Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 165/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2014-05-12

Sygn. akt III RC 165/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny

Ławnicy

Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r. w Głogowie

sprawy z powództwa mał. M. S. (1) działającej przez przedstawicielkę ustawową S. S. (1)

przeciwko M. S. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  alimenty zasądzone od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej M. S. (1) w kwocie po 350 zł miesięcznie, wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie III.RC 217/13 - podwyższa od dnia 21 lutego 2014 r. do kwoty po 500 (pięćset) zł miesięcznie, płatne z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – S. S. (1) wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz przedstawicielski ustawowej małoletniej powódki – S. S. (1) kwotę 396 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  nakazuje pozwanemu M. S. (2), aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Głogowie) kwotę 90 zł tytułem zwrotu części opłaty od uwzględnionej części powództwa,

V.  nadaje wyrokowi w punkcie: I-szym rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 165/14

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki S. S. (1) pozwem z dnia 21 lutego 2014 roku domagała się podwyższenia alimentów zasądzonych od pozwanego M. S. (2) wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt III RC 217/13 z kwoty po 350 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki M. S. (1) do kwoty po 800 złotych, płatnych z góry, do dnia 10 każdego miesiąca , wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu pozwu podała, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt III RC 217/13 zasądzono od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej powódki M. S. (1) alimenty w kwocie po 350 złotych. Pozwany nie alimentował dobrowolnie i regularnie małoletniej córki, wobec czego zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne. Przedstawicielka ustawowa małoletniej – S. S. (1) podniosła, iż pogorszeniu uległa jej sytuacja materialna. Zarzuciła, że jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pobiera zasiłek rodzinny na rzecz mał. córki w kwocie 77 złotych miesięcznie. Wskazała, że z trudami wychowawczymi zmaga się samodzielnie, a potrzeby małoletniego dziecka, ze względu na jego rozwój ciągle rosną. Z informacji przez nią posiadanych wynika, że M. S. (2) pracuje za wynagrodzeniem około 2.000 złotych netto miesięcznie. Jego dochody w rzeczywistości są znacznie wyższe, bowiem pozwany podejmuje dodatkowe zatrudnienie oraz pracuje w godzinach nadliczbowych, nadto osiąga znaczne dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Na rozprawie w dniu 12 maja 2014 roku pozwany M. S. (2) wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Małoletnia powódka M. S. (3), urodzona w dniu (...) jest córką S. S. (1) oraz pozwanego M. S. (4).

dowód:

- bezsporne.

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt III RC 217/13 Sąd Rejonowy w Głogowie zasądził alimenty od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej M. S. (1) w kwocie po 350 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki S. S. (1), poczynając od dnia 12 marca 2013 roku wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Dowód:

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, wyrok z dnia 05.06.2013 r. – k. 40 akt.

W czasie toczącego się wówczas postępowania małoletnia M. S. (1) miała 10 miesięcy. Na miesięczny koszt jej utrzymania składały się następujące wydatki: na zakup mleka – 200 złotych; na zakup pozostałej żywności – 100 złotych; pampersów – 90 złotych; kosmetyków i środków higieny – 100 złotych; odzieży – 100 złotych; tj. łącznie 590 złotych miesięcznie. Matka małoletniej nie pobierała świadczeń rodzinnych.

Matka małoletniej S. S. (1) miała 22 lata. Posiadała wykształcenie średnie, z zawodu była technikiem ekonomistą. Była panną. Poza małoletnią powódką nie miała nikogo na utrzymaniu. Nie pracowała. Utrzymywała się z zasiłku z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 456 złotych, który został jej przyznany od 30 czerwca 2013 roku. Była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Mieszkała razem z matką, na utrzymaniu której pozostawała. Nie dokładała się do kosztów utrzymania mieszkania oraz zakupu żywności. Pieniądze z zasiłku w całości przeznaczała na utrzymanie dziecka.

Matka przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki D. S. miała 44 lata, była zatrudniona w firmie (...) w P. i zarabiała od 1.200 do 1.300 złotych netto miesięcznie. Pozostawała w separacji. Na utrzymaniu miała, poza S. S. (1) oraz małoletnią powódką, pełnoletniego syna P. oraz córkę E. w wieku 16 lat, na których otrzymywała alimenty w łącznej kwocie 1.400 złotych miesięcznie. Ponosiła ona w całości koszty utrzymania mieszkania. Na koszty te składała się: opłata za czynsz – 160 złotych; za energię – 114 złotych; za gaz – 60 złotych; za internet – 50 złotych; za telewizję cyfrową – 39 złotych; za wodę – 100 złotych; tj. łącznie 523 złotych miesięcznie.

Dowód:

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT nr (...) – k. 8 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT nr (...) – k. 9 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT nr (...) – k. 10 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT nr (...) – k. 11 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT z dnia 10.02.2013 r. – k. 12 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT z dnia 27.02.2013 r. – k. 13 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT (...) – k. 14 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, faktura VAT nr (...) r. – k. 15 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, zaświadczenie z dnia 08.02.2013 r. – k. 16 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, decyzja (...) z dnia 11.01.2013 r. – k. 17 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, zaświadczenie z (...) z dnia 14.02.2013 r. – k. 18 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, zeznania świadka D. S. – 37 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, wyjasnienia S. S. (1) – k. 36 – 36v., 37v. akt.

Pozwany M. S. (2) miał 23 lata, posiadał wykształcenie średnie techniczne. Ukończył Technikum Ekonomiczne z tym, że nie zdał egzaminu zawodowego. Był kawalerem, poza małoletnią powódką nie posiadał nikogo na utrzymaniu. Małoletnia powódka była jego jedynym dzieckiem. Był zatrudniony w firmie (...) sp. z o.o., z siedzibą we W. w okresach od 19 marca 2012 roku do 31 października 2012 roku oraz od 1 grudnia 2012 roku do 16 kwietnia 2013 roku na podstawie umów cywilnoprawnych za wynagrodzeniem od około 1.200 złotych netto miesięcznie do 1.600 złotych netto miesięcznie. Pozwany zdecydował się rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron i zarejestrować się w urzędzie pracy w celu podjęcia stażu, a po jego odbyciu zamierzał zatrudnienić się w tej firmie na umowę o pracę. W dniu 22 kwietnia 2013 roku zarejestrował się w urzędzie pracy i od dnia 6 maja 2013 roku do 5 listopada 2013 roku odbywał staż w firmie (...) sp. z o.o. za wynagrodzeniem 816 netto złotych miesięcznie. Pracował 7 dni pod rząd w systemie trzymianowym, a następnie miał 2 dni wolne. Nie podejmował prac dorywczych albowiem podjęcie dorywczej pracy spowodowałoby zmniejszenie uzyskiwanego stypendium z tytułu stażu.

Mieszkał z rodzicami, z którymi prowadził wspólne gospodarstwo domowe. Opłacał rachunek za abonament RTV w kwocie 120 złotych miesięcznie oraz spłacał ratę kredytu zaciągniętego za zakup pralki w wysokości 52 złotych. Jego mama była zatrudniona w firmie (...) sp. z o.o., na stanowisku operatora maszyn, zaś ojciec pracował w (...) S.A. Oddział P.S. w charakterze górnika.

Dowód:

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – k. 32-34 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, zaświadczenie z PUP – k. 35 akt,

- akta SR w Głogowie o sygn. akt III RC 217/13, wyjaśnienia pozwanego – k. 36 v., 37v. akt.

Obecnie małoletnia powódka M. S. (1) ma 21 miesięcy. Nie choruje przewlekle. Pozostaje pod opieką matki.

Matka małoletniej powódki S. S. (1) ma 23 lata. Nie pracuje. Jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Pobiera na dziecko zasiłek rodzinny w wysokości 77 złotych miesięcznie. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2014 roku przysługiwał jej zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w wysokości 265,33 złotych miesięcznie. W marcu 2014 roku otrzymała zasiłek celowy na zakup odzieży w wysokości 100 złotych oraz zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w wysokości 417,50 złotych. W kwietniu 2014 roku otrzymała zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości 100 złotych oraz zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w wysokości 112,72 złotych.

S. S. (2) mieszka ze swoją matką, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jej matka zarabia około 1.300 złotych netto miesięcznie. Na utrzymaniu poza nią, ma jeszcze pełnoletniego syna oraz szesnastoletnią córkę, na których otrzymuje alimenty w kwocie łącznej po 1.400 złotych miesięcznie. Matka przedstawicielki ustawowej mał. powódki na utrzymanie domu przeznacza miesięcznie: kwotę 300 złotych na czynsz; 300 złotych na energię; 200 złotych na wodę; 30 złotych na wywóz śmieci; 60 złotych na abonament; 40 złotych na internet; 50 złotych na gaz.

Dowód:

- zaświadczenie z PUP – k. 8, 39 akt,

- decyzja Burmistrza P. – k. 9, 41, 42, 43, 44, 45 akt,

- faktury VAT i rachunki na zakupy dla małoletniej – k. 10-26 akt,

- wyjaśnienia przedstawicielki ustawowej - S. S. (1) – k. 57-57v., 58 akt.

Pozwany M. S. (2) ma obecnie 24 lata. Od 6 listopada 2013 roku zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w (...) sp. z o. o. za wynagrodzeniem około 1.885 złotych netto miesięcznie. Ponosi koszty dojazdu do pracy w wysokości 80 złotych miesięcznie. Z jego wynagrodzenia w miesiącu kwietniu i maju 2014 roku potrącono zadłużenie z tytułu alimentów w łącznej kwocie 2.023,57 złotych. Z uwagi na wycofanie tytułu egzekucyjnego od komornika przez przedstawicielkę ustawową małoletniej powódki, od maja 2014 roku będzie on płacił alimenty bezpośrednio do jej rąk. Toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne z tytułu niezapłaconych mandatów na kwotę około 1.600 złotych. Dwie jego kolejne wypłaty zostaną zajęte w ½ części. Ma zadłużenie na karcie debetowej w wysokości około 4.000 złotych.

Pozwany mieszka razem rodzicami oraz pracującą i pełnoletnią siostrą, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w trzypokojowym mieszkaniu. Miesięcznie płacą: 550 złotych za czynsz; 270 złotych za energię elektryczną; 200 złotych za wodę; 150 złotych za telewizję i internet. Pozwany dokłada się rodzicom do swojego utrzymania kwotami po 500 złotych miesięcznie. Opłaca rachunki za internet oraz telefon łączną kwotą w wysokości 120 złotych miesięcznie. Spłaca kredyt na zakup pralki ratami po 55 złotych miesięcznie. Pralkę tą sprzedał za kwotę 300 złotych, ponieważ była nieużywana.

Pozwany stara się utrzymywać systematyczny kontakt z małoletnim powodem. W czasie spotkań przekazuje matce małoletniego powoda między innymi pampersy, chusteczki oraz ubranka. Z okazji chrztu kupił córce, wspólnie ze swoją mamą, biżuterię za kwotę 500 zł..

Dowód:

- zaświadczenie o wynagrodzeniu – k. 46 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu – k. 47 akt,

- zajęcie wynagrodzenia za pracę – k. 48 akt,

- zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego – k. 49 akt,

- faktury VAT i rachunki na wydatki na małoletnią powódkę – k. 50-56 akt,

- zeznania pozwanego M. S. (2) – k. 58 akt.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo małoletniej powódki M. S. (1) zasługuje na uwzględnienie w części.

Ustalając stan faktyczny w niniejszym postępowaniu Sąd oparł się głównie na wyjasnieniach stron, a także na nieosobowym materiale dowodowym, między innymi, w postaci zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu, rachunkach, paragonach oraz fakturach VAT na wydatki na małoletnią powódkę.

Przepis art. 96 kro nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny
i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletniej powódki żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje w treści art. 138 kro, zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 kro jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Celem rozważenia, czy przedmiotowa przesłanka miała miejsce w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przeanalizował sytuacje materialną i osobistą małoletniej powódki, jak również jej ustawowej przedstawicielki oraz pozwanego, a także procesy zmian w nich zachodzących od momentu orzeczenia alimentów w wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 05 czerwca 2013 roku do chwili obecnej.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, że sytuacja małoletniej powódki od daty poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów na jej rzecz w 2013 roku, do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, nie uległa istotnej zmianie.

Od poprzedniego orzekania w sprawie alimentów upłynął niespełna rok. Małoletnia powódka ma obecnie 21 miesięcy, nie choruje przewlekle. W dalszym ciągu pozostaje pod opieką matki.

Analizując zaś status życiowy S. S. (1), inicjującej w imieniu małoletniej powódki niniejsze postępowanie, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa również nie uległa istotnej zmianie. W dalszym ciągu jest ona osobą bezrobotną i z tego tytułu pobiera zasiłki okresowe w wysokości od 112 złotych do 417 złotych miesięcznie. Otrzymuje również zasiłek rodzinny w wysokości 77 złotych. Wciąż mieszka z matką i rodzeństwem.

Odnosząc się zaś do oceny sytuacji majątkowej i zarobkowej pozwanego, przyjąć należy, że uległa ona zasadniczej poprawie. Przede wszystkim pokreślić należy, że pozwany zarabia obecnie o 1.000 złotych więcej niż w poprzednim okresie. Poprzednio odbywał staż i otrzymywał stypendium w wysokości około 800 złotych, natomiast obecnie zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem około 1.880 złotych netto miesięcznie. Wprawdzie z jego wynagrodzenia potrącane są należności z tytułu zaległych alimentów i niezapłaconych mandatów, a także posiada debet w wysokości 4.000 złotych, lecz okoliczności te nie mogą ograniczać wysokości alimentów które ma on obowiązek uiszczać na rzecz córki. Pozwany dalej mieszka z rodzicami, którym na swoje utrzymanie, w tym wyżywanie i rachunki, przekazuje miesięcznie około 500 złotych. W swoim zakresie opłaca jedynie rachunki za internet i telefon w łącznej wysokości 120 złotych miesięcznie. Nadal spłaca raty kredytu zaciągniętego na zakup pralki w wysokości 55 złotych miesięcznie, lecz pralkę tą sprzedał za kwotę 300 złotych, ponieważ nieużywana niszczała. Poza małoletnią powódką nie ma nikogo na utrzymaniu.

W związku z powyższym, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja majątkowa pozwanego w porównaniu do poprzedniego okresu, uległa istotnej poprawnie. Wobec czego, Sąd podniósł wysokość alimentów do kwoty po 500 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki M. S. (1). Kwota ta, zdaniem Sądu, z jednej strony zaspokoi podstawowe potrzeby małoletniej powódki, a z drugiej mieści się w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Ustalając wysokość alimentów, Sąd nie stracił z pola widzenia tego, że pozwany niekiedy kupuje małoletniej córce najpotrzebniejsze rzeczy, tj. pieluszki, chusteczki i branka. Jednakże podkreślenia wymaga, że pozwany w nieznacznym stopniu pomaga przedstawicielce ustawowej małoletniej powódki w osobistych staraniach o wychowanie i opiekę nad córką. W tym zakresie cały ciężar sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz troski o jego rozwój i stan zdrowia spoczywa na S. S. (1). Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 135 § 2 kro, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to na S. S. (3) spoczywa w całości ciężar bieżącej pieczy nad dzieckiem, przez co nie może ona obecnie podjąć zatrudniania, uzasadnione jest przerzucenie w przeważającej części ciężaru finansowego utrzymania małoletniej na pozwanego.

Ponieważ orzeczenie o podwyższeniu alimentów jest orzeczeniem konstytutywnym, Sąd określił początek tego obowiązku od dnia 21 lutego 2014 roku – od dnia złożenia pozwu.

Sąd nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi w postaci opłaty od pozwu, od której małoletni powodowie byli zwolnieni oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 100 kpc. Pozwany przegrał sprawę w około 33 % i w takiej części powinien ponieść koszty procesu tj. opłatę od pozwu, która przy wartości przedmiotu sporu w kwocie 5.400 złotych wynosi 270 złotych oraz koszty zastępstwa procesowego, których najniższa wysokość przy tej wartości przedmiotu sporu wynosi 1.200 złotych . Sąd zobowiązał pozwanego do uiszczenia 33 % kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa tj. kwoty 90 złotych tytułem opłaty od uwzględnionej części pozwu oraz zasądził od niego na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki kwotę 396 złotych tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego.

Nadanie wyrokowi w pkt. I rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Błażkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Dąbrówny
Data wytworzenia informacji: