Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 3851/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2013-04-04

Sygn. akt I Co 3851/12

POSTANOWIENIE

Dnia 04 kwietnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Głogowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dorota Onufrowicz-Miara

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Kuśnierz

po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2013 roku w Głogowie na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku wierzyciela R. S.

przy udziale dłużnika I. S.

o wyjawienie majątku

postanawia:

I.  przyjąć od dłużnika I. S. wykaz majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych, który stanowić będzie integralną część niniejszego postanowienia oraz przyrzeczenie,

II.  zasądzić od dłużnika I. S. na rzecz wierzycielki R. S. kwotę 77 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania,

III.  nie obciążać dłużnika I. S. kosztami sądowymi w zakresie opłaty od wniosku.

Sędzia:

Sygn. akt I Co 3851/12

UZASADNIENIE

Wierzycielka R. S. wniosła o zobowiązanie dłużnika I. S. do złożenia wykazu majątku. W uzasadnieniu wniosku wierzycielka wskazała, że toczy się przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne. R. S. podała ponadto, że dłużnik pracował w Czechach, w okresie od 17 sierpnia 2007 roku do 28 lutego 2009 roku, w firmie (...) i zarzuciła, że dłużnik ukrył wszelkie dokumenty dotyczące zarobków jakie otrzymywał w tej firmie. Wierzycielka wniosła o zwrócenie się do firmy (...) o nadesłanie całej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i zarobków I. S. jak i nakazanie dłużnikowi by przedłożył dokumenty dotyczące zarobków jakie w tej firmie uzyskał. R. S. wskazała , że jest to potrzebne do ustalenia majątku który dłużnik ukrył, do podziału tego majątku jak również do zasądzenia większych alimentów.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 913 § 1 k.p.c. jeżeli zajęty w toku egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz złożenia przyrzeczenia według roty wskazanej w powołanym wyżej przepisie.

Poza sporem w sprawie pozostaje, że wierzycielka posiada wobec dłużnika wierzytelność z tytułu alimentów, która nie została zaspokojona w toku toczącego się postępowania egzekucyjnego. W związku z tym została spełniona przesłanka uzasadniająca nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, co też dłużnik uczynił na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2013 roku, zarówno przez złożenie pisemnego wykazu majątku, jak i uzupełniająco ustnie – odpowiadając na pytania pełnomocnika wierzycielki. W związku ze złożeniem przez dłużnika wykazu majątku odebrano również od dłużnika przyrzeczenie, zgodnie z rotą wynikającą z przepisu art. 913 § 1 k.p.c.

Na marginesie wskazać należy, że wyjawienie majątku ma na celu zapewnienie skutecznej egzekucji dochodzonego przez wierzyciela roszczenia, nie jest zaś środkiem dowodowym pozwalającym uzyskać dokumenty bądź wyjaśnienia konieczne dla zapewnienia prawidłowego biegu innych postępowań sądowych, jak sprawa o podwyższenie alimentów bądź podział majątku wspólnego. Nie było więc uzasadnione badanie dokumentacji z okresu zatrudnienia dłużnika w Czechach. Istotą postępowania o wyjawienie majątku nie jest bowiem ustalenie czy i ile dłużnik zarobił w latach 2007 – 2008 gdy pracował w Czechach ale badanie czy dłużnik obecnie posiada jeszcze środki z tego tytułu, a jeśli tak to gdzie i w jakiej formie się one znajdują. Postępowanie zmierzające do złożenia przez dłużnika wykazu majątku koncentruje się bowiem na okolicznościach posiadanego przez dłużnika obecnie majątku, rachunkach bankowych bądź miejscach gdzie może on obecnie się znajdować i ujawnieniu składników majątku które pozwolą na skuteczną egzekucję wobec dłużnika. Stąd większość wniosków pojawiających się w pismach wierzycielki składanych w niniejszej sprawie nie zasługiwało na uwzględnienie, pozostawały one bowiem poza materią sprawy o wyjawienie majątku.

Nie uszło uwagi Sądu, że uprzednio toczyła się już sprawa przeciw dłużnikowi o wyjawienie jego majątku, jednakże zgodnie z art. 918 1 k.p.c. dłużnik który złożył przyrzeczenie obowiązany jest do złożenia wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia upłynął okres jednego roku. W sprawie I Co 5745/10 dłużnik składał przyrzeczenie w dniu 14 marca 2011 co oznacza, że wniosek złożony w niniejszej sprawie był dopuszczalny.

Postępowanie o wyjawienie majątku uregulowane jest w Kodeksie postępowania cywilnego w ramach postępowania egzekucyjnego i spełnia wobec tego postępowania rolę pomocniczą. W związku z tym w zakresie kosztów postępowania o wyjawienie majątku obowiązuje zasada wyrażona w art. 770 zdanie pierwsze k.p.c. Koszty niniejszego postępowania o wyjawienie majątku, zmierzające do zapewnienia skutecznej egzekucji alimentów były celowe, w związku z czym dłużnik miał obowiązek zwrócić wierzycielce koszty tego postępowania w postaci wynagrodzenia pełnomocnika procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w łącznej wysokości 77 złotych. Pełnomocnik wnioskodawczyni wnosił o zasądzenie na jego rzecz wynagrodzenia w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej, żądanie to jednak nie było uzasadnione. Nakład pracy pełnomocnika w sprawie był niewielki, charakter sprawy nie był skomplikowany, a jej przebieg nie był złożony.

Jednocześnie Sąd odstąpił od obciążania dłużnika opłatą od wniosku, która nie została uiszczona przez dłużniczkę, zgodnie z art. 113 ust 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j. Dz. U. z 2010 nr 90 poz. 594.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Błasiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Onufrowicz-Miara
Data wytworzenia informacji: