Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 599/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2013-02-07

Sygn. akt: VII C 599/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Aneta Murawska

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Danek

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko N. Dom E. K. z siedzibą w N.

o zapłatę i upoważnienie do wykonania zastępczego

I.  uchyla w całości wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w L. w dniu 24 kwietnia 2012 roku i oddala powództwo w całości;

II.  umarza postępowanie w zakresie zgłoszonego żądania zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 6.500 złotych ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych);

III.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.380 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt VII C 599/11

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 06 grudnia 2011 roku a skierowanym przeciwko E. K.prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą N. (...) E. K.z siedzibą w N.powódka K. M.wniosła o upoważnienie powódki do wykonania zastępczego za stronę pozwaną wymiany okna w salonie, wymiany drzwi balkonowych wraz z montażem i właściwym zamontowaniem skrzynki roletowej w salonie oraz do właściwego wykończenia ścian wokół okna i drzwi balkonowych w domu powódki położonym w L.przy ulicy (...)na koszt strony pozwanej, a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 6500 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21 października 2011 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu żądania pozwu, powódka wskazała, że dnia 30 marca 2006 roku strony zawarły umowę na wykonanie stolarki okiennej z montażem, zainstalowanie skrzynki roletowej oraz parapetów okiennych wewnętrznych w domu położonym w L.przy ulicy (...)będącym własnością powódki na kwotę 13.105 złotych. Ostateczny koszt wykonanych prac wyniósł 13.855 złotych. W ocenie powódki otrzymała ona od pozwanej gwarancję na okna, montaż stolarki okiennej i skrzynki roletowej na okres 5 lat. Od lipca 2009 roku w w/w elementach ujawniły się wady uniemożliwiające ich prawidłową eksploatację. W dniu 03 lipca 2009 roku pracownicy strony pozwanej dokonali naprawy gwarancyjnej. Wobec nieprawidłowego, w ocenie powódki wykonania naprawy, powódka wskazała pracownikom strony pozwanej poprawny sposób naprawy. Pomimo ponownej naprawy, wady pozostały. Do protokołu z dnia 06 października 2010 roku powódka zgłosiła krytyczne uwagi. Dnia 03 marca 2011 roku powódka zgłosiła reklamacje drzwi balkonowych z powodu wcześniej ujawnionych wad. Pozwana w dniu 18 marca 2011 roku wysłała ponownie ekipę montażową celem dokonania wzmocnienia skrzynki roletowej, zgodnie z załączoną do książki gwarancyjnej instrukcją montażu i normami budowlanymi, ta ekipa montażowa nie była przygotowana do takiego sposobu wykonania naprawy gwarancyjnej, nie miała wzmocnień ani prowadnic. Dnia 28 marca 2011 roku powódka zgłosiła ponownie reklamację u pozwanej na wady wcześniej zgłoszone zawiadamiając o niewywiązaniu się z obowiązków gwarancyjnych przez pozwaną - Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w N.. Na początku lipca 2011 roku ekipa montażowa strony pozwanej zamontowała dwie konsole, wmontowali je w górną część drzwi balkonowych i w roletę.

Na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2012 roku pełnomocnik powódki sprecyzował żądanie powódki w ten sposób, że wskazał, że składa jedno żądanie – o wykonanie zastępcze za stronę pozwaną i koszt tego określa na kwotę 6.500 złotych; nie domagała się zasądzenia kwoty 6.500 złotych.

Na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. pełnomocnik powódki podtrzymał wcześniej prezentowane stanowisko, że powódka swoje roszczenie wywodzi z gwarancji udzielonej jej na okna oraz na montaż tych okien oraz na zainstalowanie rolet.

Wyrokiem zaocznym wydanym w dniu 24 kwietnia 2012 roku Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu( w zakresie wykonania zastępczego), w pozostałym zakresie postępowanie umorzył, zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwoty 1542 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz nadał pkt I tego wyroku rygor natychmiastowej wykonalności.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie wyroku zaocznego, pozwana E. N. (...) E. K.w N.oraz w dalszych jej pismach procesowych kierowanych do Sądu, wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że nie udzieliła powódce gwarancji na wykonanie prac- montowanie okien. Nadto pozwana podniosła zarzut przedawnienia. Na rozprawie w dniu 23 października 2012 roku pełnomocnik pozwanej wskazał, że pozwana nie udzieliła gwarancji na wykonany montaż. Gwarancją były objęte okna, jedynie od wad produkcyjnych. Gwarantem był producent okien (...) Fabryka (...), nie zaś pozwana. W konsekwencji powódce nie przysługuje żadne uprawnienie z tytułu gwarancji od pozwanej za okna i za montaż okien, ponieważ taka gwarancja nie została udzielona. W zakresie zaś ewentualnej rękojmi za wady dzieła pozwana podnosi zarzut przedawnienia albowiem umowa została wykonana w grudniu 2006 roku – montaż okien. Skoro okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi upłynął w grudniu 2008 roku, zaś pierwsze zgłoszenia miały miejsce w lipca 2009 roku , a pozew wpłynął w 2011 roku zarzut przedawnienia w ocenie pozwanej jest zasadny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 marca 2006 roku pomiędzy powódką K. M.a pozwaną E. K.prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą (...)z siedzibą w N., doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było wykonanie przez tę ostatnią stolarki okiennej z montażem oraz parapetów wewnętrznych zgodnie z załączoną do tej umowy wyceną. Strony ustaliły, że usługa do wykonania której zobowiązała się pozwana zostanie zrealizowana do dnia 31 maja 2006 roku za cenę 13.105 złotych. W dniu podpisania umowy powódka uiściła na rzecz pozwanej kwotę 5.000 złotych.

W jej wykonaniu w dniu 05 września 2006 roku w domu powódki usytuowanym w L. przy ul. (...) doszło do zamontowania zamówionych okien i parapetów. Zamontowane okna były wraz ze szprosami. Tego samego dnia pozwana wystawiła fakturę Vat /F/Nr(...) na kwotę 13.105,00 złotych. Wystawiona faktura nie obejmuje wartości okien wraz ze szprosami.

W w/w dacie pozwana wydała powódce książkę gwarancyjna producenta zamontowanych okien , t.j. wystawioną przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.. Zgodnie z brzmieniem w/w książki (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. gwarantuje wysoką jakość wyrobów , na które została wydana niniejsza Karta Gwarancyjna, zaś okres udzielonej w niej gwarancji trwa odpowiednio: 5 lat na okna i drzwi z PCV na całość wyrobu , 1 rok na dodatkowe akcesoria okienne( rolety, samozamykacze, parapety, okapniki, dodatkowe zamki, panele wypełnieniowe oraz moskitiery. Okres sprzedaży liczony jest od daty sprzedaży wyrobu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej lub dowodzie zakupu. – fakturze Vat. W treści karty wskazano nadto, że zgłoszenia reklamacyjne należy składać w miejscu zawarcia umowy sprzedaży, t.j. u sprzedawcy, dealera lub u pośrednika , niezwłocznie po ich zauważeniu. W przypadku uznania reklamacji Producent decyduje o sposobie wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji, t.j. o usunięciu wad fizycznych, wymianie wyrobu na wolny od wad, obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

Na ostatniej stronie w/w książki w miejscu oznaczonym jako sprzedawca podpis swój złożyła pozwana E. K. wraz z pieczęcią identyfikująca prowadzoną działalność gospodarczą, wskazano datę sprzedaży 05 września 2006 roku , zaś jako numer dokumentu sprzedaży – (...). Nadto w miejscu podpisu klienta figuruje podpis K. M. oraz data 13 grudnia 2006 roku.

Dowód:

- umowa na wykonanie usługi budowlanej z dnia 30 marca 2006 roku-k. 6,

- faktura Vat /F/Nr(...) z dnia 05 września 2006 roku-k. 118,

- książka gwarancyjna –k. 117

W grudniu 2006 roku w domu powódki doszło do regulacji zamontowanych j.w okien oraz regulacji jednej z rolet. W dniu 10 grudnia 2006 roku pozwana wystawiła fakturę na wstawione u powódki okna wraz ze szprosami na kwotę 750 złotych

Dowód:

- faktura Vat / (...) z dnia 10 grudnia 2006 roku-k.8,

- zeznania świadka A. H.-k. 121,

- zeznania świadka J. K.-k. 122-123,

- zeznania świadka M. M.-k. 124

- przesłuchanie powódki K. M.-k. 141-142,

- przesłuchanie pozwanej E. K.-k. 142-144

W drugiej połowie 2009 roku( przełom czerwca i lipca 2009 roku) powódka dopatrzyła się nieprawidłowości w zakresie montażu w/w okien w postaci m.in. odklejania się okleiny i inne nieprawidłowości utrudniające normalną eksploatację okien. O tych wadach powódka poinformowała pozwaną, a ta producenta okien (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.. W dniu 03 lipca 2009 roku dokonano przez pracownika w/w spółki naprawy gwarancyjnej.

Dowód:

- protokół naprawy gwarancyjnej z dnia 03 lipca 2009 roku- k. 13,

- zeznania świadka A. H.-k. 121,

- zeznania świadka J. K.-k. 122-123,

- zeznania świadka M. M.-k. 124

- przesłuchanie powódki K. M.-k. 141-142,

- przesłuchanie pozwanej E. K.-k. 142-144

W 2010 roku powódka w października po raz kolejny zauważyła nieprawidłowości w zakresie montażu w/w okien, t.j. że wosk, który został użyty do poprzedniej naprawy rozpłynął się pod wpływem czynników atmosferycznych; przewiewy w lewej kwaterze okna dwuskrzydłowego, ruchomość górnego elementu okna balkonowego, na którym jest zamontowana roleta. Powódka te wady zgłosiła pozwanej. W dniu 06 października 2010 roku w/w usterki zostały usunięte.

Dowód:

- protokół naprawy gwarancyjnej z dnia 06 października 2010 roku- k. 14,

- zeznania świadka A. H.-k. 121,

- zeznania świadka J. K.-k. 122-123,

- zeznania świadka M. M.-k. 124

- przesłuchanie powódki K. M.-k. 141-142,

- przesłuchanie pozwanej E. K.-k. 142-144

Na przestrzeni 2011 roku powódka zgłaszała do pozwanej kilkakrotnie reklamacje dotyczące zamontowanych okien kwestionując m.in. niezałożenie w czasie montażu wzmocnienia miedzy skrzynką roletową a futryną drzwiową w górnej ich części.

Pozwana kilkakrotnie próbowała naprawić dostrzeżone przez powódkę usterki.

Dowód:

- pismo powódki do pozwanej z marca 2011 roku-k. 15,

- pismo powódki do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w L. z dnia 05 kwietnia 2011 roku-k. 16,

- pismo powódki do pozwanej z dnia 28 marca 2011 roku- k. 17,

- pismo pozwanej do Miejskiego Rzecznika Konsumentów z dnia 15 lipca 2011 roku-k. 18,

- pismo pełnomocnika powódki z dnia 03 października 2011 roku- k. 19,

- pismo pozwanej do powódki z dnia 20 października 2011 roku-k.51,

- pismo pozwanej do powódki z dnia 18 października 2011 roku- k. 23,

- pismo (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. do pozwanej z dnia 10 czerwca 2011 roku-k. 49,

- faktura Vat nr (...) z dnia 20 lipca 2011 roku-k. 50,

- zeznania świadka A. H.-k. 121,

- zeznania świadka J. K.-k. 122-123,

- zeznania świadka M. M.-k. 124

- przesłuchanie powódki K. M.-k. 141-142,

- przesłuchanie pozwanej E. K.-k. 142-144

W dniu 10 października 2011 roku powódka wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 8.000 złotych tytułem należności, jaką musi uiścić wykonawcy naprawiającemu okna dostarczone przez pozwaną.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 10 października 2011 roku- k. 21,

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotowe powództwo nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlega oddaleniu.

Istota sporu w zasadzie sprowadzała się do ustalenia z roszczeniem o jakim charakterze występuje powódka, albowiem pozwana w pierwszej kolejności podniosła brak po swojej stronie legitymacji biernej. Skoro bowiem nie udzielała gwarancji powódce, nie może odpowiadać na warunkach wskazanych w treści książki gwarancyjnej wydanej powódce. W dalszej kolejności pozwana podniosła zarzut przedawnienia wskazując, że skoro łącząca strony umowa to umowa o dzieło z 2 letnim terminem przedawnienia roszczeń z niej wynikających to doszło do upływu tego terminu wobec dostarczenia dzieła w 2006 roku oraz ujawnieniem ewentualnych wad związanych z wykonaniem dzieła dopiero w 2009 roku.

Z uwagi na w/w zasadnym staje się przytoczenie treści art. 577 §1 k.c. Zgodnie z jego treścią w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji; jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Tak z literalnego brzmienia w/w regulacji oraz mając na względzie stanowisko judykatury wywodzić należy, iż ustawodawca dopuszcza sytuacje, że gwarancji może udzielić sprzedawca , jak i inna osoba ujmowana w treści tego przepisu jako gwarant. Gwarancja sprzedawcy polega na tym, iż ilekroć sprzedawca udzielił kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, wydając mu na tę okoliczność stosowny dokument gwarancyjny, to poczytuje się w razie wątpliwości, że jest on obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy (naprawa); albo że jest on obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad (art. 577 § 1 k.c.). Gwarancja wytwórcy polega na tym, że producent rzeczy zapewnia o gwarancji co do jakości rzeczy wyprodukowanej i w razie wątpliwości przyjmuje się, że jest on zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy (naprawa); albo że jest on obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W ocenie Sądu orzekającego w sprawie decydujący do ustalenia kto udzielił gwarancji- czy producent/ wytwórca czy sprzedawca jest treść udzielonej gwarancji, a nie to przez kogo ona- dokument gwarancji- została fizycznie udzielona( fizycznie wydana karta gwarancyjna). Przyjmując gwarancję, czy to producenta, czy też sprzedawcy, kupujący zawiera z nim umowę dodatkową o treści opisanej w dokumencie gwarancji.

Możliwa jest zatem sytuacja, że choć dokument gwarancji został wydany przez sprzedawcę, gwarancji udzielił producent. Sytuacja ta w praktyce występuje najczęściej.

W realiach przedmiotowej sprawy udzielającym gwarancji- gwarantem- jest producent zamontowanych u powódki okien, t.j. (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.. Świadczą o tym przede wszystkim postanowienia wstępne udzielonej gwarancji, w której czytamy, że (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. gwarantuje wysoką jakość wyrobów , na które została wydana niniejsza Karta Gwarancyjna, zaś okres udzielonej w niej gwarancji trwa odpowiednio: 5 lat na okna i drzwi z PCV na całość wyrobu , 1 rok na dodatkowe akcesoria okienne( rolety, samozamykacze, parapety, okapniki, dodatkowe zamki, panele wypełnieniowe oraz moskitiery. Podpisanie się przez sprzedawcę na ostatniej stronie karty nie ma tego znaczenia, że sprzedawca udzielił gwarancji na warunkach wskazanych w treści tej karty. Oznaczenie sprzedawcy wraz ze wskazaniem daty sprzedaży oraz numeru sprzedaży ma znaczenie z punktu widzenia dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, które winny być rozpoczęte zgłoszeniem ujawnionej wady u sprzedawcy. Treść w/w gwarancji wyraźnie zatem rozróżnia takie podmioty jak udzielający gwarancji- gwarant oraz sprzedawcę, który tu występuje jako przekazujący dokument gwarancji.

W tych okolicznościach pozwany jako przyjmujący zlecenie( sprzedawca) nie odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej na warunkach wskazanych w treści w.w książki gwarancyjnej.

W tych okolicznościach żądanie pozwu oparte o ewentualną odpowiedzialność gwarancyjną pozwanego na podstawie treści karty gwarancyjnej wystawionej przez

(...) sp. z o.o. z siedzibą w S. jako niezasadne podlega oddaleniu.

Z daleko posuniętej ostrożności procesowej nawet jeśliby przyjąć wbrew ustaleniom faktycznym , iż pozwany udzielił ustnie gwarancji powódce to i tak trudno o przyjęcie, by była ona udzielona na warunkach, jak w treści książki gwarancyjnej, o której mowa wyżej. Nawet bowiem jeśliby przyjąć, że pracownicy pozwanej złożyli powódce oświadczenie o udzieleniu gwarancji na montaż zainstalowanych okien i rolet, a to oświadczenie ( pomimo że nie zostało złożone na piśmie- nie wydano jakiegokolwiek dokumentu, z którego wynikałaby taka treść gwarancji) kreuje stosunek zobowiązaniowy gwarancyjny pozwanej wobec powódki to nie sposób, by nie doszło do jego wygaśnięcia( branego pod uwagę z urzędu, a nie na zarzut pozwanego) wobec upływu znacznego okresu od daty montażu. Nawet bowiem gdyby przyjąć( wbrew wcześniejszym wywodom), że pozwana udzieliła powódce gwarancji na montaż okien to okres gwarancji wobec braku zastrzeżenia w treści tej gwarancji( udzielonej ustnie) wynosił 1 rok licząc od daty montażu okien. Skoro zatem do montażu okien doszło we wrześniu 2006 roku, zaś pierwsze wady ujawniły się w grudniu 2006 roku, a następnie dopiero w drugiej połowie 2009 roku, doszło do wygaśnięcia uprawnień gwarancyjnych powódki wobec pozwanej.

W/w nie wyłącza uprawnień powódki do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi wobec pozwanej. Z uwagi jednak na wyraźne oświadczenie pełnomocnika powódki co do źródła/ charakteru roszczenia K. M. wobec pozwanej, powództwo należało oddalić jako skierowane wobec osoby nieponoszącej odpowiedzialności na tej podstawie.

Z uwagi na w/w zbędne jest ustosunkowanie się do zarzutu przedawnienia ewentualnego roszczenia z tytułu rękojmi powódki wobec pozwanej albowiem te nie były przedmiotem niniejszego postępowania.

W tych okolicznościach wydany w sprawie wyrok zaoczny, na podstawie art. 347 k.p.c należało uchylić zaś powództwo z przyczyn jak wyżej oddalić.

Wobec sprecyzowania żądania i de facto cofnięcia powództwa w zakresie żądania zasądzenia kwoty 6.500 złotych( rozprawa z dnia 24 kwietnia 2012 roku) postępowanie w tym zakresie należało umorzyć jako zbędne( art. 355§1 k.p.c.).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powódka jest stroną przegrywającą w sprawie zobowiązaną do zwrotu na rzecz swojego przeciwnika procesowego poniesione przez niego koszty procesu. Na ich łączną kwotę 1.380 złotych składa się: opłata od sprzeciwu od wydanego w sprawie wyroku zaocznego w wysokości- 163 złote, opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo- 17 złotych oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1200 zł zgodnie z §6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. z 2002r. Nr 163 poz. 1348 z późn.zm.).

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Sygn. akt VII C 599/11

Zarządzenia:

1.  Odnotować,

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki

3.  K.. 14 dni,

4.  Akta przedłożyć wraz z wpływem lub po upływie terminu,

5.  Po prawomocności zwrócić pozwanej na rachunek bankowy podany przez jej pełnomocnika z piśmie z dnia 11 lutego 2013 roku zaliczkę na wynagrodzenie biegłego w wysokości 600 złotych- zapisanej na przychód pod poz. (...) sum na zlecenie

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Murawska
Data wytworzenia informacji: