódki od strony pozwanej kwotę 625 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, o czym orzekł w pkt III sentencji wyroku. Mając nadto na uwadze art.113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd orzekł świadczenie na rzecz Skarbu Państwa jak w pkt IV sentencji, uwzględniając stosunek w jakim każda ze stron przegrała sprawę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: