Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 103/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2013-06-12

Sygn. akt: VII Cupr 103/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

Stażysta Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o. o w W. kwotę 1.480,97 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych 97/100) z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty:

- 63,00 zł od dnia 27.05.2009 r. do dnia zapłaty;

- 627,00 zł od dnia 30.09.2009 r. do dnia zapłaty;

- 63,00 zł od dnia 29.04.2009 r. do dnia zapłaty;

- 36,97 zł od dnia 29.04.2009 r. do dnia zapłaty;

- 64,00 zł od dnia 27.05.2009 r. do dnia zapłaty;

- 627,00 zł od dnia 30.09.2009 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 210,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn akt VII Cupr 103/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego A. P. kwoty 1.480,97 zł z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu podała , że strony zawarły umowę oświadczenie usług , na mocy której strona powodowa była zobowiązana do udostępniania kodowanych programów telewizyjnych i radiowych a pozwany do comiesięcznych opłat , zgodnie z wysokościa i terminem wskazanym w fakturze.Mimo to pozwany nie uiszczał opłat zgodnie z doręczanymi mu fakturami a negocjacje nie dały rezultatów.

Sąd Rejonowy Lubin-Zachód w Lubinie dnia 29.10.2012 r. wydał nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym , (...).

Pozwany A. P. wniósł sprzeciw i zarzucił , iż w żądaniu strony powodowej są uchybienia ale nie wskazał jakie i dlatego negocjacje nie dały rezultatów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 19.08.2008 r. strona powodowa (...) Sp. z o.o. w W. zawarła z pozwanym A. P. umowę o świadczenie usług , na mocy której strona powodowa była zobowiązana do udostępniania pozwanemu kodowanych programów telewizyjnych i radiowych a pozwany do uiszcania na rzecz strony powodowej comiesięcznych opłat , zgodnie z wysokością i terminem wskazanym w fakturze.

Dowód:kserokopia umowy K-24- 25

Strona powodowa udostępniała pozwanemu kodowane programy telewizyjne i radiowe za co wystawiła faktury na kwotę:

-63,00 zł płatna do dnia 26.05.2009 r.

-627,00 zł płatne do dnia 29.09.2009 r.

-63,97 zł płatne do dnia 28.04.2009 r.

-36,97 zł płatne do dnia 28.04.2009 r.

-64,00 zł płatne do dnia 26.05.2009 r.

-627,00 zł płatne do dnia 29.09.2009 r.

Pozwany do chwili obecnej nie uiścił w/w należności na rzecz strony powodowej.

Dowód:kserokopie faktur K-26-31

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Jak wykazała strona powodowa przedkładając kserokopie umowy stron oraz wystawionych faktur , strony zawarły umowe o świadczenie usług , na mocy której strona powodowa była zobowiązana do udostępniania pozwanemu kodowanych programów telewizyjnych i radiowych a pozwany do uiszczania na rzecz strony powodowej comiesięcznych opłat , zgodnie z wysokością i terminem wskazanym w fakturze.Pozwany nie uiścił do chwili obecnej kwot wskazanych w pozwie , co nie tylko wynika z faktur mu wystawionych ale także z zarzutów zawartych w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Wprawdzie pozwany podniósł , iż żadanie strony powodowej zawiera uchybienia ale nie wskazał jakie ani nie wskazał wniosków dowodowych na poparcie swoich twierdzeń.Poza tym ogólnym zarzutem pozwany nie brał udziału w postępowaniu mimo prawidłowego wezwania na rozprawę.

Jak wynika z treści art.6 KC i 232 KPC ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie , która z faktu tego wywodzi skutki prawne oraz wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów z których wywodzi skutki prawne.

Ponieważ pozwany nie wykazał aby w treści żądania pozwu były nieprawidłowości ani nie wskazywał aby dokonał zapłaty a z przedłożonych do pozwu dokumentów wynikało , że kwota tam wskazana jest zasadna , orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 KPC.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: