Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 712/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2016-03-15

Sygn. akt III RC 712/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Małgorzata Witkowska - Szabłykin

Ławnicy ---------------------------------------

Protokolant sekr. sądowy Paulina Krawczyk

Po rozpoznaniu na rozprawie dnia 15 marca 2016 roku w G.

sprawy z powództwa mał. Z. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – matkę J. C.

przeciwko M. K. (1)

o podwyższenie alimentów

oraz sprawy z powództwa wzajemnego M. K. (1)

przeciwko mał. Z. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – matkę J. C.

o obniżenie alimentów

I.  oddala powództwo główne;

II.  oddala powództwo wzajemne;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III RC 712 / 15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 października 2015 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej J. C. domagała się podwyższenia alimentów zasądzonych od M. K. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt III RC 418/14 na rzecz małoletniej Z. K. z kwoty po 460 zł miesiecznie do kwoty po 660 zł miesiecznie.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że potrzeby małoletniej wzrosły. Wynoszą one łącznie około 800 zł miesiecznie. Podała, że M. K. (1) prowadzi własne gospodarstwo rolne. Zarzuciła, że nie interesuje się on losem dziecka.

W odpowiedzi na pozew M. K. (1) wniósł o jego oddalenie. Jednocześnie wystąpił on z powództwem wzajemnym o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniej z kwoty po 460 zł miesiecznie do kwoty po 350 zł miesięcznie. Podniósł, że zawarł związek małżeński. Z tego związku ma syna. Jego żona z poprzedniego związku ma na utrzymaniu 9 – letnią córkę. Zaznaczył, że jego żona nie pracuje i pobiera zasiłek z tego tytułu. Podkreślił, że dochody z prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego spadły.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej J. C. wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia Z. K. urodzona w dniu (...) jest córką M. K. (1) i J. C..

W dniu 22 lipca 2014 r. w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Głogowie o sygn. akt III RC 418/14 M. K. (1) i J. C. zawarli ugodę, zgodnie z która M. K. (1) zobowiązał się płacić na rzecz małoletniej Z. K. alimenty w kwocie po 460 zł miesiecznie, płatne z góry, dni dnia 10. każdego miesiąca, do rąk J. C..

W czasie toczącego się wówczas postępowania małoletnia Z. K. miała 4 lata. Uczęszczała do przedszkola, którego koszt wynosił od 60 do 70 zł miesiecznie. Na dojazdy do przedszkola niezbędna była kwota około 200 zł miesiecznie. Ubezpieczenie roczne dla małoletniej kosztowało 30 zł. Przybory do przedszkola stanowiły wydatek około 140 zł rocznie. Na utrzymanie małoletniej składały się również koszty wyżywienia – 200 zł miesięcznie, odzieży – 120 zł miesięcznie, zabawek – 50 zł miesięcznie, artykułów chemicznych – 50 zł miesięcznie, witamin – 20 zł miesięcznie.

Małoletnia pozostawała pod opieką matki. Matka małoletniej J. C. prowadziła własną działalność gospodarczą, z której osiągała dochód w wysokości około 1 000 zł miesięcznie. Mieszkała razem z małoletnią córką u swojej matki. Jej matka pracowała jako opiekuna dla dzieci i zarabiała około 700 zł miesięcznie. Prowadziły one wspólne gospodarstwo domowe. J. C. przekazywała swojej matce około 400 zł miesięcznie. Miesięcznie płaciły 100 zł za prąd, 54 zł za gaz, 17 zł za wodę, 120 zł za czynsz.

M. K. (1) miał 31 lat. Z wykształcenia był technikiem mechanikiem. Prowadził gospodarstwo rolne. Uprawiał buraki cukrowe, kukurydzę i zboże. Hodował 300 sztuk trzody chlewnej. Pobierał dopłaty unijne w łącznej wysokości 30 000 zł rocznie. Zakup brutto jego gospodarstwa wynosił 525 554 zł, zaś sprzedaż brutto – 627 401,06 zł. Poza małoletnią nie miał innych dzieci na utrzymaniu. Wspomagał finansowo swoich rodziców, którzy przekazali mu gospodarstwo rolne na podstawie umowy dożywocia.

Dowód z akt SR w Głogowie o sygn. III RC 418/14, w szczególności:

- protokół – k. 79-80,

- dokumentacja księgowa – k. 77-78.

Obecnie małoletnia Z. K. ma 5 i pół roku. Uczęszcza do klasy zerowej. Dojazd do szkoły to wydatek około 150 zł miesięcznie. Na koszty utrzymania małoletniej składają się wydatki na wyżywienie – 200 zł miesięcznie, na podręczniki – 130 zł rocznie, na herbatę w przedszkolu – 25 zł raz na pół roku, na radę rodziców – 25 zł na semestr, na obiady w przedszkolu – 70 zł miesięcznie, na odzież i obuwie – 75 zł miesięcznie, na witaminy – 25 zł miesięcznie.

Małoletnia pozostaje pod opieką matki. Matka małoletniej J. C. ma 31 lat. Prowadzi własną działalność gospodarczą, z której osiąga dochód w wysokości około 4 300 zł miesięcznie. Miesięcznie wdaje 200 zł na prąd, 50 zł na wodę, 60 zł gaz, 200 zł na czynsz, 12 zł na wywóz śmieci. Spłaca dwa kredyty ratami miesięcznymi w łącznej wysokości 500 zł. Mieszka razem z córką u swojej matki. Jej matka nie pracuje.

Dowód:

- odpis aktu urodzenia – k. 5,

- zaświadczenie o wynagrodzeniu – k. 6,

- zaświadczenie z (...) k. 8,

- zaświadczenie z przedszkola – k. 9,

- potwierdzenia wpłaty – 10,

- faktury VAT – k. 11,

- paragony za podręczniki – k. 17,

- deklaracja podatkowa – k. 44-54,

- przesłuchanie J. C., e-protokół z 12.1.2016 r. 00:02:11-00:11:10, 00:26:16-00:27:30, k. 38-40.

M. K. (1) ma 32 lata. Prowadzi gospodarstwo rolne. Jest właścicielem 22 ha ziemi rolnej. Uprawia buraki i kukurydzę. Hoduje 90 sztuk trzody chlewnej oraz 18 krów. Otrzymuje około 30 000 zł rocznie tytułem dopłat unijnych. Zakup brutto jego gospodarstwa w 2015 r. wyniósł 376 169,55 zł, zaś sprzedaż brutto – 439 269,91 zł.

W dniu 4 lipca 2015 r. zwarł związek małżeński. Jego żona nie pracuje i pobiera zasiłek w wysokości 572 zł miesięcznie. Z tego związku posiadają syna, którego koszt utrzymania wynosi od 500 do 600 zł miesiecznie. Jego żona z poprzedniego związku posiada córkę w wieku 9 lat. Pobiera ona na nią alimenty w kwocie po 280 zł miesięcznie.

M. K. (1) mieszka razem z żoną, ich wspólnym synem, córką jego żony oraz swoimi rodzicami. Miesięcznie płaci on od 400 do 500 zł za prąd, od 100 do 125 zł za wodę i 100 zł za gaz. Rocznie na opał wydaje 4 000 zł. Jego rodzice pobierają emeryturę w wysokości po 850 zł miesięcznie każdy z nich.

Posiada on ciągnik i maszyny towarzyszące, na zakup których zaciągnął kredy, który spłaca ratami miesięcznymi w wysokości 4 000 zł. Posiada on również samochód osobowy marki O. (...) z 1995 r.

Nie utrzymuje on kontaktu z małoletnią córką.

Dowód:

- przesłuchanie M. K. (2), e-protokół z 12.1.2016 r. 00:11:08-00:23:00, 00:27:40-00:30:00, k. 38-40,

- przesłuchanie M. K. (2), e-protokół z 12.1.2016 r. 00:11:08-00:23:00, 00:27:40-00:30:00, k. 38-40,

- zaświadczenie z urzędu pracy – k. 58-60,

- dokumentacja księgowa – k. 61-62.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 138 k.r.o w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (podwyższenia, obniżenia, wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego). Zakres obowiązku alimentacyjnego należy w odpowiednim zakresie, wobec zmiany okoliczności, dostosowywać do aktualnych usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Te dwie przesłanki określają bowiem, zgodnie z treścią, art. 135 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych.

Zdaniem Sądu nie zasługuje na uwzględnienie ani powództwo główne o podwyższenie alimentów ani powództwo wzajemne o obniżenie alimentów. Wysokość alimentów ustalona na kwotę 460 zł miesięcznie w lipcu 2014 r. pozostaje adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej jak i możliwości zarobkowych i majątkowych M. K. (1) i brak przesłanek by zmieniać wysokość tych alimentów poprzez podwyższenie lub obniżenie ich wysokości. Alimenty zostały zasądzone niecałe 2 lata temu. Od tego czasu nastąpiły niewątpliwie zmiany tak w usprawiedliwionych potrzebach małoletniej jaki i w sytuacji finansowej i osobistej M. K. (1) oraz J. C., jednakże zmiany te analizując i porównując nie stanowią podstawy do ingerencji w wysokość dotychczasowych alimentów. Małoletnia, gdy zostały orzeczone na nią alimenty od ojca w wysokości 460 zł miesięcznie miała 4 lata i uczęszczała do przedszkola. Obecnie małoletnia ma 5 i pół roku i chodzi do klasy zerowej. Ponoszone są opłaty za wyżywienie małoletniej w szkole, na komitet rodzicielski, dojazdy, książki i przybory szkolne, wycieczki. Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej na przestrzeni ostatnich dwóch lat niewątpliwie wzrosły, wyższe są także ceny żywności i ubrań, małoletnia znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, zwiększyły się wydatki ponoszone na żywność, ubrania, buty. Zdaniem Sądu podane przez przedstawicielkę ustawową średnie miesięcznie koszty utrzymania małoletniej w wysokości około 550 zł nie zostały zawyżone i są to faktyczne koszty ponoszone na zaspakajanie potrzeb dziecka. Niemniej jednak koszty te nie uwzględniają partycypacji małoletniej w kosztach utrzymania mieszkania. Poprzednio koszty utrzymania małoletniej były niewiele niższe. Udział ojca w alimentowaniu córki jest znaczny, natomiast matka swój udział w alimentowaniu dziecka pokrywa również codzienną pracą wkładaną w opiekę i wychowanie córki (art. 135 § 2 k.r.o.). Kontakty ojca z córką, mimo że są uregulowane sądownie, nie są przestrzegane przez niego. Pomimo wzrostu kosztów utrzymania małoletniej powództwo o podwyższenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, że obecne dochody matki małoletniej są kilkukrotnie wyższe niż poprzednia a w dodatku M. K. (1) ma obecnie dwie osoby wobec których jest zobowiązany alimentacyjnie, oprócz córki ma również kilkumiesięcznego syna. Chociaż od ostatniej sprawy sądowej, w której została ustalona wysokość alimentów od M. K. (1) na rzecz córki, zmianie uległa jego sytuacja osobista i zarobkowa, zmiany te nie usprawiedliwiają jednak w tym momencie obniżenia wysokości alimentów, które uiszcza on na rzecz swojego dziecka z pierwszego związku małżeńskiego. Przede wszystkim należy wskazać, że możliwości zarobkowe, które były brane pod uwagę przy zasądzeniu od M. K. (1) alimentów na córkę nie zmniejszyły się i nadal pozostają na podobnym poziomie. Jest on osobą młodą, w pełni sił, z wyuczonym zawodem technika – mechanika, prowadzi własne gospodarstwo rolne, w tym uprawia zmienię i hoduje zwierzęta, posiada sprzęt rolniczy, wobec czego jego możliwości zarobkowe należy oceniać jako wysokie. Przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę nie tylko faktyczne zarobki osiągane przez osobę zobowiązaną do alimentów ale zarobki jakie przy należytym wykorzystaniu swoich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia, jest ona w stanie osiągnąć, zgodnie bowiem z art. 135 k.r.o. wysokość alimentów zależna jest od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentów. Wskazać należy, że M. K. (1) wystąpił o mniejszych alimentów na córkę, przy okazji wniesienia przeciwko niemu powództwa o podwyższenie alimentów. Nie ulega wątpliwości, że dąży do ustalenia swojego udziału w alimentowani córki na minimalnym poziomie, tymczasem potrzeby małoletniej nie zmniejszyły się, a wprost przeciwnie wzrosły a cały ciężar związany z wychowaniem małoletniej spoczywa praktycznie na jej matce. M. K. (1) wprawdzie słusznie podnosi, że obecne ceny skupu trzody chlewnej oraz mleka są niższe niż w dacie poprzedniego orzekania o wysokości alimentów, przez co hodowla ta jest nieopłacalna, jednakże dysponując ziemią rolną oraz odpowiednimi maszynami jest on w stanie zmienić profil swojej działalności i nastawić się wyłącznie na uprawę ziemi. Wskazał on również, że ma obciążenia finansowe z tytułu zaciąganych kredytów, które spłaca. Przy czym kredyty te zostały wzięte jeszcze przed datą ostatniego ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego. Płaci też regularnie alimenty zasądzone na córkę w obecnej wysokości. Fakt urodzenia kolejnego dziecka nie może stanowić wyłącznej podstawy do obniżenia alimentów, tym bardziej, że jego syn jest obecnie mały, ma kilka miesięcy, a swój obowiązek alimentacyjny wobec niego realizuje nie tylko wydatkowaniem na potrzeby dziecka ale i opieką, wychowaniem dziecka, bowiem na stałe mieszka z synem i na co dzień się nim zajmuje, w odróżnianiu od sytuacji małoletniej Z., nad którą opiekę sprawuje wyłącznie matka.

Reasumując, po wnikliwym zanalizowaniu wydatków ponoszonych na usprawiedliwione potrzeby małoletniej oraz możliwości zarobkowych M. K. (1) oraz zmian w tym zakresie od czasu poprzedniej sprawy sądowej, Sąd uznał, że nie zachodzą podstawy do dokonania zmian w wysokości uprzednio zasądzony alimentów od ojca na rzecz córki ani przez ich podwyższenie, ani przez ich obniżenie.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 138 k.r.o. w zw. z art. 133 § 1 i 2 k.r.o. i art. 135 k.r.o., orzeczono jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach Sąd oparł na podstawie art. 102 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Błażkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Witkowska-Szabłykin
Data wytworzenia informacji: